Memòria AV POUM Cercs I+O AV POUM Cercs-I-O.pdf · memÒria de la informaciÓ pàgina 5 de 122 6.2.3.…

Download Memòria AV POUM Cercs I+O AV POUM Cercs-I-O.pdf · memÒria de la informaciÓ pàgina 5 de 122 6.2.3.…

Post on 11-Feb-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pgina 1 de 122

REVISI DEL PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL : RPOUM CERCS

MEMRIA DAVAN DE LA REVISI DEL POUM DE CERCS

Promotor: Ajuntament de Cercs Equip redactor: Director de treball: Jordi Artigas i Masdeu, arquitecte. Coordinaci: Meritxell Casajs Garcia, arquitecte. Planejament urbanstic i avaluaci econmica: Meritxell Casajs Garcia, arquitecte. Ral Hernndez Martos, delineant. Assessorament Jurdic: Roger Comas, advocat. Diagnosi i avaluaci ambiental: Pon Feliu, bileg. Eduard Llandrich, ambientleg. Memria social: Infraestructures: Albert Hereu Mars, ambientleg.

Novembre 2010 (Avan de la Revisi de Planejament)

Pgina 2 de 122

MEMRIA DE LAVAN DE LA REVISI DEL POUM DE CERCS

Pgina 3 de 122

MEMRIA DE LAVAN DE LA REVISI DEL PLA DORDENACI URBANSTICA MUNICIPAL DE CERCS

0. INTODUCCI 7

0.1. ANTECEDENTS 7

0.2. OBJECTE DE LA REVISI DEL POUM DE CERCS 9

0.3. CONVENINCIA I CONTINGUNT DE LAVAN DE LA REVISI DEL POUM DE CERCS 10

MEMRIA DINFORMACI 11

1. EMMARCAMENT TERRITORIAL 13

1.1. LOCALITZACI GEOGRFICA 13

2. MEDI FSIC I PAISATGE 15

2.1. RELLEU I GEOLOGIA 15

2.2. HIDROGRAFIA 15

2.3. CLIMATOLOGIA 16

2.4. VEGETACI I FAUNA 18

2.4.1. VEGETACI 18

2.4.2. FAUNA 18

2.5. PAISATGE 19

2.6. ESPAIS DINTERS NATURAL 21

2.7. ALTRES MBITS I ELEMENTS NATURALS A PRESERVAR 22

3. ASSENTAMENTS I PATRIMONI HISTRIC 25

3.1. ASSENTAMENTS 25

3.2. PATRIMONI HISTRIC 27

4. CONTEXT SOCIOECONMIC: ECONOMIA, HABITATGE I POBLACI 30

4.1. ANLISIS DEL SECTOR ECONMIC 30

4.1.1. POBLACI OCUPADA 30

4.1.2. LOCALITZACI DE LOCUPACI 30

NDEX

MEMRIA DE LA INFORMACI

Pgina 4 de 122

4.1.3. ATUR 31

4.1.4. TEIXIT INDUSTRIAL 33

4.1.5. TURISME 34

4.2. ANLISIS DEL SECTOR RESIDENCIAL 34

4.2.1. TIPOLOGIA DHABITATGES 34

4.2.2. SUPERFCIE DELS HABITATGES 35

4.3. ANLISIS DE LES DINMIQUES POBLACIONALS 36

4.3.1. EVOLUCI DE LA POBLACI A CERCS 36

4.3.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACI: GRANS GRUP DEDAT 38

4.3.3. ESTRUCTURA DE LA POBLACI: PIRMIDES POBLACIONALS 40

4.3.4. CREIXEMENT DE LA POBLACI 42

5. PLANEJAMENT VIGENT: EL PLANEJAMENT SUPRAMUNICIPAL 43

5.1. PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA 43

5.2. PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS 45

5.3. PLANS SECTORIALS 51

5.3.1. PLA SECTORIAL DINFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT DE CATALUNYA 51

5.3.2. PLA DAEROPORTS, AERDROMS I HELIPORTS DE CATALAUNYA 52

5.3.3. PLA DE TRANSPORT DE VIATGERS DE CATALUNYA 54

5.3.4. PLA ESTRATGIC DE LA BICICLETA DE CATALUNYA 56

5.4. PLANS DIRECTORS 57

5.4.1. PLA DIRECTOR DE LES ESTACIONS DE MUNTANYA 57

5.5. CARTES I DIRECTRIUS DE PAISATGE 60

5.5.1. CARTA DE PAISATGE DEL BERGUED 60

5.6. ESTUDIS TCNICS 66

5.6.1. ESTUDI TCNIC JUSTIFICATIU DE LORDENACI DELS USOS RECREATIUS AL

PANT DE LA BAELLS 66

6. PLANEJAMENT VIGENT: EL PLANEJAMENT MUNICIPAL (POUM DE CERCS) 70

6.1. OBJECTIUS 70

6.2. CLASSIFICACI, QUALIFICACI I ORDENACI DEL SL 71

6.2.1. CLASSIFICACI DEL SL 71

6.2.2. SECTORS DE CREIXEMENT I DE MILLORA URBANA 73

MEMRIA DE LA INFORMACI

Pgina 5 de 122

6.2.3. QUALIFICACI I ORDENACI DEL SL: ZONES I SISTEMES 75

6.3. PROBLEMTIQUES DEL POUM VIGENT 82

7. SITUACI URBANSTICA ACTUAL 91

7.1.1. ANLISIS DEL TEIXIT RESIDENCIAL EN ELS NUCLIS URBANS CONSOLIDATS 91

7.2. INFRAESTRUCTURES DE COMUNICACI I TRANSPORT PBLIC 95

7.2.1. XARXA VIRIA BSICA 95

7.2.2. XARXA VIRIA LOCAL 96

7.2.3. XARXA VIRIA VENAL 96

7.2.4. TRANSPORT PBLIC I CAMINS EN SL NO URBANITZABLE 96

7.2.5. DIAGNOSI PRVIA DE LA MOBILITAT GENERADA 98

7.3. ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 99

7.3.1. ESPAIS LLIURES 99

7.3.2. EQUIPAMENTS 100

7.4. SERVEIS TCNICS I AMBIENTALS 103

7.4.1. SUBMINISTRAMENT DAIGUA POTABLE 103

7.4.2. SANEJAMENT I DEPURACI DAIGES 103

7.4.3. SUBMINISTRAMENT DENERGIA ELCTRICA I ENLLUMENAT PBLIC 103

7.4.4. TELECOMUNICACIONS 103

7.4.5. RESIDUS 104

8. PER CONCLOURE 105

MEMRIA DE LORDENACI 107

9. OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS DE LA PROPOSTA DE REVISI 109

10. CARACTERSTIQUES BSIQUES DE LA PROPOSTA DE REVISI 111

10.1. ORDENACI DEL SL NO URBANITZABLE 111

10.2. ORDENACI DEL SL UR I URBANITZABLE 112

10.2.1. NUCLI DE CERCS 112

10.2.2. NUCLI DE SANT JORDI 112

10.2.3. NUCLI DE LA RODONELLA 114

10.2.4. NUCLI DE SANT JOSEP 114

10.2.5. NUCLI DE SANT CORNELI 115

10.2.6. LA CONSOLACI 116

MEMRIA DE LA INFORMACI

Pgina 6 de 122

10.2.7. CENTRAL TRMICA I ZONA INDUSTRIAL 116

10.2.8. NUCLI DEL PUIG 117

10.3. MBIT EL GALL 117

DOCUMENTACI GRFICA 119

ANNEX I : INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL PRELIMINAR

ANNEX II : PROGRAMA DE PARTICIPACI CIUTADANA

MEMRIA DE LA INFORMACI

Pgina 7 de 122

0.1 ANTECEDENTS

El Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Cercs (POUM de Cercs) va patir un llarg procs de tramitaci, amb tres aprovacions inicials i les seves respectives aprovacions provisionals, que finalitz amb la seva Aprovaci Definitiva el 20 de novembre de 2006.

El POUM actualment vigent es va promoure per a substituir lantiga figura de planejament general, les Normes Subsidiries de Planejament Urbanstic, les quals van ser aprovades definitivament en desembre de 1992. A continuaci es transcriu el procs de tramitaci del POUM recollit a lapartat 1.0 i 1.1 de la Memria Descriptiva i Justificativa del POUM:

LAjuntament de la Vila de Cercs va sollicitar a lHonorable Conseller de Poltica Territorial i obres Pbliques la Revisi anticipada de les Normes Subsidiries de Planejament Urbanstic atenent a que el temps transcorregut i els canvis sociolgics ocorreguts aconsellaven ja una revisi de tot lordenament urbanstic.

Per resoluci de 2 de mar de 2000 de lHonorable Conseller de Poltica Territorial es va acordar la revisi anticipada del Planejament Urbanstic de Cercs en forma del desenvolupament de la figura de Pla General dOrdenaci Municipal.

Es varen encarregar els treballs als Arquitectes Sr. Jordi Balagu i Termes i Pere Brualla Espurt, els quals van ser guanyadors del concurs que es va convocar, segons contracte de data 28 de desembre del 2000.

Durant lexecuci dels treballs previs i de la redacci de la documentaci del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal, shan produt diversos contactes directes entre lAjuntament, lequip redactor i els interessats o afectats per les diferents actuacions que sanaven plantejant, aconseguint-se un alt nivell de coneixement i participaci ciutadana en el resultat de les propostes.

Aquesta participaci ciutadana es va preveure a linici dels treballs en base a criteris dictats per lAjuntament de Cercs sota la valoraci devitar conflictes entre la ciutadania que poguessin perjudicar loperativa del desenvolupament del POUM i al mateix temps obtenir una informaci directe de la realitat funcional del territori:

En data 8 doctubre de 2.002, per acord del Ple, es va acordar exposar al pblic els treballs delaboraci de la revisi del Planejament urbanstic del Municipi de Cercs, (aleshores Normes Subsidiries), havent-se difs mitjanant el ban municipal, i uns edictes publicats al Butllet Oficial de la Provncia i a dos dels diaris de major difusi a la zona. Durant el termini dexposici pblica van presentar-se 15 propostes de suggeriment per part dels interessats.

Lequip redactor, posteriorment, va convocar de forma particular e individualitzada els diferents propietaris que es veien afectats per la revisi del planejament. Lobjecte de cada reuni era el dexplicar i donar a conixer les modificacions que es proposaven cercant el consens i, dins el que fos possible, una proposta satisfactria per a ambdues parts.

Un cop redactada la proposta de POUM, lAjuntament va procedir a la seva Aprovaci Inicial, per acord del Ple de data 4 de mar de 2003.

0. INTRODUCCI

MEMRIA DE LA INFORMACI

Pgina 8 de 122

El perode dun mes dexposici pblica va ser publicat al Butllet Oficial de la Provncia nm. 65, amb data 19 de mar de 2003. Durant el termini dexposici pblica van presentar-se 14 allegacions per part dels interessats.

Transcorregut aquest termini dexposici pblica, el Ple de lAjuntament, en data 10 de juliol de 2003 va resoldre les allegacions presentades i va Aprovar Provisionalment el projecte de Pla dOrdenaci Municipal. Seguidament, es va enviar lexpedient a la Comissi dUrbanisme de Barcelona, per a la seva Aprovaci Definitiva.

Per resoluci de la Comissi dUrbanisme de Barcelona, de data 12 de novembre de 2003, es va indicar a lAjuntament que calia adaptar el document a la nova Llei dUrbanisme 2/2002, de 14 de Mar.

Redactat de nou el projecte i adaptat a la nova Llei dUrbanisme 2/2002, es va realitzar una nova Aprovaci Inicial del POUM, pel Ple de lAjuntament en sessi de data 31 de juliol de 2004.

Va seguir un nou perode dun mes dexposici pblica, amb els corresponents edictes i publicaci al Butllet Oficial de la Provncia nm. 192, de data 11 dagost de 2004, al diari Regi 7 al diari La Vanguardia. Durant aquest nou termini dexposici pblica, es van produir novament 14 allegacions.

El Ple de lAjuntament, en sessi de data 4 doctubre de 2.004 va acordar novament lAprovaci Provisional del Pla dOrdenaci Urbanstic de Cercs, juntament amb la seva tramesa a la Comissi Provincial dUrbanisme als efectes de la seva Aprovaci Definitiva.

Durant el temps transcorregut i al llarg del procediment que sha portat a terme, shan anat produint tota una srie dactes i actuacions de participaci ciutadana, comenant per linformaci prvia i inicial dels treballs, les entrevistes personals amb els interessats afectats per una modificaci del planejament, la disponibilitat dels redactors per atendre les consultes i suggeriments i les diverses exposicions pbliques que shan anat succeint, ms tenint en compte que ha calgut efectuar una segona dAprovaci Inicial, exposici pblica i Aprovaci Provisional del document.

No obstant aix, La Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona va acordar durant el Ple del dia 19 de juliol de 2006, la suspensi de laprovaci definitiva del Pla General dOrdenaci del municipi de Cercs fins a la presentaci dun Text refs que incorpors una srie de prescripcions recollides en linforme de la Ponncia Tcnica de la Comissi. Aquestes prescripcions abastaven els segents criteris:

Informes sectorials: 48 prescripcions

Construcci habitatge pblic: 1 prescripci

Sl urb i urbanitzable: 10 prescripcions

Sl no urbanitzable: 14 prescripcions

Normativa urbanstica: 25 prescripcions

MEMRIA DE LA INFORMACI

Pgina 9 de 122

Donat lelevat nombre de prescripcions (un total de 98), que anaven acompanyades, com a elements daclariment i concreci, dalgunes propostes dibuixades pel tractament concret de determinats sectors, obligaven, no tant sols a lacompliment puntual daquestes prescripcions, sin a una reconsideraci de lestructura de les normes, les claus i els sectors que, sense alterar el contingut bsic de la proposta inicial, permetessin una correcta adequaci daquestes a la proposta resultant de laplicaci de les prescripcions.

Lequip redactor va doncs proposar una srie de canvis, vinculats especialment a la redefinici del nomencltor de les claus urbanstiques formulades inicialment, amb lobjectiu daconseguir una major claredat en la interpretaci i aplicaci de la normativa.

Finalment, desprs de un llarg perode de temps des de que es va iniciar el procs de revisi de les NNSS, durant el qual es van produir importants canvis tant en lestructura com en el contingut del document, es va presentar finalment el document per la seva aprovaci definitiva. La Comissi Territorial dUrbanisme de Barcelona, en la sessi de 20 de novembre de 2006, va adoptar lacord daprovar el POUM definitivament amb condicions 1 .

Amb tot, el document aprovat definitivament presenta deficincies que a grans trets es poden resumir en:

1. Mancances de contingut i regulacions inadequades en algunes qualificacions del sl urb que impedeixen la seva correcta regulaci I latorgament de llicncies.

2. Incoherncia en la delimitaci de zones i sistemes en sl urb. Existeixen vials planificats que no compleixen amb les condicions daccessibilitat de la legislaci vigent i zones de sl urb sense accs a vial ats a una incorrecta delimitaci dels sectors de planejament.

3. Errades de delimitaci dalgunes qualificacions, no adaptant-se a la realitat existent.

4. Lmits dmbits dactuaci que no tenen la delimitaci necessria per a la seva correcta execuci.

5. Errades en la classificaci del sl. Es classifiquen com a sl urb zones que tenen la consideraci de sl urb no consolidat ats a la inexistncia durbanitzaci i dedificaci.

0.2 OBJECTE DE LA REVISI DEL POUM DE CERCS

Les deficincies esmentades anteriorment, que es localitzen en major o menor mesura en tots els nuclis urbans del municipi i en el sl no urbanitzable motiven la revisi del POUM de Cercs, segons larticle 95.5 del TRLUC, Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, que aprova el Text Refs de la Llei dUrbanisme de Catalunya:

MEMRIA DE LA INFORMACI

Pgina 10 de 122

5. En tot cas, constitueix revisi del planejament general ladopci de nous criteris respecte a lestructura general i orgnica o el model dordenaci o de classificaci del sl preestablerts, i tamb lalteraci del planejament general vigent que consisteix en la modificaci de la classificaci del sl no urbanitzable i que comporta, per si mateixa o conjuntament amb les modificacions aprovades en els tres anys anteriors, un increment superior al 20% de la suma de la superfcie del sl classificat pel planejament general com a sl urb i del classificat com a sl urbanitzable que ja disposi de les obres durbanitzaci executades.

A ms, saprofita la revisi del POUM de Cercs per adequar el POUM a la legislaci vigent en matria urbanstica, revisant la correcta regulaci i ordenaci del sl urb, urbanitzable i no urbanitzable i per incorporar les variables socioeconmiques i poblacionals que definiran el marc sota el que sestableixen les determinacions urbanstiques locals.

La revisi del POUM de Cercs no es limita a ordenar i a definir el marc normatiu de la transformaci i el creixement del municipi, sin que ha de permetre el desenvolupament dels seus potencials seguint una estratgia de futur, a ms de fer front a les amenaces i desequilibris derivats del seu propi procs de desenvolupament. Amb tot plegat saconseguir un desenvolupament urbanstic adequat al territori i als seus habitants.

0.3 CONVENINCIA I CONTINGUT DE LAVAN DE LA REVISI DEL POUM DE CERCS

Amb lobjectiu facilitar la participaci ciutadana en la formulaci de la revisi del POUM de Cercs i per a qu lrgan ambiental i el departament de Planificaci Territorial pugui avaluar el document prviament a...

Recommended

View more >