Memòria 2011 - Sindicatura de greuges de Lleida

Download Memòria 2011 - Sindicatura de greuges de Lleida

Post on 11-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sindicatura de greuges de Lleida

TRANSCRIPT

<ul><li><p>MEMRIA 2011</p><p>Sndic Municipal de Greuges *Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>1. ndex*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>NDEX</p><p>1.- NDEX.............................................................................. 2</p><p>2.- INTRODUCCI.............................................................. 10</p><p>3.- RELACIONS AMB LAJUNTAMENT I LES DEPENDNCIES MUNICIPALS................................ 19</p><p>4.- RELACIONS AMB LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.......................................................... 23</p><p>5.- RELACIONS AMB EL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA....................................... 34</p><p>6.- RELACIONS AMB EL DEFENSOR DEL PUEBLO............................................................... 44</p><p>7.- ACTES DEL FRUMSD DE SNDICS/QUES DEFENSORS/ES LOCALS DE CATALUNYA................ 48</p><p>8.- ACTES ALS QUALS HA ASSISTIT EL SNDIC DURANT LANY 2011...................................... 75*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>NDEX</p><p>*Josep Gin - Memria 20119.- TIPOLOGIA DE LES QUEIXES........................................ 79</p><p>10.- COMPLIMENT DELS COMPROMISOS QUE VA ADQUIRIR EL SNDIC..................................... 137</p><p>11.-COMPROMISOS DEL SNDIC PER A LANY VINENT............................................................ 154</p><p>12.- LADJUNT AL SNDIC, DEFENSOR DE LA GENT GRAN..................................................... ....... 167</p><p>13.-ANNEXOS...................................................................... 178</p><p> 13.1. Queixes instades per la ciutadania que han donat lloc a fer una recomanaci.................. 179</p><p> 13.1.a) Queixes instades per la ciutadania que han donat lloc a fer una recomanaci que ha estat contestada i acceptada per la Junta de Govern Local................................... 180 </p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>NDEX Recomanaci a lAjuntament perquadopti les mesures necessries i oportunesoportunes perqu declari la nullitat i deixi sense efecte una denncia interposada ja interposada ja que hi ha un error de fet.................... 181</p><p> Recomanaci a lAjuntament perqu, de manera urgent i sense ms dilaci en el temps, adopti les mesures necessries i oportunes perqu es faci i sexecuti el projecte urbanstic dels carrers que formen la urbanitzaci de la zona de VILA MONTCADA............................................................... 186 </p><p>13.2. Recomanacions dofici del Sndic..................... 190</p><p> 13.2.a) Recomanacions dofici del Sndic que han estat contestades i rebutjades per la Junta de Govern Local................. ..... ....... 191</p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>NDEX</p><p>*Josep Gin - Memria 2011 Recomanaci a lAjuntament perqu faci unestudi en profunditat de lactual model de butlleta de denuncia respecte a la informacique es detalla al revers de la mateixa, proposantque es modifiqui la lletra en una mida ms gran.................................................................... 192</p><p>Recomanaci a lAdministraci Municipal perqu adopti totes les mesures necessries i oportunesPer tal que, en el futur, les respostes als escrits dal.legacions i les resolucions dictades pels organismes competents siguin escaients, motivades i fonamentades dacord amb els arguments emprats pels ciutadans en el procediments administratius............................................................ 195</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>NDEX</p><p>*Josep Gin - Memria 2011Recomanaci a lAdministraci Municipal perqu en aplicaci del principi duna Bona Administraci adopti les mesures necessries i oportunes per aque els departaments, organismes i empreses que depenen de lAjuntament incloguin en totes les seves resolucions que posin fi a la via administrativa un pargraf especfic on sinformi que els ciutadans poden adrear-se al Sndic de Greuges deCatalunya com a ltima instncia prvia ala via judicial................................................................ 198Recomanaci a lAjuntament perqu adopti totes les mesures necessries i oportunes pertal que, en el futur, en les respostes als escritsescrits dallegacions on saportin proves perpart de la persona presumptament sancionada, es tinguin en compte.................................................... 201</p><p>13.2.a) Recomanacions dofici del Sndic que han estat contestades i acceptades per la Junta de Govern Local................................ .. 205</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>NDEX</p><p>*Josep Gin - Memria 2011 Recomanaci a lAjuntament perqu faci un estudi en profunditat per dur a terme la la modificaci de lOrdenana de cementiri Municipal, i establir la possibilitat que, si es es canvia el titulat del dret funerari, a travs duna cessi del dret, tamb es pugui canviar el beneficiari............................................................... 206</p><p> Recomanaci a lAjuntament perqu adopti totes les mesures necessries i oportunes per tal que, en la major brevetat possible es modifiqui lOrdenana de circulaci de vianants i vehicles i us de la via pblica , i ladapti al contingut de Decret de la Generalitat de Catalunya 97/2002, de 5 de mar,que regula les targetes daparcament per a persones amb mobilitat reduda, cobrin aix aquest buit legal existent....................................................................... 209</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>NDEX</p><p>*Josep Gin - Memria 201114.- RESUM GRFIC DE LACTUACI DEL SNDIC................................................................ 214</p><p>15.-CONCLUSIONS ......................................................... 224 16.- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SINDIC DE GREUGES............................................. 232</p><p>17.-PRESENTACI DE LA MEMRIA AL PLE.............. 247</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>2. Introducci*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>Memria del Sndic Municipal de Greuges, que Josep Gin Badia, Sndic de Greuges de la Paeria, presenta al Ple de lAjuntament de Lleida, en compliment del que disposa larticle 27 de les Normes de funcionament del Sndic de Greuges.</p><p>Juliol del 2012 </p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>INTRODUCCI</p><p>Aquest informe 2011 recull el que durant lany, El Sndic Municipal de Greuges ha fet, que s, defensar els drets que la ciutadania t reconeguts en la legislaci de rgim local, amb total independncia i objectivitat, cosa que duu a terme mitjanant la supervisi de lactivitat de lAdministraci municipal, de les autoritats locals i del personal adscrit a les diferents dependncies municipals.</p><p>A la vegada, el Sndic exerceix una tasca important, que s, no solament defensar a les persones i vetllar pel correcte funcionament dels serveis pblics, sin tamb fer pedagogia democrtica, i impulsar a la ciutadania a exercir els seus drets i tamb a complir els seus deures.</p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>Tot plegat, porta al Sndic a ser un collaborador de l'administraci que recomana i proposa solucions, partint de la base que tant ladministraci com el Sndic, son servidors pblics.</p><p>Tamb conv assenyalar i posar de manifest que el Sndic ha complert satisfactriament amb lobjectiu principal que el caracteritza: fer dinstrument mediador al servei de la ciutadania que planteja queixes sobre la gesti municipal, i que, el Sndic ha de resoldre, amb la mxima objectivitat i independncia possible, tant en la forma de duu a terme la seva actuaci, com a lhora dadoptar les decisions o b les recomanacions. </p><p>Aquesta Memria de lany 2011, s fruit duna dedicaci profunda de part del meu equip i meva, a lestudi i anlisis curs dels fets presumptament on existeix un greuge pel ciutad. Pel que, el Sndic no solament, aconsella, orienta, i decideix sobre les queixes plantejades per les persones que sadrecen a loficina del Sndic, sin qu, en bastants casos i amb resultats molt positius, el Sndic aprofundeix en la resoluci de la queixa per mitj de la SOLUCI AMISTOSA. </p><p>s a dir, el Sndic intenta conciliar ambdues parts en litigi, per tal devitar la incoaci dexpedient i, reduir considerablement la burocrcia i la prdua de temps, tant pels ciutadans i ciutadanes, com per la prpia Administraci municipal.</p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>En aquesta mena de supsits, com ja es va manifestar en Memries precedents, es pot comprovar que el PONT DE DILEG s una actuaci que, entre altres, el Sndic fa servir per tal de facilitar la interrelaci entre la ciutadania i lAdministraci municipal i, a ms a ms, fa possible que el Sndic dugui a terme la seva tasca ms eficament. </p><p>En aquesta lnia, el contacte directe i proper entre el Sndic Municipal de Greuges i els responsables poltics, els tcnics municipals, i la resta de personal amb capacitat de decisi, s, sense cap dubte, la millor via per a la defensa dels greuges que puguin patir els ciutadans i ciutadanes. </p><p>Evidentment, no s el mateix conciliar que mediar, per, ambdues, sn tcniques que ens han de servir per a la resoluci dels conflictes que sorgeixen entre lAdministraci municipal i la ciutadania. Ens hem proposat desenvolupar una part important de la nostra feina amb aquestes eines i, com sha dit reiteradament en Memries precedents, ens han de servir per evitar la burocrcia, per aconseguir una major agilitat i rapidesa i perqu les solucions que sadoptin siguin ms ben assumides per ambdues parts en conflicte. s a dir, intentar aconseguir la SOLUCI AMISTOSA entre ambdues parts. *Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>Lactivitat que sha desenvolupat al llarg de lany 2011 pel Sndic Municipal de Greuges, dacord amb el que estableix larticle 27 de les Normes de funcionament del Sndic, ha estat la segent:En el tractament de les queixes han donat lloc a un total de 6159 assistncies a la ciutadania, entenent per aix, el conjunt de gestions, atencions directes i escrits.</p><p>Les consultes i entrevistes que shan fet amb les persones que han plantejat les queixes sn 1606 visites.</p><p>Les queixes que shan plantejat i exposat al Sndic lany 2011 han estat 339. </p><p>En aquest sentit, lactivitat que, de manera concreta, el Sndic Municipal de Greuges ha dut a terme durant lany 2011, ha estat la segent:Van ser ateses 339 queixes, de les quals: 207 van ser admeses i les 132 restants van ser NO admeses. </p><p>Sha de fer pals que les queixes no admeses, ho son, perqu superen lmbit competencial del Sndic de Greuges de la Paeria, i la nostra intervenci col.lisionara amb lmbit competencial daltres institucions. </p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>El fet de no ser admeses, no significa, en cap circumstncia, la inhibici per part del Sndic, ja que al ciutad o ciutadana, se li ofereix tot tipus dassessorament i informaci per a solucionar la seva queixa, marcant-li les possibles rutes i procediments a seguir, oferint-li el suport administratiu necessari i el seguiment del mateix. </p><p>De les 207 queixes admeses, dacord amb lorganitzaci municipal (cal tenir en compte que sha seguit lestructura de les Regidories de lantic cartips vigent al 2011):</p><p> 3 corresponen a Alcaldia, 56 corresponen a la Regidoria dUrbanisme i Habitatge, 70 corresponen a la Regidoria dEconomia i Hisenda, 38 corresponen a la Regidoria de Mobilitat, Via Pblica i Seguretat, 27 corresponen a la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pblica, 6 corresponen a la Regidoria de Medi Ambient i Horta, 5 corresponen a la Regidoria de Mercats, Comer i Consum, 1 corresponen a la Regidoria de Promoci Cultural i Festes, 1 corresponen a la Regidoria dEsports.</p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>Pel que fa a la tramitaci de les 207 queixes admeses, cal dir, que es van incoar i investigar 207 expedients.</p><p> Dels 207 expedients incoats i investigats:</p><p> 202 ............ van ser resolts (8 decisions i 194 solucions amistoses) 3 ............. van ser arxivats 2 .............. queden per tramitar</p><p>Per tant, i dacord amb el que shi ha exposat, es pot deduir que:</p><p>de les 207 queixes admeses de lany 2011, el 94% han estat solucionades amistosament. </p><p>Altrament, dels 207 expedients que shan incoat i investigat:</p><p> 1% ........... arxivats 1% .......... pendents de tramitar98% ............ han estat resolts</p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>Cal assenyalar que, en el supsit que la queixa plantejada no sigui responsabilitat de lAdministraci municipal, sin que ho sigui de lAdministraci Estatal o Autonmica, des de loficina del Sndic, sempre sinforma a les persones afectades de les actuacions i del procediment que sha de dur a terme per resoldre la qesti plantejada. </p><p>En el cas que shagi diniciar alguna actuaci judicial, el Sndic informa degudament a les persones afectades perqu, si conv, sadrecin a l'Illustre Collegi dAdvocats de Lleida a buscar lassessorament jurdic necessari, a travs del SOJ (Servei dOrientaci Jurdica) , i en molts casos com ens hem trobat aquets any de crisis la necessitat daconseguir un Advocat dOfici per defensar els seus drets.Com en les memries anteriors, en aquesta, tamb hi ha un grfic estadstic dels diferents sectors que han plantejat queixes al Sndic.</p><p>Aix, diferenciem qu, de les 339 queixes ateses durant lany 2011 :</p><p> 310 han estat presentades per PERSONES FSIQUES: 174 HOMES 136 DONES</p><p> 29 Per PERSONES JURDIQUES (associacions, comunitats de vens,etc)</p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>3. Relacions amb lAjuntament i les dependncies Municipals*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>Igual que els anys precedents, durant lany 2011 les relacions entre el Sndic Municipal de Greuges i les persones que treballen a les dependncies municipals, han estat de collaboraci.</p><p>He de constatar un fet real i s que durant aquest any 2011, sha produt un endarreriment en les contestes a les peticions dinforme del Sndic que he fet a alguns Departaments Municipals. On aquesta manca de contesta o prolongada en el temps a qui perjudica no s al Sndic, sin al destinatari principal, que s el ciutad, al qual els funcionaris pblics en son uns servidors.</p><p>Malgrat aix, la collaboraci amb les persones de les diferents dependncies municipals ha contribut a fer ms fcil laplicaci de la SOLUCI AMISTOSA entre les parts en conflicte. SOLUCI AMISTOSA que, en aquesta Memria, ha estat del 94%. </p><p>Puc afirmar que, en general que han estat molt receptius als suggeriments i a les peticions que el Sndic els va expressar. El que comporta una millora en la resposta al ciutad. Ja que, la demora no es bona per ning, ni pel departament en qesti, ni pel ciutad que est pendent duna contesta. </p><p>*Josep Gin - Memria 2011</p><p>Josep Gin - Memria 2011</p></li><li><p>Tanmateix, voldria recordar-vos la importncia cabdal que t el fet que qualsevol ciutad/na que presenta un escrit a lAjuntament, sollicitant el que sigui, ja sabeu que el ventall pot ser molt ampli, infinitat dopcions, ha de tenir la seva resposta per part de lAdm...</p></li></ul>