Memòria 2006 Institut Català de les Indústries Culturals

Download Memòria 2006 Institut Català de les Indústries Culturals

Post on 06-Apr-2016

243 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Edita: Institut Catal de les Indstries Culturals (ICIC)Rambla de Santa Mnica, 8 - 08002 BarcelonaTelfon: 93 316 27 00 - Fax: 93 316 28 65 - e-mail: icic.cultura@gencat.net</p><p>Disseny i maquetaci: EPA serveis grfics (info@epasg.com)</p><p>Dipsit legal: B-31.569-07</p></li><li><p>Memria anualInstitut Catal de les Indstries Culturals</p></li><li><p>Memria anualInstitut Catal de les Indstries Culturals</p><p>3</p><p>PRESENTACI</p><p>LInstitut Catal de les Indstries Culturals (ICIC), entitat de dret pblic amb personalitat jurdica prpia,s lorganisme per mitj del qual el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci de la Generalitatde Catalunya, amb la participaci dels sectors culturals implicats, duu a terme les poltiques de suporta les empreses culturals destinades a reforar el teixit industrial de Catalunya en aquest mbit.</p><p>Lobjectiu de lICIC s impulsar el desenvolupament de les empreses dedicades a la producci, la dis-tribuci i la comercialitzaci de productes culturals incorporats en qualsevol mena de suport, i tambles dedicades a la producci, la distribuci i la comercialitzaci despectacles en viu. Dins del seumbit competencial, cal incloure tamb la gesti de la Filmoteca de Catalunya, amb lobjectiu principalde preservar la memria i el patrimoni cinematogrfic.</p><p>Les lnies dactuaci de lICIC aquest any 2006 shan basat en els objectius segents:</p><p> Contribuir a lestabilitat i el desenvolupament de les empreses culturals catalanes:- Augmentar els mecanismes de finanament per a les empreses culturals.- Incrementar la viabilitat de les empreses culturals oferint serveis dinformaci i assessorament.- Millorar els equipaments i la infraestructura del sector cultural privat.- Incrementar el coneixement sobre els sectors culturals.- Millorar ladequaci de la formaci a les necessitats de les empreses culturals.</p><p> Promoure la producci cultural de carcter professional:- Adequar la producci cultural a les caracterstiques del mercat, mantenint o incrementant el</p><p>volum de producci.- Millorar la creativitat i singularitat dels projectes culturals mitjanant lnees especfiques de</p><p>finanament. Fomentar la distribuci, lexhibici i la difusi de la producci cultural catalana:</p><p>- Millorar laccs dels productes culturals a la xarxa de distribuci i exhibici.- Millorar la difusi i el coneixement de la producci cultural.</p><p> Facilitar laccs al mercat exterior de les indstries culturals catalanes:- Incrementar la internacionalitzaci de les empreses culturals catalanes.- Millorar el servei a les empreses culturals per tal de fomentar la seva internacionalitzaci.</p><p> Fomentar el consum cultural:- Augmentar el consum cultural mitjanant lincrement de la inversi en promoci i publicitat.- Augmentar el consum mitjanant la fidelitzaci de pblic i la creaci de nou pblic.</p><p> Preservar i difondre el patrimoni flmic de Catalunya:- Mantenir el funcionament i incrementar les activitats de la Filmoteca de Catalunya.- Iniciar la construcci de la nova seu de la Filmoteca de Catalunya.</p></li><li><p>4La memria de lany 2006 que us presentem segueix lestructura segent: </p><p> Una primera part introductria, on sexpliquen els diferents traspassos de competncies que lICIC hatingut des de la seva posada en funcionament lany 2001, lorganigrama a 31 de desembre de 2006i el balan de lexecuci pressupostria de lany.</p><p> Una segona part, on hi ha un resum de la gesti duta a terme des de les tres rees sectorials (reade lAudiovisual, rea dEdici i Premsa1, i rea de Teatre, Msica i Arts Visuals) i des de les duesrees transversals (rea de Desenvolupament Empresarial2 i rea de Promoci Internacional3).</p><p> Una tercera part, (annexos) on es recullen els llistats de les subvencions concedides durant tot lanyi el detall de les activitats realitzades.</p><p>1 Amb la reestructuraci que es va realitzar a lICIC a inicis de lany 2005, lrea de Mitjans de Comunicaci va canviar de nom, i va passara anomenar-se rea dEdici i Premsa.</p><p>2 Amb la reestructuraci que es va realitzar a lICIC a inicis de lany 2005, lrea de Projectes va canviar de nom, i va passar a anomenar-se rea de Desenvolupament empresarial.</p><p>3 Lany 2006, la Unitat de Promoci va passar a anomenar-se rea de Promoci Internacional.</p></li><li><p>ndex</p><p>5</p><p>Presentaci ..........................................................................................................................3</p><p>1. Organigrama.....................................................................................................................7</p><p>2. Pressupost i execuci pressupostria ........................................................................13</p><p>3. rea de lAudiovisual ....................................................................................................23Foment de lAudiovisual................................................................................................27</p><p>Subvencions...................................................................................................27Emissi dels dictmens delegibilitat i viabilitat tcnica................................34Aprovaci de coproduccions internacionals .................................................34Qualificaci dobres audiovisuals per grups dedat ......................................35Registre dEmpreses Audiovisuals de Catalunya (REAC).............................36Comunicats dinici i finalitzaci de rodatge ...................................................37Exhibici cinematogrfica..............................................................................37Aportacions de capital ...................................................................................38</p><p>Unitat de Promoci i Difusi Audiovisual......................................................................39Filmoteca de Catalunya ................................................................................................41</p><p>Arxiu ...............................................................................................................41Difusi.............................................................................................................43Documentaci ................................................................................................44</p><p>Centre de Desenvolupament Audiovisual (CDA) .........................................................46Continguts ......................................................................................................46Informaci ......................................................................................................46Formaci ........................................................................................................48</p><p>MEDIA Antena Catalunya .............................................................................................48Consorci Catalan Films &amp; TV ........................................................................................51</p><p>4. rea de Teatre, Msica i Arts Visuals ..........................................................................53Teatre i circ....................................................................................................................55</p><p>Promoci de la producci artstica ................................................................57Difusi de la producci artstica ....................................................................58Foment de la promoci del teatre i el circ .....................................................59Millora de les infraestructures ........................................................................60</p><p>Msica ........................................................................................................................61Lnies dactuaci de lany 2006 ....................................................................................64</p><p>Foment de la producci i de la difusi ..........................................................64Suport a la promoci musical ........................................................................66Suport a les infraestructures ..........................................................................66</p></li><li><p>Arts visuals ........................................................................................................................67Foment de la difusi de les arts visuals .......................................................................70Foment de la promoci de les arts visuals...................................................................71Suport a la millora dinfraestructures ............................................................................72</p><p>5. rea dEdici i Premsa..................................................................................................73Edici ...................................................................................................................................74</p><p>Lnies dactivitat de lany 2006......................................................................................76Premsa.................................................................................................................................79</p><p>Lnies dactivitat de lany 2006......................................................................................81</p><p>6. rea de Desenvolupament Empresarial ......................................................................87Aportacions reintegrables.............................................................................................89Crdit Cultura................................................................................................................92Publicitat a risc..............................................................................................................93Servei de Desenvolupament empresarial (SDE) ..........................................................93El club de consum cultural TR3SC...............................................................................96</p><p>7. rea de Promoci Internacional...................................................................................99Subvencions concedides ...........................................................................................100Assistncia a fires, festivals, mercats i trobades internacionals ................................102Publicacions................................................................................................................103Altres actuacions ........................................................................................................103</p><p>ANNEXOS</p><p>Annex 1: rea de lAudiovisual ......................................................................................106Annex 2: rea de Teatre, Msica i Arts Visuals ............................................................135Annex 3: rea dEdici i Premsa....................................................................................155Annex 4: rea de Desenvolupament Empresarial ........................................................168Annex 5: rea de Promoci Internacional ....................................................................176</p><p>6</p></li><li><p>Memria anualInstitut Catal de les Indstries Culturals</p><p>Organigrama</p></li><li><p>ORGANIGRAMA</p><p>Des de la seva posada en funcionament a mitjans del 2001, i fins a lany 2005, lICIC an assumint lesfuncions competencials de diverses unitats i rees que li foren traspassades des daltres mbits delDepartament de Cultura. </p><p>Des del 18 dabril de 2001, i dacord amb el Decret 100/2001, de 3 dabril, lICIC va assumir les fun-cions que fins llavors eren competncia de lrea de Cinematografia i Vdeo i de la Secci de Promocide la Cinematografia i el Vdeo de la Direcci General de Promoci Cultural, que consistien en la qua-lificaci dels productes audiovisuals, la gesti de la conseqent taxa per a lexamen i lexpedici delscertificats de qualificaci de pellcules i altres obres audiovisuals, la gesti, el manteniment i lactualit-zaci del Registre dEmpreses Audiovisuals de Catalunya i la tramitaci de les subvencions atorgadesal sector audiovisual, aix com el control i lestudi de les dades de recaptaci de taquilla aportades perles sales dexhibici cinematogrfiques per a lelaboraci destadstiques posterior.</p><p>Amb data de 15 de juliol de 2001, en virtut dun protocol de collaboraci amb el Consorci Catal dePromoci Exterior de la Cultura (COPEC), es va traspassar a lICIC tant lactivitat com el pressupostpendent dexecutar de Catalan Films &amp; TV, plataforma de difusi de laudiovisual catal a lestrangerque fins a la data la gestionava lesmentat Consorci. Lactivitat de Catalan Films &amp; TV consisteix a posara labast dels productors catalans que assisteixen als mercats de cinema i televisi internacionals lainfraestructura necessria (estands) per tal que hi puguin desenvolupar la seva activitat, alhora queatorga ajuts per a la promoci de les pellcules seleccionades a competici o a les seccions oficialsdels diferents festivals internacionals. El Govern va aprovar, el dia 27 de setembre de 2005, la consti-tuci del Consorci Catalan Films &amp; TV per a la promoci estatal i internacional de les produccions audio-visuals catalanes. Liderat per lICIC, lorganisme est participat per les tres associacions de productorsaudiovisuals ms representatives (Barcelona Audiovisual, Productors Audiovisuals de Catalunya ilAssociaci de Productors Independents de Catalunya), per la Corporaci Catalana de Rdio i Televisi(CCRTV), per lEntidad de Gestin de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) i pelConsorci de Promoci Comercial de Catalunya (COPCA). </p><p>Dacord amb la disposici addicional vuitena de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fis-cals i administratives, amb efectes l1 de gener de 2002, la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya(actualment Filmoteca de Catalunya per acord del Consell dAdministraci de lICIC, amb data 28 defebrer de 2002) es va adscriure a lICIC.</p><p>Aix mateix, i en virtut dun protocol de collaboraci entre lICIC i el COPEC, amb efectes l1 de generde 2002, es van traspassar a lICIC les funcions corresponents a loficina MEDIA Antena Catalunya.</p><p>Dacord amb el decret 241/2003, de 8 doctubre, de reestructuraci parcial del Departament de Culturai datribuci de funcions a lInstitut Catal de les Indstries Culturals, les funcions exercides des delrea de Promoci de la Premsa de la Direcci General de Promoci Cultural es van traspassar a lICICamb efectes el 21 doctubre de 2003.</p><p>Finalment, dacord amb el decret 470/2004, de 28 de desembre, sintegren a lICIC, amb efectes l1 degener de 2005, el personal i les funcions exercides des de la Direcci General de Promoci iCooperaci Cultural en matria de msica, teatre, arts visuals, llibre i edici, aix com el personal i lesfuncions del Consorci Catal de Promoci Exterior de la Cultura (COPEC) relatives a la promoci exte-rior de les indstries culturals. </p><p>8</p></li><li><p>Memria anualInstitut Catal de les Indstries Culturals</p><p>9</p><p>Dacord amb larticle 3 de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creaci de lICIC, les seves funcions sn:a) Establir i gestionar, amb la participaci de representants dels sectors implicats, programes orientats</p><p>a la prestaci de suport tcnic als diferents sectors vinculats a les indstries culturals.b) Fomentar el desenvolupament de les empreses rela...</p></li></ul>