meld. st. 1 (2019–2020) ... kedet vأ¦rt hأ¸y, med mange solgte boliger og mange boliger...

Download Meld. St. 1 (2019–2020) ... kedet vأ¦rt hأ¸y, med mange solgte boliger og mange boliger til salgs

Post on 31-Dec-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Meld. St. 1 (2019 – 2020)

  Melding til Stortinget

  M eld

  . St. 1 (2

  0 1

  9 – 2

  0 2

  0 )

  Nasjonalbudsjettet 2020

  N asjonalbudsjettet 2

  0 2

  0

  Bestilling av publikasjoner

  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon www.publikasjoner.dep.no Telefon: 22 24 00 00

  Publikasjonene er også tilgjengelige på www.regjeringen.no

  Omslagsillustrasjon: Anagram Design Foto: Getty Images og Colourbox

  Trykk: 07 Media AS – 10/2019

  07 MEDIA – 2041 03

  79

  M IL

  ME RKET TRYKKERI

 • Meld. St. 1 (2019–2020)

  Melding til Stortinget

  Nasjonalbudsjettet 2020

 • Innhold

  1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi .............................. 5

  2 De økonomiske utsiktene .......... 16 2.1 Norsk økonomi ............................... 16 2.2 Arbeidsmarkedet ............................ 21 2.3 Eiendomspriser og gjeld ............... 24 2.4 Internasjonal økonomi ................... 25 2.5 Finansmarkedene ........................... 29 2.6 Petroleumssektoren ....................... 31

  3 Den økonomiske politikken ...... 42 3.1 Budsjettpolitikken .......................... 42 3.2 Kommuneforvaltningens økonomi 61 3.3 Pengepolitikken .............................. 67 3.4 Finansiell stabilitet ......................... 68 3.5 Sysselsettings- og inntekts-

  politikken ........................................ 75 3.6 Statens gjeldsforvaltning ............... 82 3.7 Klimapolitikken .............................. 86

  4 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken............................ 94

  4.1 Regjeringens skatte- og avgifts- politikk ............................................. 94

  4.2 Hovedtrekk i skatte- og avgifts- opplegget for 2020 .......................... 94

  4.3 Dynamiske virkninger ................... 96 4.4 Provenyvirkninger av forslaget til

  skatte- og avgiftsendringer ............ 97 4.5 Fordelingsprofilen på skatte-

  opplegget ......................................... 103

  5 Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi............ 104

  5.1 Produktivitet og effektiv ressurs- bruk ................................................. 104

  5.2 Et mer produktivt næringsliv ....... 106 5.3 Effektivisering av offentlig sektor 115 5.4 Næringsstøtte ................................. 124

  6 Norges oppfølging av bærekraftsmålene ........................ 136

  6.1 Innledning ...................................... 136 6.2 En samlet fremstilling av arbeidet

  med bærekraftsmålene ................. 137 6.3 Nærmere om oppfølgingen av

  mål 8 ................................................ 144 6.4 Nærmere om oppfølgingen av

  mål 10 .............................................. 146

  7 Forvaltningen av Statens pensjonsfond................................. 148

  7.1 Innledning ...................................... 148 7.2 Resultater i forvaltningen .............. 148 7.3 Aktuelle saker i forvaltningen av

  Statens pensjonsfond ..................... 150

  Vedlegg 1 Beregning av strukturell olje-

  korrigert budsjettbalanse .............. 155 2 Dokumentasjon av usikkerhets-

  viften for 3-prosentbanen .............. 161 3 Historiske tabeller og detaljerte

  anslagstall ....................................... 162

 • Meld. St. 1 (2019–2020)

  Melding til Stortinget

  Nasjonalbudsjettet 2020

  Tilråding fra Finansdepartementet 27. september 2019, godkjent i statsråd samme dag.

  (Regjeringen Solberg)

  1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi

  Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber både i bygd og by. Det bidrar til å skape et bærekraftig velferdssamfunn. I løpet av det siste året er 40 000 flere kommet i jobb i privat sektor.

  Det viktigste for den enkelte, og for landet, er at flest mulig har en jobb å gå til. Selv om ledighe- ten er lav, er det for mange som ikke får sjansen til å jobbe. Regjeringen vil bidra til at enda flere blir kvalifisert og inkludert i arbeidslivet. Regjeringen satser på mer tidlig innsats i barnehage og skole for å ruste de unge til fremtidens arbeidsmarked. Regjeringen prioriterer gode helsetjenester, eldreomsorg og hjelp til dem som trenger en ny sjanse. Familiene skal settes bedre i stand til å ta vare på seg selv og sine barn.

  Omstillingen til et grønnere Norge må fort- sette. Forskning og teknologiutvikling skal bidra til reduserte utslipp og nye grønne arbeidsplasser. Det skal være enkelt og lønnsomt å velge grønt. Derfor satser regjeringen på jernbane, kollektiv- trafikk og tiltak som gir insentiver til å ta grønne valg. Klimapolitikken virker. Trenden i utslippene

  har vært nedadgående de siste 10 årene, og frem- skrivingene viser at nedgangen forsterkes.

  Norge skal være et trygt land å bo i. Regjerin- gen fortsetter å ruste opp politi og forsvar, og byg- ger trygge og gode veier. Folk og varer skal komme raskt og trygt frem.

  Utenfor Norges grenser skjer det endringer i de globale og økonomiske maktforholdene som kan skape usikkerhet også her hjemme. Regjerin- gen står ved våre internasjonale forpliktelser og øker bistanden.

  Vårt beste forsvar er å investere fremtidsrettet, omstille oss, og føre en ansvarlig økonomisk poli- tikk. Det gjør vi blant annet ved å holde igjen på oljepengebruken, og investere og bygge landet for fremtiden. I budsjettet for 2020 foreslår regje- ringen å redusere oljepengebruken med 0,2 pst., målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøko- nomien. Ved å holde igjen når det går godt i øko- nomien, unngår vi unødvendig press på rente og kronekurs, og støtter opp under konkurranse- kraft, omstilling og videre vekst i næringslivet.

 • 6 Meld. St. 1 2019–2020 Nasjonalbudsjettet 2020

  Statsbudsjettet for 2020 bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge som er godt rus- tet for fremtiden.

  Solid oppgang i norsk økonomi

  Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med kon- junkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Det siste året er mer enn 50 000 flere personer kommet i jobb. Den regi- strerte arbeidsledigheten er kommet ned på nivåer vi ikke har sett siden 2008. Flere som tidligere sto utenfor arbeidsmarkedet, er nå i jobb, og syssel- settingsandelen har steget. Samtidig har antall sysselsatte på korttidsopphold i Norge også økt. Det kan være et tegn på at det nå er mindre arbeidskraftreserver å ta av for å dekke etterspør- selen etter arbeidskraft.

  Den gode utviklingen i norsk økonomi er ven- tet å fortsette fremover. Veksten i BNP for Fast- lands-Norge anslås til 2,7 pst. i år og 2,5 pst. neste år. Veksten i fastlandsøkonomien ligger med dette an til å bli høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år. Høyere reallønnsvekst legger til rette for økt privat forbruk, og bedringen i kon- kurranseevnen legger til rette for økte investerin- ger og økt eksport. Bedringen i arbeidsmarkedet ventes å fortsette fremover, med lavere arbeidsle- dighet og høyere sysselsetting.

  Drahjelpen fra internasjonal økonomi er blitt noe mindre den siste tiden. Det er særlig i Europa at veksten har avtatt, mens den holder seg bedre oppe i USA. Arbeidsmarkedet i flere land er like- vel bedre enn på lenge. Arbeidsledigheten går ned, og lønnsveksten har tatt seg noe opp. For handelspartnerne sett under ett ventes den øko- nomiske veksten å ligge i underkant av sin lang- siktige trend fremover. Risikobildet internasjonalt gir noe økt usikkerhet. Nye handelsbarrierer utgjør en trussel mot internasjonal vekst. Det samme gjelder usikkerheten knyttet til Storbritan- nias utgang fra EU. Usikkerheten om den økono- miske utviklingen gjenspeiles i finansmarkedene og i fallende tillitsindikatorer, spesielt for indus- trien. Veksten i realøkonomien holdes trolig også tilbake av denne usikkerheten.

  Oljeprisen har den siste tiden ligget i overkant av 60 dollar per fat. Det er om lag 20 dollar lavere enn for ett år siden, men fremdeles mer enn dob- belt så høyt som bunnpunktet i januar 2016. Pri- sene i terminmarkedet kan tilsi at markedsaktø- rene venter at oljeprisen vil gå litt ned fra dagens nivå de nærmeste årene. Petroleumsinvesterin- gene ventes å stige markert i år, og mer enn tidli- gere lagt til grunn. Deretter ventes investeringene

  å gå noe ned, men nivået på investeringene vil holde seg høyt i mange år fremover. De fleste utbyggingsprosjektene som er planlagt på norsk sokkel, vil være lønnsomme også med klart lavere priser på olje og gass enn i dag. Kostnadskutt og effektivisering i selskapene har bidratt til dette.

  Den økonomiske politikken har vært godt til- passet situasjonen i økonomien. Da oljeprisen falt fra sommeren 2014, ble finanspolitikken lagt om i en ekspansiv retning for å trekke opp etterspørse- len etter varer og tjenester. Siden har veksten i økonomien tatt seg klart opp, og ledigheten er kommet markert ned. Norsk økonomi er nå inne i en konjunkturoppgang og trenger ikke lenger dra- hjelp fra den økonomiske politikken.

  Norges Bank har satt opp styringsrenten fire ganger det siste året, fra 0,5 pst. til 1,5 pst. Hos våre handelspartnere har renteoppgangen avtatt og snudd til nedgang. Både den amerikanske og den europeiske sentralbanken har satt ned sine renter, og nedjustert renteutsiktene sine. I Norge har kronekursen svekket seg 2,5 pst. siden juli. Det kan ha