mekflu rugi gesek

Author: mochammad-dzikrie-yansyah-imron

Post on 05-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  1/16

  KELOMPOK 4 :

  Nama : Maria ulfa S

  M. Dzikriansyah I

  Sarah Swasti Putri Siti Nurjanah

  Kelas : KD

  D!sen "em#im#in$ : En%an$ Su"ra"tiah& S.'.& M.'.

  1

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  2/16

  2

  (LI)(N *L+ID( D(L(M PIP(

  )+,I ,ESEK D(L(M (LI)(N

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  3/16

  3

  SIFAT-SIFAT ALIRAN BERDASARKAN

  BILANGAN REYNOLDS

  BILA SEBUAH PIPA MENGALIRKAN AIR DAN DITUANGKAN TINTA,

  MAKA ADA 3 KEMUNGKINAN BENTUK TINTA TERSEBUT, YAITU :

  Jeja T!"#a

  B!$a A$!%a"

  La&'a#

  B!$a A$!%a" (e)a#

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  4/16

  *

  BILANGAN REYNOLDS MERUPAKAN BILANGAN YANG MENJELASKAN

  PERUBAHAN FISIK DARI AL+LAMINAR KE AL+TURBULEN

  BIL+REYNOLDS :

  SE(ARA UMUM :

  -isk!sitas,aya

  Inersia,aya)e ==

  ud

  A$!%a" La&!"a% Re 2 Ke.e)a#a" %e"/a0 T!"#a #!/a 'e%.a&)%

  /e"a" a!% Pa%#!e$ $!/a 'e%e%a

  /a$a& a%!4 $%4

  Me&"!"a" a"a$!4!4&a#e&a#! 4e/e%0a"a Ja%a" #e%ja/! /a$a&

  4!4#e& a!%

  A$!%a" T%a"4!4!

  2 Re * Ke.e)a#a" 4e/a" T!"#a 4e/!!#

  'e%.a&)% /e"a"

  a!%

  A$!%a" T%'$e"

  Re 5 * Ke.e)a#a" #!"! T!"#a 'e%.a&)% /e"a" a!%

  4e.a%a .e)a# Pa%#!e$ $!/a 'e%e%a

  4e.a%a a.a

  Pe%e%aa" )a%#!e$ 4a"a#4$!# /!/e#e4!

  A"a$!4!4 &a#e&a#! 4a"a#

  4$!# /!$aa" Se%!" /a$a& 4!4#e& a!%

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  5/16

  6

  KEHILANGAN TINGGI TEKAN AKIBAT GESEKAN

  7MAJOR LOSS8 KEHILANGAN TINGGI TEKAN AKIBAT GESEKAN DALAM PIPA TERMASUK DALAM

  KEHILANGAN YANG BESAR 7MAJOR LOSS8 KEHILANGAN TINGGI TEKAN AKIBAT GESEKAN DALAM PIPA TERGANTUNG DARI

  :

  1+ TIDAK TERGANTUNG DARI TEKANAN PADA ALIRAN AIR

  2+ BERBANDING LURUS DENGAN PANJANG PIPA 7L8

  3+ BERBANDINGTERBALIK DENGAN DIAMETER PIPA 7D8

  *+ BERBANDING LURUS DENGAN KE(EPATAN RATA-RATA 7V8

  6+ TERGANTUNG DARI KEKASARAN PIPA, BILA ALIRAN TURBULEN

  KEHILANGAN TINGGI TEKAN TERSEBUT DAPAT DINYATAKAN DENGAN RUMUSDAR(Y 9EISBA(H

  g

  V

  D

  Lhf

  =

  ;e!4!e" e4e

  L )a"ja" )!)a

  D /!a&e#e% )!)a

  < e.e)a#a" %a#a-%a#a

  )e%.e)a#a" %a=!#a4!

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  6/16

  >

  KEHILANGAN TINGGI TEKAN UNTUK ALIRAN LAMINAR :

  KEHILANGAN TINGGI TEKAN UNTUK ALIRAN TURBULEN PADA PIPA YANG

  PERMUKAAN PIPA HALUS :

  KEHILANGAN TINGGI TEKAN UNTUK ALIRAN TURBULEN DENGAN PERMUKAANYANG KASAR 7P%a"/#$ /a" N!%a/4e8 :

  )e/4atau

  e0P!uiseuill12a$en3menurut

  =

  =

  gD

  LVhf

  lasius03menurut)e

  5/4.6=

  1+ T%'$e" ?a" 0a$4 :

  2+ T%'$e" ?a" #%a"4!4! : #e%a"#" /a%! @D /a" Re

  3+ T%'$e" ?a" a4a% :

  75.

  )el!$

  5

  =

  k

  D8.l!$

  5=

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  7/16

  (;$e'%;; /a" 90!#e, MENEMUKAN FORMULA DARI

  PENAMBAHAN PERSAMAAN UNTUK DAERAH KASAR DAN

  HALUS SEHINGGA MENJADI :

  +=

  )e

  75.

  8.l!$

  5

  D

  k

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  8/16

  (ONTOH SOAL

  HITUNGLAH KAPASITAS DARI PIPA KAYU DENGAN DIAMETER 3 M YANGMEMBA9A AIR PADA SUHU

  1O( DAN MEMILIKI KEHILANGAN TINGGI TEKAN YANG DIJINKAN 2 &@&

  smAVQ

  V

  VDV

  N

  fV

  V

  g

  V

  D

  Lh

  R

  f

  98.057.34

  Makam9s..57-sehin$$amen%ekatiyan$nilai%i%a"atmaka

  6.655&%iam#ilila6.65.%i%a"atmakaM!!%y&%ia$ram"a%a%i"l!tkaniniNrila.7./56Nr%an3Pers.50m9s47.-%i%a"atmaka

  %iijinkan0yan$nilai%en$an3sesuai6.6asumsikanKitaM!!%y.Dia$ramnmen$$unaka;!#a1;!#a;ara%en$an-%anf%i;ari"ersamaanke%uaDari

  0....356.

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  9/16

  C

  KEHILANGAN TINGGI TEKAN AKIBAT

  RERUGI KE(IL 7MINOR LOSSES8

  MINOR LOSSES TERJADI KARENA ADANYA :

  1+ K;"#%a4! T!'a-T!'a a#a Pe%$a0a"

  2+ Pe$e'a%a" T!'a-T!'a a#a Pe%$a0a"

  3+ T!"a"

  *+ Ka#)

  SE(ARA UMUM RUMUS KEHILANGAN TINGGI TEKAN AKIBAT MINOR

  LOSSES:

  D!&a"a : L ;e!4!e" e0!$a"a" e"e%! #e%a"#" je"!4 )e"?e'a'

  = e.e)a#a"

  g

  vkh LL

  .

  =

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  10/16

  1

  1+ KEHILANGAN ENERGI AKIBAT KONTRAKSI TIBA-TIBA 7 MENYEMPIT8

  =

  g

  VKh

  cc.

  .

  .

  KONTRAKSI TIBA-TIBA DAPAT MEMBUAT TEKANAN TURUN KARENA KEHILANGAN

  ENERGI AKIBAT TURBULENSI DAN MENINGKATNYA KE(EPATAN 7LIHAT GAMBAR8

  KEHILANGAN ENERGI TERBESAR PADA RUAS (-D YANG DISEBUT VENA

  CONTRACTADIMANA KE(EPATAN ALIRAN JET TINGGI DAN TEKANAN YANG

  RENDAH

  ENERGI KEMBALI PULIH KETIKA DI RUAS D-E

  TERMASUK DALAM KEHILANGAN ENERGI AKIBAT KONTRAKSI TIBA-TIBA ADALAH

  PERALIHAN PIPA MASUK

  PERHITUNGAN KEHILANGAN ENERGI DIHITUNG DENGAN RUMUS DIBA9AH

  K. ,* 7 1 4'@4a82

  D!&a"a :K. a#;% e4e'a"/!"a" a#a ;e!4!e"

  %! ;"#%a4! 7.;"#%a.#!;" $;44 .;e!.!e"#8

  Sa $a4 )e"a&)a" )a/a 'a!a" 0$

  7&28

  S' $a4 )e"a&)a" )a/a 'a!a" 0!$!%

  7&28

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  11/16

  11

  2+ KEHILANGAN ENERGI AKIBAT EKSPANSI TIBA-TIBA 7MEMBESAR8

  SKEMA HGL DAN EGL DARI KEHILANGAN ENERGI AKIBAT EKSPANSI DAPAT

  DILIHAT PADA GAMBAR DIBA9AH

  TERMASUK DALAM KEHILANGAN ENERGI INI ADALAH PIPA YAG DIHUBUNGKAN

  DENGAN RESER

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  12/16

  12

  *+ KEHILANGAN ENERGI AKIBAT KATUP 7VALVE8

  KEHILANGAN ENERGI AKIBAT KATUP DIHITUNG DENGAN :

  g

  vKh VV

  .

  = (ONTOH

  D!&a"a : K= a#;% %! )!)a 4a&'"

  < e.e)a#a" %a#a %a#a /a$a& )!)a ?a" &e"j )!)a 4a&'"

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  13/16

  K;e!4!e" %! "# 4a&'"a"

  )!)a 'e%$!%

  13

  Sambungan pipa Kf

  Ka#) ';$a, #e%'a )e"0 1,

  Ka#) 4/#, #e%'a )e"0 6,

  Ka#) e%'a", #e%'a )e"0 ,2

  Ka#) e%'a", 4e#e"a0 #e%'a 6,>

  Be";$a" 'a$! 2,2

  Tee 1,

  S!, C (0 ,C

  S!, *6 ( ,*

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  14/16

  Contoh soal :

  (ir men$alir %alam se#uah "i"a 6 ;m yan$ ti#a1ti#a masuk ke

  "i"a yan$ #er%iameter 6 ;m. +ntuk laju aliran 556 L9s& maka:

  a. era"akah ru$i hea%>Penyelesaian:

  a.2ea% l!ss se#esar

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  15/16

  16

  CONTOH SOAL

  1+ Se'a0 )!)a /e"a" /!a&e#e% 1 && &e&)"?a! )a"ja" 16 & /a" 'e%0'"a" $a"4" /e"a"

  a#&;4e% )a/a #!#! ( )a/a e#!"!a" * & /!'aa0 )e%&aa" a!% 'a )e"a&)"a"+ T!#! #e%#!"! /a%! )!)a

  'e%a/a )a/a #!#! B )a/a e#!"!a" 1+6 & /!a#a4 )e%&aa" a!% 'a )e"a&)"a" /e"a" ja%a 6 & /a%! 'a

  )e"a&)"a"+ B!$a /!a4&4!a" )a/a j" )!)a 7#!#! (8 'e%'e"# #aja& /a" a#;% e4ea" +32, H!#"$a0

  718 Ke.e)a#a" a!% &e"!"a$a" )!)a 7#!#! (8 /a" 7'8 Tea"a" )a/a #!#! B

  6.m&7L7.5h&4hm&57Lmm&566D:%iketahuis!alDari

  :?awa#

  (1([email protected]( ====== m

  ((

  9567=.=

  5.6

  7.67.5

  0=5.

 • 7/21/2019 Mekflu Rugi Gesek

  16/16

  1>

  CONTOH SOAL

  2+ S4"a" P!)a 4e)e%#! )a/a Ga&'a% 'e%!# /!&a"a )!)a &e"a$!%a" a!% /a%! 'a )e"a&)"a" /e"a"

  e#!"!a" 'a )e"a&)" a/a$a0 1 & /!'aa0 &a a!% 'a )e"a&)"a"+ A!% /!a$!%a" &e$a$! )!)a /a"

  a#' ?a" #e%/a)a# /!j" )!)a+ B!$a /!a4&4!a" 40 a!% a/a$a0 1;(, #e"#a" /e'!# ?a" &e"a$!% /a$a&

  )!)a

  5

  5

  55

  55

  55

  5

  5

  555

  5

  55

  /6667.57//.55

  5