medjunarodni ugovori i praksa u bih

Download Medjunarodni Ugovori i Praksa u BiH

If you can't read please download the document

Post on 14-Nov-2015

13 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Medjunarodni Ugovori i Praksa u BiH

TRANSCRIPT

 • Meunarodni ugovori i praksa u BiHMr. sc. Ajla krbiSarajevo, 14.06.2013.

 • Definisanje osnovnih pojmova.

 • Definisanje osnovnih pojmovata je meunarodni ugovor?

  SAGLASNOST VOLJA DVA ILI VIE SUBJEKATA MEUNARODNOG PRAVA S CILJEM DA SE POSTIGNE ODREENI UINAK PO MEUNARODNOM PRAVU, STVARAJUI ODNOS PRAVA I DUNOSTI IZMEU NJEGOVIH STRANAKA

 • Definisanje osnovnih pojmovaPozitivne strane:preciznostravnopravnostpravna sigurnost i smanjenje nepromiljenih i brzopletih inanije potrebno posebno dokazivati pravne obavezeneki oblici meunarodne saradnje mogu se urediti samo pisanim ugovornim pravilima

 • Definisanje osnovnih pojmovata je pravo meunarodnih ugovora?

  GRANA OPTEG MEUNARODNOG PRAVA KOJA PROPISUJE PRAVILA O SKLAPANJU MEUNARODNIH UGOVORA, O NJIHOVOM STUPANJU NA SNAGU, O REZERVAMA NA UGOVORE, O PRIMJENI, TUMAENJU, IZMJENAMA, NITAVOSTI, TE O PRESTANKU I OBUSTAVLJANJU PRIMJENE MEUNARODNIH UGOVORA.

 • Definisanje osnovnih pojmovaNajstariji poznati ugovor: Ramses II i Hatuil III 1278.p.K/H.Primjenjive konvencije:Beka konvencija o pravu ugovora iz 1969.Beka konvencija o sukcesiji drava glede meunarodnih ugovora iz 1978.Beka konvencija o pravu ugovora izmeu drava i meunarodnih organizacija ili izmeu meunarodnih organizacija iz 1986.

 • Definisanje osnovnih pojmovaUslovi koji moraju biti ispunjeni da bi meunarodni ugovor ostvario pravni uinak:sve stranke ugovora moraju biti subjekti meunarodnog pravapredmet ugovora ne smije biti pravno nedopustivizraena volja stranaka u ugovoru mora odgovarati njihovoj stvarnoj volji

 • Definisanje osnovnih pojmova

  Sastavni dijelovi ugovora:NaslovInvokacijaPreambulaDispozitivni dioPrelazne zavrne odredbe

 • Definisanje osnovnih pojmovaNe postoji hijerarhija izmeu meunarodnih ugovora!

 • Definisanje osnovnih pojmova

  Funkcije meunarodnih ugovora:pravno ureivanje odnosastvaranje opteg pravnog poretkaprenoenje suverenitetakodifikacijaJezik ugovora

 • Definisanje osnovnih pojmova

  Ranija podjela meunarodnih ugovora: politiki, trgovaki i tehnikiModerna podjela meunarodnih ugovora:Ugovori sklopljeni u pisanom ili nekom drugom oblikuDvostrani i mnogostrani ugovoriUgovor-zakon i ugovor-pogodbaUgovori-ustavi meunarodnih organizacijaPolitiki sporazumi

 • Definisanje osnovnih pojmovaPACTA SUNT SERVANDA:Svaki ugovor koji je na snazi vee stranke i one ga moraju izvravati u dobroj vjeri

 • Definisanje osnovnih pojmovaZakljuakDiskusija: slinosti i razlike izmeu ugovora u domaem pravu i meunarodnog ugovora?

 • Sklapanje meunarodnih ugovora.

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraSposobnost sklapanja meunarodnih ugovora:dravemeunarodne organizacijeustanici

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraPostupci sklapanja ugovora: pojednostavljenisloeni:pregovoriusvajanje teksta ugovoraautentifikacijakonano obavezivanje dravastupanje ugovora na snagu

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraI Pregovori

  Subjekti pregovora?Tehnika pregovaranja?

  II Usvajanje teksta ugovora

  Dvostrani ugovoriViestrani ugovoriMeunarodne konferencije

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraIII Autentifikacija

  Propisan nain u tekstu samog ugovoraUkoliko nije propisan:potpispotpis ad referendumparafiranje predstavnika dravaBona fide

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraIV Konano obavezivanje drava poetak pravne veze izmeu drave i ugovora!!!

  RatifikacijaPotpisivanje ugovoraRazmjena isprava koje ine ugovorPrihvatPristupanje

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraV Stupanje ugovora na snagu drava postaje drava-ugovornica!!!

  Nain stupanja ugovora na snaguVrijeme vaenja ugovora

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraPrivremena primjena ugovoraRegistrovanje ugovora

 • Sklapanje meunarodnih ugovoraZakljuakDiskusija o pokrivenim temama i njihovom razumijevanju

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovora.

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovoraPojam tumaenjaMetode tumaenja ugovora:subjektivnatekstualnaFunkcionalnal. 31. Beke konvencije iz 1969.: Ugovor se mora tumaiti u dobroj vjeri, prema uobiajenom smislu izrazra iz ugovora u njihovom kontekstu, i u svjetlu predmeta i svrhe ugovora.

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovoraSubjekti tumaenjaOsnovni principi tumaenja:Cilj je utvrditi stvarnu namjeru strana ugovornicaNe treba biti u suprotnosti sa osnovnim naelima meunarodnog pravaPretpostavka uvijek treba biti da strane ugovornice nisu imale namjeru zakljuiti ugovor iji je predmet nemogu ili nedozvoljen, odnosno sa ciljem da ugovor ne izvreMeunarodni ugovori su u saglasnosti sa jus cogens normamaDobra vjera i svakodnevno znaenje izraza (i to u kontekstu njegovog cilja i namjere ugovornica)

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovoraPrimjena meunarodnih ugovora:Vremensko vaenje ugovoraTeritorijalno vaenje ugovoraOsiguranje izvrenja ugovora

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovoraUgovori i tree drave:Pristanak tree drave na ugovorDjelovanje po obiajnoj osnoviUgovori erga omnesKlauzula najveeg povlatenja

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovora

  Izmjene meunarodnih ugovora:Postupak:inicijativausvajanjestupanje na snaguNain:propisan ugovoromsvima omogueno sudjelovati

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovora

  Primjena uzastopnih ugovora o istom predmetu:subjektivna i objektivna metodateorija kontinuiteta i teorija nitavosti

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovora

  Ugovori koji sadre odredbe o rjeavanju sukoba ugovora o istom predmetu:novi ugovor (deklaracija kompatibilnosti)stari ugovor (smatrae se kompatibilnim ili anulacijska klauzula)Ugovori koji ne sadre odredbe o rjeavanju sukoba ugovora o istom predmetu:iste strankedjelimino iste stranke:sve stranke oba ugovora / nova strankakompatibilni / inkompatibilni

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovora

  Rezerva interpretativna izjava uslovno prihvatanje ugovora protestSavjetodavno miljenje Meunarodnog suda o rezervama iz 1951.Oitovanje rezerveNemogunost ulaganja rezerveVrste ugovora u odnosu na mogunost ulaganja rezerviPravni uinak rezerviPosebne vrste rezervi

 • Tumaenje i primjena meunarodnih ugovoraZakljuakDiskusija o pokrivenim temama i njihovom razumijevanju

 • Prestanak dejstva meunarodnih ugovora.

 • Prestanak dejstva meunarodnih ugovoraSuspenzija primjene meunarodnog ugovoraPrestanak primjene meunarodnog ugovora:izvrenjem ugovorasporazumom svih stranaka (mutuus dissensus)primjenom vlastitih odredabanaknadnom nemogunou izvrenjakrenjem ugovora

 • Prestanak dejstva meunarodnih ugovora

  Naknadna nemogunost izvrenja ugovora:nestanak ili unitenje predmeta prijeko potrebnog za izvrenje ugovorabitna promjena okolnosti (rebus sic stantibus)prekid diplomatskih ili konzularnih odnosaoruani sukobnovi jus cogens

 • Prestanak dejstva meunarodnih ugovora

  Krenje ugovora kao uzrok njegovog prestanka:Nenasilne mjere represalijaDvostrani ugovoriViestrani ugovoriPonitavanje ugovora:Relativni izvori ponitenja meunarodnog ugovora (zabluda, prevara, korupcija, prekoraenje ovlatenja pregovaraa)Apsolutni izvori ponitenja meunarodnog ugovora (jus cogens, prinuda)

 • Prestanak dejstva meunarodnih ugovora

  Sukcesija drava i meunarodni ugovoriBeka konvencija o sukcesiji drava u odnosu na ugovore iz 1978. godineIzuzeci od sukcesijePrincipi meunarodnog obiajnog prava primjenjivi u sukcesiji drava

 • Prestanak dejstva meunarodnih ugovoraZakljuakDiskusija o pokrivenim temama i njihovom razumijevanju

 • Postupak zakljuivanja i izvravanja meunarodnih ugovora u BiH.

 • Postupak zakljuivanja i izvravanja meunarodnih ugovora u BiH

  Bosna i Hercegovina postala stranka Beke konvencije iz 1969. godine na osnovu sukcesije (Slubeni list RBiH, broj: 25/93 od 15.12.1993. godine)Nadlenost za sklapanje meunarodnih ugovora u Bosni i HercegoviniNadlenost za ratifikaciju meunarodnih ugovora u Bosni i Hercegovini

 • Postupak zakljuivanja i izvravanja meunarodnih ugovora u BiH

  Meunarodne ugovore u ime BiH zakljuuje Predsjednitvo BiHEntiteti mogu sklapati meunarodne ugovore uz saglasnost Parlamentarne skuptine BiH

 • Postupak zakljuivanja i izvravanja meunarodnih ugovora u BiH

  lan II taka 7. Ustava Bosne i Hercegovine: Bosna i Hercegovina e ostati ili postati strana ugovornica meunarodnih sporazuma pobrojanih u Aneksu I ovog Ustavalan III taka 1. Ustava Bosne i Hercegovine: U nadlenosti institucija Bosne i Hercegovine je vanjska politika

 • Postupak zakljuivanja i izvravanja meunarodnih ugovora u BiH

  lan III taka 2. Ustava Bosne i Hercegovine:Entiteti imaju pravo da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa susjednim dravama, u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom Bosne i HercegovineSvaki entitet e pruiti svu potrebnu pomo vladi Bosne i Hercegovine kako bi joj se omoguilo da ispotuje meunarodne obaveze Bosne i Hercegovine, s tim da e finansijske obaveze u koje je uao jedan entitet bez saglasnosti drugog, a prije izbora Parlamentarne skuptine i Predsjednitva Bosne i Hercegovine, ostati obaveza tog entiteta, osim ukoliko je ta obaveza neophodna za nastavak lanstva Bosne i Hercegovine u nekoj meunarodnoj organizacijiSvaki entitet moe sklapati sporazume sa dravama i meunarodnim organizacijama uz saglasnost Parlamentarne skuptine koja, opet, moe zakonom predvidjeti da za odreene vrste sporazuma takva saglasnost nije potrebna

 • Postupak zakljuivanja i izvravanja meunarodnih ugovora u BiH

  lan IV taka 4. Ustava Bosne i Hercegovine: Parlamentarna skuptina je nadlena za odluivanje o saglasnosti za ratifikaciju ugovora lan V taka 3. Ustava Bosne i Hercegovine: Predsjednitvo je nadleno za voenje