medjunarodni transport i

Download medjunarodni transport i

Post on 31-Jan-2017

230 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Seminarski rad

1. TRANSPORT

1.1. Pojam transportaPod transportom u uem smislu se podrazumeva prevoz stvari sa jednog mesta na drugo.Pod Transportom u irem smislu se podrazumevaju sve aktivnosti neophodne za obavljanje prevoza i drugih prevoznih radnji, uvanje i obezbedjenje stvari i dokumentacije tokom transportnog procesa.Transport se moe posmatrati kao:

ulazni transport,

unutranji transport,

izlazni transport.Ulazni transport se odnosi na transport materijala proizvodenih unutar kompanije i transport materijala nabavljenih iz spoljanjih izvora. Transport materijala proizvedenih unutar kompanije se obavlja unutranjim transportom, a transport materijala nabavljenih iz spoljanjih izvora se obavlja spoljanjim transportom.Transport poluproizvoda se uvek obavlja unutranjim transportom sledom pogon - unutranje skladite - pogon - izlazno skladite.Izlazni transport se odnosi na transport proizvoda, koji se moe obaviti delimino unutranjim, a delimino spoljanjim trasnportom.1.2. Funkcije i efekti transportaTransportom se obavlja prevoz, pretovar, utovar, istovar i uvanje materijala, poluproizvoda i proizvoda u toku navedenih radnji.Veza transporta i skladitenja je direktna. Skladitenje je efikasnije ukoliko se:

objedine isporuke,

adekvatno koristi prostor u prevoznom sredstvu,

odaberu adekvatne rute.

Objedinjavanjem isporuka smanjuje se potrebna koliina rada i vremena isporuke za vei broj proizvoda. Nema potrebe za ponavljanjem operacija isporuke.

Transport oslobaa skladini prostor od proizvoda koji se uvaju do momenta potronje i podie frekvenciju zaliha. Koliko se efikasno proizvodi prevezu i sauvaju tokom prevoza, toliko zalihe bivaju blagovremeno popunjene.Prevremen transport dovodi do vee koliine materijala na zalihi, koji eka" na proizvodnju ili do vee koliine zaliha proizvoda na prodajnom mestu. Ma koliko prevremeno, nikada ne moe da dovede do rasta trokova zaliha, koliko moe nabavka, ije vreme ni koliina nisu optimalni.Zakasneli transport, i pored efikasno obavljene funkcije snabdevanja, moe dovesti do zastoja u proizvodnji ili prodaji. MRP koncept upravljanja proizvodnjom i zalihama predvia sigurnosni nivo zaliha, kojim eliminie mogui negativan uticaj transporta na proizvodnju ili prodaju.Transport doprinosi zadovoljstvu potroaa, ponudom pravih proizvoda na pravom mestu, tj. mestu na kojem potroa oekuje proizvod u traenoj koliini i obeanim performansama.

1.3. Uslovi za obavljanje transporta

Za obavljanje transportnih aktivnosti neophodno je postojanje:

transportnih sredstava,

transportne infrastrukture,

opreme za manipulaciju u transportu,

obuenih kadrova.Transport dobija podrku od skladine infrastrukture. Adekvatan skladini prostor je opremljen skladinom opremom i opremom za manipulaciju.Skladita prate parking prostori za unutranja i spoljna trasnportna sredstva i prostorom namenjenom higijensko zdravstvenoj brizi vozaa. Na njima se obavlja popravka, pregled i opskrba vozila gorivom i preventivna higijensko-zdravstvena zatita nosioca/izvrioca transportnih aktivnosti.Oprema za manipulaciju moe biti runa, mehanizovana ili automatska. Runa oprema su obino kolica na vuu ili guranje. Mehanizovanu opremu ine viljukari, kranovi, kranovi-kaikari za rasutu robu i si. Automatizovana oprema je specijalizovana u vidu integrisanih dizalica ele prikolice sa teretom na sve tri strane.

Obueni kadrovi su potrebni u oblasti upravljanja, rukovoenja i izvrenja. Naroito se od vozaa oekuje da budu sposobni i spremni za rukovanje proizvodima i dokumentacijom u transportu.

1.4. Vrste transporta i transportnih sredstava

Transport moe biti unutranji i spoljanji. Frekvencija upotrebe unutranjeg i spoljanjeg transporta nije jednaka. Mnogo ee se koristi unutranji transport. Unutranjim transportom se prevoze manje koliine, jer je on manjeg kapaciteta u odnosu na spoljanji.Transportna sredstva mogu biti: transportna sredstva unutranjeg transporta i transportna sredstva spoljanjeg transporta.

1.5. Faktori koji utiu na odluke o meunarodnom transportu

Odluka o meunarodnom transportu kompanije je pod uticajem:

dravne regulative ciljnog trita,

raspoloivosti posrednika- transportnih kompanija,

razvijenosti saobraajne infrastrukture ciljnog trita,

kvaliteta saobraajne povezanosti ciljnog trita kompanije i trita sa koga se obavlja isporuka,

iskustva u radu sa transportnim aktivnostima najbliih konkurenata na ciljnom tritu,

uslova i roka isporuke,

sopstvenih mogunosti kompanije i

vrste proizvoda.Dravna regulativa ciljnog trita moe da ometa isporuku i prodaju proizvoda kompanije, jer je re o ino proizvodima.

Dominira drava kompanije, determinie uslove isporuke na ino trita. Specijalizovane kompanije omoguuju ili onemoguuju upotrebu odgovarajue vrste i naina transporta, jer je mogue da ne poseduju adekvatna transportna sredstva.Poslovanje na globalnom tritu zahteva uvaavanje uticaja ino propisa na:

izbor prevoza,

izbor prevoznog puta,

dozvoljenu tonau",

nain obezbeenja proizvoda u prevozu,

tehniku isptravnost vozila i sposobnost vozaa,

zatitu prirode.U ujednaavanju standarda u prevozu i tranzitu veliku ulogu ima EU.

1.6. Drumski prevoz

Drumski prevoz predstavlja vrstu prevoza koji je prisutan i u najmanje razvijenoj zemlji sveta i najvie dostupan, ma koliko odredite bilo nepristupano. Veoma je dostupan, kao posledica razvijene mree puteva.Ima prednost na lokalnim razdaljinama (do 600 km u konkurenciji je sa avio-prevozom).Optimalan je za isporuku od vrata do vrata", za razliku od drugih vrsta prevoza koje se moraju dopunjavati drumskim prevozom u sluaju isporuke od vrata do vrata.Drumski prevoznici su najfleksibilniji prema zahtevima korisnika. Moe se rei da je re i o brzoj vrsti prevoza.Ali ova vrsta prevoza je najrizinija u pogledu spoljanjih uticaja i mogunosti kraa.Kapacitete drumskog prevoza ograniavaju kapacitet vozila, vrsta proizvoda, zakonska regulativa.Cene drumskog prevoza su prilino visoke.U drumskom prevozu moe se prevoziti tovar i komadni proizvodi sa malim poiljkama do 31,5 kg i komadnim poiljkama do 2 tone.

Ukoliko se prevozi Tovar, utoliko se koristi pun kapacitet vozila za tovar. Ukoliko se prevoze komadni proizvodi, tada se manje koliine meusobno kombinuju radi efikasne popune prostora vozila.Poveanje efikasnosti transportne aktivnosti koja se obavlja drumskim prevozom omoguava kompjuterska tehnika i informaciona tehnologija.Elektronska razmena podataka i elektronsko komuniciranje su osnova veza koje se uspostavljaju izmeu drumskog prevoznika, kompanije-klijenta i drugih kompanija-partnera.Kod internih komunikacija najznaajnija je komunikacja baze sa vozilom, preko kompjutera koji je ugraen u vozilu. Nalozi koje voza treba da obavi se iz baze alju na kompjuter vozila, pri emu, takoe, voza vozila moe preko kompjutera slati sve podatke iz vozila ka bazi. Na taj nain je mogue upravljati vozilom (stepen potronje goriva, brzina vonje i si.), upravljati prevozom (raspored rute, mesto, vreme isporuke, ekanja itd.).

U meunarodnom poslovanju upotreba drumskog prevoza je ograniena razliitim dravnim regulativama i procedurama, to moe produiti vreme isporuke i ugroziti kvalitet proizvoda. Odravanje dogovorenog vremena isporuke u meunarodnom saobraaju je omoguila upotreba carinske konvencije TIR koja je uprostila carinski pregled (dokumentacija karnet TIR").Drumski prevoznici se udruuju u udruenja kao to je IRU (International Road Transport Union). Pravni osnov za pristupanje je pogodba za meunarodni prevoz robe po drumu CMR.Drumski prevoz e i dalje ostati primarna vrsta prevoza, koja e koliko samostalno omoguavati i dalje efikasno obavljanje prevoza, toliko e sluiti drugim vrstama prevoza kao pomoni prevoz u dugom lancu isporuke kada su polazita i odredita slabo dostupna alternativnim vrstama prevoza.

Kompanija moe samostalno organizovati transport, koristei sopstvena transportna sredstva.Strategija sopstvenog transporta je privilegija trino snanijih i finansijski monijih kompanija. Obim njihovih transportnih aktivnosti opravdava investiciju u vozni park.

Kompanija investira u:

vozila, rezervne delove, opremu i materijale za odravanje,

objekte za garairanje i opravku vozila,

obuku vozaa i osoblja za upravljanje transportom.

Izborom strategije sopstvenog transporta menadment kompanije prihvata obavezu reavanja svih problema koji mogu nastati u prevozu proizvoda. Meutim, menadment kompanije ima veu kontrolu u celom logistikom lancu, posebno u prevozu proizvoda.

Kompanija moe iznajmiti prevoz. Ona moe organizovati transportne aktivnosti, ali e prevozno sredstvo i vozaa, po utvrenoj naknadi, iznajmiti od kompanija ija je to osnovna delatnost. Kompanije tada gube kontrolu nad prevozom, ali se liavaju investicija u prevoz i rizika u upravljanju prevozom.Kompanije mogu koristiti kombinovani pristup, to je u savremenim uslovima poslovanja najea strategija. Tada e koristiti sopstvena i iznajmljena vozila.

1.7.Samostalni transport ili transport preko posrednika

Kompanija moe:

sama organizovati i realizovati aktivnosti transporta ili

organizaciju, realizaciju i praenje realizacije poveriti specijalizovanim institucijama koje mogu i ne moraju da imaju vozni park.

U sopstvenoj organizaciji kompanija moe koristiti sopstvena ili iznajmljena prevozna sredstva.Poveravanjem aktivnosti transporta specijalizovanim institucijama, kompanija im predaje obavljanje aktivnosti transporta.Kompanija-naruilac ne brine o transportnim aktivnostima. Specijalizovane institucije su obino pediterske kompanije ili druge institucije specijalizovane za poslove pedicije, transporta, carinjenja i kontrole.

2. PEDICIJA

2.1. Pojam pedicije

M