mecha nika 12

Download Mecha Nika 12

Post on 09-Jul-2016

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 1

  wyjanienie praw Keplerakrzywe rotacji galaktyk ciemna materia, hipoteza MOND?zwizek momentu pdu z prdkoci ktow

  gwne osie bezwadnoci (tylko Ixx, Iyy oraz Izz rne od zera)

  POPRZEDNI WYKAD

  =j

  jiji IL

  zmienny moment bezwadnoci

  moment pdu swobodnego ciaa (d odlego najmniejszego zblienia)moment pdu i rodek masy

  rozpraszanie czstek

  ruch wzgldny masa zredukowana

  IN rr

  *

  cm LLLrrr

  +=

  dtLdNr

  r

  =

  pdLz ====

  21 m

  1m

  1

  1+=

  212

  2

  12 dtrd

  Fr

  r

  =

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 2

  GWNE OSIE BEZWADNOCI - PRZYKAD

  += | |rrr

  r

  o obrotu

  r

  | |r

  r

  Lr

  | || || | ILr

  r

  =

  = ILr

  r

  dla gwnych osi bezwadnoci

  =

  =

  = ILIL

  IL | || || |r

  r

  r

  r

  r

  r

  22| |

  | || || |

  MR41IMR

  21I

  IILLL

  ==

  +=+=

  rr

  rrr

  moment pdu nie jest rwnolegy do prdkoci ktowej

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 3

  PRDKO I PRZYSPIESZENIE W OBRACAJCYMSI UKADZIE WSPRZDNYCH

  tttt

  tttt

  siny'cosdtdy'

  cosx'sindtdx'

  dtdy

  cosy'sindtdy'

  sinx'cosdtdx'

  dtdx

  ++=

  =

  tttt

  cosy'sinx'ysiny'cosx'x

  +=

  =

  x

  y

  x

  y (t)'r(t)r rr =

  r t

  (((( )))) (((( ))))'r'v2'a'rdt

  'rd2

  dt'rd

  dtrd

  a 2

  2

  2

  2rrrrrrrrr

  r

  r

  rr

  r

  ++++++++====++++++++========

  tttttt

  tttttt

  cosy'sindtdy'2cos

  dty'd

  sinx'cosdtdx'2sin

  dtx'd

  dtyd

  siny'cosdtdy'2sin

  dty'd

  cosx'sindtdx'2cos

  dtx'd

  dtxd

  22

  22

  2

  2

  2

  2

  22

  22

  2

  2

  2

  2

  ++=

  +=

  przyspieszenie dorodkoweprzyspieszenie Coriolisa

  'r'v'rdt

  'rddt

  rdv

  rrrrr

  rr

  r

  ++++====++++========

  'vr

  'rrr

  prdko w obracajcym si ukadzieprdko w ukadzie spoczynkowym zwizana z obrotem

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 4

  POCHODNA PO CZASIE W OBRACAJCYMSI UKADZIE WSPRZDNYCH

  (((( )))) (((( ))))'r'v2'a'rdt

  'rd2

  dt'rd

  dtrd

  a 2

  2

  2

  2rrrrrrrrr

  r

  r

  rr

  r

  ++++++++====++++++++========

  'r'v'rdt

  'rddt

  rdv

  rrrrr

  rr

  r

  ++++====++++========

  wyniki te mona uoglni na liczenie pochodnej po czasie dowolnej wielkoci

  'Adt

  'Ad'A

  dtd

  dtAd rr

  r

  r

  r

  ++++====

  ++++====

  sprawdzamy dla przyspieszenia

  (((( ))))

  (((( ))))(((( ))))'r'v2'aa

  'r'vdt

  'rd

  dt'vd

  a

  'r'vdtd

  'rdtd

  dtd

  dtrd

  a 2

  2

  rrrrrrr

  rrrrr

  r

  r

  r

  r

  rrrrrrr

  r

  r

  ++++++++====

  ++++++++++++====

  ++++

  ++++====

  ++++

  ++++========

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 5

  RWNANIA EULERA

  prawdziwe w nieinercjalnym ukadzie odniesienia'Ldt

  'LdNr

  r

  r

  r

  +=

  wspczynniki bezwadnoci Iij najwygodniej jest oblicza w ukadzie zwizanymz obracajcym si ciaem ale jest to ukad nieinercjalny

  'Ldt

  'LddtLd rr

  rr

  +=

  prawdziwe w inercjalnym ukadzie odniesieniadtLdNr

  r

  =

  osie ukadu wsprzdnych w obracajcym si ukadzie s wzdu osi gwnych

  ( )( )( ) 3121233

  231312

  2

  123231

  1

  NIIdt

  dI

  NIIdt

  dI

  NIIdt

  dI

  =+

  =+

  =+

  ( ) 1223332112332111 NIIdtdI'L'Ldt'dL

  'Ldt

  'dL=+=+=+

  r

  r

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 6

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 7

  PRECESJA SWOBODNA

  1

  2

  3 bk symetryczny I1 = I2 I3

  rozwizanie rwna Eulera (A=const.)

  tt

  AsinAcos

  2

  1

  =

  =

  oznaczenie: 31

  13

  III

  =

  wtedy rwnania Eulera maj posta

  ( )( )

  const.

  0I

  IIdt

  d

  0I

  IIdt

  d

  0dt

  dI

  0IIdt

  dI

  0IIdt

  dI

  3

  311

  132

  321

  131

  33

  31312

  1

  23131

  1

  =

  =

  =

  +

  =

  =+

  =+

  skadowa prdkoci ktowej prostopada do osi 3obraca si ze sta prdkoci ktow

  wektor prdkoci ktowej podlega precesjidookoa wektora momentu pdu - nutacja

  3

  r

  3r

  r

  r

  const.L =r

  const.

  L=

  r

  r

  yroskop - nutacja

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 8

  PRECESJA WYMUSZONA

  CM

  gmF rr

  =

  IL rr

  =

  mgRsinNgmRN == rrr

  moment siy jest prostopady do momentu pdunie zmienia si warto momentu pdu ale

  zmienia si jego kierunektzn. moment pdu (i jednoczenie o obrotu)

  zataczaj stoek o kcie 2

  d

  Lsin

  dtNLdrr

  =

  LrL

  r

  LmgR

  LsinmgRsin

  LsinN

  dtd

  ====

  dLsinNdtdL ==

  czsto precesji nie zaley od kta

  yroskop - precesja

  Rr

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 9

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 10

  YROSKOP

  gmg

  d

  Precesja

  koa row erow ego

  LN

  LdtdL

  dtdL

  dtdLN

  =

  ==

  =

  Imgd

  ILmgdN

  =

  =

  =

  L(t)

  L(t+dt)dL d ( ( ( (

  widok z gry

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 11

  PRECESJA OSI ZIEMIsiy grawitacji Ksiyca i Soca

  powoduj wymuszon precesj osi Ziemio obrotu Ziemi zakrela stoek

  o rozwartoci 470 w czasie 25770 lat (rok platoski)biegun pnocny wskazuje na rne gwiazdy

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 12

  PRECESJA SPINU PROTONU

  precesja spinu wok osi wyznaczonejprzez kierunek pola magnetycznego

  z polem magnetycznym

  zBr

  x

  y

  z

  bez pola magnetycznego

  zB =

  1Br

  ppp 2m

  egdzieg h

  h==

  czsto precesji czsto Larmorazaley od wspczynnika giromagnetycznego

  e adunek elementarny

  mp masa protonudla protonu g = 5.585694701

  2pi=h

  staa Planckasabe pole magnetyczne

  o czstoci

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 13

  MAGNETYCZNY REZONANS JDROWY (NMR lub MRI)

  rejestrowany sygna w cewce indukowanyprzez zmienne pole magnetyczne

  pozycja

  pole magnetyczne B0 zaley od pozycjiczsto precesji zaley od pozycji

  czsto

  czsto

  transformata Fouriera

  odpowiednio silne pole magnetyczneustawia spin prostopadle do pola B0

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 14

  RUCH W NIEINERCJALNYM UKADZIE ODNIESIENIA

  ( )'r'v2'ra'aa 0 rrrrrrrrrr ++++='rv'vv 0 rrrrr ++=

  x

  y

  z

  'vr

  Car

  przyspieszenie dorodkowe( )'rad rrrr =

  0a||'v0'v

  C == r

  rr

  r

  x

  y

  'rrr

  dar

  z

  przyspieszenie Coriolisa'v2aC

  rrr

  =

  ( )'rm'v2m'rdtd

  mamFdt

  'rdm 02

  2rrrrrr

  r

  r

  r

  r

  =

  prdko i przyspieszenie w ukadzie inercjalnym prdko i przyspieszenie w ukadzie nieinercjalnym prdko i przyspieszenie ukadu nieinercjalnego wzgldem ukadu inercjalnego prdko ktowa i przyspieszenie ktowe ukadu nieinercjalnego

  wzgldem ukadu inercjalnego

  a,vrr

  '' a,vrr

  00 a,vrr

  ,rr

  sia Coriolisa sia odrodkowasia styczna

  OFr

  CFr

  SFr

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 15

  SIA ODRODKOWA

  M artw a ptla

  W irow nica

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 16

  ZIEMIA JAKO UKAD ODNIESIENIAZiemia jest nieinercjalnym ukadem odniesienia poniewa obraca si

  0F0dtd

  const. S ===r

  r

  r

  przyjmujemy ukad wsprzdnych znajdujcy si w rodku Ziemiciao znajdujce si w pooeniu i poruszajce si z prdkoci

  w ukadzie zwizanym z Ziemi doznaje przyspieszenia Coriolisa i odrodkowego( )'rm'v2mF

  dtrd

  m 2

  2rrrrr

  r

  r

  ='

  obserwowalne efekty zwizane z obrotem Ziemi

  nie ma wpywu siy Coriolisana kierunek wirowania wody

  obrt paszczyzny wahawahada Foucault

  wpyw si Coriolisana kierunek wiatrw

  'rr

  'vr

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 17

  SIA CORIOLISA

  K ulka na

  obracajcej si

  tarczy

  pasatycyklon

  antycyklon

  grne warstwyatmosfery

  dolne warstwyatmosfery

  rwnik nizwrotnik wy

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 18

  WAHADO FOUCAULTA

  szybko obrotu punktu rodkowego wahadavO = Rcos

  szybkoci obrotu punktu pnocnego i poudniowegovN = Rcos rsinvS = Rcos + rsin

  rnica kadej z tych prdkoci wzgldempunktu rodkowego wahada wynosi

  v = rsinrnica prdkoci v powoduje obracanie si

  paszczyzny waha z okresem

  sinT

  sin2pi

  rsin2pi

  v

  2piT ZF ====rr

  2piTZ = okres obrotu Ziemi

  M odel w ahado F oucaulta

  na biegunie paszczyzna waha obraca si o 360o w cigu doby (TF=TZ)na rwniku paszczyzna waha nie zmienia si

  w Krakowie w kociele w. Piotra i Pawa (ul. Grodzka 54) TF ~ 31 godzin

  Rrwnik

  S biegunpoudniowy

  N biegunpnocny

  o

  o

  b

  r

  o

  t

  u

  Rcos

  vS

  vN

  rrsin

 • 13 grudnia 2013 Mechanika - A. Magiera 19

  CIECZEciecze to substancje nie podlegajce odksztaceniu postaci

  przy odksztac