Max Weber o Genezie Kapitalizmu

Download Max Weber o Genezie Kapitalizmu

Post on 16-Jan-2016

37 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Max Weber o Genezie Kapitalizmu. Wojciech Oczkowski Robert Kowalski. ycie Maksa Webera. Urodzi si w 1864 roku w Erfurcie. Studiowa: prawo, histori, ekonomi i filozofi. Wykada: prawo w Berlinie od 1892 r. ekonomi polityczn we Fryburgu i ekonomi w Heidelbergu. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Max Weber o Genezie KapitalizmuWojciech Oczkowski Robert Kowalski</p></li><li><p>ycie Maksa WeberaUrodzi si w 1864 roku w Erfurcie.Studiowa: prawo, histori, ekonomi i filozofi.Wykada:prawo w Berlinie od 1892 r.ekonomi polityczn we Fryburgu i ekonomi w Heidelbergu.socjologi (specjalnie dla niego stworzona katedra) w Monachium od 1919 r.Zmar w 1920 roku w Monachium.</p></li><li><p>Gwne dzieaObiektywno poznania w naukach spoecznych (1904)Etyka protestancka i duch kapitalizmu (1904)Etyka gospodarcza religii wiatowych (1915-9)</p><p>Zebrane rozprawy z socjologii religii (1920-1)Gospodarka i spoeczestwo (1921-2)</p></li><li><p>Metodologia Maxa WeberaKrytyka stosowania metody nauk matematyczno-przyrodniczych w naukach spoecznych.Nauki spoeczne jako nauki rozumiejce (socjologia rozumiejca, historia rozumiejca itd.)Pojcie typu idealnegoPostulat bada historyczno-porwnawczych (np. Etyka gospodarcza religii wiatowych)Oparcie si na cile zdefiniowanych pojciach</p></li><li><p>Duch kapitalizmu wg B. FranklinaStosunek do czasu: Czas to pienidz.Nakaz pracowitoci.Denie do ZYSKU jest pochwalane i wrcz zalecane.Potrzeba dobrej reputacji atwo zdobycia kredytu.Racjonalna ksigowo i rachunek ekonomiczny.Nakaz pomnaania swoich kapitaw.</p></li><li><p>Charakterystyka etosu kapitalistycznegoPomnaanie kapitau i pracowito jest moralnym obowizkiem czowieka jako cel sam w sobie.Idea czowieka kapitalizmu: uczciwy, pracowity, godny kredytu.Utylitarny charakter zalece cnoty etosu kapitalistyczne su zwikszaniu wiarygodnoci.Jdrem etosu jest poczucie zawodowego obowizku.</p></li><li><p>Kulturowe uwarunkowania kapitalizmuKapitalizm jest jednym z wytworw racjonalizacji, ktra jest cech kultury Zachodu.Protestantyzm stanowi podstaw dla powstania i rozwoju nowoczesnego kapitalizmu w Europie Zachodniej i Ameryce Pnocnej.Duch kapitalizmu jest pewn filozofi yciow i moralnoci, ktra charakteryzuje jego funkcjonowanie w Europie Zachodniej i Ameryce Pnocnej.</p></li><li><p>Rola protestantyzmu</p><p>Rola religii w yciu spoeczestw nowoytnych i jej wpyw na postawy jednostek.</p><p>Wybr typu idealnego: XVII-wieczny angielski purytanizm, wyrosy z kalwinizmu.</p></li><li><p>Bogactwo w etyce purytaskiejBOGACTWO nie jest zagroeniem samym sobie, zagroeniem jest konsumpcja i bezczynno wynika z jego posiadania.BOGACTWO nie jest grzechem ale jego posiadanie wie si z licznymi i cikimi pokusami.BOGACTWO jest dowodem szczeglnej aski Opatrznoci, ktra czuwa nad protestantem wiadczy o p r e d y s t y n a c j i wiernego.</p></li><li><p>Czas dla protestantwCZASU nie wolno marnowa, bowiem jest darem Opatrznoci, jego marnowanie jest grzechem.Marnotrawstwem czasu jest: zbyt dugi sen, rozrywki, rozmowy towarzyskie, ale take bezczynna kontemplacja.Czas dany czowiekowi jest krtki, naley go dobrze wykorzystywa na chwa Bo.Protestancka koncepcja czasu a kapitalistyczna koncepcja czasu. </p></li><li><p>Praca jako podstawowa forma ascezyPraca staranna, duga i dokadna - jest najskuteczniejsz form ascezy. Zapobiega bowiem rozmaitym pokusom.Praca jest pierwszym i podstawowym powoaniem czowieka i zadaniem postawionym mu przez Boga. Niech do pracy jest oznak braku ASKI.Nakaz pracy jest bezwarunkowy: nic nie zwalnia czowieka z jego wypeniania.</p></li><li><p>Podzia pracy w etyce reformacyjnejPodzia pracy jest dany od Boga jako moliwo pomnoenia talentw i powoania czowieka.Praca jest uzaleniona od powoania-zawodu: czowiek najlepiej realizuje swoje zadania pracujc stale w jednym zawodzie.Ocena podziau pracy i specjalizacji w etyce purytaskiej i ekonomii klasycznej (np. u Adama Smitha)</p></li><li><p>Zysk dzieem Opatrznoci.Okazja do osigania ZYSKU jest dzieem Opatrznoci i nie korzystanie z niej jest grzechem.Denie do ZYSKU stanowi element wypeniania przez czowieka swojego powoania.Bogacenie si prac i pomnaanie raz zgromadzonego BOGACTWA jest wic obowizkiem czowieka.</p></li><li><p>Kapitalistyczny styl ycia a protestanciStosunek do kultury i sportu: ma by wyrazem chway Boej, a nie przyjemnoci dla czowieka Zdobycie, utrzymanie i pomnoenie majtku jest obowizkiem.Denie do zysku nie jest moralnie naganne .Ograniczenie i racjonalizacja konsumpcji jest rwnie rodkiem do pomnaania kapitaw.Konsekwencj etyki protestanckiej jest wytworzenie si kapitalistycznego etosu mieszczaskiego. </p></li><li><p>Konsekwencje dla powstania kapitalizmuCiga, produktywna praca prowadzi do powstania zyskw.Zyski s akumulowane dziki nakazowi ascezy: tworz si kapitay.Kapitay mog by uyte jedynie w celach inwestycyjnych (mog by wykorzystywane do pomnaania siebie, nie na konsumpcj).Powstaje impuls rozwojowy, prowadzcy do powstania w peni kapitalistycznej gospodarki.</p></li></ul>