matrimonio jaja

Download Matrimonio jaja

Post on 21-Aug-2015

27 views

Category:

Lifestyle

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. EEllMMaattrrii--MMoooo
 2. 2. Cuando un hombre ttee rroobbaa ttuu mmuujjeerrnnoo hhaayy mmaayyoorr vveennggaannzzaa qquuee ddeejjaarrqquuee ssee llaa qquueeddee..SSaacchhaa GGuuiittrryy
 3. 3. Despus del casamiento, mmaarriiddoo yymmuujjeerr ssee vvuueellvveenn ccaarraass ddee uunnaammiissmmaa mmoonneeddaa;; nnoo ppuueeddeenn vveerrssee,,ppeerroo ssiigguueenn jjuunnttooss..HHeemmaanntt JJoosshhii
 4. 4. Por todos los mmeeddiiooss,, ccssaattee.. SSii ttuu mmuujjeerr eess bbuueennaa,, sseerrssffeelliizz.. SSii ttuu mmuujjeerr eess mmaallaa,, sseerrss uunnffiillssooffoo..SSccrraatteess
 5. 5. Las mujeres nos iinnssppiirraann ggrraannddeessccoossaass,, yy nnoo nnooss ddeejjaannccoonnsseegguuiirrllaass..DDuummaass
 6. 6. Recientemente llee qquuee eell aammoorr eessuunnaa ccuueessttiinn ddee qquummiiccaa..DDeebbee sseerr ppoorr eessoo qquuee mmii eessppoossaa mmeettrraattaa ccoommoo ssii ffuueerraa uunn ddeesseecchhoottxxiiccoo..DDaavviidd BBiissssoonneettttee
 7. 7. La gran pregunta... qquuee nnoo hheeppooddiiddoo rreessppoonnddeerr...... eess,, QQuuqquuiieerree uunnaa mmuujjeerr??SSiiggmmuunndd FFrreeuudd
 8. 8. Cruc unas palabras ccoonn mmii mmuujjeerr,,yy eellllaa ccrruuzz uunnooss pprrrraaffoossccoonnmmiiggoo..AAnnnniimmoo
 9. 9. Algunas personas nnooss pprreegguunnttaann eellsseeccrreettoo ddee nnuueessttrroo llaarrggoo mmaattrriimmoonniioo..NNooss rreesseerrvvaammooss ttiieemmppoo ppaarraa iirr aa uunnrreessttaauurraanntt ddooss vveecceess ppoorr sseemmaannaa.. LLuuzzddee vveellaass,, cceennaa,, mmssiiccaa ssuuaavvee yy bbaaiillee..EEllllaa vvaa llooss jjuueevveess yy yyoo llooss vviieerrnneess..HHeennnnyy YYoouunnggmmaann
 10. 10. No me preocupa eell tteerrrroorriissmmoo..EEssttuuvvee ccaassaaddoo ppoorr ddooss aaoossSSaamm KKiinniissoonn
 11. 11. Dos secretos para mmaanntteenneerr vviivvoo eellmmaattrriimmoonniioo11.. CCuuaannddoo eessttss eerrrraaddoo,, aaddmmtteelloo22.. CCuuaannddoo tteennggaass rraazznn,, ccllllaattee..NNaasshh
 12. 12. La manera mas efectiva ddee rreeccoorrddaarr eellccuummpplleeaaooss ddee ttuu eessppoossaa eess oollvviiddaarrlloouunnaa vveezzAAnnnniimmoo
 13. 13. Sabes qquu hhiiccee aanntteess ddeeccaassaarrmmee??,, lloo qquuee qquueerraa..HHeennnnyy YYoouunnggmmaann
 14. 14. Mi esposa y yo ffuuiimmooss ffeelliicceess ppoorrvveeiinnttee aaooss.. DDeessppuuss nnooss ccoonnoocciimmooss..RRooddnneeyy DDaannggeerrffiieelldd
 15. 15. Una buena esposa ssiieemmpprree ppeerrddoonnaaaa ssuu mmaarriiddoo ccuuaannddoo eesstteeqquuiivvooccaaddaa..MMiillttoonn BBeerrllee
 16. 16. Las ex-esposas te ttrraattaarraann eell rreessttooddee ttuuss ddaass ccoommoo ssii aauunn lloo ffuueerraannOOssccaarr SSaaiiddoonn
 17. 17. Siempre que salimos mmii mmuujjeerr yy yyoo,,ccaammiinnaammooss ttoommaaddooss ddee llaa mmaannoo......SSii llaa ssuueellttoo,, ssee ppoonnee aa ccoommpprraarr......
 18. 18. Ella tiene una batidora eellccttrriiccaa,,uunnaa ttoossttaaddoorraaeellccttrriiccaa,, uunnaa mmqquuiinnaa ddee hhaacceerrppaann eellccttrriiccaa......UUnn ddaa mmee ddiijjoo::""CCaarraammbbaa,, tteenneemmooss uunn mmoonnttnn ddeeaappaarraattooss eellccttrriiccooss yy nnoo tteenneemmoossnnaaddaa ppaarraa sseennttaarrnnooss......""PPeennss eenn ccoommpprraarr uunnaa SSIILLLLAAEELLCCTTRRIICCAA,, ppeerroo mmee ccoonnttuuvvee......
 19. 19. Yo me cas ccoonn ddooaa ""TTeennggooRRaazznn"".... SSoolloo qquuee nnoo ssaabbaa qquuee ssuusseegguunnddoo aappeelllliiddoo eerraa ""SSiieemmpprree""..
 20. 20. Ya hace 18 mmeesseess qquuee nnoo hhaabbllooccoonn eellllaa......EEss qquuee nnoo mmee gguussttaa iinntteerrrruummppiirrllaa..
 21. 21. Tengo que admitir qquuee nnuueessttrraallttiimmaa ddiissccuussiinn ffuuee ccuullppaa mmaa..CCuuaannddoo eellllaa mmee pprreegguunntt::--""QQuuee eessttss vviieennddoo eenn llaa tteellee......??""YYoo llee ccoonntteesstt::--""BBaassttaannttee ppoollvvoo.. DDeebbeerraass lliimmppiiaarr""
 22. 22. Un da se estrope nuestra cortadora ddee ccssppeedd((eellccttrriiccaa)).. MMii mmuujjeerr mmee ccoollmmaabbaa llaa ppaacciieenncciiaaddnnddoommee aa eenntteennddeerr qquuee yyoo ddeebbeerraa aarrrreeggllaarrllaa.. PPoorrmmii ppaarrttee,, ssiieemmpprree aaccaabbaabbaa tteenniieennddoo oottrraass ccoossaass mmaassiimmppoorrttaanntteess qquuee hhaacceerr,, ttiippoo:: llaavvaarr eell ccoocchhee,, hhaacceerr uunniinnffoorrmmee,, eenn ffiinn,, lloo qquuee ppaarraa mmii ppaarreeccaa mmssiimmppoorrttaannttee.. UUnn ddaa eellllaa eennccoonnttrr uunn mmuuyy ssuuttiill mmooddooddee ccoonnvveenncceerrmmee:: CCuuaannddoo lllleegguu aa ccaassaa,, mmee llaaeennccoonnttrr aaggaacchhaaddaa eenn eell ccssppeedd,, qquuee eessttaabbaa mmuuyyaallttoo,, rreeccoorrttnnddoolloo ccoonn ssuu ttiijjeerriittaa ddee ccoossttuurraa.. EEssoo mmeelllleegg aall aallmmaa,, mmee eemmoocciioonn yy ddeecciidd eennttrraarr eenn llaa ccaassaayy vvoollvv ddeessppuuss ddee uunnooss mmiinnuuttooss,, lllleevvnnddoolleessuu cceeppiilllloo ddee ddiieenntteess.. SSee lloo eennttrreegguu,, yy ssee mmee ooccuurrrriiddeecciirrllee:: ""CCuuaannddoo tteerrmmiinneess ccoonn eell ccssppeedd,, ppooddrraassttaammbbiinn bbaarrrreerr eell ppaattiioo""DDeessppuuss ddee aaqquueelllloo,, nnoo mmee aaccuueerrddoo ddee nnaaddaa.. EEssttooyyeenn bbllaannccoo.. LLooss mmddiiccooss ddiicceenn qquuee vvoollvveerr aa aannddaarr,,ppeerroo qquuee ccoojjeeaarr eell rreessttoo ddee mmii vviiddaa!!!!!!
 23. 23. El matrimonio es uunnaa rreellaacciinn eennttrreeddooss ppeerrssoonnaass,, eenn llaa qquuee uunnaassiieemmpprree ttiieennee rraazznn,, yy llaa oottrraa eess eellmmaarriiddoo..
 24. 24. M A N D A L E E S T O A T O D O S L O SH O M B R E S P A R A Q U E S E R I A NM U C H O . . . . . . . Y A A Q U E L L A SM U J E R E S C O N S E N T I D O D E LH U M O R Q U E P U E D A NM A N E J A R L O ! ! ! ! ! ! !