materijali (dijagrami stanja)

Download Materijali (dijagrami stanja)

Post on 01-Feb-2016

128 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materijali (dijagrami stanja)

TRANSCRIPT

 • 1MATERIJALI I

  Dijagrami stanja

  Dijagrami stanja

  Drugo ime: Fazni dijagrami (engl. Phase diagrams)Dijagrami stanja (njem. Zustandsdiagramme)

  Def: Dijagrami stanja su grafiki prikazi koji definiraju faze prisutne u materijalnim sustavima na razliitim temperaturama ( i tlakovima)

  Def: Faza je fizikalno i kemijski homogeni dio nekog materijalnog sustava koji se po strukturi i/ili kemijskom sastavu razlikuje od drugih dijelova

  Dijagrami stanja postoje i za iste metale, ali se u tehnici primjenjuju za prouavanje legura

  Ravnoteni dijagrami stanja vrijede za uvjete ugrijavanja i ohlaivanja uz prisustvo potpune ili gotovo potpune difuzije.

  Binarni dijagram stanja pokazuje stanje legure koja se sastoji od dvije komponente. Prva komponenta, koja je uvijek metal, u opem sluaju oznauje se s A a druga s B (moe biti metal ili nemetal).

 • 2Os apscisa: x, % B maseni udio komp. B

  Os ordinata: , C - temperatura

  Koordinatni sustav binarnog dijagrama stanja

  T tekua fazaK kruta faza

  a) isti metal b) leguraKrivulje hlaenja za sporo ohlaivanje

  L poetak skruivanja tS vrijeme zavretka skruivanja S zavretak skruivanja L temperatura poetka skruivanja tL vrijeme poetka skruivanja S temperatura zavretka skruivanja

  Def: Latentna toplina pri skruivanju je prikrivena ili pritajena toplinska energija koja se oslobaa pri skruivanju zbog nieg energetskog stanja atoma u kristalnoj reetki u odnosu na rastaljeno stanje.

 • 3a) b)Konstrukcija dijagrama stanja na temelju krivulja ohlaivanja

  a) reprezentativne krivulje hlaenja legura dvokomponentnog sustava A Bb) binarni dijagram stanja sustava legura A B

  Izomorfni dijagram stanja

  a) b)Konstrukcija dijagrama stanja legura Cu Ni

  a) reprezentativne krivulje hlaenjab) dijagram stanja sustava legura Cu - Ni

  PRAVILO POLUGE

  Binarni dijagram stanja meusobno potpuno topivihkomponenti A i B Izomorfni dijagram

 • 4Informacije iz dijagrama stanja:

  Faze ili konstituenti prisutni kod legura razliitog sastava na razliitim temperaturama;

  Meusobna topljivost komponenti;

  Temperature na kojima legure poinju i zavravaju skruivanje;

  Sastav faza ili konstituenata za razliite legure i temperature;

  Mogunosti raunskog odreivanja masenog udjela faza ili konstituenata.

  Eutektiki dijagram stanja

  a) b)a) Opi oblik eutektikog dijagrama stanja b) Karakteristine krivulje hlaenja

 • 5 XE : legura eutektikog sastava

  XXE : legure nadeutektikog sastava

  X2XE : legura nadeutektikog sastava

  U toki L3 zapoinje skruivanje, stvaranje kristala mjeanaca

  Na eutektikoj temperaturi E oba konstituenta dostiu graninu koncententraciju %B, za T je to XE a za XD, pa nastupa eutektika reakcija:

  T e + e = E

  Na sobnoj temperaturi ova legura sastoji se od: + (e + e )

 • 6XE : legura eutektikog sastava

  Na eutektikoj temperaturi E nastupa eutektika reakcija T e + e = E

  Na sobnoj temperaturi prisutna je samo pseudo faza eutektik E

  E Najnia temperatura skruivanja (i taljenja)!

  Shematski prikaz strukturnih stanja u eutektikom dijagramu

  Veliina kristala!e <

  e <

  Konstituent Faza Pseudo faza

  e

  E

  e

  Primjeri : Sn Pb, Al Si, itd.

 • 7EUTEKTOIDNI DIJAGRAM STANJA

  XXid : nadeutektoidne legure id + id = Eid - eutektoid

  Primarna kristalizacija

  Sekundarna kristalizacija

  Konstituent Faza Pseudo faza

  id

  E id

  id

  Fe C LEGURE

  Komponente legure:

  Fe eljezoeljezo je metal, iji atom ima ukupno 26 elektrona.

  2 vanjska elektrona

  RFe = 124 pm

  A = Fe, eljezoB = C, ugljik

 • 8Kemijski element eljezo:

  - poznato od ~2500. godine prije Krista- sivo-bijele boje- duktilno i mekano- srednje tvrdoe- magnetino- korodira u vlanoj okolini- isto eljezo oblikovljivo u toplom i hladnom stanju, zavarljivo

  eljezo je polimorfan metal, tj. pojavljuje se,ovisno o temperaturi, u razliitim kristalnim reetkama. Ta pojava naziva se polimorfija.

  Krivulje hlaenja i grijanja za isto eljezohlaenje grijanje

  Temperaturna histereza

 • 9 Fe na 1536 C kristalizira u Fe s BCC reetkom.

  Na 1392 C dolazi do prekristalizacije u Fe s FCC reetkom,a na 898 C prekristalizacija u Fe s BCC reetkom

  Na 770 C (Currie temperatura) eljezo pri hlaenju postaje,a pri grijanju prestaje biti magnetino

  Pri ugrijavanju je obrnut tijek promjene osim to prekristalizacija Fe Fe nastupa sa zakanjenjem od 13 C (temperaturna histereza)

  Promjene specifinog volumena istog eljeza tijekom zagrijavanja

  C ugljik

  Nemetal s ukupno 6 elektrona, od toga 4 u vanjskoj ljusci

  Alotropske modifikacije- amorfna- kristalna

  - grafit- dijamant- fuleren- grafen

  Rc = 77 pm

 • 10

  Grafit Kovalentna veza

  Van der Waals veza

  Dijamant

  Kovalentna veza

  Fuleren, Nobelova nagrada za kemiju 1996. godine

  C 60

 • 11

  Grafen, Nobelova nagrada za fiziku 2010. godine

  Ugljik se u Fe C legurama pojavljuje u vie oblika ovisno o tipu kristalizacije koja pak ovisi o brzini ohlaivanja

  Stabilna kristalizacija - ekstremno sporo ohlaivanje

  - ugljik ulazi u reetku eljeza - intersticijski kristali mjeanci - u obliku grafita Cg

  Metastabilna kristalizacija - realno sporo ohlaivanje

  - ugljik ulazi u reetku eljeza - intersticijski kristali mjeanci - sa eljezom se spaja u karbid Fe3C koji se naziva cementit

  Cementit

  - ima stalan kemijski sastav i sadri 6,67 % C

  - jedinina elija - komplicirana ortorombska reetka,

  - bez kliznih ravnina

  - tvrd i krhak

  C najvaniji dodatak Fe

  - povisuje vrstou i tvrdou eljeznih legura

 • 12

  1899. godine metalurg Sir William Chandler Roberts Austenkonstruirao Fe-C dijagram stanja za metastabilnu kristalizaciju

  Fe-C dijagram stanja za metastabilnu kristalizaciju

  Fe-C dijagram stanja za metastabilnu kristalizaciju

  Peritektiki sustavLikvidus linija A-B-E-CSolidus linija A-G-H-D-E-F

 • 13

  Fe-C dijagram stanja za metastabilnu kristalizaciju

  T + T + Fe3C'

  T Primarna kristalizacija

  Sekundarna kristalizacija

  Fe C DIJAGRAM ZA METASTABILNU KRISTALIZACIJU

  Eutektika toka L :1147C 4,3% C

  Eutektoidna toka P: 723C 0,8 % C

  210-7 0

  Adolf Ledebur

  T + T + T

  TT +

  ++++ ++++Fe3C

  ++++ P P++++Fe3C

  ++++( e ++++ Fe3Ce)++++ Fe3C

  T + Fe3CFe3C++++ ( e ++++ Fe3Ce)++++ Fe3C

  P++++ Fe3Ce ++++Fe3C P++++ Fe3C++++Fe3Ce

  ++++Fe3C

  Likvidus: A-D-L-HSolidus:A-B-C-F-L-G

  GGGG

  210-7 0

 • 14

  TT +

  ++++ ++++Fe3C

  ++++ P P++++Fe3C

  ++++( e ++++ Fe3Ce)++++ Fe3C

  T + Fe3CFe3C++++ ( e ++++ Fe3Ce)++++ Fe3C

  P++++ Fe3Ce ++++Fe3C P++++ Fe3C++++Fe3Ce

  ++++Fe3C

  Likvidus: A-D-L-HSolidus:A-B-C-F-L-G

  GGGG

  210-7 0

  Fe C DIJAGRAM ZA METASTABILNU KRISTALIZACIJU

  Eutektika toka L :1147C 4,3% C

  Eutektoidna toka P: 723C 0,8 % C

  elicipodeutekoidni

  nadeutektoidni

  bijeli ljevovipodeutektiki

  nadeutektiki

  210-7 0

  Fe C dijagram - faze

  Faza: Austenit, kristal mjeanac Fe (FCC) i C Cmax = 2,03% C na 1147C

  Konstituenti : i e

  Oktaedarskapraznina

  Austenitna faza oznauje se s A

 • 15

  Faza: Ferit, kristal mjeanac Fe (BCC) i C

  Cmax = 0,025%C na 723C

  Konstituenti : i id

  Tetraedarska praznina

  Feritna faza oznauje se s F

  Karbidna faza oznauje se s K

  Faza: Cementit, Fe3C eljezni karbid, konstantan udio ugljika 6,67 % C

  Konstituenti: Fe3C, Fe3Ce, Fe3C i Fe3C

  id

  Fe C dijagram Pseudofaze

  Ledeburit eljezno karbidni eutektik e + Fe3Ce, nastaje na 1147C i sadri 4,3 %C

  Perlit eljezno karbidni eutektoid id + Fe3C

  id, nastaje na 723C i sadri 0,8 %C

 • 16

  Brbavica

  Sedef Mother of pearl

  Konstituent Faza Pseudo faza

  A

  eL

  Fe3Ce

  Fe3C

  K

  Fe3C

  Fe3Cid

  P

  id

  F

 • 17

  ~0%C

  ++++P

  Podeutektoidnielik

  0,2%C

  Eutektoidni elik

  P

  0,8%C

 • 18

  Nadeutektoidni elik

  P +Fe3C

  1,8%C

  Bijeli lijev

  P +Fe3C+Fe3Ce

  3%C

 • 19

  Fe-C dijagram za stabilnu kristalizaciju

  Ekstremno sporo hlaenje(u pei)

  T

  T + T + Cg

  + + Cg

  + e + Cge + Cg e + Cge + Cg + Cg

  +

  id +

  Cgid

  id + Cgid + Cg

  id + Cgid + Cg+ Cge

  id + Cgid + Cg + Cge + Cg

  610-110 0,68

  usporedba metastabilna / stabilna kristalizacijametastabilna stabilna

  1147 E , C 1153

  723 id , C 7382,03 Xmax , %C 2,01

  0,025 Xmax , %C 0,0184,3 XE , %C 4,26

  0,8 Xid , %C 0,68

  Ledeburit eutektikum e + CgePerlit eutektoid id + Cgid

  6,67 Xmax , %C 100

  Neravnotene pretvorbe Fe C legura

 • 20

  Uz poveane brzine hlaenja poveava se temperaturna histereza pretvorbe :

  Utjecaj brzine ohlaivanja i sastava elika (%C) na pretvorbu elika

  Fe Clegure

  Poveanjem brzine ohlaivanja mijenjaju se granice pretvorbi u metastabilnom Fe C dijagramu.

  Granice pretvorbi A1,A3 i Acm(vrlo sporo ohlaivanje) prelaze u granice pretvorbi Ms i Mf (ekstremno brzo ohlaivanje - gaenje).

  Linije Ms i Mf povezuju temperature poetka i zavretka stvaranje MARTENZITA

  Ovaj dijagram se naziva UPTONOV dijagram