matematika - .matematika počet vyučovacích hodin za týden celkem 1. ročník 2. ročník 3....

Download Matematika - .Matematika Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Post on 02-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Matematika

  Poet vyuovacch hodin za tden Celkem

  1. ronk 2. ronk 3. ronk 4. ronk 5. ronk 6. ronk 7. ronk 8. ronk 9. ronk

  5 5 5 5 5 5 4 5 5 44

  Povinn Povinn Povinn Povinn Povinn Povinn Povinn Povinn Povinn

  Nzev pedmtu Matematika

  Oblast Matematika a jej aplikace

  Charakteristika pedmtu Vzdlvac oblast Matematika a jej aplikace je zkladnm vzdlvnm zaloena na aktivnch innostech, kter jsou typick pro prci s matematickmi objekty a pro uit matematiky v relnch situacch. Poskytuje vdomosti a dovednosti potebn v praktickm ivot a umouje tak zskvat matematickou gramotnost. ci si postupn osvojuj nkter pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a zpsoby jejich vyuit. ci se u vyuvat prostedky vpoetn techniky a pouvat dal pomcky, kter umouj pstup k matematice i km s nedostatky v numerickm potn a rsovacch technikch.

  Obsahov, asov a organizan vymezen pedmtu (specifick informace o pedmtu dleit pro jeho realizaci)

  Na prvnm stupni sla a poetn operace, na kter navazuje na druhm stupni tmatick okruh slo a promnn, kde si ci osvojuj aritmetick operace v jejch tech slokch: v dovednosti provdt operaci, algoritmickm porozumn a vznamovm porozumn. ci v jednotlivch roncch:

  vyuvn matematickch poznatk a dovednost v praktickch innostech odhady, men, porovnvn

  rozvjen pamti prostednictvm numerickch vpot a osvojovnm si matematickch vzorc a algoritm

  rozvjen kombinatorickho a logickho mylen ke kritickmu usuzovn a srozumiteln a vcn argumentaci prostednictvm een matematickch problm

  rozvjen abstraktnho a exaktnho mylen

  vytven zsoby matematickch nstroj (poetnch operac, algoritm, metod een loh) a k efektivnmu vyuvn osvojenho matematickho apartu

  rozvjen zkuenosti s matematickm modelovnm, vyhodnocovn, pochopen, e realita je sloitj ne jej matematick model

  provdn rozboru problmu a plnu een, odhadovn vsledk, sprvn vyeen

  pesn a strun vyjadovn uvnm matematickho jazyka vetn provdn rozbor a zpis pi een loh

  vyuvn een problmovch a aplikovanch loh situac z bnho ivota v praxi, poznn, e k vsledku lze dospt rznmi zpsoby

  Integrace pedmt Matematika a jej aplikace

  Vchovn a vzdlvac strategie: spolen postupy uplatovan na rovni pedmtu, jimi uitel clen utvej a rozvjej klov kompetence k

  Kompetence k uen:

  uivo je probrno rznmi zpsoby a metodami tak, aby si mohl k postupn uvdomovat jak styl mu vyhovuje

  sname se, aby vuka byla vedena v tmovm duchu

  k km je pistupovno dle jejich individulnch schopnost

  pracuje s vukovmi programy na PC

 • Nzev pedmtu Matematika

  vuka podle vlastnch vukovch text, kter ci dotv

  kola postupn sestavuje didaktick postupy zaloen na ten s porozumnm

  kola propracovv didaktick postupy zamen na vuku prce s textem

  vlastn vukov texty navazujc na pracovn listy dle rozvjej zskan schopnosti a dovednosti

  sname se, aby toton formy prce s textem , kter si ci osvojili v hodinch eskho jazyka, byly vyuvny i pi zskvn vdomost v matematice

  pozornost k usmrovna na dleit zkladn jevy

  kola postupn vytv systm vuky, ve kterm se sname smyslupln prolnat uivo jednotlivch pedmt tak, aby zkladn vdomosti zskan v jedn oblasti pomohly k nabyt nov vdomosti v jin oblasti

  nauit ky samostatnosti je zkladnm kamenem prce v poetnm kolektivu

  ci jsou postupn vedeni k vyuvn vlastnch vdomost k pomoci spolukm

  vuka je postupn doplovna motivanmi koly

  zkladnm motivanm faktorem je kova svoboda

  Kompetence k een problm:

  ci jsou vedeni k otevenmu upozorovn na problmy slunou formou

  ci mohou opravit vyuujcho, pokud udlal chybu

  sname se , aby ci ihned reagovali, pokud neporozum ltce

  vznikl problmy se sname, s ohledem na vk, eit se ky

  do vuky se sname postupn zapojovat koly z praxe

  tam, kde je didaktick systm dokonaleji propracovn, je obohacovn vazbou na praxi

  kola vytv systm vlastnch vukovch text, kter vedou k samostatnosti k

  koly ve vlastnch vukovch textech jsou azeny v posloupnostech, kter umouj rozvoj samostatnosti

  km jsou zadvna dobrovoln tmata a koly k vypracovn

  km nen brnno pi vlastn volb poad vypracovn kol

  svobodn volby poad plnn kol mohou ci vyuvat vude tam, kde je najednou zadno vce na sebe nenavazujcch kol

  Kompetence komunikativn:

  ve vuce jsou vyuvny metody obsahujc prvek prezentace vsledk ped ky

  jednou z vyuvanch metod prce se slovn lohou je jej samostatn vypracovn a nsledn prezentace pro spoluky

  sv dovednosti a znalosti zskan v hodinch informatiky vyuvaj pi dotven kolnch vukovch text

  Kompetence sociln a personln:

  sname se zadvat prci jako tmovou spoluprci

  ci jsou vedeni k vzjemn pomoci

  kola vyuv skupinov prce a kooperativnho uen

  tto formy prce vyuvme ve fzi procviovn uiva a opakovn uiva

 • Nzev pedmtu Matematika

  ve fzi vyvozovn uiva se ume vyuvat kooperativnho uen

  Kompetence obansk:

  v hodinch matematiky se sname pravidla vytvet, kontrolovat a postupn dotvet vzhledem k situaci ve td

  ci reprezentuj kolu v matematickch soutch (Klokan)

  Kompetence pracovn:

  ci jsou v rmci vuky seznamovni se zklady bezpenosti

  ci seznamovni s bezpenostnmi pravidly vyplvajcmi ze situace, tato pravidla jsou prbn kontrolovna

  ky se sname vst k vlastnmu odhalovn monch nebezpe

  kola se sna ky postupn vst k sebehodnocen sv prce

  sname se o kadodenn jednoduchou sebehodnotc aktivitu

  Poznmky k pedmtu v rmci uebnho plnu ci se u zskvat seln daje menm, odhadovnm, vpotem a zaokrouhlovnm. Seznamuj se s pojmem promnn a s jej rol pi matematizaci relnch situac. V dalm tmatickm okruhu Zvislosti, vztahy a prce s daty ci rozpoznvaj urit typy zmn a zvislost, kter jsou projevem bnch jev relnho svta, a seznamuj se s jejich reprezentacemi. Uvdomuj si zmny a zvislosti znmch jev, dochzej k pochopen, e zmnou me bt rst i pokles a e zmna me mt nulovou hodnotu. Tyto zmny a zvislosti ci analyzuj z tabulek, diagram a graf, v jednoduchch ppadech je konstruuj a vyjaduj matematickm pedpisem nebo je podle monost modeluj s vyuitm vhodnho potaovho software nebo grafickch kalkultor. Zkoumn tchto zvislost smuje k pochopen pojmu funkce. V tmatickm okruhu Geometrie v rovin a v prostoru ci uruj a znzoruj geometrick tvary a geometricky modeluj reln situace, hledaj podobnosti a odlinosti tvar, kter se vyskytuj vude kolem ns. U se porovnvat, odhadovat, mit dlku, velikost hlu, obvod a obsah. Dleitou soust matematickho vzdlvn jsou nestandardn aplikan lohy a problmy, jejich een me bt do znan mry nezvisl na znalostech a dovednostech kolsk matematiky, ale je nutn uplatnit logick mylen. Tyto lohy by mly prolnat vemi tmatickmi okruhy.

  Zpsob hodnocen k Pi hodnocen ka klasifikac jsou vsledky vzdlvn ka ve kole hodnoceny tak, aby byla zejm rove vzdln ka, kter doshl zejmna vzhledem k oekvanm vstupm formulovanm v uebnch osnovch tohoto pedmtu resp. kolnho vzdlvacho programu, k jeho vzdlvacm a osobnostnm pedpokladm a k vku ka. Klasifikace zahrnuje ohodnocen ple ka a jeho pstupu ke vzdlvn i v souvislostech, kter ovlivuj jeho vkon. K hodnocen se pistupuje individuln k monostem a schopnostem vzdlvanho podle jeho dispozic. Dal podrobnosti hodnocen naleznete v kapitole 6. tohoto VP.

  Matematika 1. ronk

  Vchovn a vzdlvac strategie Kompetence k uen

  Kompetence komunikativn

  Kompetence sociln a personln

  Uivo VP vstupy

  sla 0-20 k zape sla 0-20, rozliuje slice tiskac a psac

  orientace na seln ose dopln chybjc sla v ad

  ten a psan sel podle obrzku rozhoduje o vztahu vce, mn

 • Matematika 1. ronk

  porovnvn sel, vztahy vt, men, rovno podle obrzku rozhoduje o vztahu vce, mn

  znamnka >< = + - podle obrzku rozhoduje o vztahu vce, mn

  souet sel bez pechodu destky st a odt v oboru 0-10, 10-20

  rozdl sel bez pechodu destky st a odt v oboru 0-10, 10-20

  potn pedmt v danm souboru spot prvky danho souboru do 20 vetn

  vytvoen souboru s danm potem prvk vytvo skupinu s danm potem prvk

  een a tvoen slovnch loh na porovnvn sel e slovn lohy s porovnvnm sel

  e slovn lohy se stnm a odtnm v oboru 0-20 bez pechodu destky

  stn a odtn v oboru do 20 bez pechodu pes destku st a odt v oboru 0-10, 10-20

  komunikativnost stn st a odt v oboru 0-10, 10-20

  een a tvoen loh na stn a odtn e slovn lohy se stnm a odtnm v oboru 0-20 bez pechodu destky

  een slovnch loh s vyuitm vztah o n vce, o n mn e slovn lohy vedouc ke vztah o x vce, mn, v oboru do 20

  Geometrie k se orientuje v rovin, rozliuje pojmy ped, za, vpravo, vlevo, nahoe, dole

  geometrick pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, ped, hned ped, hned za, nahoe, dole k se orientuje v rovin, rozliuje pojmy ped, za, vpravo, vlevo, nahoe, dole

  men, vt, stejn, ni, vy, irok, zk porovn pedmty podle velikosti, pouv pojmy men, vt, stejn, ni, vy

  rovinn obrazce: trojhelnk, tverec, obdlnk, kruh k rozezn geometrick tvary: trojhelnk, tverec, obdlnk, kruh

  skldn obrazc z geometrickch tvar k rozezn geometrick tvary: trojhelnk, tverec, obdlnk, kruh

  stavn staveb ze stavebnice k rozezn geometrick tvary: trojhelnk, tverec, obdlnk, kruh

  Prezov tmata, pesahy, souvislosti

  OSOBNOSTN A SOCILN VCHOVA - Psychohygiena

  stdn rznch forem prce, pohybov hry u procviovn

  OSOBNOSTN A SOCILN VCHOVA - Komunikace

  opravovat , vysvtlovat jednotliv lohy (nap. slovn), pesvdovat spoluky o vlastn pravd v een sloitj lohy

  Matematika 2. ronk

  Vchovn a vzdlvac strategie Kompetence k uen

  Kompetence komunikativn

  Kompetence sociln a personln

  Kompetence obansk

  Uivo VP vstupy

  k st a odt do 20 s pechodem pes destku (8+6, 16-9) k st a odt do 20 s pechodem pes destku (8+6, 16-9)

  spot prvky souboru do