masterclass privacy en data science donderdag 12 januari

Download Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari

Post on 25-Jan-2017

20 views

Category:

Government & Nonprofit

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KING/VNG Masterclass data protectie voor gemeentelijke data science

  prof.dr. Ronald Leenes

  12 januari 2017

  programma waarom: data science kansen en risicos

  beginselen van data protectie

  impact assessment, verantwoording

  borging en handhaving

  vragen en wat verder ter tafel komt

  basisbeginselen

  deel 1

  algemene verordening gegevensbescherming

  (Verordening (EU) 2016/679)

 • AlgemeneV G erordening egevensb25 mei 2018doelen

  bescherming grondrechten en fundamentele vrijheden (met name recht op bescherming persoonsgegevens)

  bevorderen vrij verkeer van persoonsgegevens

  transparantie & verantwoording

  stappenplan

  AVG van toepassing?

  doelen en grondslag

  verantwoorde verwerking gegevens

  stap 1

  werk ik met persoonsgegevens?

  ben ik verantwoordelijke of verwerker?

 • persoonsgegevens - art. 4 onder 1

  alle informatie over een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene);

  als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden gedentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator

  of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

  identificator

  herkennen in een groep

  gegevens

  identificator

  identificator

  persoonsgegevens - art. 4 onder 1

  alle informatie over een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene);

  als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden gedentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator

  of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 • persoonsgegevens

  Bron:

  Bron:

  het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat ze niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder aanvullende gegevens,

  mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en niet koppelbaar zijn

  pseudonimisering

 • het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat ze niet (meer) aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld

  anonimiseringgedentificeerd

  pseudoniem

  anoniem

  2195400 grijs 100

  214 7764 zwart 150

  252 6012 rood 745

  Leenes, R.E. 67 Parent 2195400

  Doe, J. 768 Bank 214 7764

  Claus, S 1 Koskikatu, Rovaniemi 252 6012

  AVR niet van toepassing

  AVR van toepassing

  anonimisering

  wenselijk, want

  AVG niet van toepassing

  geen risico voor individu

  maar

  in toenemende mate onmogelijk door re-identificatie en koppeling gegevens

  soorten gegevens

  (gewone) persoonsgegevens art 4 lid 1

  bijzondere persoonsgegevens art. 9

  ras of ethnische afkomst, politieke opvatting, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap vakbond, genetische gegevens, biometrie voor identificatie, gezondheid seksueel gedrag of geaardheid

  toestemming, kennelijk openbaar

  gegevens betreffende kinderen (jonger dan 16) art. 8

  toestemming ouder of voogd

 • stap 1

  werk ik met persoonsgegevens?

  ben ik verantwoordelijke of verwerker?

  zo nee, dan is AVG niet van toepassing

  verantwoordelijke en verwerker verwerkingsverantwoordelijke

  bepaalt doel en middelen voor verwerking

  feitelijk, of in wetgeving, bepaald

  verwerker

  verwerkt gegevens ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke

  verwerking op basis van overeenkomst of andere rechtshandeling die uitgebreide instructies van verantwoordelijke bevat

  ook zelfstandige verantwoordelijkheden (beveiling ed)

  transparantie & verantwoording

  stappenplan

  AVG van toepassing?

  doelen en grondslag

  verantwoorde verwerking gegevens

  persoonsgegevens verantwoordelijke

  stap 2 beginselen (abstract)

  behoorlijk

  eerlijk, rechtmatig en transparant

  finaliteit

  welbepaalde, gerechtvaardigde doelen

  proportionaliteit

  toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk

 • stap 2 beginselen

  rechtmatig, behoorlijk en transparant

  doelbinding

  minimale gegevensverwerking

  juistheid

  opslagbeperking

  integriteit en vertrouwelijkheid

  rechtmatigheid art. 6a. toestemming betrokkene

  b. noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst waarbij betrokkene partij is

  c. noodzakelijk voor uitvoering wettelijke plicht verantwoordelijke

  d. noodzakelijk voor vitaal belang betrokkene

  e. noodzakelijk voor vervulling publiekrechtelijke taak

  f. noodzakelijk voor gerechtvaardigd belang verantwoordelijke, tenzij inbreuk op rechten disproportioneel

  f. is niet van toepassing voor overheid in taakuitoefening

  wettelijke plicht

  art. 7.3.8 eerste lid Jeugdwet jeugdhulpverlener is verplicht een dossier over de jeugdige on te richten

  publiekrechtelijke taak

  bestuursorgaan!

  art. 2.11 eerste lid Jeugdwet vaststelling van rechten en plichten van jeugdige of zijn ouders

  toestemming art. 7

  toestemming moet

  vrij, welbepaald, genformeerd en ondubbelzinnig zijn

  vrij -> er moet vrije keuze mbt verwerking zijn, wanneer er afhankelijkheidsrelatie bestaat is dit niet het geval

  aantoonbaar door verantwoordelijke

  toestemming kan worden herroepen (effect na herroeping)

 • toestemming art. 8, 9

  voor kinderen onder 16

  toestemming door ouder of voogd

  inspanningsverplichting controle geldigheid toestemming ouder/voogd

  voor bijzondere gegevens (ethniciteit, geloof, gezondheid, etc)

  noodzaak (b. t/m f.)

  proportionaliteitstoets

  doel en middel moeten met elkaar in verhouding zijn Staat het besluit om via internet informatie te vergaren in verhouding tot de ernst van het misbruik en het belang van de controle op

  de naleving van de wettelijke regels? Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de verwachting van de betrokkene; of hij/zij zich op internet in een strikt privdomein bevindt bv een social media site of een datingsite. Er vindt geen uitlokking plaats en de onderzoeker benadert de uitkeringsgerechtigde niet onder een valse naam of hoedanigheid.

  subsidiariteitstoets

  is dit het minst ingrijpende middel?

  dus

  toestemming is niet goed bruikbaar voor dienstverlening, mogelijk wel voor onderzoek en beleidsontwikkeling

  wettelijke plicht is lastig omdat deze voldoende duidelijk moet zijn bepaald en aanleiding moet geven (proportionaliteit en subsidiariteit) tot verwerking

  publiekrechtelijke taak is lastig wanneer het gaat om analyse achtige toepassingen

  doelbinding

  welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden

  geen verdere verwerking die onverenigbaar is met dit doel

  hierbij spelen redelijke verwachtingen van betrokkenen

  wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden zijn niet onverenigbaar

  weinig handvatten over betekenis van wetenschappelijk onderzoek!

 • theeblaadjes lezen overweging 33

  Het is vaak niet mogelijk op het ogenblik waarop de persoonsgegevens worden verzameld, het doel van de gegevensverwerking voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden volledig te omschrijven. Daarom moet de betrokkenen worden toegestaan hun toestemming te geven voor bepaalde terreinen van het wetenschappelijk onderzoek waarbij erkende ethische normen voor wetenschappelijk onderzoek in acht worden genomen.

  overweging 159

  wetenschappelijk onderzoek ruim worden opgevat en bijvoorbeeld technologische ontwikkeling en demonstratie, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en uit particuliere middelen gefinancierd onderzoek omvatten.

  de verwerking aan specifieke voorwaarden voldoen, met name wat betreft het publiceren of anderszins openbaar maken van persoonsgegevens voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

  wat nu:

  aangenomen wordt dat onderzoek niet omvat: besluitvorming over individuen

  Autoriteit persoonsgegevens en rechtspraak moeten plaatje inkleuren

  voorbeeld doelspecificatie

  Het doeleinde van de verwerking is volgens het protocol informatie en bewijs verzamelen teneinde misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale zekerheidsvoorzieningen aan het licht te brengen. Het doeleinde van de verwerking is hiermee welbepaald en uitdrukkelijk omschreven.

  transparantie & verantwoording

  stappenplan

  AVG van toepassing?

  doelen en grondslag

  verantwoorde verwerking gegevens

  persoonsgegevens verantwoordelijke

  rechtmatig, behoorlijk en transparant doelbinding

  toestemming overeenkomst wettelijke plicht verantwoordelijke vitaal belang betrokkene publiekrechtelijke taak gerechtvaardigd belang verantwoordelijke

  transparantie & verantwoording

  stappenplan

  AVG van toepassing?

  doelen en grondslag

  verantwoorde verwerking gegevens

 • stap 2 beginselen

  rechtmatig, behoorlijk en transparant

  doelbinding

  minimale gegevensverwerking

  juistheid

  opslagbeperking

  integriteit en vertrouwelijkheid

  dataminimalisatie art. 5 lid 1 onder c

  wederom proportionaliteit

  ge