markus holopainen helsingin yliopisto, metsأ¤tieteiden ... metsأ¤varatiedon laadun valvonta ......

Download Markus Holopainen Helsingin yliopisto, Metsأ¤tieteiden ... Metsأ¤varatiedon laadun valvonta ... metsien

Post on 24-May-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Metsätehon seminaari 24.5.2011

  Laserkeilaus osana puuhuoltoa Markus Holopainen

  Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos

  Aalto-yliopisto, Maanmittaustieteiden laitos

  markus.holopainen@helsinki.fi

 • Esityksen sisältö

   L-impact–tutkimusprojekti  L-impact - Puuhuoltoa tukevia tutkimustuloksia  Laserkeilausinventoinnin tarkkuuden vaikutus

  puuston määrän ja tuoton estimointiin  Yksinpuintulkinnan ja aluepohjaisen ALS-

  inventoinnin yhdistäminen  ALS-perusteinen Hakkuiden ajoitus  ALS-perusteinen lumituhojen inventointi

   Täsmämetsätalous – PreciseFor-projekti  Laserkeilaus osana puuhuoltoa - tulevaisuus

 • Esimerkki lentolaserkeilauksella mitatusta metsikkökoealasta, Evo. Kuvan © Risto Viitala (Hämeen AMK), Markus Holopainen (HY) & Juha Hyyppä (FGI).

 • Aluepohjainen laserkeilausmenetelmä metsäsuunnittelun inventointitiedon tuotannossa

   Parhaillaan operatiiviseen käyttöön otettavat (esim. Metsäkeskukset) metsäsuunnittelun inventointisysteemit perustuvat harvapulssiseen lentolaserkeilaukseen (ALS – Airborne Laser Scanning) ja aluepohjaiseen puustotunnusten estimointimenetelmään

   Puustotietojen tuottaminen tehostuu

   Kuvioton metsäsuunnittelu

   Mahdollisuus saada tietoa kuvion sisäisestä hajonnasta

   Mielenkiintoisia kysymyksiä:

   Metsävaratiedon laadun valvonta

   MML valtakunnallinen ALS-aineisto vs metsäkeskusten omat kuvaukset

   Missä vaiheessa aletaan hyödyntää tiheämpipulssista ALS-aineistoa /

  yksinpuintulkintaa?

 • Laserkeilaus puustotunnusten estimoinnissa / mittauksessa Suomessa

   Aluepohjaisen laserkeilausinventoinnin pilottitutkimus Suomessa Suvanto ym. (2005).  Regressiomallit puustotunnuksille laserpiirteiden avulla  472 opetuskoealaa, joilla tulokset (RMSE) ennustettiin 67 kuviolle:

   9.5% (klpm) , 5.3% (kpit), 18.1% (rl), 8.3% (ppa), 9.8% (til)  Laserkeilaus- ja ilmakuvapiirteet sekä vanha kuviodata (Maltamo ym. 2006)

   k-MSN, Koealatason tilavuuden RMSE 13%  Puulajiositetason inventointitiedon ennustaminen (Packalén ym. 2007)

   k-MSN, ALS + ilmakuvat.  Kuviotason (67 kuviota) puulajiettaiset tilavuuden RMSE-%:

   62.3% (lehti), 28.1% (mänty), 32.6% (kuusi)  Puutavaralajien kertymien ennustaminen (Holopainen ym. 2010)

   k-NN, ALS+ilmakuvat  Yksinpuintulkinnalla on useissa erikoistapauksissa saatu lupaavia tuloksia:

  Esimerkiksi Maltamo ym. 2009:  Tilavuus (11%), tukkiosuus (8.7%), d1.3 (5.2%), pituus (2.0%), latvuksen

  pituus (7.1%) ja kuivaoksaraja (25.2%)

  27.5.2011

 • Improving forest supply chain by means of advanced laser measurements (L-

  Impact, 2008-2011)  Markus Holopainen (HY) & Juha Hyyppä (FGI)  Rahoitus: Suomen Akatemia

   Yhteistyötahoja: TKK, Hämeen AMK (Evo), Joensuun yliopisto, Metsäteho, Metsähallitus, Tapio, StoraEnso, UPM-kymmene, Tornator, Metla

   Tavoitteet:  Metsien inventoinnin, metsäsuunnittelun (metsäekonomian),

  metsäteknologian, logistiikan ja puuteknologian yhteishanke  Kehittää uusia lentokone- (ALS), maastolaser- (TLS) ja

  hakkuukonemenetelmiä yksittäisten puiden määrällisten ja laadullisten tunnusten mittaamiseen

   Mikä inventointitiedon arvo on metsä- / leimikkosuunnittelussa / päätöstukijärjestelmässä

   Miten tarkentunut inventointitieto integroidaan metsäsuunnittelulaskelmiin (SIMO)

   Kuinka entistä tarkempaa ja ajantasaisempaa inventointitietoa voidaan hyödyntää puunhankinnan logistiikkaketjun tehostamisessa

 • Improving forest supply chain by means of advanced laser measurements (L-Impact, 2008-

  2011) – Käytännön metsätaloutta palvelevia tuloksia / tutkimuksia

   ALS-inventointi ja metsätaloudellisen tuottoarvon määrittäminen  Holopainen, M. 2011. Effect of airborne laser scanning accuracy on forest stock and yield estimates. Aalto University, School of

  Engineering, Department of Surveying. Aalto University Doctoral Dissertations 6/2011. http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526040134/

   ALS-inventointi puutavaralajien määrän ja arvon estimoinnissa  Holopainen, M., Vastaranta, M. Rasinmäki, J., Kalliovirta, J., Mäkinen, A., Haapanen, R. Melkas, T., Yu, X., Hyyppä, J. 2010.

  Uncertainty in timber assortment estimates predicted from forest inventory data. European Journal of Forest Research, (2010) 129:1131-1142, DOI 10.1007/s10342-010-0401-4. http://www.springerlink.com/content/39kn2u17h34v34v3/fulltext.pdf

   Hakkuiden ajoitus ALS-datan avulla  Vastaranta, M., Holopainen, M., Yu, X., Hyyppä, J., Hyyppä, H. and Viitala, R. 2011. Predicting stand-thinning maturity from

  airborne laser scanning data, Scandinavian Journal of Forest Research, First published on: 19 January 2011 (iFirst), DOI:10.1080/02827581.2010.547870, http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2010.547870

   ALS metsätuhojen inventoinnissa  Kantola, T., Vastaranta, M., Yu, X., Lyytikäinen-Saarenmaa, P., Holopainen, M., Talvitie, M., Kaasalainen, S., Solberg, S. &

  Hyyppä. J. Classification of defoliated trees using tree-level airborne laser scanning data combined with aerial images. Remote Sensing, 2010, 2, 2665-2679; doi:10.3390/rs2122665. http://www.mdpi.com/2072-4292/2/12/2665/pdf

  http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526040134/ http://www.springerlink.com/content/39kn2u17h34v34v3/fulltext.pdf http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2010.547870 http://www.mdpi.com/2072-4292/2/12/2665/pdf

 • L-Impact –tutkimus Holopainen M. 2011.

  Effect of airborne laser scanning accuracy on forest stock and yield estimates (PhD thesis, Aalto-University)

  Laserkeilausinventoinnin

  tarkkuuden vaikutus puuston määrän ja tuoton estimointiin

  http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526040134/

  http://lib.tkk.fi/Diss/2011/isbn9789526040134/

 • Väitöskirjan lähtökohdat

   Käytännön metsäsuunnitteluorganisaatiot ovat siirtymässä laserkeilaukseen perustuvaan inventointisysteemiin

   Metsäomaisuuden arvonmääritykseen ei ole kansallista / kansainvälistä standardia; syitä:  Maanmittarit haluavat perustaa arvionsa markkinoihin, kuten

  kiinteistöarvioinnin kansainvälisissä standardeissa suositellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kauppa-arvomenetelmää (kauppahintatilastojen hyödyntäminen)

   Metsänhoitajat ovat perustaneet arvioinsa metsätaloudelliseen tuottoarvomenetelmään. Useita lähestymistapoja:

   Faustmannin ajoista (1849) lähtien metsäekonomit ovat keskittyneet kuviotason nettonykyarvo (NPV) –laskelmiin

   Metsäsuunnittelijat (metsänarvioimistieteilijät) ovat puolestaan olleet kiinnostuneita optimoimaan kuviotason käsittelyjä, ja metsäomaisuuden arvonmäärityksen näkökulmasta, käsittelemään metsälöitä (metsätiloja) kokonaisuuksina.

   Tutkimuksen lopullisena päämääränä on metsäomaisuuden arvonmäärityksen standardin luominen

 • Väitöstutkimuksen tavoitteet  Päätavoite: tutkia lentokonelaserkeilaukseen (airborne laser scanning, ALS)

  perustuvan metsien inventoinnin epävarmuutta metsätaloudellisen tuottoarvon

  (nettonykyarvo, net present value, NPV) laskennassa.

   Yksityiskohtaiset tavoitteet:

   Tutkia metsäsuunnittelussa nykyisin ja lähitulevaisuudessa käytettävissä

  olevien metsävarojen inventointimenetelmien (kuvioittainen arviointi,

  aluepohjainen ALS-inventointi, ALS yksinpuintulkinta) tarkkuuden merkitystä

  hakkuiden ajoituksessa sekä metsätaloudellisen tuottoarvon laskennassa.

   Vertailla tällä hetkellä käytössä olevien metsäsuunnittelun

  inventointimenetelmien tarkkuutta puutavaralajitason tiedon tuottamisessa.

   Tarkastella puutavaralajien määrän ja taloudellisen arvon estimointiin liittyviä

  epävarmuuden lähteitä metsäsuunnittelun simulointilaskennassa.

   Vertailla inventointitiedon tarkkuuteen, kasvumallien toimintaan ja raakapuun

  hintakehitykseen liittyviä epävarmuustekijöitä metsätaloudellisen tuottoarvon

  laskennassa kuvio- ja tilatasolla eri korkokannoilla

 • Thank you for your attention!

 • Osatutkimuksen tavoite

   Vertailla inventointitiedon, kasvumallien sekä raakapuun hinnanvaihteluihin liittyvää epävarmuutta kiertoajan yli lasketuissa kuvioiden nettonykyarvoissa (NPV).

   Inventointitiedon epävarmuus: kuvioittainen arviointi vs. aluepohjainen ALS-inventointi

   Luoda perusteet eri epävarmuuden lähteistä peräisin olevan epävarmuuden huomioimiselle metsätaloudellisessa tuottoarvolaskennassa

 • Menetelmät ja aineistot  SIMO-simuloinnit, Monte Carlo –menetelmä, 3,4

  ja 5 %:n korkokannat.

   Simuloitu 40 kuvion metsälö; tasaisesti

  edustettuna eri puulajit ja kehitysluokat

   Inventointitieto: virheiden suuruudet kahdesta ALS-projektista. Ei pelkästään virheet

  yksittäisissä tunnuksissa, vaan myös virheiden

  välinen korrelaatio

   Kasvumallit: kasvumallien virhemallit  Metsikkötason kasvumallit

   Puun hinta: keskiarvohakuinen (mean reverting) geometrine

Recommended

View more >