Marko Marulić : Duhom do zvijezda

Download Marko Marulić : Duhom do zvijezda

Post on 25-Oct-2015

49 views

Category:

Documents

5 download

DESCRIPTION

Odabrana poglavlja iz predgovora knjizi

TRANSCRIPT

Marko Maruli: Duhom do zvijezda3

Latinske knjige svjetski bestselleri vie od 80% opusa Maruli ostvario na latinskom jeziku humanistika odnjegovanost izraza razlog uspjeha njegovih latinskih knjiga u 16. i 17. st. Marcus Marulus Spalatensis, Marcus Marulus Dalmata glas rodnog grada i domovine diljem Europe Upuivanje u estit ivot po primjerima svetaca (Venecija, 1507.) opsegom i svjetskim odjekom na prvome mjestu zbirka saeto i ivo ispripovijedanih pounih pria i anegdota iz SZ i NZ te svetakih ivota sa svrhom da se pomou primjera itatelj potakne na krepostan ivotInstitucija 6 knjiga (6 dana stvaranja) i 70ak poglavlja u svakom poglavlju se po ustaljenom rasporedu pripovijedaju zgode koje slue kao primjeri razliitih vrlina od SZ preko NZ do srednjovjekovnih svetaca i svetica IV. poglavlje 4. knjige esto cenzurirano (O gajenju istine i izbjegavanju lai) iako je la nepoeljna i grena, u nekim sluajevima je ipak doputena Evanelistar (Venecija, 1516.) najvanije moralno-teoloko djelo rasprava u 7 knjiga o praktinoj kranskoj etici, zasnovana na obradi triju bogoslovnih kreposti: vjere, nade i ljubavi (1. knjiga vjera, 2. i 3. nada, 4.-7. ljubav) moe se svesti itava Biblija namijenjen sveenicima, redovnicima, biskupima tematski slijed: razjanjuju se temeljni pojmovi kreposti i suprotstavljeni grijesi, zatim slijedi rasprava o raznovrsnim ljudskim svojstvima i ivotnim situacijama jasnoa izlaganja, stilski izbruene reenice, slikovite metafore, realistina psiholoka zapaanja O poniznosti i slavi Kristovoj (Venecija 1519,1522, 1596 - prevedeno na talijanski) struna kristoloka rasprava u kojoj se prikazuje i tumai Kristov ivot, na temelju starozavjetnih proroka se dokazuje da je upravo Krist obeani Mesija Pedeset pria (Venecija 1510.) zbirka kratkih i jednostavnih zgoda i situacija s pounim tumaenjem po uzoru na novozavjetne parabole likovi: predstavnici obinih, pukih zanimanja i nositelji karakternih osobina Propovijed o Kristovu posljednjem sudu prikaz strahota sudnjeg dana i rajskih blaenstava aktualiziranje propovijedi pozivajui krane na ujedinjene pri pruanju otpora najezdi zatornika kranstva Starozavjetne linosti pregled SZ sastavljen kao niz biografija najistaknutijih osoba, od Adama do Makabejaca na Marulia utjecao spis O znamenitim ljudima sv. Jeronimaivot sv. Jeronima Protiv onih koji tvrde da je sv. Jeronim bio Italac polemiki dodatak uz ivotopis

Slava oinskoga tla i prijetnja s Istoka Tuma starih natpisa Marulievo zanimanje za povijest i temeljito poznavanje grke i rimske knjievnosti ispisao i protumaio oko 140 antikih natpisa iz Rima, Napulja, Firenze, Milana, Pule, Salone... natpise popratio epigrafikim, povijesnim i gramatikim komentarima rasprava gdje se opisuje Split i Dioklecijanova palaa Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva preveo s hrvatskog na latinski izvadak iz Ljetopisa popa Dukljanina - Hrvatske kronike pratio burna suvremena politika, vjerska i ratna zbivanja pozivi na mir zajednika tematska nit u mnogim njegovim latinskim i hrvatskim djelima Poslanica gospodina Marka Marulia Splianina papi Hadrijanu VI o nesreama koje nas snalaze i poziv na ope ujedinjenje i mir svih krana,(Rim 1522.) apel za uspostavu sloge katolikih vladara i zajedniki vojni pohod protiv Turaka

Herkul i pjesnici Dijalog o Herkulu koga su nadvisili Kristovi tovatelji (Venecija 1524.) jedino Marulievo prozno djelo u dijalokom obliku i jedino kojemu je tema lik iz antike mitologije sugovornici Pjesnik i Bogoslov rasprava o antikom i kranskom sustavu vrijednosti didaktina i neizravna knjievno rasprava o upotrebi mitologije i alegorije u pjesnitvu alegorija kranskom pjesniku valja pjevati o junacima kranske vjere, ne o izmiljenim herojima iz antike Dijalog posvetio crkvenom prelatu, diplomatu i humanistu Tomi Nigeru vanost posvetne poslanice Maruli s nesuspregnutim udivljenjem govori o znamenitom suvremeniku, najpoznatijem europskom humanistu Erazmu Rotterdamskom, ija djela upravo ita iznosi svoje poglede o nabonoj knjievnosti, formulirao tipian stav za kranskog humanista vjeruje vie u snagu retorike nego filozofiju i dijalektiku visoko cijenio grke i rimske klasike Repertorij opsena zbirka izvadaka iz Biblije te iz djela 40ak antikih, patristikih i humanistikih pisaca

Davidijada: Pjesniki ritam i milina Muza najvanije i najopsenije Marulievo djelo, kruna itavog latinskog opusa u 14 pjevanja s ukupno 6765 heksametara opjevan ivot idovskog kralja Davida starozavjetni sadraj obraen po uzoru na epska djela rimskih i ranokranskih pjesama dovrena 1517., posveena akvilejskom patrijarhu i kardinalu Dominiku Grimaniju legendarni biblijski prikaz Davidova ivota preradio na razne naine, mjestimino ga kratio, prekrajao, naroito proirivao biblijsku grau uobliio je prema zakonima epske knjievnosti to su ih postavili klasiki pisci oekivani epski sadraj i instrumentarij: pripovijeda junaka djela kralja Davida, upotreba uobiajenih epskih rekvizita: invokacije, razvijene poredbe, katalozi, prorotva, mitoloke aluzije, epiteti i sl. David kranske, novozavjetne vrline: blagost, pratanje, strpljivost, a njegovu imenu dodaje epitet poboniopisi doba dana, mora, krajolika, vojske u pokretu, dvoboja, bitaka, Davidova dvora, kuge antologijske stranice novovjekovnog latinskog pjesnitva psiholoki pronicavi opisi duevnih stanja likova opisi tjelesne ljepote i ljubavni prizori frazeologija bliska petrarkistikoj humanistika epska iskaznica kratki citati i parafraze iz Vergilija i drugih rimskih epika dokaz pjesnikove upuenosti u tradiciju, u djela uzornih pisaca namjerno unoenje brojnih pojedinosti iz rimske civilizacije kranski karakter i zadaa epa, anr svetog pjesnitva Tropoloko tumaenje Davidijade klju alegorije, pokazuje kako je sadraj SZ slika NZ

Versi latinski Glasgowski stihovi poslanice i raznovrsni epigrami (satirini, nadgrobni, pohvalni, moralistiki, mitoloki) izravan i duhovit satiriar, britkim stihovima ismijava mane sugraana i prijateljski ih zafrkava zbog branih nevolja ljubavne pjesme, poneka erotskog sadraja ljubio prolaznu, zemaljsku ljepotu brojne pjesme upuene prijateljima iva knjievna komunikacija unutar splitskog kruga, a i dodiri s drugim sredinama versificirani i ukratko prepriani ivotopisi apostola i crkvenih nauitelja Himan Bogu antologijski primjer humanistikog himna ispreplitanje vjerskog sadraja s mitolokim aparatom Pjesma o pouci Gospodina naega Isusa Krista objeenoga na kriu disput o kriu, kranin pita propetog Isusa, a ovaj mu odgovara i pouava ga tekst s najveom i najpostojanijom recepcijom: pretiskivana u lat. izdanjima Institucije, objavljena samostalno u Erfurtu, neizbrojivi prijevodi i adaptacije

Recommended

View more >