marketinko komuniciranje

Download Marketinko komuniciranje

Post on 28-Jan-2017

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Marketinkokomuniciranje

  DijalogDijalog,anemonolog

  CILJEVI:

  Kreiranjetrinemarke

  Formiramopozitivanstav

  Stvoritipotrebuzaodreenimproizvodom

  Olakatikupovinu

 • Slika1.ElementikomunikacijskogprocesaSlika1.ElementikomunikacijskogprocesaIzvor:SeneIzvor:Seneii,1998.,1998.

 • PROMOCIJA

  Definicija: Kombinacija razliitih aktivnosti u dvosmernomdvosmernom procesu masovnog komuniciranja izmeu proizvoaa i potroaa

  Predmet

  komuniciranja(prezentacije,promocije)su INFORMACIJE

  oturistikomproizvoduinainimadase

  donjegadoe.

  Ciljpromocijejepostizanjetoveeprodaje turistikogproizvoda,kaoidavanjepodrkeplasmanu

  ipozicioniranjuproizvodanaturistikomtritu.

 • Zadaci:

  Uticajnapotroae turiste(potencijalnei

  realne),nanjihovusvest,sistemodluivanja, probuditieljuimatu.

  FIZIEKARAKTERISTIKEPROIZVODAPSIHOLOKEKARAKTERISTIKEPROIZVODA

  StvaranjeIMIDAoturistikomproizvodu razjasnitisutinu,karakteristikeiprednosti

  Boljepozicioniranjeproizvodanatritu u odnosunakonkurente

  Ustanovljavanjeipraenjeoekivanja potroaauodnosunaturistikiproizvod

 • Momenatdelovanja:

  Uodnosunatrite odmomentakadaseformiraturistikiproizvod,apreotpoinjanjaturistikesezoneodreenogturistikogproizvoda;

  Uodnosunapotroaa ufaziodluivanjaokupovinituristikogproizvoda.

  Faktoridonoenjaodluke:

  individualni(stavovi,porodica,aspiracije,potrebe,iskustvo)

  sociodemografski(starost,prihodi,obrazovanje,porodica,imovina)

  domainstvo(ivotnistil,tradicija,navike,finansije,...)

 • Fazeoblikovanjaprogramapromotivnihaktivnosti

  Analizasituacije

  Izborciljnog/ciljnihsegmenata

  Definisanjeciljevaistrategijepromocije

  Utvrivanjeterminapromocije(izbaenukupnibudet)

  Definisanjepromocionogmiksa(turistikapropaganda,odnosisjavnou,unapreenjeprodaje,linaprodaja)

  Ciljevepromotivneaktivnosti

  Kreiranjepropagandneporuke

  Definisatikanalekomuniciranja

  Budet

  Utvrivanjeefikasnostipromocije(povratnasprega)

 • IANALIZASITUACIJE

  Opticiljeviimarketingciljevipreduzea

  Istraivanjemseeledobitipodacio:

  karakteristikamatur.trita,tur.tranje (posebnonjeneelastinosti),samogtur. proizvoda,konkurencije,uslovaprivreivanjai

  dr.

  Istraivanjekarakteristikatranje(potreba,

  elja,stavova,preferencija)saistraivanjem imida,odnosnopozicijetur.proizvoda

 • IIDEFINISANJEPRIORITETNIHTRINIH SEGMENATA

  KONCEPTKORISTI

  (BENEFITSEGMENTATION),istieu

  prviplansegmentacijutritanaosnovukoristi,odn. odreivanjeciljnihsegmenatauodnosunaupotrebnu

  vrednostproizvodafizikuilipriholokukorisnost

  fazastvaranjatrinogsegmenta

  fazatestiranjatr.segmenta

  IZBORTRINIHSEGMENATAUTIENA:

  nainistilpromocije,kakobibiouskladusaosobenostimai

  ivotnimstilomodabranogtrinogsegmenta/ciljnegrupe;

  izbormedija,kojiodgovarautvrenimdemografskimi

  potroakimkarakteristikamaciljnegrupe;

  pozicioniranjeirepozicioniranjetur.proizvoda.

 • IIIDEFINISANJECILJEVAISTRATEGIJE PROMOCIJE

  Odreivanjeciljevapromocijeproistieizciljevamarketing

  aktivnosti,odnosnooptihciljevaposlovanjapreduzea.Priroda

  promocije,posebnopropagandekaonjenogoblika,kaoitekoeu

  utvrivanjunainadelovanjanaauditorijum,oteavajuprecizno

  postavljanjeciljevapromotivnihaktivnosti.

  EKONOMSKICILJEVI(poveanjeobimaprodajeufizikimili

  vrednosnimjedinicama)

  KOMUNIKACIONICILJEVI(usmeravanjeinformacijakojemogu

  uticatinastvaranjeodreenepredstaveoproizvoduistimulisanje

  odgovora)

 • IVDEFINISANJEPROMOTIVNOG MIKSA

  Izborporukeidefnisanjedefinisanje promocionogmixa(1.turistikapropaganda,

  2.odnosisjavnou,3.unapreenjeprodaje, 4.linaprodaja).Izabratiposvomnahoenju

  odreeneelementepromocionogmixa (turistikupropaganduobavezno,pojedina

  sredstva)iodreditisledeeelemente:

  TAREI

  (biraseapelilitemakojomesepostii

  eljeniuinak)

  KAKOREIkreiratipropaganduporuku

 • VUTVRIVANJETERMINAPROMOCIJE

  Tabela 1. Terminski plan promotivnih aktivnostiNovem. Decem. Januar Februar Mart April Maj Jun Jul

  Priprema 1-30

  Konferencija za novinare 7-10 1-7tampanje grafi. sred. 1-7Plakati 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5Bilbordi / / /U marketima 2. i 3. vikend 4 viken. 1. i 2. vikendNovine 3x 8x 12x 12x 4xTV reklamaRadioSajam Beograd

  Berza Novi Sad

  Nagradna igra 4x 4xReportae 1 1 1 1 1Internet sajt inoviranjeSponzorstvoObuka prodavaca 1 dan

 • mart april maj jun julPolitika 3 i 4 nedelja 4x nedelja 4x nedelja 4x nedelja

  2x dodatak Putovanja

  Blic 4 subota 4x subota 4x subota 4x subotaenski asopis (nedeljni)

  4x 4x 2x

  VIDefinisatikanalekomuniciranja

  Izbor

  medija

  odrediti

  kanale

  komuniciranja (direktni

  ili

  indirektni),

  termin

  KADA

  i

  GDE

  promovisati Tabela 2. Medija plan za novine

 • VIIFinansijskiplanTabela 3. Finansijski planVrsta trokova Trokovi po stavkama UkupnoPriprema promocije Promotivna agencija 500

  Konf. za novinare Sala: 1h / 50

  x 2Osveenje

  50 x 2 200

  tamp. graf. Sredstava (letak)

  Dizajn

  100 tampa 1

  * 100

  100 200

  Plakati Lepljenje 25

  x 5 125 Bilbordi Kaenje 3 meseca x 1000 3 000 U marketima (unapredjivanje prodaje) 2 osobe: 50 /dan x 8 800

  Novine 41 oglas x 50 /oglas 2 050

  TV reklama Izrada

  1 000 , Br. spotova x 10 sec/spotu x 5 /sec

  Radio

  Sajamtand

  1000 Osoblje

  2 osobe x 50 /dan x 4 danaOsveenje

  100 1 500

  Berza isto 1 500 Nagradna igra 8 x aranman od 150 1 200 Reportae 5 x 100 500 Internet sajt 100 100 Sponzorstvo 200 200 Obuka prodavaca Sala

  50 , Osveenje

  50

  Predavai-

  200 300

  Ukupno: 11 975

 • VIIUTVRDJIVANJEEFIKASNOSTI PROMOCIJE

  Definisanjanainapovratnespregekod direktnihkanalakomuniciranja(taoseajui

  mislepotroainakonpromotivnihaktivnosti)

 • Definisanjepromotivnogmiksa

  1.

  Privrednapropaganda2.

  Unapreenjeprodaje

  3.

  Odnosisjavnou(publicrelations)

  4.

  Linaprodaja

  5.

  Wordofmouth(ivare)

 • Privrednapropaganda

  najstarijioblikpromocije.

  ciljskrenutipanjupotencijalnihkupacanakonkretanproizvodidaih

  podstaknenaakciju.Informacijekojeprenosipotroaumorajubititanei

  istinite.

  Zadacijednekonkretnepropagandneakcijesadresledeeelemente:

  predmetpropagiranja(tj.tatrebapropagirati);

  ciljnugrupusakojomtrebakomunicirati;

  neposredniefekat(kakvuslikutrebapostii);i

  rokizvrenja.

  Svasredstva

  propagande

  sedelena:grafikaaudio(zvuna)audiovizuelnaprostorno

  plastinasredstva

 • Unapreenjeprodaje

  Unapreenjeprodaje

  jeoblikpromocijekojijeusmerenna

  podsticanjekupovineiukljuujebrojneaktivnostidirektnog stimulisanja:prodavaca,kupacaiposrednika.

  Ovojevrloomiljennainpromocijeikodprodavca,alijo

  vie

  kodkupacaiposrednika.Sredstvakojasekoriste:

  direktnanagraivanja,

  davanjepopusta,besplatnihuzoraka,

  kuponi,

  davanjeekstrausluga,

  pokloni,nagradneigre,itd.

 • Odnosisjavnou(publicrelations)

  ciljstvaranjepovoljnogpublicitetapreduzea,odnosnopozitivnog

  javnog

  mnjenja,stvaranjepozitivnogimidapreduzeaiistupanjeprotivglasinaipria

  kojesepovremenojavljaju.

  premakupcima,dobavljaima,investitorima,finansijskiminstitucijama,

  dravnimorganima,drutvenimasocijacijama,novinarima,uticajnimgrupama,

  lobijima).

  podrazumevajuorganizovanje:

  konferencijazanovinare,

  poseta,linihkontakata,

  javnihemisijanaradijuiTV,

  ueanasajmovima,izlobama,

  pozivanjepoznatihlinostiuposeteobjektu,

  afirmacijuvlastitihkadrovaujavnomivotuidr.

  Publicitet

  je

  oblik

  promotivne

  aktivnosti

  koji

  obuhvata

  objavljivanje

  pozitivnih

  ali

  i

  negativnih

  informacija

  o

  preduzeu

  i

  njegovim

  proizvodima

  i

  uslugama

  u

  sredstvima

  javnog

  informisanja,

  a

  koje

  nisu

  finansirane

  od

  strane

  preduzea.

 • Linaprodaja

  izmeuprodavcaikupcauspostavljaneposrednikontaktukomeprodavci

  pokuavajukrozkonverzacijudaubedekupceukoristikojebiimalikupovinom

  proizvodailiuslugapreduzea.

  Ovajoblikpromocijeposebnodobijanaznaajuusferipruanjausluga.

  narecepcijihotela,napristanituilieleznikojstanici,naalteruturistike

  agencijeilituristikogbiroa.

  mogueselakeprilagoditispecifinimobelejimapotroaa,neposredno

  apsorbovatireakcijekupacaitakoostvaritinajadekvatnijiobliktzv.povratne

  sprege(feedback).

 • Wordofmouth(ivare)

  porukajesaoptenaodstranejednoglicadirektnopotroau.

  Onajkosaoptavaporukujelicekojeimalinaiskustvasa dotinomorganizacijom,alipotojenezavisanodnje,predstavlja

  objektivanizvorinformacija.

  Najpogodnijiobliciwordofmouth

  komunikacijesu:

  stimulisanjesadanjihkorisnikadaprueinformacijudrugimaodobroj

  usluzi,

  korienjezadovoljnihiskustavapotroaaureklamiranju,

  feedback(povratnasprega) Akostezadovoljnionimtovaminimo

  recitedrugima(prijateljima),aakonisterecitenama.

 • PLANPROMOTIVNIHAKTIVNOSTI (predmetpromovisanja)

  PreduzeeiliproizvodElementiplana:

  1.Analizasituacije(analiziratipostojeestanjetosetiepromocijeidosadakorienih

  promotivnihsredstavaipromotivnihaktivnostizaizabranopreduzeeiliproizvod)

  2.Izborciljnog/ciljnihsegmenata(komepromovisati,segmentiratituristikupublikupo

  odreenomkriterijumuuzavisnostikomejenamenjenproizvodili