marketingová komunikace - vŠem · základy marketingu spotřební chování a segmentace trhu...

of 321 /321
Marketingová komunikace 1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D. (za přispění dalších autorů) 6.4.2013

Author: others

Post on 14-Jan-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Marketingová komunikace

  1/2 Ing. Aleš Marek, Ph.D.

  (za přispění dalších autorů) 6.4.2013

 • Představení

  Ing. Aleš Marek, Ph.D.

  2010-dosud VŠEM (Vysoká škola ekonomie a managementu)

  2009-2010 Ferrero

  2009 Kraft Foods (Opavia-Lu)

  2007-2009 Coordinfo

  2002-2007 GlaxoSmithKline

  2001-2002 ReckittBenckiser

  2000-2001 Wrigley

 • Očekávání...

  • Očekávání...

  • Učebnice: – Čichovský, Marek, et al: Masová, mediální

  a marketingová komunikace, VŠEM, 2011,

  – Čichovský, Stuchlík, Reklama a PR, VŠEM, 2010

  – Pelsmacker, Marketingová komunikace, 2003

  – Přikrylová, Marketingová komunikace, 2010

  – Koudelka, Vávra: Marketing: principy a nástroje,

  VŠEM, 2009

  – Zamazalová, Marketing, Beck, 2010

 • Literatura

  Pelsmacker, P. De,

  Marketingová komunikace,

  Grada, 2003

  Přikrylová, J., Moderní

  marketingová komunikace,

  Grada, 2010

 • Marketingová komunikace

  I.

  Marketingová komunikace

  II.

  ¨Cvičení

  6.4.2013

  ?? 15.6.2013 ??

  27.4.2013

 • Zařazení marketingové komunikace

  v rámci marketingu

  Marketing

  Základy marketingu

  Spotřební chování a

  segmentace trhu

  Marketingový mix

  Výrobkový mix

  Cenový mix

  Distribuční mix

  Komunikační mix

  Reklama

  Podpora prodeje

  PR

  Osobní prodej

  Přímý marketing

 • Nadstavbové oblasti marketingu

  Reklama a PR

  Média a reklamní prostředí

  PR

  Reklamní strategie a plánování

  Marketing II

  Marketingový výzkum

  Strategický marketing

  Mezinárodní marketing

  Komunikace a média

  Masová komunikace

  Mediální komunikace

  Marketingová komunikace

 • Definice pojmů

  Rozdíl mezi komunikací a marketingovou komunikací:

  • Komunikace = …„proces sdílení určité informace s cílem odstranit či snížit nejistotu na obou komunikujících stranách“

  • Marketingová komunikace = řízená komunikace, kterou firma využívá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti.

  • Integrovaná marketingová komunikace = řízená veškerá komunikace firmy využitelná spolu s marketingovou komunikací pro dosažení synergických efektů

 • Marketingová komunikace

  „Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma

  řízené komunikace, kterou firma používá k informování,

  přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů,

  prostředníků i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné

  a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh,

  a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.“

  BOUČKOVÁ, J. a kol. (2003). Marketing. Praha: C. H. Beck, str. 222.

  „Činnost firmy zaměřená na podporu prodejů svých výrobků“

  Macmillanův slovník

 • Marketingová komunikace

  • Podporuje účinky ostatních nástrojů m. mixu, jak samostatných, tak v souvislostech. Pro příjemce sdělení činí z m. mixu pochopitelný systém.

  • Podporují tok zboží i peněz a to přímo i nepřímo.

  • Nástroje, politiky i strategie jsou jejím obsahem. Sama o sobě není ničím, m. mix bez komunikace rovněž (komplementarita).

  • Komunikuje primárně. Všechny ostatní nástroje m. mixu mají sekundární schopnost komunikovat.

 • Informovat, přesvědčit, připomenout

  Odlišit produkt (diferenciace, zdůraznění vlastností)

  Zdůraznit užitnek a hodnotu

  Stimulovat poptávku nabídnutím motivu ke koupi

  zvyšovat prodej

  Stabilizovat obrat (zisk)

  Budovat povědomí o značce (branding)

  Posilovat image firmy

  Optimalizovat životní cyklus výrobku

  Cíle marketingové komunikace

 • Paradoxy informační epochy

  • Paradox kapacity:

  roste množství informací x klesá schopnost třídit a využít informace (zahlcení)

  • Paradox ceny:

  velký objem informací je dostupný zdarma x tříděné, včasné nebo analyzované informace (data) jsou zbožím

 • Médium

  Příjemce

  Šum

  Vyvolaná

  aktivita

  Ověření zpětné

  vazby

  Vysílající Sdělení

  Zpětná vazba

  kódování dekódování

  Marketingová komunikace: schéma sdělovacího procesu

  Shannon-Weaverův modle komunikace

  Přenos se uskutečňuje komunikačním kanálem (médiem). Objektem je příjemce

  sdělení (recipient). Zpětnou vazbou (feedback) je reakce příjemce: mimikou, gestem, zpětným

  dotazem, nákupem zboží apod.

 • Komunikace podlinková (below the line, BTL)

  • využívá nemediální kanály

  (direct marketing, podpora

  prodeje, PR, veletrhy atd.)

  • je zaměřena na jednotlivé

  spotřebitele a cílové skupiny

  • poskytuje dobré výsledky

  měření návratnosti

  prostředků

  Komunikace nadlinková (above the line, ATL)

  • využívá masové sdělovací

  prostředky (reklama,

  placený PR prostor a čas)

  • je směřována na nejširší

  veřejnost

  • její dopady jsou špatně

  měřitelné

  Komunikační metody

 • CRM (Customer Relationship Management) - komplexní firemní strategie

  řízení vztahů se zákazníky na základě získávání a analýzy dat, identifikace skupin zákazníků a jejich potřeb a přizpůsobení produktů i komunikace těmto poznatkům. Zahrnuje firemní kulturu (corporate image), motivační zákaznické aktivity (např. věrnostní programy) atd.

  Integrovaná marketingová komunikace (IMK) je koordinace a integrace všech

  marketingových komunikačních nástrojů, kanálů a zdrojů v rámci firmy do

  uceleného programu, jenž maximalizuje dopad na spotřebitele a jiné koncové

  uživatele za minimálních nákladů (Clow, Baack, 2008).

  Je to vyšší stupeň koordinace komunikačních nástrojů a kanálů provázaný

  i s dalšími funkcemi firmy dovnitř (personální politika a komunikace) i navenek

  (např. otázky životního prostředí, místních komunit apod.) tak, aby optimalizoval

  poměr nákladů a dopadu na cílovou skupinu. Důraz se klade na efektivitu

  komunikačního mixu a využití synergického efektu. Prolíná se s platformou CRM.

  Integrovaná marketingová komunikace

 • Marketingový mix a integrovaná

  marketingová komunikace

  a) Reklama firmy

  b) Komunikace s distributory a prodejci, výstavy, balení, přímý marketing, podpora prodeje

  c) Distribuce, logistika, ceny, vývoj nových produktů

  d) Vztahy s investory, vztahy v komunitě, komunikace se zaměstnanci, vztahy s veřejností a vládou, vztahy s médii, krizová komunikace a firemní identita, realizace komunikace, charita, apod.

  e) Publicita produktů, brožurky a další materiály, vztahy s médii, krizová komunikace a firemní identita, sponzorování apod.

  f) Tradiční reklama v masových médiích Zdroj: Hutton, J.H., Journal of Business Research, 1996; převzato z: Pelsmacker, P. de, Marketingová komunikace, Grada, 2003, str. 30

 • Co předchází vytvoření

  marketingové komunikace?

 • Proces STP

  • Segmentace (rozdělení) – proces díky

  kterému utřídíme své potenciální

  zákazníky do konkrétních cílových skupin

  podle daných kritérií

  • Targeting (zacílení) – výběr cílového

  segmentu a výběr způsobu jeho zasažení

  • Positioning (umístění) – vytvoření

  představy o značce v hlavách zákazníků

 • Segmentace trhu

  • Cílem je vytvořit homogenní skupinu

  zákazníků, kteří budou stejně reagovat na

  tržní podněty, zatímco rozdíly budou právě

  mezi skupinami.

 • Segmentace trhu

  • Segmentace může určena podle těchto kritérií:

  – objektivní • geografická (podle světadílů, podnebí, národů, regionů,

  sousedů)

  • demografická (příjem, pohlaví, věk, vzdělání, odbornost, rasa, velikost rodiny, náboženství, místo narození)

  – psychografická • společenská třída (ABCDEF)

  • osobnost & životní styl & sociodemografický profil (opatrní, obranáři, samostatní, zemědělci, romantici, rozhazovači, volnomyšlenkáři, šviháci, podnikaví, protestující, pionýři, skauti, občané, moralisté, „šlechtici“, striktní moralisté)

 • Segmentace dospělé populace v

  ČR dle studie LifeStyle

  Troufalí jsou lidé milující výzvy a kteří se snaží za každou cenu

  překonat sami sebe.

  Pro sebevědomé je zase zbytečné snažit se tam, kde to nikdo nevidí.

  Zodpovědní hledají v životě hluboký smysl a snaží se každou svou

  činností o plnohodnotný život.

  Družní milují společnost a týmový úspěch.

  Starostlivým nejvíce leží na srdci spokojenost jejich blízkých a

  bezstarostní chtějí vypadat dobře a chovat se zábavně tak, aby se

  zalíbili okolí.

  http://www.mediaguru.cz/2012/06/jak-ziji-cesi-a-jak-vypada-jejich-stesti/

 • ABCDE klasifikace Jedná se o typologie, která populaci rozděluje do několika skupin podle

  kombinace sociálního postavení a ekonomické zdatnosti domácnosti, ve které člověk hospodaří. Všichni členové domácnosti jsou tedy zařazeni podle postavení hlavy domácnosti (přednosty domácnosti).

  Obvykle se skupina A považuje za nejvyšší, E za nejnižší.

  A Top manažeři a profesionálové s nejvyšším vzděláním

  B Střední management

  C1 Nemanuální pracovníci s vysokým vzděláním, kvalifikovaní pracovníci, vlastníci firem

  C2 Kvalifikovaní dělníci, nemanuální pracovníci

  D Kvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci a málo vzdělaní pracovníci v nemanuálních profesích nebo na manažerských postech

  E Málo vzdělaní kvalifikovaní i nekvalifikovaní manuální pracovníci, malí podnikatelé v zemědělství a rybářství

  ........................

  F Důchodci, studenti

 • Značení cílových skupin

  • A15+ Adults above 15y old

  • A20-29 Adults age 20-29y old

  • M15+ Male above 15y old

  • W15+ Woman above 15y old

  • HW Housewifes

  • H Head, a man with the highest income in the household

  • HH Household

  • HWCH0-4 Housewife with children 0-4yrs

 • Příklad segmentace portfolia společnosti GlaxoSmithKline

  Základní Odol Nový Odol (11-2004)

  Stoma

  Fluora

 • Dědictví

  • Obyčejní „průměrní“ lidé, (B)CDE, 39-59 let, žijící v malých městech, „Chytří

  nakupující“, kupují v promocích nebo používají nákupní seznam, preferují české

  výrobky, jsou rodinně orientovaní, bez ambicí, konzervativní, nezajímají se o značky,

  řeší problémy přiměřeně nikoli radikálně

 • • CDE, 44-59, cenově sensitivní, ale také citliví na zdravotní

  problematiku, žijí ve městech, mají rádi své rodiny a koníčky,

  mají tendenci následovat doporučení

  Navržena k péči o dásně

 • DEF, 44-69+, vysoce orientovaní na cenu, žijí v malých městech a

  vesnicích, často jsou sami, nezajímají se o novinky, jsou velmi

  konzervativní, tradicionalističtí.

  Udržení tradice

 • • ABC 35-49, zajímají se o své zdraví, často jsou se svojí rodinou, hledají informace související s

  péčí o zdraví, mají zdravý životní styl, aby předešli zdravotním problémům, zajímají se o

  komplexní péči, jsou ochotni investovat hodně peněz do zdraví, jsou otevření novým

  informacím, preferují kvalitu, dávají přednost prevenci

  Kompletní péče

 • • ABC, 25-59, lidé, kteří trpí nebo alespoň někdy měli problémy s citlivými zuby,

  potřebují informace a hledají řešení svého problému, jsou otevření novým

  informacím, preferují kvalitu a zkušenost, orientují se na řešení problému.

  Číslo 1 mezi pastami na citlivé

  zuby (dle doporučování zubními

  lékaři)

 • Aquafresh Extreme Clean Senzační pocit čistoty a svěžesti

  • ABC 20-35, dospělí, moderní jednotlivci či páry, DINKS = „double income, no kids“, užívají si svobody, žijí ve velkých městech, jsou mladí duchem, zajímají se o zdraví stejně tak o kosmetický a senzorický dojem, chtějí nejlepší dostupné produkty, jsou orientováni na vzhled, prestiž a svůj image.

 • Segmentace

  • Tržní segment musí být:

  – měřitelný

  – dostatečně velký

  – dostupný

  – akceschopný vzhledem k cílům

 • Nákupní chování - vnímání a rozhodování

  Informační zahlcení. Reklamní slepota. Selektivní a fragmentární vnímání.

  Vnímání upoutání pozornosti (vědomé) → filtr → racionální zpracování

  ● podprahové (podvědomé) → iracionální zpracování

  Proces rozhodování

  Impuls → PROBLÉM

  vnitřní → HLEDÁNÍ INFORMACÍ ← vnější

  ALTERNATIVY

  VÝBĚR ALTERNATIVY

  NÁKUP

  PONÁKUPNÍ CHOVÁNÍ

  Model AIDA

  Stádia, kterými musí jednotlivec

  projít před nákupním rozhodnutím:

  • Attention - pozornost

  • Interest - zájem

  • Desire - přání

  • Action - akce

 • Nákupní chování - psychologie v rozhodování

  Existují 3 základní stadia, jejich posloupnost se liší podle typu člověka.

  ■ poznávací (learn L) ■ pocitové (feel F) ■ jednání (do D)

  Zainteresovanost na řešení problému (involvement): vysoká, nízká.

  Zpracování informace:

  - centrální cestou (může vést rychleji ke změně chování)

  - periferní cestou (nutno dát více informací, déle působit)

  typ člověka „technik“ „blondýna“ „praktik“ „pohodář“

  priorita informace atmosféra rutina sebeuspokojení

  typ myšlení analytické emocionální pragmatické nekonfliktní

  zainteresovanost vysoká vysoká nízká nízká

  stadia

  rozhodování

  LFD FLD DLF DFL

  „ideální“ produkt elektronika módní zboží potraviny cigarety

 • Komunikační mix

  Optimalizace komunikačního mixu je ovlivněna:

  charakterem trhu (cílové skupiny)

  charakterem produktu (jeho složitostí, využitím apod.)

  stadiem životního cyklu produktu

  cenou produktu

  ■ rozpočtem (disponibilními finančními prostředky firmy)

  Komunikační mix je soubor nástrojů marketingové komunikace, které

  firma používá k dosažení marketingových cílů.

  Je součástí marketingového mixu.

 • Nástroje komunikačního

  mixu (dle Boveého)

  1. Reklama

  2. Podpora prodeje

  3. Vztahy s veřejností

  4. Osobní prodej

  Boveé, C.L., Marketing, 1992

 • Nástroje komunikačního

  mixu (dle Kotlera)

  1. Reklama

  2. Podpora prodeje

  3. Vztahy s veřejností

  4. Osobní prodej

  5. Přímý marketing

  např. Kotler, P., Marketing management, 2001

 • Nástroje komunikačního

  mixu (dle Kellera) 1. Reklama (TV, rádio, tisk, direct marketing,

  on-line, indoor/outdoor)

  2. Podpora prodeje (spotřebitelů,

  obchodních partnerů)

  3. Marketing událostí (event m.)

  a sponzorství

  4. Vztahy s veřejností a publicita

  5. Osobní prodej

  Keller, K.L., Strategické řízení značky, 2007

 • Nástroje komunikačního

  mixu (dle Smithe) 1. Reklama

  2. Podpora prodeje (Sales promotion)

  3. Direct marketing (teleshopping, direct mail,

  telemarketing, osobní prodej)

  4. Vztahy s veřejností (=PR; publicita, identita,

  sponzoring)

  5. Výstavy a veletrhy

  6. Obaly (výrobková média)

  7. Point of sale + merchandising

  Zdroj: Bárta, V., Retail Marketing, 2009

 • Nástroje komunikačního

  mixu (dle Kotlera, Kellera)

  1. Reklama

  2. Podpora prodeje

  3. Události a zážitky

  4. Vztahy s veřejností

  5. Osobní prodej

  6. Přímý marketing

  Kotler, P., Keller, K.L., Marketing management, 2007

 • Nástroje komunikačního mixu

  Zamazalová, M., Marketing, 2010

 • Nástroje komunikačního

  mixu (dle skript VŠEM)

  1. Reklama

  2. Podpora prodeje

  3. Osobní prodej

  4. Vztahy s veřejností

  5. Přímý marketing

  Koudelka, J., Marketing, 2007

 • Načasování komunikace a životní cyklus výrobku

 • Rozpočet komunikačního mixu

  Ve fázi zavádění produktu investice do komunikace převažují nad tržbami, ve fázi

  růstu srovnávají krok, v období zralosti by se náklady měly vracet, ve fázi poklesu

  jsou už náklady malé.

  Marketingová komunikace si na sebe musí vydělat. Rozpočet na komunikaci by

  se měl zvyšovat jen tehdy, kdy další investice přinesou zisk větší než vložené

  prostředky.

  Stanovení komunikačního rozpočtu:

  1. podle firemních možností (flexibilní ale nesystémový přístup)

  2. fixní procento z minulého nebo předpokládaného obratu (neflexibilní)

  3. fixní částka na jeden výrobek (používá se často u výrobců drahých produktů)

  4. sledování výdajů konkurence

  - absolutní (kopíruje se výše nákladů)

  - relativní (kopíruje se obvyklé procento ze zisku)

  5. dosažení cílů (metoda úkol-cíl): jediná opravdu racionální metoda !

 • Externí realizace IMK

  Klientský brief

  Vypracovává zadavatel po vytýčení marketingových a komunikačních cílů. Je to zadání

  projektu IMK a mělo by mj. obsahovat:

  - informaci o stávajícím stavu (firmy, produktu, trhu)

  - představu o řízení projektu

  - vymezení cílové skupiny komunikace

  - limity rozpočtu

  - časový harmonogram

  Výběrové řízení

  1. credentials (ukázky realizovaných projektů, reference, ocenění apod.)

  2. zaslání návrhů na základě klientského briefu

  3. osobní prezentace

  4. cenová jednání

  Hlavní kritéria výběru realizátora: kreativita, strategie, cena.

  Kreativní brief

  Je to konkretizovaná podoba zadání, do které si, v případě poptávky po reklamních službách,

  agentura rozpracovává klientský brief pro své jednotlivé útvary (pracovníky).

 • Reklamní agentura z hlediska organizační struktury

  SPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI

  - account planner zodpovídá za zájmy klienta a komunikuje s ním

  - account executive (reklamní poradce) zodpovídá za rozpočet klienta

  - account manager řídí velké rozpočty nebo skupinu reklamních poradců

  - account director vede tým account managerů

  - media planner plánuje reklamní prostor a čas

  - media buyer nakupuje reklamní prostor a čas

  - creative manager předkládá nápady a varianty reklamy

  - creative director / art director vede tým textařů, grafiků, animátorů

  - copywriter (reklamní textař)

  - produkce realizuje (vyrábí) reklamní spoty a inzeráty

 • Organizační struktura agentury

  Majitel

  (v některých případech spoluřídí

  agenturu)

  Ředitel

  Client Service

  Client Service director

  Account supervisor

  Account manager

  Account planner

  Account executive

  Account assistant

  New Business

  New Business director

  Managers

  Kreativní oddělení

  Creative director

  Art director

  Copywriter

  Produkce

  Production director

  Managers

  Assistants

  DTP

  Média

  Média director

  Média planner

  Média buyer

  Managers

  Assistants

  Traffic

  Managers

 • Nástroje marketingové komunikace

  Obecné výhody

  a nevýhody

  jednotlivých nástrojů

  (podle Přikrylová J., Jahodová H.:

  Moderní marketingová

  komunikace, Grada, 2010).

 • Nástroje marketingové komunikace

  Další příklady nástrojů marketingové komunikace, které obvykle nebývají řazeny

  mezi nástroje základní:

 • Niche marketing

  Niche (výklenek) Využívání mezery na trhu. Proces hledání produktu, který na trhu chyběl. Proto se

  firma zaměřuje na ten specifický (mikro)segmentu trhu, kde je po daném produktu

  poptávka. Zákazníci uvnitř daného segmentu mají stejné nebo podobné potřeby

  (jsou homogenní). Další podmínkou je, aby vybraná úzká cílová skupina byla

  alespoň tak velká, aby se firmě zacílení a oslovování takové segmentu vyplatilo.

  Niche marketing - koncentrovaný marketing, úzká specializace na jeden segment (tržní výklenek)

  - umožňuje získat relativně velkou konkurenční výhodu, díky níž si podnikatel přivlastní podstatnou část trhu

  - tato strategie se doporučuje především menším firmám

  - riziko spočívá v možnosti změny preferencí zákazníků

  Význam niche marketingu roste s vyostřováním konkurence a globalizací

  trhů, kdy je čím dál těžší se na trhu prosadit. Niche marketing může

  pomoci dosáhnout cílů, kdy firma má omezený rozpočet pro vstup na trh,

  proto jej cíleně alokuje na specifický segment publika.

 • Word-of-mouth

  BUZZ MARKETING (buzz = bzukot)

  Jako jedna z technik WOM marketingu je zaměřený na vyvolání rozruchu, musí

  nalézt podněty ke konverzacím (i kontroverzní a skandální témata), často se

  využívají celebrity, probouzí se mediální zájem.

  WOM (mluvené slovo) je osobní a verbální výměna informací a zkušeností mezi příbuznými, přáteli, sousedy, kolegy v práci. Elektronický WOM na internetu.

  nejdůvěryhodnější forma komunikace

  je výrazem (ne)spokojenosti spotřebitele s produktem nebo péčí o zákazníka

  osobní doporučení je velmi účinné

  - u produktů dlouhodobé spotřeby

  - u finančně náročných produktů

  - produktů vytvářejících image spotřebitele

  Spontánní WOM vs. umělý WOM (stimulovaný firmou na podporu WOM).

  Je-li zákazník nespokojen, sdělí svou nespokojenost 3-4x většímu počtu lidí než v případě, že je spokojen. (Obvykle 9 lidí vs. 2-3)

 • Virální marketing

  výhody:

  - nízká finanční náročnost

  - rychlá realizace, rychlé šíření

  nevýhody:

  - nízká kontrola nad průběhem virální kampaně

  - vyžaduje odvážné a kreativní řešení

  Takový způsob komunikace, kdy se sdělení s reklamním obsahem jeví

  příjemci natolik zajímavé, že je samovolně a vlastními prostředky šíří

  (jako virovou epidemii) dál.

  Je to vlastně WOM přenesený do prostředí elektronických komunikací,

  umocněný snadným a rychlým kopírováním a exponenciálním nárůstem počtu

  adresátů sdělení.

  Posílá se SMS, MMS, e-mail, odkaz na video (např. na youtube.com), hry,

  virtuální pohlednice …

 • Guerilla marketing

  - vhodná pro malé a střední firmy

  - nepoužívá (nákladné) postupy velkých firem

  - užívá alternativní média a akce v terénu (prostředky a zastávky MHD, lavičky)

  - je agresivní, mnohdy na hraně zákona a vkusu

  - vzbuzuje rozruch (buzz marketing)

  - virální efekty násobí její efekty

  - přitahuje pozornost masmédií (sekundární publicita)

  Guerillová komunikace

  Nekonvenční marketingová kampaň (akce), jejímž účelem je dosažení

  maximálního efektu s minimem zdrojů. Cílem je upoutat pozornost,

  i šokovat, ne vyvolat dojem reklamní kampaně.

  Osvědčená taktika:

  - udeřit na nečekaném místě

  - zaměřit se na přesně vytipované cíle

  - ihned se stáhnout zpět

 • Marketingová komunikace

  „Za marketingovou komunikaci se považuje každá forma

  řízené komunikace, kterou firma používá k informování,

  přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů,

  prostředníků i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné

  a cílené vytváření informací, které jsou určeny pro trh,

  a to ve formě, která je pro cílovou skupinu přijatelná.“

  BOUČKOVÁ, J. a kol. (2003). Marketing. Praha: C. H. Beck, str. 222.

  „Činnost firmy zaměřená na podporu prodejů svých výrobků“

  Macmillanův slovník

  Nástrojů marketingové

  komunikace neustále přibývá

 • Reakce lidí na komunikaci

  • Na komunikaci nereagující

  • Kupující pouze určité značky

  • Loajální k určitým značkám

  a výrobkům

  • Kupující i značky, které by normálně

  nekupovali

 • Nástroje marketingové komunikace

  Obecné výhody

  a nevýhody

  jednotlivých nástrojů

  (podle Přikrylová J., Jahodová H.:

  Moderní marketingová

  komunikace, Grada, 2010).

 • Reklama

  „Vím, že polovinu prostředků, které vynakládám na reklamu vyhazuji oknem.

  Pouze nevím, která je to polovina.“ John Wanamaker

  „Reklama neprodává zboží ani myšlenky, ale šlágrový, hypnotický model

  štěstí“ David Ogilvy

  „Reklama je navoněná zdechlina.“ Oliviero Toscani

 • Reklama

  Znaky reklamy

  placené veřejné sdělení (o produktu, firmě, značce)

  masové šíření prostřednictvím médií a reklamních prostředků

  přímo oslovuje příjemce sdělení, ovšem neadresně

  ● v nekomerční oblasti prosazuje myšlenku nebo vzorec chování

  ● je hlavním příkladem nadlinkové komunikace (ATL)

  Neosobní forma marketingové komunikace, kdy subjekty

  prostřednictvím různých médií oslovují své současné

  a potenciální zákazníky s cílem informovat a přesvědčit je

  o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek.

 • Historie reklamy V toku času se společně s produkty,

  společenskou potřebou a jejími ideály

  mění i reklama a její komunikační metody.

 • Druhy reklamy

  Podle obsahu:

  - výrobková (produktová)

  - značková (brandová) *

  - institucionální (korporátní) upevňuje image firmy

  * V produkci nadnárodních korporací

  mnohdy fungování obchodní značky

  (brand) nesouvisí s vnímáním celé

  firmy, nýbrž jen skupiny produktů téže

  kategorie (např. digitálních fotoaparátů)

  Podle primárního cíle sdělení:

  INFORMAČNÍ

  - probudí prvotní zájem (v zaváděcím

  stádiu životního cyklu výrobku)

  PŘESVĚDČOVACÍ

  - rozvine poptávku (ve fázi růstu

  a na počátku fáze zralosti)

  - její varianty např.:

  obranná reklama (reakce na

  reklamu konkurence)

  srovnávací reklama

  PŘIPOMÍNKOVÁ

  - usiluje o zachování pozice (v pozdní

  fázi zralosti a fázi poklesu)

 • Srovnání monitorovaných mediálních investic

  v roce 2012 a 2011 (v mil. Kč)

  Zdroj: Admosphere (monitoring internetu zdroj: SPIR-Mediaresearch, ceny TV dle sledovanosti zdroj: ATO-Mediaresearch)

  http://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2013/01/graf-srovnani.pnghttp://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2013/01/tabulka.png

 • Zákony související s reklamou

  Specificky:

  - zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.)

  - zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (468/1991 Sb.)

  - zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.)

  - zákon o právu autorském (121/2000 Sb.): autorská práva k fotografiím, hudebním základům rozhlasových a televizních spotů atd.

  - zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) zakazuje reklamu klamavá, uvádění nepravdivých, neúplných nebo dvojsmyslných údajů o vlastnostech výrobků nebo služeb

  Obecně:

  trestní zákoník, zákon o přestupcích, obchodní zákoník, občanský zákoník

  • reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy

  • nesmí podporovat chování poškozující zdraví

  • musí být zřetelně rozlišitelná a oddělená od ostatního sdělení

 • Je tahle fotka pro reklamní účely?

 • Legislativa

  • Rada pro reklamu jako nestátní, nezisková

  organizace nemůže udělovat finanční

  pokuty či jiné sankce

  Samoregulace reklamy

  - orientace na to co zákonem regulovat nelze, orientace na vkus a morálku

  - Rada pro reklamu – založena 1994 zadavateli, agenturami a médii. Jejím cílem je dosažení čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy na území ČR. Arbitrážní komise. Kodex reklamy.

  - Nejrůznější kodexy (výrobců léčiv, alkoholických nápojů, cukrovinek, atd.)

  Z webu lze stáhnout soubor: „Reklama a právo od a do z“ www.aka.cz

  Rada pro reklamu může předat podnět ŽÚ k dalšímu řešení. ŽÚ mají zákonem

  danou pravomoc udělovat sankce.

  http://www.aka.cz/http://www.aka.cz/

 • Zákon o regulaci reklamy (1.)

  Zakazuje se:

  • reklama zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy,

  • reklama založená na podprahovém vnímání. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniž by ji tato osoba vědomě vnímala,

 • Zákon o regulaci reklamy (2.)

  • reklama klamavá, OZ 45 - šíření údajů

  o vlastním nebo cizím podniku, jeho

  výrobcích či výkonech, které je způsobilé

  vyvolat klamnou představu a zjednat tím

  vlastnímu nebo cizímu podniku v

  hospodářské soutěži prospěch na úkor

  jiných soutěžitelů či spotřebitelů.

 • Zákon o regulaci reklamy (3.)

  Srovnávací reklama ( 50 OZ)

  • je jakákoliv reklama, která výslovně nebo i

  nepřímo identifikuje jiného soutěžitele

  anebo zboží nebo služby nabízené jiným

  soutěžitelem.

 • Srovnávací reklama (1.)

  • Srovnávací reklama je přípustná, jen

  pokud:

  a) není klamavá,

  b) srovnává jen zboží nebo služby

  uspokojující stejné potřeby nebo určené

  ke stejnému účelu,

 • Srovnávací reklama (2.)

  c) objektivně srovnává jen takové znaky daného

  zboží nebo služeb, které jsou pro ně podstatné,

  relevantní, ověřitelné a representativní; zpravidla

  musí být srovnání ve více znacích, mezi něž

  může patřit i cena; jen výjimečně lze připustit

  srovnání v jediném znaku, splňuje-li takové

  srovnání v plné míře všechny uvedené

  podmínky,

 • Srovnávací reklama (3.)

  d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny

  na trhu mezi tím, jehož výrobky nebo

  služby reklama podporuje, a soutěžitelem

  nebo mezi jejich podniky, zbožím nebo

  službami.

 • • Od 1994 do 2005 více než 490 případů neetické či jinak nevhodné reklamy,

  • více než ve 110 případech doporučila její stažení nebo úpravu

  • Více než 300 stížností Rada zamítla jako neopodstatněné,

  • téměř 40 podnětů bylo vyřízeno změnou reklamy nebo jejím stažením. Zbylé stížnosti postoupila Rada k vyřízení jiným orgánům.

  Rada pro reklamu

  www.rpr.cz

 • Atributy úspěšné reklamy

  • Je neotřelá, vtipná, vynalézavá, nápaditá

  • Je zapamatovatelná, srozumitelná

  • Říká lidem to, co chtějí slyšet (neuráží je)

  • Je důvěryhodná, šetří superlativy

  • Skoro vždycky zabere příběh ze života, krásné dívky, děti,

  zvířátka a celebrita

  • Dostane se k adresátovi ve správné chvíli, na správném

  místě a správným způsobem

  • Srovnává-li produkt s konkurenčním, tak jen za zákonných

  podmínek

 • Atributy úspěšné reklamy

  • Posiluje vnímání kvality produktu

  • Musí prodávat (sama reklama neprodává, ale musí

  přesvědčit zákazníka

  o potřebě komunikovaného produktu a nabídnout důvod

  k nákupu)

  • Je dostatečně názorná (délka a struktura textu, foto, grafy,

  audio, video, URL, interaktivita)

  • Reklamní sdělení dostatečně rezonuje (důraz na kvalitu)

  na city a emoce, rozum a morální apely

  • Reklamní sdělení je dostatečně často opakováno (důraz

  na kvantitu) v médiích

 • Plánování reklamy

  Proces plánování reklamy

  výsledky výzkumu překážky a neovlivnitelné faktory

  ↓ ↓

  strategická rozhodnutí

  (stanovení cílů a cílových skupin)

  taktická realizace

  (komunikační mix, určení rozpočtu,

  výběr médií, mediální plán)

  měření efektivnosti

  hodnocení reklamy

 • Specifikace záměru a cílů kampaně

  Stanovení strategie a taktiky

  Stanovení controllingové vize a plánu,

  (trajektorie dosažení cílů)

  Stanovení procesní realizace a synergií

  Stanovení rozpočtu a zodpovědností

  Vypracování obsahu sdělení

  Výběr nosiče sdělení (média)

 • Příprava obsahu, formy a struktury sdělení

  Testování na malém souboru

  Vyhodnocení testování (fokusace, přínosy,

  náklady/přínosy aj.)

  Realizace kampaně

  Controllingové sledování průběhu

  kampaně

  Vyhodnocení kampaně zpětnou vazbou

 • Rozpočet kampaně:

  - podle cílů

  - procentem z obratu nebo prodeje

  - podle konkurence

  - podle volných prostředků

  - podle cash-flow

  Odlišnosti rozpočtu na reklamní, informační

  a reklamně-informační kampaň

 • Reklamní média

  klasická

  tisk - periodický (noviny, časopisy)

  - neperiodický tisk

  reklamní média ve veřejném prostoru

  (outdoor/indoor)

  jiné (reklamní předměty, reklama v místě prodeje)

  elektronická

  rozhlas

  televize

  internet

  kino

  jiné (např. světelná projekce na chodník)

 • Trh a cena reklamy

  Na reklamním trhu existuje konkurenční tržní

  prostředí nabídky a poptávky, které ovlivňuje cenu.

  Cena reklamy je víceméně úměrná tomu, kolika

  adresátům dokáže reklamní médium sdělovanou

  informaci zprostředkovat. Cena je tedy úměrná

  míře čtenosti, poslechovosti či sledovanosti média

  (počtu impresí).

  Reklamní trh a jeho tržní komodity

  - reklamní prostor (tisk)

  - reklamní prostor a čas vystavení (outdoor/indoor, internet)

  - vysílací čas a frekvence opakování (rozhlas, televize)

 • Marketingová komunikace

  2/4 Ing. Aleš Marek, Ph.D.

  (za přispění dalších autorů) 27.4.2013

 • Mediální plánování

  1. V souladu s marketingovými a komunikačními cíly se stanoví strategie:

  - do jakých typů médií se investice rozloží

  - jaký je požadovaný či očekávaný zásah dané cílové skupiny

  - časový harmonogram kampaně

  - alokace reklamního rozpočtu do typů médií

  2. V rámci mediatypů (např. tiskový) se porovnávají jednotlivá média:

  - podle jejich publikovaných mediálních ukazatelů

  - podle míry průniku (afinity) jejich cílové skupiny s cílovou

  skupinou daného reklamního sdělení

  - podle jejich CPT

  3. Pro reklamní kampaň se konkrétní média vybírají z hlediska co

  nejefektivnější alokace části rozpočtu určené pro daný typ média

  a z hlediska optimalizace mediaplánu.

 • Mediální plánování

  Zdroj: HATOŇ, L. přednáška mediální agentury PHD a.s., VŠE Praha, duben 2012

 • Způsob načasování médiamixu

  • U nových produktů se s reklamou začíná obvykle až po

  dosažení určitého procenta distribuce výrobků

  v maloobchodě, aby zadavatel získal jistotu, že zákazník

  zboží v obchodě najde.

  • Televizní trh se dále dělí na období hlavní sezóny

  (březen, duben, říjen listopad), období střední sezóny

  (květen, červen, září, prosinec) a na období mimo sezónu

  (leden, únor, červenec, srpen). Ceny reklamního času se

  v těchto obdobích liší a je třeba brát toto v potaz při

  plánování kampaní.

 • Způsob načasování médiamixu

  • Cena času uprostřed reklamního breaku není stejná jako

  na začátku nebo na konci. Cena reklamy na první nebo

  poslední straně obálky časopisu není stejná jako v jeho

  druhé polovině. Redakční článek na internetových

  stránkách nestojí stejně jako banner.

 • SMART Označení SMART je složeno z počátečních

  písmen anglických slov a představuje následující kritéria:

  • „Specific = Jednoznačné – cíle musejí jednoznačně vyjadřovat, čeho má být dosaženo (např. dosažení 10% tržního podílu na trhu elektrických motorů v ČR do jednoho roku).

  • Measurable = Měřitelné – cíle musejí být měřitelné, aby bylo možno říci, zda vůbec či nakolik bylo cíle dosaženo (např. zvýšit prodej lednic o 5 % do jednoho roku).

  • Achievable = Realizovatelné – cíle musejí být realistické v daných podmínkách a za pomoci zdrojů, které jsou k dispozici (např. získání 50% tržního podílu na trhu mobilních telefonů do jednoho roku, kde jsou další tři fungující operátoři je nereálný a nerealizovatelný cíl).

  • Relevant = Důležité – hierarchicky uspořádané podle důležitosti – ne všechny cíle jsou stejně významné (např. cíl na zvýšení tržního podílu bude mít větší důležitost než cíl na zlepšení distribuce).

  • Time bound = Časově ohraničené – cíle musejí být stanoveny v rámci určitého časového období, které musí být také realistické (zvýšit prodej televizorů o 3% ve 4. Q. 2012).

  Zdroj: BLAŽKOVÁ, M. (2007). Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha:Grada, str. 34, 101 a 102

 • Cíle marketingové komunikace Pro potřeby mediálního plánování existují 3 úrovně cílů,

  které vždy vycházejí z vyšší úrovně • Cíle marketingové – odpovídají na otázku: Jakou změnu chování

  cílové skupiny chceme dosáhnout? Marketingové cíle jsou zaměřeny na: a) penetraci/trial („začni kupovat“ produkt/užívat službu tzv. first-try) b) opakovaný nákup („kup to znovu“) c) frekvenci nákupu („nakupuj častěji/pravidelněji) d) a na spotřebu („kupuj větší balení“)

  • Cíle komunikační – odpovídají na otázku: Jaká je úloha reklamy k dosažení marketingových cílů? Příkladem může být: připomínka nákupní příležitosti, změna vnímání značky, vylepšení image, vybudovat nové asociace se značkou, zdůraznění funkčních a emočních benefitů produktu atd.

  • Cíle mediální – odpovídají na otázku: Jaká je úloha médií pro dosažení marketingových cílů? a) reach neboli zásah – oslovit dostatečnou část CS b) frekvence – oslovit CS dostatečně-krát c) timing – oslovit CS v pravém čase d) place – oslovit CS na pravém místě

  Zdroj: HATOŇ, L. přednáška mediální agentury PHD a.s., VŠE Praha, duben 2012

 • Zdroj: MILÁČEK, P. a kol. (2011). MediaGuru Offline. Publikace mediálního serveru MediaGuru.cz, jehož provozovatelem je mediální agentura PHD, a.s. Praha: AF BKK, s.r.o.,

  str. 28

  Mediální plánování a životní cyklus

  značky

 • Způsob načasování médiamixu

  Následující tři typy nasazení reklamy v médiích jsou v současné době nejběžnější:

  • kontinuální - využívá mediální čas rovnoměrným způsobem. Produkt je propagován dlouhodobě. Během této doby lze střídat exekuci (provedení) reklamy, aby se příjemci sdělení nenudili neustálým sledováním stejného již okoukaného spotu.

  • pulzující - znamená nasazení na minimální úrovni během celého roku avšak s nárazy v době sezóny prodeje. Např. obchodní řetězce zvýší nasazení do pulzu před velkými svátky (Vánoce, Velikonoce, apod.), kdy lidé více nakupují.

  • nárazová - kampaň využívá reklamu ve speciálních intervalech, přičemž v meziobdobí je aktivita nulová.

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Tipping point (bod zlomu, inflexní bod) – Velmi postupné uvádění značky nebo produktu na trh.

  • Podobá se šíření epidemie v populaci nebo spíš pronikání technicky složitých výrobků mezi lidi jako jsou například mobilní telefony.

  • Nejprve se s nimi seznámí techničtí nadšenci a odborníci, poté si je začnou pořizovat lidé s dostatečnými materiálními zdroji, protože novinky jsou vždy drahé.

  • Při postupném pronikání na trh cena klesá a produkt si pořizují i masy.

  • Strategie vychází z myšlenky, že cokoli se rozšíří v rozsahu cca 30 % populace, šíří se už dále samo o sobě. Tuto strategii využívá například značka SONY.

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Grand Slam – Podstatou strategie je současné nasazení více komunikačních kanálů (TV, rozhlas, PR kampaň, slevové kupóny, tisková konference, …).

  • Bývá označována jako „efekt mediálního násobení“, kdy se pro zvýšení dopadu kampaně doporučuje vybrat alespoň dva či tři média typy a v nich sdělení komunikovat společně.

  • Grand Slam je ideální pro splnění časově omezených komerčních a marketingových cílů: sezónní zboží jako jsou vánoční dekorace apod., vše na grilování, dále sportovní události typu olympiády, nebo limitované edice výrobků atd.

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Kometa – Začátek kampaně je velmi

  intenzivní (většinou více médií včetně TV)

  a postupně komunikace odeznívá.

  • Strategie je doporučována pro uvedení

  značek rychloobrátkového zboží na trh.

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Soap Opera – Stejně jako nekonečné

  seriály i tato strategie je kontinuální

  a nepřetržitá a v podstatě i komunikace

  značky zůstává po celý rok nezměněná,

  stejná.

  • Typickými představiteli mohou být reklamy

  na značky, které netrpí sezónními výkyvy,

  jako jsou mobilní operátoři, hygienické

  potřeby, pivo apod.

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Che Guevara (ambush & tactical) –

  Většinou se nejedná o žádnou rozsáhlou

  kampaň, ale o velmi přesně cílenou

  komunikaci, která zasahuje CS přesně

  v okamžiku, kdy je vhodná pro oslovení

  (tzv. in-the-market).

  • Příkladem by mohla být reklama nebo

  poskytování vzorků zboží pro miminka

  čerstvým maminkám v porodnicích.

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Přivlastnění události nebo okamžiku, teritoria – Značka se ve své komunikaci spojuje s něčím, co sdílí její vnitřní hodnoty jako je Marlboro country (příroda, volnost, život kovboje).

  • Dále je možné využít i spojení s nějakým konkrétním okamžikem (vůně Playboy), sportem (Gambrinus fotbalová liga), adrenalinovými zážitky (Red Bull) či filmem (kosmetika Max Factor).

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Gate (brána) – Staví komunikaci na strategii

  Soap Opera, kterou pouze sezónně

  obměňuje.

  • Nejznámějším příkladem může být

  McDonald´s a jeho téma „I´m lovin´ it“,

  která je občas doplněna o informace

  o nových menu či cenových akcích.

 • Další typy strategií nasazení reklamy

  Darwin – Je vhodnou ale málo používanou

  strategií, zejména při vstupu na neznámé

  trhy.

  • Základní myšlenkou je volba více

  komunikačních kanálů, konceptů, jejichž

  úspěšnost se sleduje a poté se rozhodne

  dle výsledků kampaně, které koncepty

  budou zachovány a posíleny a od kterých

  se naopak odstoupí.

 • Brief, de-brief, plán, post-buy

  • Brief je jasně formulované zadání pro agenturu

  s popisem cílové skupiny, rozpočtem a délkou trvání

  kampaně a dalšími informacemi.

  • Brief může být kreativní (pro kreativní/reklamní agenturu)

  jehož prostřednictvím zadáváme výrobu kreativy, tj.

  reklamy

  • Brief může být mediální (pro mediální agenturu) jehož

  prostřednictvím zadáváme nákup médií, tj. mediálního

  prostoru, kde chceme vysílat reklamní sdělení

 • Brief, de-brief, plán, post-buy

  • De-brief je zpětná vazba od agentury směrem

  ke klientovi, kdy si ujasňuje případné otázky a

  kde si agentura ověřuje, že vše pochopila

  správně

  • Mediální plán je rozpis, který nám říká kdy (ve

  který den a ve kterém čase) poběží naše

  reklama v daném médiu

  • Post-buy je vyhodnocení mediální kampaně

 • Obsah kreativního briefu • Kdo (firma, země), Co (jméno projektu, značka), Kdy (datum zadání, datum průběhu

  kampaně), Kontakt (lídr projektu)

  • Popis projektu (Background: trh, pozice firmy na trhu, konkurence, trendy, tržní podíly)

  • Cíle projektu (Proč byl projekt iniciován, čeho chce firma dosáhnout)

  • Strategický rámec projektu

  • Cílová skupina (primární, sekundární, šedá (ovlivňovatelé))

  • Positioning; Reason to believe / SMP; Emociální benefit; Osobnost značky

  • Komunikační úkol: 1) Jaké překážky chceme komunikací překonat, 2) Co je

  očekávanou ideální reakcí spotřebitelů, 3) Jaké má být ideální chování spotřebitelů

  • Současné běžící kampaně (reklamní myšlenka, kreativní prvky, brand equity)

  • Média a aktivity, které zvažujeme použít

  • Úkol pro agenturu (očekávaný výstup)

  • Způsob hodnocení výsledků kampaně

  • Timing

  • Rozpočet

  • Podmínky

  • Způsob hodnocení došlých návrhů a výběr agentury

  • Přílohy

  • Schváleno (podpisy)

  Brief je dokument, jehož znalost vám vyhrává pohovory!

 • Obsah briefu Asociace komunikačních agentur doporučuje pro

  sestavení kvalitního briefu následující osnovu: • Projekt a jeho řízení – název, číslo a typ projektu, datum zadání, klient, jeho

  značka, produkt, personální složení týmu klienta i agentury (jméno a

  příjmení, pozice a kontakt)

  • Kde jsme teď? Popisuje současné postavení značky, pozadí současného

  stavu, klíčové problémy, kterým firma/produkt čelí. Dále popis

  výrobku/služby (včetně důležitých vlastností a benefitů – v čem se liší od

  konkurence, v čem je inovativní nebo originální), distribučních kanálů, data

  o trhu, poziční strategie značky (positioning), historie komunikace

  firmy/značky, údaje o hlavních konkurentech a jejich komunikačních

  aktivitách.

  • Kam se chceme dostat? Stanovení jednoznačného a měřitelného cíle, např.

  ,,marketingový (či tržní) cíl: kampaň zvýší tržní podíl značky o 3 % na 25 %,

  finanční cíl: kampaň přinese na každou investovanou korunu 1,1 Kč nárůstu

  obratu a komunikační cíl: zvýšit znalost značky z 50 % na 60 %”.

  Zdroj: HATOŇ, L. přednáška mediální agentury PHD a.s., VŠE Praha, duben 2012

 • Obsah briefu Asociace komunikačních agentur doporučuje pro

  sestavení kvalitního briefu následující osnovu:

  • Co pro to děláme, abychom se tam dostali? Popis

  firemní marketingové strategie, strategie kampaně a

  mediální strategie.

  • Ke komu se obracíme? Důležitou součástí tohoto bodu

  je co nejpřesněji definovat cílovou skupinu a seřadit

  podle důležitosti získané informace o demografické

  složce, životním stylu, užívání produktu/služby, názorech

  a životních postojích.

  • Podle čeho poznáme, jak jsme uspěli? Nezbytnou

  součástí briefu je i definice úspěchu či neúspěchu

  kampaně. Jak budou výsledky kampaně měřeny, kým a

  kdy?

  Zdroj: HATOŇ, L. přednáška mediální agentury PHD a.s., VŠE Praha, duben 2012

 • Obsah briefu Asociace komunikačních agentur doporučuje pro

  sestavení kvalitního briefu následující osnovu: • Praktické informace jako je například rozpočet (daný firmou nebo bude

  doporučen agenturou), časový plán neboli timing (dle Čichovského,, je

  nezbytné zahrnout do briefu alespoň tři následující časové údaje: Do kdy je

  možné zasílat dotazy k briefu? Kdy kampaň „startuje“ a jak dlouho potrvá?

  Kdy je termín prezentace návrhu kampaně?“ a jiná omezení (jako je

  například právní úprava reklamy, etická samoregulace, ale také zásady

  jednotného vizuálního stylu nadnárodní společnosti).

  • Schvalování – informace o tom, kdo má oprávnění přebírat a schvalovat

  práci, kterou agentura odvede.

  • Klientský brief-pracovní postupy, Asociace komunikačních agentur,

  http://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.php, 12. 7. 2012

  • „Positioning představuje způsob: 1. jakým chce být firma vnímána v mysli

  spotřebitele; 2. jak se vymezuje vůči konkurenci; 3. jak se vymezuje vůči

  dalším skupinám (dodavatelům, odběratelům, spolupracujícím firmám

  apod.)“

  Zdroj: HATOŇ, L. přednáška mediální agentury PHD a.s., VŠE Praha, duben 2012

  http://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.phphttp://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.phphttp://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.phphttp://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.phphttp://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.phphttp://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.phphttp://www.aka.cz/knihovna-pracovni_postupy.php

 • Ukázka briefu

  pouze pro studenty přítomné na

  přednášce

 • Media plán

  pouze pro studenty přítomné na

  přednášce

 • Media plán

  pouze pro studenty přítomné na

  přednášce

 • Mediální plán – rozpis spotů

 • Post buy

  pouze pro studenty přítomné na

  přednášce

 • Mediální ukazatele

  • Share (Audience share, podíl na

  sledovanosti)

  Mediální ukazatel „share“ vyjadřuje podíl daného

  média na celkové sledovanosti v dané cílové

  skupině a časovém období (pořadu, reklamního

  breaku, apod.). Udává se v procentech.

  Vypočítá se pouze tehdy, vztahuje-li se ke stejné

  celkové sledovanosti.

 • Mediální ukazatele

  • Rating (sledovanost)

  Mediální ukazatel „rating“ udává počet lidí

  v cílové skupině (nebo v populaci), kteří

  v daném časovém intervalu (obvykle v rámci

  reklamního bloku) sledovali konkrétní médium.

  Udává se v procentech, ale je možno ho udávat i

  v tisících. Rating lze udávat pro sledovanost TV

  pořadu, čtenost tištěného média nebo pro

  poslechovost rozhlasové stanice.

 • Příklad

  Příklad. Od osmé do deváté hodiny se dívalo na

  všechny TV dohromady 3 mil. diváků. Na TV

  Nova se dívalo 1200 tisíc, na TV Prima 800 tisíc,

  na ČT1 200 tisíc, a ostatní televizní stanice

  sledovalo 800 tisíc diváků.

  a) Jaký byl share (podíl na sledovanosti) TV

  Nova?

  b) Jaký byl rating (sledovanost) TV Nova?

 • Příklad: řešení

  • a) 1200/3000 = 40 %,

  • b) odpověď je v samotném zadání, tj. 1 200 000

  diváků, ale důležitější je převést tento údaj k

  celé populaci či k cílové skupině a vyjádřit ho v

  procentech. Je-li velikost cílové skupin 10,3 mil.

  diváků, byl rating tohoto pořadu 1,2/10,3 = 11,6

  %

 • Mediální ukazatele

  • Net reach (Čistý zásah)

  Je mediální ukazatel, který udává počet různých osob, které byly alespoň jednou zasaženy danou reklamní kampaní. Udává se nejčastěji v procentech (ale lze i v tisících) z cílové skupiny. Tento ukazatel nemůže být větší než 100 %.

  • Reach (Zásah)

  Je zásah reklamou.

  K zamyšlení

  Net reach 60 % znamená, že 60 % dotyčné cílové skupiny vidělo z celé kampaně alespoň jeden spot.

 • Mediální ukazatele

  • GRP (Gross rating point, Kumulovaná sledovanost)

  Nejdůležitější mediální ukazatel, který udává počet zhlédnutí reklamního sdělení, čili velikost zásahu reklamní kampaně. Jeden GRP (lze číst “jeden grp”) se rovná jednomu procentu z cílové skupiny, která viděla naše reklamní sdělení. Vychází ze součtu jednotlivých ratingů (viz výše) všech spotů odvysílaných v rámci reklamní kampaně. Protože každý jednotlivec je započítáván vždy, když je reklamnímu sdělení vystaven, může tato hodnota být vyšší než 100 %. GRP lze průměrovat i sčítat. Slouží k tvorbě a optimalizaci komunikačních plánů a kontrole mediální účinnosti kampaní. Obvykle se udává bez „%“, např. jako 100 GRP nebo 100 GRPs.

 • Mediální ukazatele

  • TRP (Target rating point, Kumulovaná sledovanost v cílové skupině)

  Mediální ukazatel, který se moc neliší od GRPs. Rozdíl je v tom, že je vztažen ke konkrétní cílové skupině. Např. televizní čas se obvykle nakupuje např. na cílovou skupinu 15+ (nebo např. na 15-56). Chce-li zadavatel kampaň zaměřit na co nejvyšší zásah své cílové skupiny (např. 25-35), je 1 % TRP rovno velikosti zásahu jednoho procenta této úzce vymezené části populace, která se navíc často pro jednotlivé kampaně liší. Lze uvádět i jako TRPs nebo TRPy (čte se „trpy“). Vztah mezi GRPs a TRPs udává tzv. Afinita.

 • Mediální ukazatele

  • Frekvence zásahu

  Mediální ukazatel, který vyjadřuje, kolikrát byla

  každá osoba z cílové skupiny zasažena

  vysíláním. Vztahuje se k reklamní kampani, kdy

  vyjadřuje počet zásahů cílové skupiny reklamou.

  Odvysílá-li se během kampaně 10 reklam, pak

  každé frekvenci zásahu odpovídá určitý

  konkrétní reach.

 • Mediální ukazatele

  • Efektivní frekvence zásahu

  Jedná se o mediální ukazatel, který nám říká, jaká je frekvence důležitá k zapamatování reklamního sdělení. Liší se podle jednotlivých kampaní a závisí na složitosti sdělení, znalosti značky, situaci na trhu, charakteru kampaně, předchozí mediální podpoře, na aktivitě konkurence, na délce spotu a dalších parametrech.

  V praxi je snahou marketérů např. při udržovacích kampaních na zavedených značkách dosáhnout u efektivní frekvence zásahu 3+ velikosti reache alespoň 50 % za měsíc. U reklam, kdy se uvádí na trh novinka, je třeba kampaní intenzivnějších a pak je třeba i 3 a více shlédnutí v jediném týdnu při dosažení celkového reache 60-70 %.

 • Mediální ukazatele

  • OTS (Opportunity to see, Průměrná frekvence zásahu)

  Tento mediální ukazatel udává příležitost shlédnout či vyslechnout reklamní sdělení. Vyjadřuje, kolikrát byl průměrný divák (nebo posluchač) zasažen reklamním sdělením. Lze ji vypočítat jako podíl GRP / Net reach.

  Na obrázku je znázorněno, kolik procent lidí (osa y) vidělo konkrétní reklamní sdělení právě x-krát (osa x). Průměrná frekvence zásahu dané kampaně byla 5,1.

  A konečně na obrázku je vidět, jak se vyvíjí celkový reach v rámci jednotlivých skupin diváků, kteří spot viděli právě x-krát.

 • Mediální ukazatele

  • Afinita

  Mediální ukazatel, který přináší srovnání míry vhodnosti konkrétního pořadu nebo média vůči dané cílové skupině. Analyzuje strukturu diváků (nebo posluchačů či čtenářů) určitého média nebo programu a popisuje, jak velkou část diváků pořadu tvoří lidé z dané cílové skupiny, u níž se afinita zjišťuje. Jde o podíl dvou procentuelních ukazatelů, jedná se tedy o index, jehož výsledkem je bezrozměrná veličina. Vypočítá se jako podíl sledovanosti (poslechovosti nebo čtenosti) dané cílové cílové skupiny k celkové sledovanosti (poslechovosti nebo čtenosti) média na celé populaci. „Afinitní pořady“ jsou tedy takové pořady, kdy je tento index větší než 1, tzn., že rating pořadu na cílovou skupinu je vyšší než rating pořadu na celé populaci. Např. jsou-li naší cílovou skupinou diváci ve věku 25-35 let a dívalo-li se jich 30 %, ale v celé populaci 15+ se dívalo jen 20 %, je výsledná afinita rovna 30 %/20 % =1,5. Opakem a neúspěchem mediálního plánování jsou pořady, které dosahují afinity pod 1.

 • Mediální ukazatele

  K zamyšlení: Proč nás zajímají afinitní pořady?

 • Mediální ukazatele

  K zamyšlení: Proč nás zajímají afinitní pořady?

  Důvodem je praktický fakt, že televizní stanice (platí i

  pro ostatní média typy) prodávají reklamní čas za

  cenu 1 GRP. Podaří-li se dobrým mediálním

  plánováním odvysílat reklamy převážně v afinitně

  silných pořadech, je celkově potřeba nakoupit nižší

  počet GRPs. Kampaně se tak značně zlevňují. Při

  konstantním předem odsouhlaseném rozpočtu

  naopak roste celková frekvence zásahu.

 • Mediální ukazatele

 • Mediální ukazatele

 • Mediální ukazatele

 • Mediální ukazatele

 • Mediální ukazatele

 • Mediální ukazatele

  CPP (Cost per Point)

  Je mediální ukazatel, který udává cenu za zasáhnutí

  1% cílové skupiny. Též cena za 1 GRP, za jeden

  procentní bod sledovanosti. Používá se zejména v TV

  a používá se k určení ceny TV reklamy. Může sloužit i

  k porovnání cenové nákladnosti různých TV strategií.

 • POZOR na praktická úskalí

  Příklad: TV Prima měla v dubnu CPP rovno 20 000 Kč a prodává reklamu na cílovou skupinu Všichni 15+ (Všichni diváci ve věku 15 a více let). Sledovanost reklamního bloku 25. května v 18:30 hodin byla 8% diváků z cílovky Všichni 15+. Cena třicetisekundového TV spotu uvedeného v tomto bloku pak byla 8 x 20 000 = 160 000 Kč.

  Nebo naopak, pokud jsme za reklamu zaplatili 160 000 Kč a sledovanost byla 8%, pak je CPP rovno 160 000 / 8 = 20 000 Kč.

  Srovnávání mezi jednotlivými médiatypy má své limity. Spot odvysílaný v TV má jiný dopad na příjemce než celostránkový inzerát v časopise. Stejně tak barevná stránka předá jiné informace než černobílá, atd.

 • Příklad

  Může být net reach 100%?

  Odpověď: V případě, že vynaložíme dostatečné množství peněz, dojde k zásahu úplně každého člověka v cílové skupině a net reach bude 100%. Náklady však se zbývajícími posledními příjemci takové komunikace exponenciálně porostou, poslední respondenty bude pravděpodobně nutné vyhledat nějakou komunikační kampaní, při které by bylo třeba zajet za respondentem osobně. To je pro praxi naprosto neúměrné zvyšování nákladů a tyto náklady se v případě drtivé většiny produktů nevrátí.

 • Příklady z praxe

  Kolik GRPs má mít ideální „launchovací “ TV kampaň (tedy kampaň, ve které uvádíme na trh novou značku)?

  Odpověď: 400-550 GRP za měsíc

  Kolik GRPs má mít připomínková TV kampaň?

  Odpověď: Zde bohatě stačí 250-350 GRPs za měsíc.

  Jaké jsou ideální týdenní váhy pro TV kampaň?

  Odpověď: Rozložení kampaně po týdnech se doporučuje stanovit na 80-120 GRP týdně.

 • Top 15 TV stanic podle hrubých

  příjmů (leden-září 2011)

 • Mediální trh: TV

 • Hodnocení tradičních médií

  Médium

  Informativní síla

  Emotivní síla

  Zaměření Rychlost Blízkost

  bodu nákupu

  Televize nízká vysoká nízká vysoká nízká

  Tisk vysoká nízká střední střední nízká

  Časopisy vysoká střední střední nízká nízká

  Rozhlas nízká střední střední vysoká střední

  Venkovní reklama

  nízká nízká střední nízká vysoká

  Pošta vysoká nízká vysoká střední nízká

  Telefon nízká střední vysoká vysoká střední

  Zdroj: Tellis G.J.: Reklama a podpora prodeje, Grada Publishing, Praha, 2000, ISBN 80-7169-997-7, str. 476

 • Kdy je reklama účinná?

  Reklama účinná, pokud jsou splněny následující teze:

  • „když je příjemce vystaven jejímu působení,

  • když zanechá stopu v paměti příjemce,

  • když způsobí změnu postoje v požadovaném směru,

  • když vytvoří v mysli příjemce pozitivní emocionální stopu,

  • když vyvolává změnu v chování cílové skupiny v požadovaném směru,

  • přináší informace, které jsou důležité pro racionální rozhodování spotřebitele.“

  Zdroj: VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. 4. roz. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-

  4005-8, str. 186

 • Reklama v rozhlase a televizi

  Prime time Nejposlouchanější časový úsek v rozhlasové stanici, nejsledovanější čas

  v televizi.

  V rádiu - u zpravodajských a všeobecných stanic ráno - u hudebních odpoledne

  V televizi - večer (19-23 hod.).

  V televizi jsou specifické víkendy, svátky (především vánoce), významné

  sportovní přenosy, finálové večery soutěží.

  Běžná délka spotu je maximálně 30 sekund, delší spoty zpravidla neudrží pozornost posluchače (diváka). Spot má

  charakter samostatného autorského díla. Z hlediska textu

  jde o cca 5 normořádků.

  Reklamní blok musí být podle zákona výrazně zvukově resp. obrazově oddělen od ostatního programu. V rozhlasu

  moderátor ani novinář nesmí reklamě propůjčit svůj hlas.

 • Televize

  Mediální ukazatele: sledovanost, GRP, čistý zásah, OTS

  výhody:

  - široký dosah

  - masové pokrytí (zejm. v celostátním vysílání)

  - vysoká prestiž a přesvědčivost

  - schopnost demonstrovat produkt, posilovat image značky

  nevýhody:

  - vysoké náklady na výrobu sdělení

  (scénář, režie, produkce, technika, herci, animace)

  - drahý vysílací čas

  - složitá a dlouhá produkce

 • Televize a mediální plánování

  Měřena je sledovanost všech přijímaných stanic na všech TV přijímačích

  v domácnosti podle kanálů, sociodemografická struktura (především věková),

  a časové frázování diváckých zvyků. Data se průběžně přenášejí pomocí SMS

  k vyhodnocení, denní data jsou odběratelům k dispozice v 9 hodin.

  Asociace televizních organizací (www.ato.cz) zveřejňuje týdenní a měsíční

  výsledky TVmetrového šetření ratingu televizních kanálů a podílu na

  sledovanosti. Elektronickým způsobem (tzv. peoplemetrem) se monitoruje

  využívání televize na reprezentativním vzorku 1833 domácností (cca 4200 osob).

  Pro účely měření je nejdůležitější je tzv. živé sledování televize,

  které je definováno jako přítomnost respondenta v místnosti,

  v níž je zapnut televizní přijímač zobrazující vysílání programu

  televizního kanálu (tak jak do televize přichází z antény, satelitu,

  kabelové či IPTV přípojky).

 • Rozhlas

  Mediální ukazatele: poslechovost, GRP, průměrná čtvrthodina

  výhody:

  - široký zásah (AM, autorádio, rádio na internetu)

  - nízké náklady na výrobu sdělení

  - rychlost přípravy, operativnost

  - selekce posluchačů obsahovým zaměřením stanice

  nevýhody:

  - omezený zásah (krátkodosahové FM stanice)

  - pouze zvuk

  - nesoustředěná pozornost diváků

 • Rozhlasový trh

  Stanice jsou zastřešeny na českém reklamním trhu tzv. mediálními zastupitelstvími.

  Stanice Českého rozhlasu zastupuje společnost

  Media Master (podíl na trhu 20,0 %).

  Trh soukromých stanic je rozdělen mezi dva konkurenční subjekty:

  - 60 lokálních a regionálních rádií zastupuje společnost MMS (Media Marketing Services, podíl 38,8 %),

  - 3 celoplošná a 3 regionální rádia společnost

  RRM (Regie Radio Music, podíl 34,8 %).

  Veřejnoprávní rozhlas (ČRo) reprezentují 4 celoplošné

  stanice a 12 regionálních studií.

  Soukromých rozhlasových stanic je v současné době 70

  (terestricky vysílající s licencí) - 2 celoplošné (Frekvence 1,

  Impuls), Evropa 2 (celoplošná programová síť) a zbytek

  regionální a lokální.

 • Rozhlas a mediální plánování

  Volaná čísla se generují náhodně a poměr pevných

  linek a mobilních telefonů (i poměr mobilních

  operátorů) je předem daný a neměnný.

  28 000 telefonických rozhovorů ročně je doplněno

  2 000 osobními rozhovory v „netelefonizovaných"

  domácnostech.

  Poslechovost stanic je od roku 2005 je sledována výzkumem CATI (Computer

  Aided Telephone Interviewing) ve výzkumu Radio Projekt (www.median.cz).

  Používá se standardizovaný telefonický rozhovor

  "day after recall" (dotaz na včerejší chování) se

  záznamem do PC. Dotazníkový rozhovor trvá

  16 minut, výzkum je kontinuální, výsledky se

  zveřejňují kvartálně.

 • Internet

  Mediální ukazatele: počet návštěv (impresí) webové stránky, počet prokliků

  výhody:

  - celosvětový dosah

  - přesné zacílení

  - flexibilita, multimedialita

  - relativně nízké náklady

  - exaktní měřitelnost zásahů

  - interaktivita (FAQ apod.)

  - nový kanál distribuce a prodeje (e-shopping)

  nevýhody:

  - nutnost připojení nebo Wifi signálu

  - nutné znalosti uživatelů (ovládání, vyhledávání)

 • Internet a internetová komunikace

  1. e-mail (kanál přímého marketingu)

  2. www stránky vlastní firmy

  Pro vlastní webové stránky je dnes zásadní zvýšení návštěvnosti jejich optimalizací pro vyhledávače (search engine optimization, SEO) pomocí klíčových slov, např. nástroje pro návrh klíčových slov https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

  Marketing na vyhledávačích (search engine marketing, SEM) - placená umístění ve vyhledávačích.

  3. www stránky cizí (reklama)

  Formy reklamy na internetu

  - bannerová

  - textová (placené odkazy ve vyhledávačích)

  - kontextová (obsah stránky přímo souvisí s tématem reklamního sdělení)

  - reklama na sociálních vyhledávačích („mně se líbí“, „přítel“)

 • Internet a reklama

  Placené odkazy ve vyhledávačích

  - PPC reklama (pay per click): reklamní odkazy vázané na klíčová slova se specifickým způsobem placení za kliknutí

  - přednostní výpisy v katalogu

  BANNEROVÁ REKLAMA je reklamní proužek nesoucí reklamní sdělení, který

  uživatele po kliknutí přesměruje na www stránky inzerenta. Vhodná pro:

  - představení nových produktů

  - podporu produktů, které jsou málo vyhledávány formou klíčových slov

  - zvýšení povědomí o značce

  - podporu jednorázových akcí

  - změnu image značky či vnímání značky

  - odlišení značky od konkurence

  Ceny a úhrady za bannerovou reklamu

  flat fee: pevná paušální cena za časové období CPT / CPM Model (cost per thousand): cena za tisíc zobrazení

  Click-Through Based Model: cena podle počtu prokliknutí

  Revenue Based Model: zadavatelé platí podle počtu objednávek zboží či služeb

 • Internet a účinnost reklamy

  Ukazatele měření účinnosti internetové reklamy

  click rate (CR): podíl počtu prokliků k počtu zobrazení stránky

  podíl přímých prokliků (click through rate, CTR): podíl CR prokliků na

  stránku zadavatele reklamy

  ROI (return on investment): míra návratnosti vložených investic

  Důležitý je kvalitní monitoring návštěvnosti moderními softwary. Měří se nejrůznější parametry:

  - počet návštěv, počet zobrazených stránek (pageviews)

  - počet unikátních (reálných) uživatelů

  - odkud přišli uživatelé

  - počty a objemy stáhnutých souborů

  - pohyb uživatelů po stránkách

  - počet kliků na cílové stránky

  - celkový strávený čas na stránce, průměrný čas strávený uživatelem

  - útrata v e-shopu od uživatelů, kteří se proklikli reklamním bannerem

  …………

 • Internet a mediální plánování

  Mediální ukazatele:

  - data návštěvnosti stránek (u zaregistrovaných provozovatelů)

  - kvalifikované odhady návštěvnosti neregistrovaných stránek

  NetMonitor (www.netmonitor.cz) poskytuje data o návštěvnosti internetu

  a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků v ČR, zahrnuje informace

  o portálech prodejních, zábavních, zpravodajských atd.

  Denní, týdenní a měsíční přehledy, historie, statistiky dat podle kategorií.

  www.navrcholu.cz zobrazuje oborové žebříčky zaregistrovaných domén a jejich

  statistiky návštěvnosti v průběhu daného dne.

  AdMonitoring je výzkumný projekt (www.netmonitor.cz), jehož úkolem je

  sledovat množství peněz investovaných zadavateli do marketingových

  kampaní na internetu. Výstupem jsou co nejreálnější informace o toku

  reklamních investic. Tento projekt je klíčovým nástrojem pro zhodnocení

  stávajících a plánování dalších marketingových akcí na internetu.

 • Směřování investic: internet

  Zdroj: www.mediaguru.cz

 • Tisk

  Mediální ukazatele: čtenost, tištěný náklad, prodaný náklad

  NOVINY výhody: - určitá společenská prestiž - flexibilita - intenzivní pokrytí nevýhody: - krátká životnost - nepozornost při čtení - nižší kvalita reprodukce

  ČASOPISY výhody:

  - selektivnost (zacílení)

  - kvalitní reprodukce

  - dlouhá životnost

  nevýhody:

  - nepružnost daná délkou periodicity

  - relativně vysoké náklady na zásah

 • Mediální ukazatele

  CTP (Cost per thousand) Cena za oslovení/zasažení jednoho tisíce respondentů z

  cílové skupiny (diváků, čtenářů)

  Důležité je počítat CPT pro jednu cílovou skupinu za všechny vyhodnocovaná média (obvykle 12+ nebo 15+, vyhodnocuje se pro konkrétní cílovou skupinu, na kterou plánujeme kampaň).

  • Důležité upozornění: každý media typ je lidmi vnímán jinak.

  Srovnávání mezi jednotlivými médiatypy má své limity. Spot odvysílaný v TV má jiný dopad na příjemce než celostránkový inzerát v časopise. Stejně tak barevná stránka předá jiné informace než černobílá, atd.

 • POZOR na praktická úskalí

  Celostránkový inzerát v časopise „Traktorista“ stojí např. 300 000 Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině Muži 15+ celkem 150 tisíc čtenářů na vydání. CPT = 300 000 Kč / 150 = 2 000 Kč.

  Celostránka v magazínu „Trumpetista“ stojí např. 150 000 Kč. Čtenost tohoto magazínu je v cílové skupině Muži 15+ celkem 50 tisíc čtenářů na vydání. CPT = 150 000 Kč / 50 = 3 000 Kč.

  Inzerce v magazínu Traktorista vychází cenově lépe, za tisíc čtenářů zaplatíme jen 2 000 Kč, kdežto v časopise Trumpetista o tisíc korun více. A tak i přesto, že absolutní zaplacená cena je v Traktoristovi je vyšší (300 000 Kč), vyplatí se více reklama v tomto titulu!

 • Segmentace tiskových médií

  Rozsáhlý přehled tiskových titulů na českém trhu včetně segmentace je např.

  www.periodik.cz a www.casopisovy-portal.cz (portály firem pro předplatné).

  Segmenty časopiseckých titulů

  podle skupin čtenářů:

  - společenské - bydlení

  - programové - hobby

  - pro ženy - auto moto

  - pro muže - sport

  - děti - počítačové

  - pro teenagery

  - ekonomika a podnikání

  - příroda a cestování

  - životní styl a zdravá výživa

  Periodický tisk

  - deníky a přílohy (suplementy)

  celostátní, regionální tisk

  - týdeníky, čtrnáctideníky

  - měsíčníky

  - čtvrtletníky, ročenky

  - odborná periodika

  Neperiodický tisk

  - účelové a inzertní publikace,

  katalogy

 • Trh tiskových médií

  Vydavatelé novin celostátních

  a regionálních:

  - Mafra (MF Dnes, Lidové noviny)

  - Borgis (Právo)

  - Economia (HN)

  - Ringier (Blesk, AHA!, Sport)

  - Vltava-Labe-Press

  (regionální Deníky)

  - Mladá Fronta (E15)

  - Metro ČR (Metro)

  Silní hráči na trhu s portfoliem

  týdeníků až měsíčníků:

  - Astrosat

  - Bauer Media

  - Burda Praha

  - Business Media CZ

  - Economia

  - Hachette Filipacchi 2000

  - RF Hobby

  - Ringier

  - Sanoma Magazines Praha

  - Stratosféra

 • Tisk a mediální plánování

  Audity nákladů provádí firma ABC ČR (www.abccr.cz).V systému jsou ověřovány

  tituly, které mají stanovenu cenu pultového prodeje, tj. cenu, která je uváděna na

  obálce titulu nebo v tiráži. Účetní evidence vydavatele musí splňovat kritéria

  řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů. U periodického tisku se ověřuje

  a publikuje tištěný a prodaný náklad, kdy prodaný náklad je součtem výtisků

  prodávaných v rámci pultového prodeje, předplatného a ostatního prodeje.

  U suplementů je místo prodaného nákladu ověřován vkládaný náklad.

  Čtenost je od roku 2006 zjišťována výzkumem CAPI (Computer Assisted Personal

  Interviewing) ve výzkumu Media Projekt (realizace GfK Czech a Median) pro Unii

  vydavatelů (www.uvdt.cz).

  Používá se dotazování face-to-face s využitím notebooku, ročně

  25 000 rozhovorů na reprezentativně stratifikovaném vzorku

  s náhodným adresním výběrem. Čtvrtletní periodicita výstupů.

 • Praktické příklady tiskových kampaní

 • Praktické příklady nejvíce sexy

  kampaní

  Zdroj: www.reklamniblog.cz

 • Slim Fit Zdroj: www.reklamniblog.cz

 • Push-Up

  by

  Chantell

  e Zdroj: www.reklamniblog.cz

 • Zdroj: www.reklamniblog.cz

 • Zdroj: www.reklamniblog.cz

 • Zdroj: www.reklamniblog.cz

 • Zdroj:

  www.reklamniblog.cz

 • Čistič grilu Sapolio

  Trochu vtipu nezaškodí...

 • Čistič grilu Sapolio Trochu vtipu nezaškodí...

 • Zdroj: http://www.ibelieveinadv.com/commons2/surfriderfossilbottle.jpg, 10-4-

  2011

  Environmentální marketing...

 • Zdroj: http://www.ibelieveinadv.com/commons2/surfriderfossilbag.jpg

  Environmentální marketing...

 • Reklama ve veřejném prostoru

  Mediální ukazatel: počet zhlédnutí (počet osob v daném veřejném

  prostoru „na dohled“ out/in reklamě)

  výhody:

  - rychlá komunikace (méně textu, více grafiky)

  - dlouhodobé působení

  - geografická flexibilita

  nevýhody:

  - stručnost sdělení

  - povětrnostní vlivy (outdoor)

  - veřejnost posuzuje i estetiku umístění

  - obtížné hodnocení účinnosti

  OUTDOOR - INDOOR (out-of-home)

 • Nosiče reklamy ve veřejném prostoru

  INDOOR

  - reklamní rámy

  - podlahová grafika

  - samolepky

  - reklamní „kostky“ a velkoplošné obrazovky

  - madla nákupních vozíků

  - eskalátory

  VENKOVNÍ REKLAMA

  (OUTDOOR)

  - billboardy, megaboardy

  - polepy na dopravních

  prostředcích

  - světelná reklama (citylights)

  - reklama na obecním mobiliáři

  - reklama „chodící“

  Společné využití venku i uvnitř - plakáty, vývěsní štíty

  - bannery, plachty, vlajky

  - orientační systémy

  - kombinované nosiče - nafukovadla, pohyblivé poutače (eye-

  catchery)

 • Out-of-home: velikosti nosičů

 • Out-of-home reklama

 • Out-of-home reklama

 • Řešení:

  Např.

  „Mára a

  Harald:

  My to

  nesprasí

  me!“

 • Out-of-home: takhle ne!

 • Product placement

  Značkové produkty bývají spojeny

  s hlavním hrdinou nebo v pozitivně

  vnímané situaci, aby měl divák důvod

  se s nimi identifikovat.

  Podle výzkumů na product placement

  nejcitlivěji reaguje věková kategorie

  15-25 let, proto se s výhodou používá

  u počítačových her.

  Je to použití reálného značkového výrobku nebo jen symbolu značky

  (loga) v audiovizuálním díle, v jeho ději (filmy, televizní pořady, živé

  vstupy, divadelní představení):

  o produktu (značce) se v díle hovoří

  produkt je některou postavou díla užíván

  produkt (značka) je zřetelně zachycen v záběru

  Product placement nemá

  charakter sponzoringu a

  většinou ani skryté reklamy.

  Tato metoda je na hranici

  reklamy a PR, záleží na dohodě

  mezi firmou a producentem

  pořadu, který tím redukuje své

  výrobní náklady.

 • Nástroje marketingové komunikace

  Obecné výhody

  a nevýhody

  jednotlivých nástrojů

  (podle Přikrylová J., Jahodová H.:

  Moderní marketingová

  komunikace, Grada, 2010).

 • Podpora prodeje

  Dělení podle cílové skupiny, na kterou je podpora zaměřena:

  - spotřební podpora prodeje (consumer sales promotion)

  - obchodní podpora prodeje (trade sales promotion)

  - podpora prodeje obchodního personálu

  Soubor neosobních motivačních nástrojů, které přímo podporují kupní

  chování spotřebitele, zvyšují efektivnost obchodních mezičlánků nebo

  motivují prodejní personál.

  nabízí jednoznačný a konkrétní motiv koupě

  cílem je akvizice a retence zákazníků

  ● je vhodné kombinovat ji s ostatními nástroji komunikačního mixu

 • Podpora prodeje

  PODPORA PRODEJE OBCHODNÍHO PERSONÁLU

  Cílem je motivovat prodejní tým, interní prodejní personál i externí

  obchodní zástupce ke zvýšeným výkonům.

  - odborná školení, setkání prodejců (výměna zkušeností)

  - incentivní pobídky (ocenění výkonů)

  - poskytování prodejních a reklamních pomůcek

  OBCHODNÍ PODPORA PRODEJE

  Cílem je přesvědčit obchodní mezičlánky k prodeji značek výrobců,

  k ochotě více objednávat a propagovat

  - různé typy slev (množstevní, za včasnou platbu, při opakovaném odběru aj.)

  - poskytnutí prostředků 2D a 3D reklamy

  - zasílání vzorků (sampling)

  - soutěže v prodeji

 • Spotřební podpora prodeje

  Obal Chrání výrobek, umožňuje jeho vystavování, skladování, transport, propaguje

  obsah a výrobce, informuje o výrobku. Důležitý je jednotný firemní styl, logo,

  barevnost, slogan (corporate identity).

  Další prostředky komunikace POS:

  - prospekty, brožury, katalogy

  - plakáty, vývěsky (2D poutače), visačky, vlajky

  - prostorové poutače (3D), informační systém

  - „hejblata“ (kinetické poutače, blikající apod.)

  - uniformy zaměstnanců

  - audio a videopořady (upoutávky)

  PODPORA NA MÍSTĚ PRODEJE (point of sale, POS)

  Asi 70 % nákupních rozhodnutí o zboží

  padne před výlohou nebo uvnitř prodejny.

  Ve službách je to podstatně méně. POS

  může být i okolí prodejny (např. prostory

  nákupního centra), veletržní expozice

  a její okolí (veletržní areál) apod.

  - předvádění (demonstrace)

  - merchandising (umístění v regálech,

  akční stojany)

  - komunikace obalem

 • Spotřební podpora prodeje

  dárkové reklamní předměty

  vzorky zboží

  multipacky (např. 3+1)

  balení overfill (např. 20 % zdarma)

  cross promotion (kombinace

  prodeje s jiným produktem)

  vyzkoušení zboží zdarma

  prodloužená doba záruky

  nákupní slevy (okamžité, následné,

  sezónní, veletržní, výprodejové,

  zaváděcí aj.)

  účast na výstavách a veletrzích

  (zde na bázi B2C)

  ■ účast v letácích nákupních řetězců

  Spotřebitelské soutěže

  Hlavní zásada soutěží: výhry musí být předem známé.

  - pravidelné soutěže (opakované) - obměna výher

  - soutěže s okamžitou výhrou - oznámení výhry SMS

  - losování výhry na POS nebo veletrhu

 • Spotřební podpora prodeje

  Zákazník je za svou věrnost odměňován. Možné druhy odměn (benefitů):

  - věcná odměna (dárek, prémie)

  - navýšené plnění za původní cenu (upgrade)

  - výhoda při nákupu jiných produktů (i u jiných firem)

  - jinou cestou nedostupný zážitek nebo výhoda

  VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

  - obecně nemohou zvýšit spotřebu daného produktu

  - posilují vztah zákazníků k firmě/značce

  - umožňují lépe identifikovat cílovou skupinu

  - pravidelná cílená komunikace upevňuje věrnost (loyalty)

  - věnovat se stálým zákazníkům je levnější než získat nové

  Metody realizace

  - sbír