mario kopić odrediŠte pisma: derrida i lacan

Download Mario Kopić ODREDIŠTE PISMA: DERRIDA I LACAN

Post on 20-Dec-2016

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Holon, 5(2):407-425, 2015., Zagreb

  407

  Mario Kopi

  ODREDITE PISMA: DERRIDA I LACAN

  Odnos Jacquesa Derride prema Jacquesu Lacanu, kojega tumai prije svega na podlozi punog

  govora (parole pleine) iz njegova znamenitog rimskog referata odranog rujna 1953. godine

  pod nazivom Uloga i polje govora i jezika u psihoanalizi (Fonction et champ de la parole et du

  langage en psychanalyse), nadasve je u znamenju kritike.1

  Podsjetimo se najprije ukratko Lacanove misli.2 Simboliki poredak, poredak jezika, jest onaj

  koji konstituira ovjeka kao ovjeka. To je poredak u kojem nisam samo sin svojega oca, nego

  se i smatram sinom, u odnosu prema nekome definiram se kao sin. To simboliko,

  i-materijalno roenje nije nita lake od realnog. Tek s jezikom uope postajemo svjesni

  svojega bivstvovanja. Dakle, ista uloga jezika jest potvrditi to da jesmo i nita drugo.

  Prikazati pak kako se to dogaa glavna je tema spomenuta Lacanovog referata.

  Tekst e biti poglavlje autorove knjige Sit sam dekonstrukcije: Derridina ultraetika, ije se objavljivanje

  planira za sredinu sljedee godine.

  1 Dosad je najobuhvatniju analizu odnosa Derrida - Lacan obavio Ren Major u knjizi Lacan avec Derrida:

  Analyse dsistentielle, Paris: Mentha, 2001. Razlog zato je Derrida svoju prvu studiju o Lacanu napisao tek u

  sedamdesetim godinama prolog stoljea lei u tome to je pri objavi Lacanovih Spisa 15. studenog 1966.

  godine na jednoj strani ve bio zauzet Heideggerovom filozofijom, a na drugoj to se Lacanova misao poinje

  afirmirati tek nakon 1968. godine, kad svoj sjaj gube kako marksizam tako i strukturalizam. Neto vie o ovim

  momentima, vidi John Forrester, The Seduction of Psychoanalysis Freud, Lacan and Derrida, Cambridge:

  Cambridge University Press, 1990.

  2 Od niza kritikih uvoda u Lacanovu misao i dalje se kao nenadmaiv klasik izdvaja djelo Jean-Luca Nancyja i

  Philippea Lacoue-Labartha Le titre de la lettre, Paris: Galile, 1973. Za iri povijesni okvir Lacanova diskursa, vidi

  posebno Mikkel Borch-Jacobsen, Lacan. Le matre absolu, Paris: Flammarion, 1990. Za odlikovano filozofsku

  tematizaciju pitanja bivstvovanja kod Lacana temeljitou se izdvaja knjiga Davida Tarrizza Il desiderio

  dell'interpretazione: Lacan e la questione dell'essere, Napoli: La citt del sole, 1998.

 • Holon, 5(2):407-425, 2015., Zagreb

  408

  Govorimo rijeima nekog, obino materinjeg jezika. Govoriti znai povezivati rijei prema

  pravilima na koja smo se navikli (nauili smo ih bez izriite svijesti ili svrhe) pri govorenju ili

  izriitom nagovaranju (oslovljavanju) Drugoga, najee majke. Majka tako nije samo drugo

  bie nego i mjesto (ne izvorite, jer ona jezik kao jezik ne proizvodi nego posreduje) jezika.

  Jezik je sastavljen od rijei, no ne samo od njih. Sastavlja ga i strukturirani sustav zakonitosti

  kojih isprva nismo svjesni, no moemo ih osvijestiti i potom ih formulirati kao gramatika

  pravila. Budui da one nikada nisu bile u svijesti, iz nje ne mogu biti ni iskljuene; dakle nije

  posrijedi nikakvo potiskivanje zakonitosti na nesvjesnu razinu i u svezi s njima zato nije

  mogue govoriti o nesvjesnom. Posrijedi je samo pred-svjesno.

  Kada smo u polju jezika, kreemo se dakle na dvjema razinama. Prva razina je razina rijei i

  njihova znaenja, a druga razina je razina strukturacije odnosa izmeu rijei, odnosno

  strukture jezika. S onu stranu samog jezika i njegovih dviju razina postoji dakako i dimenzija

  stvari (dogaaja) samih na koje se rijei kao znaci odnose. Odnose, dakle ne znae

  (oznauju). Stvar na koju se odnosi rije jest dakle referent (rfrent), a ne oznaeno ili

  znaenje. Rijei kao znaci ne znae i ne oznauju, nego imaju znaenje, nose u sebi oznaeno.

  Izvanjskost rijei (izreene ili zapisane) jest oznaitelj (signifiant), a ono to taj oznaitelj

  oznauje (znai) u strukturalnoj se sosirovskoj lingvistici imenuje oznaeno (signifi).

  Oznaeno je po sadrajnoj svojoj strani istovjetno sa znaenjem rijei. Znaenja kao

  oznaenog nema u pojedinanoj rijei, ono je samo u naoj predstavi ili mati i kao takvo je

  neto imaginarno. Oznaitelj koji vidimo (ili ujemo ili, ako smo slijepi i gluhi, opipavamo

  prstima) jest simbol i spada zato u poredak simbolikog; dimenzija same stvari, koja je s

  gledita rijei kao znaka referent, tvori podruje realnog, neovisno o tome je li posrijedi

  stvar, bie ili dogaaj.

  Prema tome, podudaraju se oznaitelj i simboliko, oznaeno i imaginarno, referent (sama

  stvar) i realno. No Lacan se tog modela samo djelomice dri. U svome razumijevanju rijei

  kao simbola polazi od Hegelovih odredbi. Rije mu je prije svega (pojmovno) znaenje, tako

  da s tog gledita naputa deskriptivnu fenomenologiju i ulazi u podruje hermeneutike

 • Holon, 5(2):407-425, 2015., Zagreb

  409

  fenomenologije, u psihoanalizu kao interpretaciju3. Zbog toga prekorauje paralelizam

  oznaitelja i oznaenog i, za strukturaliste, neprekoraivu granicu izmeu oznaenog kao

  znaenja rijei i stvari same. Rije za njega ima znaenje, no ujedno moe znaiti i samu stvar,

  odnosno oznauje (minule) dogaaje. Upravo je u tome, prema Lacanu, razlika izmeu

  praznog i punog govora, izmeu govorenja kao takvog i smislenog, ak osmiljavajueg

  govora, odnosno rijei koje neemu dodjeljuju znaenje (kao znaenjstvo, signifiance):

  Budimo kategorini, u psihoanalitikoj anamnezi nije posrijedi realnost, nego istina,

  budui da je uinak punog govora (parole pleine) preureenje prolih kontingentnosti

  (contingences passes) dajui im smisao buduih nunosti (ncessits venir), takvih

  kakvima ih konstituira ono malo slobode kojom ih subjekt oprisutnjuje/ini prezentnim

  (fait prsentes) Freud zahtijeva totalnu objektivaciju dokaza tako dugo dok je

  posrijedi datiranje prvotne scene, no pretpostavlja bez daljnjega sve resubjektivacije

  dogaaja koje mu se ine nunima za eksplikaciju njegovih uinaka na svakoj

  prekretnici na kojoj se subjekt restrukturira, to e rei onoliko restrukturacija

  dogaaja koje se odvijaju, kako kae: nachtrglich, naknadno. tovie, s odvanou,

  koja granii s drskou, ak tvrdi da je legitimno u analizi procesa ispustiti vremenske

  intervale u kojima dogaaj u subjektu ostaje latentan. To e rei da anulira vrijeme za

  razumijevanje (temps pour comprendre) u korist trenutaka zakljuivanja (moments de

  conclure), koji ubrzavaju meditaciju subjekta u smjeru znaenja (le sens) to ga ima

  izvorni dogaaj (Lacan, 1966:256-257).

  Unato zidu jezika, to ga ne moemo prekoraiti (moemo ga samo razbiti), mi punim

  govorom, u kojem se raa istina, dogaaj, koji kao izvorni dogaaj ima status same stvari,

  osmiljavamo: uzvratno mu dodjeljujemo znaenje. Kada govor dodijeli funkcijama

  individuuma smisao, naime upravo konkretnim diskursom, govorom kao poljem

  transindividualne realnosti (intersubjektivnog priznanja elje) subjekta, on konstituira izron

  istine u realnom (constitue l'emergence de la vrit dans le rel) (Lacan, 1966:257) i time

  3 O ovome vie, vidi Hermann Lang, Die Sprache und das Unbewute: Jacques Lacans Grundlegung der

  Psychoanalyse, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1973. Usp. takoer, Bernard Baas, De la Chose l'objet: Jacques Lacan

  et la traverse de la phnomenologie, Leuven: Peeters, 1998.

 • Holon, 5(2):407-425, 2015., Zagreb

  410

  povijest subjekta (Lacan, 1966:258). Simbolizacija je historizacija, smisleno opovjenjenje,

  odnosno povijesno osmiljavanje izvornog, to jest traumatskog dogaaja. Naknadno, to e

  rei uzvratno oznaenje praznog, bijelog mjesta, to ga je dosad zasjedao simptom: bolno, ali

  neshvaeno znamenje. Neurotino ga se oslobaamo tako da (sebi) govorimo: Zaboravimo,

  to je bilo, bilo je, vana je budunost.

  Sa stajalita simptoma, moje, ljudsko, tijelo je spomenik, histerina jezgra neuroze u kojoj

  histerini simptom pokazuje strukturu jezika (langage) (Lacan, 1966:259) tako da ga

  moemo deifrirati kao inskripciju (inscription) koju, nakon to smo je jednom razabrali, bez

  ozbiljnije tete moemo i unititi.

  Je li to da je nesvjesno strukturirano kao jezik ujedno znai i da ono jest jezik? Lacan

  odgovara tezom o omniprezenciji ljudskog diskursa (Lacan, 1966:265) i tezom da je

  nesvjesno subjekta diskurs drugoga (Lacan, 1966:265), koje potom povezuje u zakljunu

  tvrdnju: zakon ovjeka je zakon jezika (loi du langage) (Lacan, 1966:272). To vrijedi i za

  simptome i/ili lapsuse, to znai da je svaka omaka (tout acte manqu) uspjeli, to jest

  prilino ljupko izvedeni diskurs i da je u lapsusu cenzura (billon) ta koja se vrti oko govora

  (Lacan, 1966:268). Slino je sa alom ili dosjetkom. Nije samo potrebno da mi u dosjetci

  neto bude udno, kako bih imao zadovoljstvo, nego je potrebno da ono takvo i ostane kako

  bi pogodilo cilj. Pritom je simptom nekakva dvostruka dosjetka: naddeterminirana dosjetka

  nesvjesnog. Konstituira ga, naime zbog prikazane naknadnosti, dvostruki smisao: simbol

  odavno iezlog konflikta je nazoan s onu