mạng lưới giao thông hàng không

Download Mạng lưới giao thông hàng không

If you can't read please download the document

Post on 30-Jun-2015

231 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. LOGO Mng li giao thng hng khng & ng ng

2. www.themegallery.com Company Logo Nhm t gm c :v Nguyn Xun Khi1 Phm Th Huyn2 L Trung Kin3 Nguyn Duy Hng4 3. www.themegallery.com Company Logo Sn bay.. Hin nay Vit Nam c tng cng 21 sn c hot ng bay dn s, trong c 8 sn bay quc t v 2 sn bay dn dng ni a. 4. www.themegallery.com Company Logo Mng li ng hng khng 3 min Mng li vn ti hng khng khu vc min trung Mng li hng khng Khu vc min nam Mng li vn ti hng khng khu vc min bc 5. www.themegallery.com Company Logo Mng li hng khng min bc Cm cng Hng khng min Bc c giao nhim v qun l cc Cng Hng khng t ng Hi (Qung Bnh) tr ra vi nhim v chnh l qun l v khai thc cc cng hng khng, cung cp dch v gip cc hng hng khng hot ng an ton, hiu qu. 6. Cng hng khng quc t Ni Bi c c v tr kinh t, chnh tr, a l c bit quan trng, l ca ng giao thng ca th H Ni vi cc nn kinh t khc trn th gii, l im dng chn l tng trong mng ng bay t Chu u, Nam sang ng Nam , ng Bc v Chu Thi Bnh Dng. www.themegallery.com Company Logo 7. Sn bay ni bi Sn bay quc t Ni Bi l cng hng khng quc t phc v chnh cho Th H Ni, thay th a v cho sn bay Gia Lm c. Sn bay Ni Bi l trung tm hot ng chnh cho Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Air Mekong Sn bay quc t Ni Bi thuc huyn Sc Sn, cch trung tm th H Ni 30 km theo tuyn ng b v pha Ty Bc www.themegallery.com Company Logo 8. Sn bay ni bi C 3 sn my bay A1, A2, A3 vi tng din tch 165.224 m, 1 nh ga hnh khch T1 gm 4 tng v 1 tng hm vi tng din tch 90.000 m v cng sut khong 6 triu hnh khch/nm, c trang b y cc thit b phc v hng khng v phi hng khng. www.themegallery.com Company Logo 9. www.themegallery.com Company Logo Cc Tuyn Bay t H Ni 10. www.themegallery.com Company Logo 11. www.themegallery.com Company Logo 12. www.themegallery.com Company Logo 13. www.themegallery.com Company Logo 14. Sn bay nng Sn bay Nng l cng hng khng ln nht ca khu vc min Trung - Ty Nguyn Vit Nam. C quy m ln th ba ca Vit Nam, sau sn bay quc t Tn Sn Nht (Thnh ph H Ch Minh) v sn bay quc t Ni Bi (H Ni), sn bay quc t Nng nm qun Hi Chu, cch trung tm thnh ph Nng 3 km, vi tng din tch khu vc sn bay l 842 ha www.themegallery.com Company Logo 15. www.themegallery.com Company Logo 16. III.2 Sn bay Tn Sn Nht Din tch 850 ha ng u v mt cng sut nh ga: o Cng sut 15-17 triu lt khch mi nm o Qu ti khi lng hnh khch ln hn 25 triu khch/nm o So vi cng sut hin ti ca sn bay Ni Bi l 6 triu, sn bay Nng l 3 triu) L sn bay c lng khch ln nht Vit Nam. Nm cch trung tm Thnh ph H Ch Minh 8 km v pha bc qun Tn Bnh L u mi giao thng quan trng ca c min Nam 17. www.themegallery.com Company Logo 18. www.themegallery.com Company Logo 19. T HCM i chu www.themegallery.com Company Logo 20. www.themegallery.com Company Logo 21. www.themegallery.com Company Logo 22. Chin lc pht trin Ti nm 2015, sn bay quc t Tn Sn Nht s p ng c 23,5 triu lt khch v hn 600 ngn tn hng ha thng qua mi nm. L 1 trong hai sn bay chnh ca thnh ph H Ch Minh v khu vc Nam B, ch yu phc v khch ni a. Mt sn bay quc t mi c cng sut thit k ti a 100 triu lt khch/nm v 5 triu tn hng ha/nm sn bay Quc t Long Thnh hin ang c tin hnh thc hin cc th tc chun b u t. 23. Khi qut chung H thng giao thng ng khng c nhng s pht trin ng k trong vic y mnh hin i ha cc hot ng ca ngnh hng khng dn dng, bao gm o Vic hin i ha i bay o Pht trin c s h tng o Nng cao cht lng phc v Gp phn khng nh vo s pht trin chung ca ngnh vn ti c nc. Trong tiu biu l u t pht trin sn bay Quc t Tn Sn Nht mt trong 3 sn bay quc t ln nht c nc l sn bay Quc t Ni Bi v sn bay Quc t Nng. 24. Vit nam c 21 sn bay ang hot ng www.themegallery.com Company Logo 25. LOGO

Recommended

View more >