mali višejezični slikovni rječnik šibenskih sakralnih ... filesamo na hrvatsko-engleski...

of 22 /22
1 Mali višejezični slikovni rječnik šibenskih sakralnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti G.Crnica 1 , prof., mr.sc. I. Kardum Goleš, prof. 2 Ovaj rad ţeli ponuditi teorijski, ali prije svega i praktični pregled stručnih termina vezanih uz povijesne i sakralne spomenike u Šibeniku, ali i uz neke kulturološke odrednice karakteristične upravo za naš grad. Pregledavajući bibliografsku graĎu u knjiţnici naići ćemo samo na hrvatsko-engleski arhitektonski rječnik u kojem je manji dio posvećen katedrali Sv. Jakova. MeĎutim, ovaj rad bi osim izraza i fraza na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku bio popraćen i slikovnim dodatkom u kojem bi pojedine leksičke jedinice u rječniku bile dodatno pojašnjene odnosno naslikane u tehnici olovke i tuša. Jedinstvenost ovog mini rječnika ogleda se u njegovoj vezanosti za lokalitet Šibenika i njegove posebnosti u povijesnom, kulturološkom i arhitektonskom smislu. Nadalje, preglednost, konciznost i višejezičnost ga čine idealnim priručnikom za svakog turističkog djelatnika koji ţeli na točan način prezentirati bogatu baštinu stoljetnog grada, a to je dobrodošla pomoć za razvoj turizma u 21. stoljeću jer prevoditelj ne mora biti i izdajica („traduttore traditore“ iz http://translation-blog.trustedtranslations.com/traduttore-traditore-2008-09-03.html) . Ključne riječi: prijevod, slikovni prikaz, višejezičan 1 Veleučilište u Šibeniku, Trg A. Hebranga 11, 22000 Šibenik ( [email protected] ) 2 Veleučilište u Šibeniku, Trg A. Hebranga 11, 22000 Šibenik; Sveučilište u Zadru, M. Pavlinovića bb, 23000 Zadar ([email protected] )

Author: others

Post on 30-Aug-2019

11 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Mali viejezini slikovni rjenik ibenskih sakralnih, povijesnih i kulturnih

  znamenitosti

  G.Crnica1, prof., mr.sc. I. Kardum Gole, prof.

  2

  Ovaj rad eli ponuditi teorijski, ali prije svega i praktini pregled strunih termina vezanih uz

  povijesne i sakralne spomenike u ibeniku, ali i uz neke kulturoloke odrednice

  karakteristine upravo za na grad. Pregledavajui bibliografsku grau u knjinici naii emo

  samo na hrvatsko-engleski arhitektonski rjenik u kojem je manji dio posveen katedrali Sv.

  Jakova. Meutim, ovaj rad bi osim izraza i fraza na hrvatskom, engleskom, njemakom i

  talijanskom jeziku bio popraen i slikovnim dodatkom u kojem bi pojedine leksike jedinice u

  rjeniku bile dodatno pojanjene odnosno naslikane u tehnici olovke i tua. Jedinstvenost

  ovog mini rjenika ogleda se u njegovoj vezanosti za lokalitet ibenika i njegove posebnosti u

  povijesnom, kulturolokom i arhitektonskom smislu. Nadalje, preglednost, konciznost i

  viejezinost ga ine idealnim prirunikom za svakog turistikog djelatnika koji eli na toan

  nain prezentirati bogatu batinu stoljetnog grada, a to je dobrodola pomo za razvoj turizma

  u 21. stoljeu jer prevoditelj ne mora biti i izdajica (traduttore traditore iz http://translation-blog.trustedtranslations.com/traduttore-traditore-2008-09-03.html) .

  Kljune rijei: prijevod, slikovni prikaz, viejezian

  1 Veleuilite u ibeniku, Trg A. Hebranga 11, 22000 ibenik ([email protected])

  2 Veleuilite u ibeniku, Trg A. Hebranga 11, 22000 ibenik; Sveuilite u Zadru, M. Pavlinovia bb, 23000

  Zadar ([email protected])

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 2

  1. UVOD

  Neupitna je injenica da je ibenik zaista poseban grad meu jadranskim biserima. Svi vaniji

  gradovi na istonoj obali Jadranskog mora biljee svoj nastanak jo u vremenima antike. Ipak,

  ibenik je jedinstven jer su ga osnovali Hrvati. Povijesni okvir nadaje se kao neophodan

  element u kojem moemo razumjeti i vrednovati ostavtinu tisuljetnog grada. U emu se,

  dakle, ogleda posebnost ibenika? Ona svoje podrijetlo ima u postanku grada i njegovog

  imena.

  Prvi hrvatski znanstveni historiograf ponudio je najvanije tumaenje o postanku ibenika.

  Bio je to Ivan Lucius-Lui Trogiranin koji je za razliku od dotadanjih pisaca zanemario

  uvrijeene teze o romanskom podrijetlu ibenika kao mjestu naseljenih rimskih veterana i

  predstavio, ali i potvrdio novo tumaenje po kojem ibenik dobiva iskljuivo hrvatski

  karakter zajedno s njegovim imenom.3 Iako na taj nain ibenik gubi stoljea ili ak tisuljee

  u odnosu na ostale gradove u okolici koji su grkog i rimskog podrijetla, on postaje grad,

  civitas, nezaobilazan u hrvatskoj povijesti.

  2. SKICA ZA PORTRET GRADA IBENIKA

  Promatrana iz zraka, stara jezgra ibenika izgleda kao koloplet vijugavih ulica,

  ponekog nepravilnog trga i tvrava to poput straara uvaju grad s kopnene i morske strane.

  Uzvisina na kojoj je nastao svjedoi o njegovoj burnoj prolosti koja je nesumnjivo bila vojna,

  ali je uslijed stalne opasnosti traila svoj izraz u lijepome i pronala ga u estetici katedrale sv.

  Jakova kao spomenika ljudske mate, znanja i ljubavi, ali i potpore sugraana. Faust Vrani

  kao veliki humanist shvaa vanost katedrale uvrtavajui je kao izum ili tehniko udo u

  3 Grubii, S., ibenik kroz stoljea, Muzej grada ibenika, ibenik, 1974.

 • 3

  svoje djelo Machinae novae odmah iza spomenika u Rimu, Veneciji i Beu. 4 Meutim,

  kamena ljepota grada ibenika bila bi nepotpuna bez osvrta na ostale znamenitosti sakralne i

  svjetovne batine koji se uzdiu u konglomeratu kua, trgova, palaa i crkvi.

  Ovaj dio rada posveen je, stoga, presjeku najprominentnijih karakteristika u ornamentici

  grada. Radi se o presjeku za kojeg smatramo da je nuan u profesionalnoj proliferaciji vodia,

  a dodatnu pomo ini i slikovni prikaz pojedinih leksikih jedinica neophodnih za pravilno

  voenje turista gradom.

  3. SLIKOVNI RJENIK

  U privitku ovog rada donosimo prijedlog slikovnog rjenika. Sam rjenik ima tri

  dijela.

  Str. I. Uvodni vokabular

  Str. II. - VI. Abecedni popis cjelokupnog vokabulara

  Str. VII. - VIII. Popis naziva kulturno-povijesnih znamenitosti

  4 Vrani, F., Machinae novae, Favsti Verantii Siceni cum declaratione Latina, Italica, Hispanica, Gallica et

  Germanica,pretisak, Novi Liber, 1993. (sadri latinski tekst i prijevod Vladimira Muljevia)

 • 4

  4. ZAKLJUAK

  Namjera ovog rada je bila omoguiti teoretski, ali prvenstveno i praktiki prikaz strunih

  izraza vezanih za povijesne i sakralne spomenike u ibeniku, te odreene kulturoloke

  specifinosti. Rad je ponudio izraze na hrvatskom, engleskom, njemakom i talijanskom

  jeziku zajedno sa crteima koji dodatno pojanjavaju i zorno prikazuju pojedine leksike

  jedinice za koje smo smatrali da predstavljaju neophodan fond u vokabularu turistikih

  djelatnika. Njegova se specifinost ogleda u vezanosti za ibenik i njegovo naslijee. Na

  ovakav koncizan nain eljeli smo predstaviti prirunik koji u svakodnevnom ivotu i radu u

  turizmu moe postati idealan partner u pravilnom i uspjenom prezentiranju ibenika za ovo

  stoljee.

 • 5

  LITERATURA

  1. Bolana, D., Kulturno povijesni spomenici, ibenik i okolica, Veleuilite u

  ibeniku, 2012.

  2. Grubii, S., ibenik kroz stoljea, Muzej grada ibenika, ibenik, 1974.

  3. Hrvatsko-njemaki religijski rjenik = Religionswoerterbuch Kroatisch-Deutsch /

  Pavao Miki, Mirko Gojmerac, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012

  4. Ilustrirani rjenik arhitekture i graevinarstva, urednik Zoran Vulelija, Masmedia,

  Zagreb,

  5. Ivanevi, R., ibenik Cathedral, Gradska knjinica Juraj igori, ibenik, 1998.

  6. Livakovi, I., Tisuljetni ibenik, Gradska knjinica Juraj igori, ibenik, 2002.

  7. Markovi, P., Katedrala sv. Jakova u ibeniku Prvih 105 godina, Naklada Ljevak,

  d.o.o., Zagreb, 2010.

  8. Oxford-Duden-Naklada C: hrvatski i engleski slikovni rjenik / [urednik Vjekoslav

  Boban ; preveli arko Ani Anti, Smiljan ubeli ; hrvatski indeks Mile Masla,

  Bruna ari], Zagreb: Naklada C, 1997 (Grafiki zavod Hrvatske)

  9. Oxford-Duden-Naklada C: hrvatski i njemaki slikovni rjenik / [urednik Vjekoslav

  Boban ; preveli arko Ani Anti, Smiljan ubeli ; hrvatski indeks Bruna ari, Mile

  Masla, Vjekoslav Boban ; njemaki tekst uredili Dieter Solf i suradnici urednitva

  Duden u Mannheimu ; ilustracije Jochen Schmidt], Zagreb: Naklada C, 1997.

  (Grafiki zavod Hrvatske)

  10. Oxford-Duden-Naklada C: hrvatski i talijanski slikovni rjenik / (urednici Husein

  Mahmi...(et al.) ; prevela Dolores Mikulin ubri), Zagreb: Naklada C, 1998

  11. prljan, I., Crtice o starinama ibenika i okolice, Muzej grada ibenika, svezak 22,

  ibenik, 2007.

  12. Vrani, F., Machinae novae, Favsti Verantii Siceni cum declaratione Latina, Italica,

  Hispanica, Gallica et Germanica,pretisak, Novi Liber, 1993. (sadri latinski tekst i

  prijevod Vladimira Muljevia)

  13. Winn, C., I Never Knew That About London, Ebury Press, 2004.

 • 6

  Multilingual imagery dictionary of the sacral, historical and cultural sights in ibenik

  This paper wants to provide a theoretical but primarily a practical display of the scientific

  expressions related to historical and sacral monuments in ibenik and certain cultural

  specificities characteristic for our town. Analyzing bibliography in the library we will

  encounter only Croatian-English architectural dictionary which dedicates one part to the

  Chatedral of St. James. However, this paper would provide expressions and phrases in

  Croatian, English, German and Italian language and would be accompanied by a supplement

  with images of certain lexical units that would thus be additionaly explained by drawings.

  Uniqueness of this mini dictionary is in its relevance for ibenik and its traditions in the

  historical, cultural and arhitectural sense. Furthermore, the dictionary`s transparent, concise

  and multilingual aspects make it an ideal manual for any tourist worker who wants to present

  the heritage of this ancient town in the correct way and that is a welcome help for the

  development of tourism in the 21st century where a translator does not need to be a traitor as

  well (traduttore, traditore).

  Key words: translation, imagery display, multilingual

 • ~ I ~

  Hrvatski Engleski Njemaki Talijanski1 crkva church Kirche, die; -, -n la chiesa

  2 zvonik steeple il campanile

  3 zvoniki drak, kugla spire ball Turmknauf, der: -(e)s, -knufe

  4 iljak krova zvonika church spire; spire Kirchturmspitze, die: -, -n la cuspide del campanile5 Kirchturmuhr, die: -, -en l'orologio del campanile

  6 prozor zvonika belfry window Schallloch, das: -(e)s, -lcher la cella campanaria

  7 bifora zweibogiges Fenster, das la bifora

  8 monofora einbogiges Fenster, das la monofora

  9 balustrada balustrade Balustrade, die: -, -n la balustrata

  10 rukohvat handrail Gelnder, das: -s, - corrimano

  11 stepenite staircase Treppe, die: -, -n la scalinata13 sljemenski kri ridge cross Firstkreuz, das: -es, -e la croce sulla sommit del tetto14 okulus oculus l`oculo

  15 rozeta rosette la rosetta

  16 il portale della chiesa

  17 boni ulaz side entrance Seitengang, der: -(e)s, -gnge l'ingresso laterale18 crkveni krov church roof Kirchendach, das: -(e)s, -dcher il tetto della chiesa

  19 krov na dvije vode gable roof il tetto a capanna

  Kirchturm, der: -(e)s, -trme; Glockenturm, der: -(e)s, -trme

  la sfera sulla punta del campanile

  crkveni sat, sat nazvoniku

  church clock; tower clock

  bifora window (double arch window)

  monofora window (single arch window)

  Oculus, das: -, Oculi / Ochsenauge, das: -auges, -augen

  Rosette, die: -, -n / Fensterrose, die: -, -n

  crkvena vrata (glavna vrata, portal)

  church door; main door; portal

  Kirchenportal, das: -(e)s, -e; Kirchentr, die: -, -tren

  Satteldach, das: -daches, -dcher / Giebeldach, das: -daches, -dcher

 • 1

  2

  3

  4

  5 6

  7

  8 9 13

  14

  15

  16

  17

  13

  18, (19)

  10

  11 12

  Crkva Gospe van Grada Church of Madonna Beyond the Town

  Kirche Muttergottes auerhalb der Stadt

  Chiesa della Madonna fuori citt

 • ~ II ~

  Hrvatski Engleski Njemaki Talijanskialka ring Ring, der: -(e)s, -e l`anello

  1 aneli putti Putti, die (Pl.) i puttistr. 1, br. 9 balustrada balustrade Balustrade, die: -, -n la balustrata

  barokni (pridj.) baroque barock barocco

  str. 1, br. 7 bifora zweibogiges Fenster, das la bifora

  str. 1, br. 17 boni ulaz side entrance Seitengang, der: -(e)s, -gnge l'ingresso lateralebrevijar breviary Brevier, das: -s, -e il breviario

  brod nave la nave

  str. 1, br. 1 crkva church Kirche, die; -, -n la chiesa

  2 Crkva Sv. Krevana St.-Chrysogonus-Kirche, die la chiesa di San Grisogono

  str. 1, br. 16 il portale della chiesa

  str. 1, br. 18 crkveni krov church roof il tetto della chiesa

  str. 1, br. 5 Kirchturmuhr, die: -, -en l'orologio del campanile

  asna sestra nun Nonne, die: -, -n la suorafontana / esma fountain la fontana

  fortifikacija fortification Festung, die: -, -en la fortificazione

  gotiki (pridj.) gothic gotisch (Adj.) goticogradski bedemi city walls Stadtmauern (pl.) le mura

  bifora window (double arch window)

  Kirschenschiff, das: -schiffes, -schiffe

  St. Chrysogonus Church

  crkvena vrata (glavna vrata, portal)

  church door; main door; portal

  Kirchenportal, das: -(e)s, -e; Kirchentr, die: -, -tren

  crkvena zastava u procesiji

  processional banner; church banner

  Prozessionsfahne, die: -, -n, Kirchenfahne, die: -, -n

  lo stendardo; un gonfalone ecclesiastico

  Kirchendach, das: -(e)s, -dcher

  crkveni sat, sat nazvoniku

  church clock; tower clock

  Trinkbrunnen, der: -brunnens, -

 • 1) (Katedrala sv. Jakova)

  2) Crkva Svetog Krevana

 • ~III~

  Hrvatski Engleski Njemaki Talijanskigrb coat of arms Wappen, das: -s, - la stemma

  grob grave; tomb la tomba; la fossa

  groblje il cimitero; il camposanto

  habit habit; monk's habit Kutte, die: -, -n il saio

  hodoasnik pilgrim il pellegrino

  hodoae pigrimage Pilgerfahrt, die: -, -en il pellegrinaggioinkunabula incunabula Inkunabel, die; -, -n l`incunaboli

  kamena ploa stone slab Steinplatte, die: -, -n la lapidekapelica memorial chapel Gedenkkapelle, die: -, -n la capella commemorativa

  1 katedrala cathedral

  1 Katedrala Sv. Jakova St. James Cathedral Dom St. Jakob, der La catedrale di San Giacomo

  klaustar, hodnik cloister Kreuzgang, der: -(e)s, -gnge il chiostro

  kri cross Grabkreuz, das: -es, -e la crocie sulla tombakrionoa cross bearer; crucifer Kreuztrger, der: -s, - il crucigero; il crocifero

  str. 1, br.19 krov na dvije vode gable roof il tetto a capanna

  kukuljica, kapuca cowl; hood Kapuze, die: -, -n il cappuccio

  Grab, das: -(e)s, -"er; Grabstelle, die: -, -n; Grabsttte, die: -, -n; Begrbnissttte, die: -, -n

  graveyard; churchyard; God's acre; Am burying ground

  Friedhof, der: -(e)s, -hfe; Kirchhof, der: -(e)s, -hfe; Gottesacker, der: -s, -

  Pilger, der: -s, - / Wallfahrer, der; -s, -

  katakombe, ranokransko podzemno groblje

  catacomb; an early Christian underground burial place

  Katakombe, die: -, -n; Zmeterium, das: -s, Zmeterinen; unterirdische altchristliche Begrbnissttte

  la catacomba; un complesso cimiteriale sotterraneo dei primi cristiani

  Kathedrale, die: -, -n / Dom, der: -es, -e

  Satteldach, das: -daches, -dcher / Giebeldach, das: -daches, -dcher

 • 1) Katedrala sv. Jakova

  1) (Detalj Ljudska glava)

  1) (Glavni graditelj katedrale - Juraj Dalmadinac)

 • ~ IV ~

  Hrvatski Engleski Njemaki Talijanski1 lav lion Lwe, der: -n, -n il leone

  latinica Latin lateinische Schrift, die Latina

  manastir orthodoxes Kloster

  ministrant acolyte Ministrant, der: -en, -en il chierico

  str. 1, br. 8 monofora einbogiges Fenster, das la monofora

  la lapide

  nia (dupka) la nicchia; l'arcosolio

  nositelj neba, nebonoa canopy bearer Baldachintrger, der: -s, - il portatore del baldachinoobiteljski grob (grobnica) family grave; family tomb Familiengrab, das: -(e)s, -grber la tomba di famiglia

  str. 1, br. 14 okulus oculus l`oculo

  oltar altar Altar, der: -(e)s, "-e l`altare

  orgulje organ Wallfahrt, die: -, -en l`organo

  polukrumi luk semicircular arc l`arco semicircoloare

  2 portal portal Portal, das: -s, -e il portale

  posjetilac crkve, vjernik churchgoer Kirchgnger, der: -s, - il fedele

  procesija (vjerska procesija) Prozession, die: -, -en la processione

  procesijski kri processional crucifix Prozessionskreuz, das: -es, -e la croce processionale

  orthodox monastery / convent

  il monastero / convento ortodosso

  monofora window (single arch window)

  nadgrobni kamen (nadgrobni spomenik)

  gravestone; headstone; tombstone;

  Grabstein, der: -(e)s, -e; Gedenkstein, der: -(e)s, -e; Gedenkstein, der: -(e)s, -e; Leichenstein, der: -(e)s, -e; Grabmal, das: -(e)s, -mler

  niche; tomb recess; arcosolium

  Grabnische, die: -, -n; Arkosolium, das

  Oculus, das: -, Oculi / Ochsenauge, das: -auges, -augen

  Halbklreisbogen, der: -s, - / Rundbogen, der, -s, -bgen

  procession; religious procession

 • 2) (Palaa Rossini) 1) (Crkva sv. Ivana)

  1) (Katedrala sv. Jakova)

 • ~ V ~

  Hrvatski Engleski Njemaki Talijanskiprovidur governor Providur, der il governatore

  str. 1, br. 6 prozor zvonika belfry window Schallloch, das: -(e)s, -lcher la cella campanaria

  raspelo crucifix Kruzifix, das: -es, -e il crocifisso

  redovnik, benediktinac monk; Benedictine monk il monaco; il fratre; un benedettino

  renesansni (pridj.) renaissance rinascimentale

  romaniki (pridj.) romanic romanisch (Adj.) romanico1 rozeta rosette la rosetta

  str. 1, br. 10 rukohvat handrail Gelnder, das: -s, - corrimano

  sakristija Sakristei, die: -, -en

  samostan monastery Kloster, das

  nunnrey Frauenkloster, das: -s, - il convento di suore

  samostanski vrt monastery garden Klosterhof, der: -(e)s, -hfe il giardino del convento

  2 simbol grada symbol Wahrzeichen, das: -s il simbolo

  str. 1, br. 13 sljemenski kri ridge cross Firstkreuz, das: -es, -e

  spomen-ploa la lapida commemorativa; l'epitaffo)

  str. 1, br. 11; 3 stubite staircase Treppe, die: -, -n la scalinatasudionik procesije il partecipante di processione

  sveenik clergyman Geistliche, der: -en, -n il sacerdote

  Mnch, der: -(e)s, -e; Bendiktiner, der: -s, -

  Renaissance- (Nominalphrase)

  Rosette, die: -, -n / Fensterrose, die: -, -n

  vestry, sacristy; annexe; annex

  la sagrestia (la sacrestia), un annesso

  il convento; il monastero; l'abazia; l'abbazia

  samostan asnih sestara

  la croce sulla sommit del tetto

  memorial tablet; memorial plate; wall memorial; wall stone

  Gedenktafel, die: -, -n; Gedenkstein, der: -(e)s, -e; Epitaph, das: -(e)s, -e

  participant in a procession

  Prozessionsteilnehmer, der: -s, -

 • 1) (Crkva sv. Duha)

  2) (Katedrala sv. Jakova)

  2) (Sv. Mihovil, reljef na gradskim bedemima)

  2) (Kip Kralja Petra Kreimira IV.) 3) (Balustrada stubita - Crkva sv. Ivana)

 • ~ VI ~

  Hrvatski Engleski Njemaki Talijanskisveenik priest Priester, der: -s, - il sacerdote; il prete

  str. 1, br. 4 iljak krova zvonika church spire; spire Kirchturmspitze, die: -, -n la cuspide del campanile1 koljka shell Muschel, die: -, -n la conchiglia

  tonzura tonsure Tonsur, die: -, -en la tonsura

  trifora dreibogiges Fenster, das la trifora

  trojstvo Trinity Dreifaltigkeit, die / Trinitt, die Trinit

  vjetrokaz weathercock Wetterhahn, der: -(e)s, -hhne il gallo del campanile

  vjetrulja Wetterfahne, die: -, -n la banderuola segnavento

  zabat pediment First, der: -(e)s, -e il frontone

  str. 1, br. 3 zvoniki drak, kugla spire ball Turmknauf, der: -(e)s, -knufe

  str. 1, br. 2 zvonik steeple il campanile

  2 zvonik na preslicu bell cote Glockengiebel, der: -s il campanile a fuso

  str. I, br. 12 zvono bell cote Glocke, die: -, -n la campana

  bell cote Glocke, die: -, -n

  upni dvor (upni ured) Pfarrhaus, das: -(e)s, -huser

  trifora window (three arch window)

  weather vane, wind vane

  la sfera sulla punta del campanile

  Kirchturm, der: -(e)s, -trme; Glockenturm, der: -(e)s, -trme

  zvono na elektrini pogon

  electrically operated bell

  elektrisch betriebene Glocke, die

  la campana a funzionamento electrico

  zvono na elektrini pogon

  la campana a funzionamento electrico

  vicarage; parsonage; rectory

  la casa del pastore (religione evangelista); la canonica (religione cattolica)

 • 1) (Jakovljeva kapica; - Crkva sv. Ivana)

  2) (Crkva sv. Barbare)

 • ~ VII ~

  Hrvatski Engleski Njemaki TalijanskiMonastero di Santa Caterina

  Biskupska palaa Bishop`s Palace Bischofspalast Palazzo vescovileCrkva Gospe van Grada Chiesa della Madonna fuori citt

  Crkva i samostan sv. Lovre Kirche und Kloster St. Laurentius

  Crkva s. Grgura Church of St. Gregory St.-Gregor-Kirche Chiesa di San Gregory

  Crkva sv. Barbare Church of St. Barbara St.-Barbara-Kirche Chiesa di Santa Barbara

  1 Crkva sv. Dominika Church of St.Dominic St.-Dominikus-Kirche Chiesa di San Dominic

  Crkva sv. Duha Church of the Holy Spirit Heiliggeistkirche Chiesa di Santo Spirito

  Crkva sv. Ivana Church of St. John Kirche St. Johannes Chiesa di San Giacomo

  Crkva sv. Julijana Church of st. Julian St.-Julian-Kirche Chiesa di San Julian

  Crkva sv. Krevana Church of St. Chrysogonus St.-Chrysogonus-Kirche Chiesa di San GrisogonoCrkva sv. Nikole Church of All Saints St.-Nikolaus-Kirche Chiesa di San Nicol

  Crkva Svih Svetih Church of All Saints Allerheiligenkirche Chiesa di Ogni Santi

  Stadtzisterne "Vier Brunnen"

  Gradska vijenica Town Hall Rathaus Palazzo municipaleGradsko kazalite the Theatre Stadttheater TeatroKatedrala sv. Jakova St. James Cathedral Kathedrale St. Jakob Catedrale di San Giacomo

  Kneev dvor Prince`s palace Frstenpalast / Rektorenpalast Palazzo del rettore Mala Loggia Little Loggia Kleine Loggia la Piccola Loggia

  2 Samostan i crkva sv. Frane Kloster und Kirche St. Franziskus

  Kulturno povijesni spomenici u ibeniku

  Cultural and historical monuments in ibenik

  Kulturhistorische Dnkmaler in ibenik

  Monumenti storico culturalii di Sebenico

  Benediktinski samostan sv. Katarine (Kvartir)

  Benedictine Monastery of St. Catherine

  Benediktinerinnenkloster St. Katharina

  Church of Madonna Beyond the Town

  Kirche Muttergottes auerhalb der Stadt

  the church and monastery of St. Lawrence

  Monastero e la chiesa di San Lorenzo

  etiri bunara (gradska cisterna)

  Four Wells (the town`s cistern)

  Quattro pozzi (la cisterna della citt)

  Convent and Church of St. Francis

  Monastero e chiesa di San Franceso

 • 1) (Proelje s biforama i triforama)

  2) Zvonik i bifore

 • ~ VIII ~

  Hrvatski Engleski Njemaki Talijanski1

  Tvrava Barone Fortress Barone Festung Barone Fortezza Barone2 Tvrava sv. Ivana Fortress of st. John Festung St. Johannes Fortezza di San Giovani3 Tvrava sv. Mihovila Fortress of St. Michael Festung St. Michael Fortezza di San Michele

  Tvrava sv. Nikole Fortress of St. Nicholas Festung St. Nikolaus Fortezza di San NicolBenediktinerinnenkloster St. Lucia

  Dominican Convent Dominikanerinnenkloster Monastero domenicano femminile

  Samostan Svetog Spasa / Crkva Uspenie Bogomatere

  Monastery of Holy Salvation / Church of the Assumption of the Mother of God

  Erlserkloster / Kirche Mari Himmelfahrt

  Monastero di Santa Salvezza / Chiesa dell`Assunzione della Madre di Dio

  enski benediktinski samostan svete Lucije

  Benedictine Monastery of St. Lucy

  Monastero beneditino di Santa Lucia

  enski dominikanski samostan

 • 1) (Barokni zvonik)

  2)

  3)