malformatiile uterine. neoplasmul de corp uterin

41
Malformaţii Malformaţii le uterine le uterine

Upload: ymary211976

Post on 09-Jun-2015

2.609 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

MalformaţiilMalformaţiile uterinee uterine

Page 2: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Malformaţiile Malformaţiile uterineuterine

EMBRIOGENEZEMBRIOGENEZĂĂ

Organele genitale interne feminine Organele genitale interne feminine ←← alipirea alipirea şşi fuziunea a 2 i fuziunea a 2 structuri embriologice - canalele lui Mstructuri embriologice - canalele lui Müüller (de o parte ller (de o parte şşi de alta a i de alta a liniei mediane a organismului) liniei mediane a organismului)

Capetele superioare ale celor douCapetele superioare ale celor douăă canale NU se unesc, canale NU se unesc, rrăămmâânnâând separate nd separate →→ trompele uterine trompele uterine

PorPorţţiunea medie fuzioneaziunea medie fuzioneazăă →→ uterul uterul

PorPorţţiunea inferioariunea inferioarăă fuzioneaz fuzioneazăă →→ colul uterin colul uterin şşi pori porţţiunea iunea superioarsuperioarăă a vaginului a vaginului

DacDacăă apar disfunc apar disfuncţţii ii →→ anomalii structurale anomalii structurale

Page 3: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Agenezia uterinAgenezia uterinăă

= SINDROM ROKITANSKI-KÜSTER-= SINDROM ROKITANSKI-KÜSTER-HAUSER-MAYERHAUSER-MAYER

Lipsa sau dezvoltarea incompletLipsa sau dezvoltarea incompletăă a a canalelor lui Mcanalelor lui Müüllerller

Lipsa totalLipsa totalăă sau par sau parţţialialăă a uterului, a colului, a uterului, a colului, a trompelor sau a pora trompelor sau a porţţiunii superioare a iunii superioare a vaginuluivaginului

Ovarele se dezvoltOvarele se dezvoltăă normalnormal (origine (origine embriologicembriologicăă diferit diferităă de cea a uterului) de cea a uterului) →→ caractere sexuale secundare caractere sexuale secundare normalenormale (s (sââni, ni, ppăăr pubian, voce, distribur pubian, voce, distribuţţia gria grăăsimii simii îîn mod n mod specific ginoid)specific ginoid)

BoalBoalăă grav gravăă din punct de vedere psihologic din punct de vedere psihologic

Page 4: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Agenezia uterinAgenezia uterinăă

ReconstrucReconstrucţţia chirurgicalia chirurgicalăă a unui nou vagin a unui nou vagin →→ via viaţăţă sexual sexualăă aproape normalaproape normalăă, , îînsnsăă impact devastator impact devastator →→ consiliere consiliere psihologicpsihologicăă

Diagnostic:Diagnostic: La vLa vâârsta rsta adolescenadolescenţţeiei - nu are menstrua - nu are menstruaţţieie CCâând nd îîncearcncearcăă s săă aib aibăă primul contact sexualprimul contact sexual →→ imposibilitatea imposibilitatea

fizicfizicăă de a avea intromisiune de a avea intromisiune

SterilitateaSterilitatea = ireversibil = ireversibilăă

Posibilitatea obPosibilitatea obţţinerii inerii statutului de mamstatutului de mamăă:: AdopAdopţţie ie MamMamăă-surogat-surogat

ovarele = normale, existovarele = normale, existăă posibilitatea ob posibilitatea obţţinerii de ovule de inerii de ovule de la pacientla pacientăă

copilul obcopilul obţţinut prin tehnici ART poate fi crescut inut prin tehnici ART poate fi crescut îîn uterul n uterul unei mame purtunei mame purtăătoaretoare

Page 5: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul septatUterul septat

Lipsa de resorbLipsa de resorbţţie completie completăă a pere a pereţţilor ilor canalelor Mcanalelor Müüller care intrller care intrăă îîn contact unul n contact unul cu altul (septul median) cu altul (septul median) →→ NU se mai NU se mai formeazformeazăă o cavitate uterin o cavitate uterinăă unic unicăă →→ 2 2 cavitcavităţăţi separate de un septi separate de un sept

Uterul pare normal la suprafaUterul pare normal la suprafaţţa sa / doar a sa / doar un un şşananţţ fin longitudinal situat median fin longitudinal situat median poate sugera prezenpoate sugera prezenţţa acestei anomaliia acestei anomalii

Page 6: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul septatUterul septat Septul poate fi: Septul poate fi:

CompletComplet - separ - separăă cavitatea uterin cavitatea uterinăă îîn 2 camere complet n 2 camere complet autonome (comunicautonome (comunicăă doar la nivelul canalului cervical); un doar la nivelul canalului cervical); un singur col cu un singur orificiu externsingur col cu un singur orificiu extern

Diferite grade de extindereDiferite grade de extindere - 2 cavit - 2 cavităţăţi care comunici care comunicăă îîntre ele ntre ele îîntr-un grad mai mic sau mai marentr-un grad mai mic sau mai mare

Avortul spontan poate apAvortul spontan poate apăărea din mai multe rea din mai multe motivemotive::

Cel mai frecvent: embrionul se implanteazCel mai frecvent: embrionul se implanteazăă pe pe septul uterinseptul uterin (s(săărac vascularizat) rac vascularizat) →→ acesta nu poate furniza suficiente acesta nu poate furniza suficiente nutriente embrionului nutriente embrionului →→ oprire oprire îîn evolun evoluţţieie la un anumit moment la un anumit moment dat (cdat (câând cererile sale depnd cererile sale depăşăşesc net oferta maternesc net oferta maternăă))

Lipsa de distensieLipsa de distensie adecvat adecvatăă a cavit a cavităţăţii uterine care gii uterine care găăzduiezduieşşte te embrionul sau fembrionul sau făătul (uneori ftul (uneori făătul - pozitul - poziţţionat cu capul ionat cu capul şşi trunchiul i trunchiul îîntr-o cavitate, membrele inferioare ntr-o cavitate, membrele inferioare îîn cealaltn cealaltăă cavitate → riscul cavitate → riscul unor unor leziuni leziuni (contact prelungit (contact prelungit şşi traumatizant cu marginea i traumatizant cu marginea septului)septului)

Page 7: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul bicornUterul bicorn

Lipsa de acolare a celor 2 canale MLipsa de acolare a celor 2 canale Müüller ller îîn porn porţţiunea medie cu acolarea iunea medie cu acolarea şşi i fuziunea lor fuziunea lor doardoar îîn n porporţţiunea inferioariunea inferioarăă, , →→ 2 hemiutere2 hemiutere (2 jum (2 jumătăţătăţi de uter) cu un i de uter) cu un singur col singur col şşi vagini vagin

Cele 2 hemiutere pot fi identice sau pot Cele 2 hemiutere pot fi identice sau pot ssăă aib aibăă grade de dezvoltare diferite grade de dezvoltare diferite

Unul dintre hemiutere poate sUnul dintre hemiutere poate săă aib aibăă cavitate, dar care scavitate, dar care săă nu comunice cu nu comunice cu canalul cervicalcanalul cervical

Alteori, un hemiuter poate sAlteori, un hemiuter poate săă nu aib nu aibăă DELOC cavitateDELOC cavitate

Page 8: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul bicornUterul bicorn Are cel mai bun prognostic dintre toate anomaliile mAre cel mai bun prognostic dintre toate anomaliile müüllerienelleriene

Cauze de avort spontan:Cauze de avort spontan:

Lipsa de distensie adecvatLipsa de distensie adecvatăă a hemiuterului gravid concomitent a hemiuterului gravid concomitent cu cu ↑↑ f făătuluitului

Implantarea embrionului pe peretele medial - cel care ar fi trebuit Implantarea embrionului pe peretele medial - cel care ar fi trebuit ssăă fuzioneze cu peretete omolog al celuilalt hemiuter, pentru ca fuzioneze cu peretete omolog al celuilalt hemiuter, pentru ca mai apoi smai apoi săă se resoarb se resoarbăă (ace (aceşşti pereti pereţţi - foarte slab vascularizai - foarte slab vascularizaţţi, i, intervine mecanismul descris la uterul septat) intervine mecanismul descris la uterul septat)

Aceasta anomalie = foarte rar cauzAceasta anomalie = foarte rar cauzăă de avort spontan de avort spontan

Diagnosticul se face prin Diagnosticul se face prin metode imagisticemetode imagistice sau prin sau prin laparoscopielaparoscopie, , cauza cea mai frecventcauza cea mai frecventăă pentru prezentarea la doctor = durerile mari pentru prezentarea la doctor = durerile mari de la ciclude la ciclu

Page 9: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul bicornUterul bicorn

O formO formăă mai bl mai blâândndăă a acestei anomalii = a acestei anomalii = UTERUL ARCUAT UTERUL ARCUAT == prezintprezintăă un fel de un fel de incizurincizurăă spre fundul uterin (fuziune spre fundul uterin (fuziune incompletincompletăă a pere a pereţţilor mediali ilor mediali îîn partea n partea superioarsuperioarăă

ÎÎn acest caz - o cavitate unicn acest caz - o cavitate unicăă sub forma sub forma unei inimiunei inimi

CauzCauzăă rar rarăă de infertilitate de infertilitate

Page 10: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul unicornUterul unicorn Lipsa de formare completLipsa de formare completăă sau par sau parţţialialăă a unei jum a unei jumăăttăţăţi de uteri de uter

Subtipuri:Subtipuri: Uter unicorn cu un corn rudimentar de partea afectatUter unicorn cu un corn rudimentar de partea afectatăă, , cu cu

cavitatecavitate prezent prezentăă care care NU comunicNU comunicăă cu cavitatea uterin cu cavitatea uterinăă, pe care , pe care se inserse inserăă o tromp o trompăă absolut normal absolut normalăă

Uter unicorn cu un corn rudimentar Uter unicorn cu un corn rudimentar cu cavitatecu cavitate prezent prezentăă care care comuniccomunicăă cu cavitatea uterin cu cavitatea uterinăă, de asemenea cu trompa normal, de asemenea cu trompa normalăă

Uter unicorn cu corn rudimentar Uter unicorn cu corn rudimentar ffăărrăă cavitate cavitate Uter unicorn unic care nu prezintUter unicorn unic care nu prezintăă nici o structurnici o structurăă m müüllerianllerianăă de de

partea afectatpartea afectatăă

ÎÎn general, sarcinile pot fi duse la capn general, sarcinile pot fi duse la capăăt (cca 40% se termint (cca 40% se terminăă cu avort cu avort spontan) spontan)

Mecanismele avortului - datorate lipsei de distensie a cavitMecanismele avortului - datorate lipsei de distensie a cavităţăţii ii uterine sau vascularizauterine sau vascularizaţieiţiei deficitare datorit deficitare datorităă implant implantăării embrionului rii embrionului pe peretele medial slab vascularizatpe peretele medial slab vascularizat

Page 11: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul unicornUterul unicorn

Page 12: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Uterul bicornUterul bicorn

Cea mai rarCea mai rarăă anomalie m anomalie müüllerianllerianăă

Lipsa totalLipsa totalăă de acolare a celor 2 canale de acolare a celor 2 canale mmüülleriene lleriene →→ 2 hemiutere cu 2 coluri 2 hemiutere cu 2 coluri uterineuterine

Sarcina poate fi dusSarcina poate fi dusăă la cap la capăăt, mecanismele t, mecanismele avortului fiind cele de mai susavortului fiind cele de mai sus

Page 13: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul Neoplasmul de corp de corp uterinuterin

Page 14: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

Cea mai frecventCea mai frecventăă neoplazie a aparatului genito-urinar neoplazie a aparatului genito-urinar îîn Europa n Europa de Vest de Vest şşi SUAi SUA

Cauze:Cauze:

↓ ↓ incidenţei Ca col uterin (↑ eficienţei metodelor de depistare incidenţei Ca col uterin (↑ eficienţei metodelor de depistare precoce, îmbunătăţirea metodelor de diagnostic, ↑ duratei de precoce, îmbunătăţirea metodelor de diagnostic, ↑ duratei de viaţă a femeiiviaţă a femeii

Utilizarea pe scarUtilizarea pe scarăă larg largăă, dar intempestiv, a preparatelor , dar intempestiv, a preparatelor estrogenice (doze estrogenice (doze ↑, tratamente prelungite)↑, tratamente prelungite)

RomRomâânia – locul III (deficiennia – locul III (deficienţţe de educae de educaţţie sanitarie sanitarăă, deficien, deficienţţe ale e ale rereţţelei medicale) – (locul I: Ca col uterin; locul II: Ca selei medicale) – (locul I: Ca col uterin; locul II: Ca sâân)n)

Page 15: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

Page 16: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

ETIOLOGIEETIOLOGIE

NecunoscutNecunoscutăă

Factori favorizanţi:Factori favorizanţi:

1.1. Variante anatomo-fiziologice:Variante anatomo-fiziologice:

a.a. ObezitateObezitate – cel mai important – lipocitele în exces ↑ – cel mai important – lipocitele în exces ↑ conversiunea periferică a androstendionului în estrogeni; conversiunea periferică a androstendionului în estrogeni; acest proces este mediat de ↓ globulinelor serice care acest proces este mediat de ↓ globulinelor serice care leagă şi transportă hormonii (SHGB – Serum Binding leagă şi transportă hormonii (SHGB – Serum Binding Globulin), cu ↑ consecutivă a estradiolului endogenGlobulin), cu ↑ consecutivă a estradiolului endogen

b.b. NuliparitateNuliparitate

c.c. Menopauză tardivăMenopauză tardivă (> 52 ani) (> 52 ani)

Asocierea lor Asocierea lor ↑ riscul 5 X↑ riscul 5 X

Page 17: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

ETIOLOGIEETIOLOGIE Factori favorizanţi:Factori favorizanţi:

2.2. Anomalii directe anatomo-fiziologice sau diverse boli:Anomalii directe anatomo-fiziologice sau diverse boli:a.a. Ovarul polichisticOvarul polichistic - > 25% - > 25%b.b. HTAHTAc.c. DZDZ Ultimele 2 – rol indirect - prin asociere directUltimele 2 – rol indirect - prin asociere directăă cu obezitatea cu obezitatea

3.3. Expunerea la agenExpunerea la agenţţi cu efect carcinogenetici cu efect carcinogenetic

a.a. Adm. prelungitAdm. prelungităă şşi i îîn doze ↑ de estrogenin doze ↑ de estrogeni

b.b. FrecvenFrecvenţţa > 10x a neoplasmelor la femeile cu tumori a > 10x a neoplasmelor la femeile cu tumori secretante de ovar secretante de ovar şşi la cele cu ovare polichisticei la cele cu ovare polichistice

c.c. Posibilitatea inducerii cu estrogeni a Ca endometru la Posibilitatea inducerii cu estrogeni a Ca endometru la animalele de laboratoranimalele de laborator

d.d. Tratamentul prelungit cu TamoxifenTratamentul prelungit cu Tamoxifen

Page 18: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

ANATOMIE PATOLOGICANATOMIE PATOLOGICĂĂ

MacroscopicMacroscopic

Debut – leziune bine delimitatDebut – leziune bine delimitatăă, discret, discretăă sau difuz sau difuzăă pe pe diverse arii ale endometrului, cu proliferdiverse arii ale endometrului, cu proliferăări polipoide, ri polipoide, exofitice, friabile, uexofitice, friabile, uşşor sor sâângerngerâânde, de culoare gnde, de culoare găălbuielbuie

Istmul Istmul ↑ cu invazie prezent↑ cu invazie prezentăă / absent / absentăă a miometrului a miometrului

Materialul endo-uterin extras pt. dg. = abundent, friabil, ca o Materialul endo-uterin extras pt. dg. = abundent, friabil, ca o masmasăă ""encefaloidencefaloidă"ă"    

MicroscopicMicroscopic

> 98% din cazuri – adenocarcinom (gl. endometriale)> 98% din cazuri – adenocarcinom (gl. endometriale)

2% - variante histologice de adenocarcinom 2% - variante histologice de adenocarcinom şşi sarcoamei sarcoame

Page 19: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

Macroscopic Macroscopic

MicroscopicMicroscopic

Page 20: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

ANATOMIE PATOLOGICANATOMIE PATOLOGICĂĂ

MacroscopicMacroscopic

Debut – leziune bine delimitatDebut – leziune bine delimitatăă, discret, discretăă sau difuz sau difuzăă pe pe diverse arii ale endometrului, cu proliferdiverse arii ale endometrului, cu proliferăări polipoide, ri polipoide, exofitice, friabile, uexofitice, friabile, uşşor sor sâângerngerâânde, de culoare gnde, de culoare găălbuielbuie

Istmul Istmul ↑ cu invazie prezent↑ cu invazie prezentăă / absent / absentăă a miometrului a miometrului

Materialul endo-uterin extras pt. dg. = abundent, friabil, ca o Materialul endo-uterin extras pt. dg. = abundent, friabil, ca o masmasăă ""encefaloidencefaloidă"ă"    

MicroscopicMicroscopic

> 98% din cazuri – adenocarcinom (gl. endometriale)> 98% din cazuri – adenocarcinom (gl. endometriale)

2% - variante histologice de adenocarcinom 2% - variante histologice de adenocarcinom şşi sarcoamei sarcoame

Page 21: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

FORME HISTOLOGICE ALE CANCERULUI DE CORP UTERINFORME HISTOLOGICE ALE CANCERULUI DE CORP UTERIN

1.1. Cancerul endometrialCancerul endometrial

AdenocarcinomAdenocarcinom

Adenoacantom (adenocarcinom asociat cu metaplazie Adenoacantom (adenocarcinom asociat cu metaplazie pavimentoasa)pavimentoasa)

Carcinom adenoscuamos (adenocarcinom asociat cu carcinom Carcinom adenoscuamos (adenocarcinom asociat cu carcinom epidermoid)epidermoid)

Carcinom cu celule clareCarcinom cu celule clare

Adenocarcinom papilarAdenocarcinom papilar

Carcinom secretorCarcinom secretor

Page 22: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

FORME HISTOLOGICE ALE CANCERULUI DE CORP UTERINFORME HISTOLOGICE ALE CANCERULUI DE CORP UTERIN

2.2. Sarcomul uterinSarcomul uterin

a.a. omologomolog pur:pur: - Sarcom stromal- Sarcom stromal

- Leiomiosarcom- Leiomiosarcom- Angiosarcom- Angiosarcom- Fibrosarcom- Fibrosarcom

mixt:mixt: - Carcinosarcom- Carcinosarcom

b.b. heterologheterolog pur:pur: - - RabdomiosarcomRabdomiosarcom

- Condrosarcom- Condrosarcom- Osteosarcom- Osteosarcom- Liposarcom- Liposarcom

mixt:mixt: - - Tumori mixte mTumori mixte müüllerienelleriene

Page 23: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

FORME HISTOLOGICE ALE CANCERULUI DE CORP UTERINFORME HISTOLOGICE ALE CANCERULUI DE CORP UTERIN

Gradul de diferentiereGradul de diferentiere (grading-ul)(grading-ul) – f. important pt. – f. important pt. adenocarcinom (histopatologic) adenocarcinom (histopatologic) →→ conduit conduităă terapeutic terapeuticăă şşi i prognosticprognostic

Gradul IGradul I - adenocarcinom - adenocarcinom bine diferenbine diferenţţiatiat Gradul IIGradul II - diferen- diferenţţiere moderatiere moderatăă (adenocarcinom (adenocarcinom

adenomatos diferen adenomatos diferenţţiat cu poriat cu porţţiuni iuni solide)solide)

Gradul IIIGradul III - - nediferennediferenţţiatiat sau slab diferen sau slab diferenţţiat iat (adenocarcinom predominant solid (adenocarcinom predominant solid

sau sau îîn n totalitate nediferen totalitate nediferenţţiat)iat)

InfluenInfluenţţeazeazăă f. mult f. mult şşansele de supravieansele de supravieţţuire la 10 ani (vindecare) uire la 10 ani (vindecare) →→ leziunile slab diferen leziunile slab diferenţţiate / nedifereniate / nediferenţţiate invadeaziate invadeazăă mult mai mult mai frecvent miometrul frecvent miometrul şşi/sau sunt radiorezistentei/sau sunt radiorezistente

Page 24: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

CCĂĂILE DE PROPAGAREILE DE PROPAGARE

1.1. din aproape din aproape îîn aproapen aproape – cea mai frecvent– cea mai frecventăă- invadarea par- invadarea parţţialialăă / / îîn totalitate a n totalitate a miometruluimiometrului, apoi , apoi colulcolul, apoi , apoi anexeleanexele ( (îîn special ovarele)n special ovarele)

limfaticălimfatică – a 2-a ca frecvenţă– a 2-a ca frecvenţă- - invadarea invadarea ggl. limfatici regionaliggl. limfatici regionali pe m pe măăsursurăă ce invadeaz ce invadeazăă miometrul (ggl. iliaci externi superiori miometrul (ggl. iliaci externi superiori şşi inferiori, iliaci comuni, i inferiori, iliaci comuni, hipogastrici, sacrahipogastrici, sacraţţi, ureterali supra i, ureterali supra şşi sub ureterali, obturatori, i sub ureterali, obturatori, femurali, periaortici)femurali, periaortici)- în cazul invaziei colului uterin, propagarea limfatică - în cazul invaziei colului uterin, propagarea limfatică interesează aceleaşi grupe ggl. limfatice ca la Ca col uterininteresează aceleaşi grupe ggl. limfatice ca la Ca col uterin

vascularăvasculară – cea mai tardivă– cea mai tardivă- - metastazemetastaze în special în special pulmonarepulmonare şi şi hepaticehepatice

Page 25: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

SEMNE CLINICESEMNE CLINICE

Metroragia Metroragia – predominantă – patognomonică la femeia în – predominantă – patognomonică la femeia în postmenopauzăpostmenopauză

PiometriaPiometria

Tact vaginalTact vaginal – – uter uşor ↑ în volumuter uşor ↑ în volum (mult > decât vârsta biologică (mult > decât vârsta biologică la femeile în menopauză sau în menopauza la femeile în menopauză sau în menopauza

tardivă), tardivă), mobilmobil, de , de consistenţă ↓ consistenţă ↓ – – anexele – palpabile numai în cazul propagării anexele – palpabile numai în cazul propagării

la la acestea sau a coexistenţei unei tumori acestea sau a coexistenţei unei tumori ovariene (de ovariene (de obicei secretante) obicei secretante)

Page 26: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

DIAGNOSTIC POZITIVDIAGNOSTIC POZITIV

Semne clinice + investigaţii paracliniceSemne clinice + investigaţii paraclinice

NUMAI anatomo-patologic – NUMAI anatomo-patologic – chiuretaj biopsic fracţionatchiuretaj biopsic fracţionat

Unii autori consideră metoda prea riscantă (diseminarea cel. Unii autori consideră metoda prea riscantă (diseminarea cel. neoplazice) → neoplazice) → alte metode de biopsie endometrialăalte metode de biopsie endometrială (risc de (risc de rezultate fals (–)rezultate fals (–)

HisteroscopieHisteroscopie – cu biopsie ţintită la vedere din leziunile – cu biopsie ţintită la vedere din leziunile endometrialeendometriale

ScreeningScreening-ul – mult mai dificil – citologia dă numeroase rezultate -ul – mult mai dificil – citologia dă numeroase rezultate fals (–)fals (–)

Ecografie cu sonda vaginalăEcografie cu sonda vaginală – măsurarea grosimii endometrului – măsurarea grosimii endometrului

Page 27: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

DIAGNOSTIC DIFERENDIAGNOSTIC DIFERENŢŢIALIAL

Teoretic Teoretic - în prezenţa ex. HP- în prezenţa ex. HP

Clinic Clinic Fibromul uterin submucosFibromul uterin submucos

Polipul endometrialPolipul endometrial

Metrita senilăMetrita senilă

Hemoragiile post-medicamentoase (trat. hormonale)Hemoragiile post-medicamentoase (trat. hormonale)

Tumorile ovariene estrogeno-secretanteTumorile ovariene estrogeno-secretante

Afecţiunile extragenitale → sângerări uterineAfecţiunile extragenitale → sângerări uterine

Page 28: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STADIALIZARESTADIALIZARE

fundamentală pt. conduita terapeutică şi prognosticfundamentală pt. conduita terapeutică şi prognostic

FIGOFIGO (la fiecare stadiu trebuie adăugat grading-ul histopatologic (la fiecare stadiu trebuie adăugat grading-ul histopatologic de diferenţiere: ex. stadiul IA G1, IIB G3, etc.)de diferenţiere: ex. stadiul IA G1, IIB G3, etc.)

Stadiul I Stadiul I - tumoră limitată la - tumoră limitată la corpul uterincorpul uterin

I-AI-A - tumoră limitată la - tumoră limitată la endometruendometru

I-BI-B - invazia - invazia < ½ din grosimea endometrului< ½ din grosimea endometrului

I-CI-C - - invazia invazia > ½ din grosimea endometrului> ½ din grosimea endometrului

Stadiul II Stadiul II - invazia - invazia colului uterincolului uterin

II-AII-A- invazia - invazia glandulară endocervicalăglandulară endocervicală

II-BII-B- invazia - invazia cervicală stromalăcervicală stromală

Page 29: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STADIALIZARESTADIALIZARE

Stadiul III Stadiul III - extensie - extensie în afara uteruluiîn afara uterului – – NU în afara NU în afara pelvisului pelvisului

III-AIII-A - invadarea - invadarea seroasei seroasei şi/sauşi/sau anexelor anexelor şi/sauşi/sau citologie peritoneală (+) citologie peritoneală (+)

III-BIII-B - metastaze - metastaze vaginalevaginale

III-CIII-C - - metastaze înmetastaze în micul bazin micul bazin şi/sau înşi/sau în ggl. ggl. periaortici periaortici

Stadiul IV Stadiul IV - metastaze- metastaze IV-AIV-A - invazia - invazia vezicii vezicii şi/sau aşi/sau a rectului rectului

IV-BIV-B - metastaze - metastaze la distanţăla distanţă, incluzând şi , incluzând şi metastazele metastazele intra-abdominaleintra-abdominale

şi/sau şi/sau ggl. ggl. inghinali inghinali

Page 30: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

PROGNOSTICPROGNOSTIC

Depinde de:Depinde de:

stadiul clinicstadiul clinic şi de şi de gradul de diferenţieregradul de diferenţiere al tumorii → al tumorii → nefavorabil nefavorabil în:în:

stadii mai avansatestadii mai avansate

forme histologice nediferenţiateforme histologice nediferenţiate

vârsta bolnaveivârsta bolnavei – – favorabilfavorabil la cele mai tinere la cele mai tinere

precocitateaprecocitatea şi şi corectitudineacorectitudinea tratamentului tratamentului

Page 31: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

De-a lungul timpului – controverseDe-a lungul timpului – controverse

Actualmente – strategii terapeutice mai puţin heterogene – includ:Actualmente – strategii terapeutice mai puţin heterogene – includ:

ChirurgiaChirurgia

IradiereaIradierea

ChimioterapiaChimioterapia

HormonoterapiaHormonoterapia

Metode adjuvanteMetode adjuvante

Preterapeutic – stadializarea NU este perfectă → aprecierea Preterapeutic – stadializarea NU este perfectă → aprecierea extinderii bolii se poate face NUMAI intra- şi post-operatorextinderii bolii se poate face NUMAI intra- şi post-operator

Page 32: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

ChirurgiaChirurgia – trebuie să aibă în vedere: – trebuie să aibă în vedere:

1.1. Coexistenţa frecventă a determinărilor maligne ovariene Coexistenţa frecventă a determinărilor maligne ovariene metastatice sau primitive → metastatice sau primitive → Histerectomie totală cu Histerectomie totală cu anexectomie bilateralăanexectomie bilaterală (chiar în cazul unui corp uterin mic) (chiar în cazul unui corp uterin mic)

2.2. Invazia subistmicăInvazia subistmică → propagare predominant → propagare predominant limfaticălimfatică → → deschiderea piesei operatorii în timpul operaţiei → extinderea deschiderea piesei operatorii în timpul operaţiei → extinderea intervenţiei cu intervenţiei cu limfadenectomielimfadenectomie şi şi colpectomie mai largăcolpectomie mai largă

Page 33: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

Iradierea endocavitară (brahiterapia) Iradierea endocavitară (brahiterapia) – surse radifere cf. – surse radifere cf. dimensiunii cavităţii uterinedimensiunii cavităţii uterine

Distribuţie neomogenă a dozei tumoricide în masa tumoralăDistribuţie neomogenă a dozei tumoricide în masa tumorală

↓↓↓ ↓↓↓ volumul tumoriivolumul tumorii

Completată cu Completată cu teleterapia pelvisuluiteleterapia pelvisului

Pre- şi post-operatorPre- şi post-operator

Page 34: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

Chimioterapia Chimioterapia

Sarcomul de corp uterinSarcomul de corp uterin şi şi stadiile avansatestadiile avansate

Prim act terapeutic şi/sau terapie adjuvantăPrim act terapeutic şi/sau terapie adjuvantă

Substanţe utilizate:Substanţe utilizate: CiclofosfamidaCiclofosfamida VincristinaVincristina FarmarubicinFarmarubicin LevofalanLevofalan FtorafurFtorafur CisplatiniumCisplatinium

Schemele terapeutice – stabilite de chimioterapeutSchemele terapeutice – stabilite de chimioterapeut

Page 35: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

Hormonoterapia Hormonoterapia

Adoptată de mulţi autori, discutabilă dupa alţiiAdoptată de mulţi autori, discutabilă dupa alţii

ProgestativeleProgestativele → ↓ indicele de diviziune al celulei tumorale → → ↓ indicele de diviziune al celulei tumorale → grad > de diferenţiere → Indicaţii: cazuri avansate, metastaze, grad > de diferenţiere → Indicaţii: cazuri avansate, metastaze, recidiverecidive

Page 36: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

Stadiul I-AStadiul I-A

a.a. Histerometrie ≤ 5 cm:Histerometrie ≤ 5 cm: Intervenţie chirurgicalăIntervenţie chirurgicală TeleterapieTeleterapie la 4 săpt. postoperator (40 Gy / pelvis) la 4 săpt. postoperator (40 Gy / pelvis) +/- +/-

brahiterapiebrahiterapie pe bontul vaginal (funcţie de rezultatul HP) pe bontul vaginal (funcţie de rezultatul HP)

b.b. Histerometrie ≥ 5 cm:Histerometrie ≥ 5 cm: Brahiterapie endocavitară Brahiterapie endocavitară (50-51 Gy în pct. A din parametre)(50-51 Gy în pct. A din parametre) TeleterapieTeleterapie (40 Gy / pelvis)(40 Gy / pelvis) Intervenţie chirurgicală Intervenţie chirurgicală după 6 săpt. de la terminarea după 6 săpt. de la terminarea

teleterapieiteleterapiei

Page 37: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

Stadiile I-B si I-CStadiile I-B si I-C

Brahiterapie endocavitară Brahiterapie endocavitară (50-51 Gy în pct. A din parametre)(50-51 Gy în pct. A din parametre) TeleterapieTeleterapie (40-42 Gy / pelvis)(40-42 Gy / pelvis) Intervenţie chirurgicală Intervenţie chirurgicală după 6 săpt. de la terminarea după 6 săpt. de la terminarea

teleterapieiteleterapiei

Stadiul IIStadiul II

Brahiterapie utero-vaginală Brahiterapie utero-vaginală (60 Gy în pct. A din parametre)(60 Gy în pct. A din parametre) TeleterapieTeleterapie (46-48 Gy / pelvis)(46-48 Gy / pelvis) Intervenţie chirurgicală Intervenţie chirurgicală la 5-6 săpt. de la terminarea teleterapieila 5-6 săpt. de la terminarea teleterapiei

Page 38: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

Stadiul IIIStadiul III

TeleterapieTeleterapie (50 Gy / pelvis) + (50 Gy / pelvis) + chimioterapiechimioterapie + + hormonoterapiehormonoterapie

Brahiterapie endocavitară Brahiterapie endocavitară şi/sauşi/sau intravaginală intravaginală în funcţie de în funcţie de statusul localstatusul local (30-40 Gy în pct. A din parametre)(30-40 Gy în pct. A din parametre)

Intervenţie chirurgicală limitată Intervenţie chirurgicală limitată (NU histerectomie subtotală)(NU histerectomie subtotală)

Postoperator, Postoperator, hormonoterapiehormonoterapie + + chimioterapiechimioterapie (10-12 cure în (10-12 cure în total)total)

Page 39: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

STRATEGIA TERAPEUTICSTRATEGIA TERAPEUTICĂĂ

Stadiul IVStadiul IV

PolichimioterapiePolichimioterapie

HormonoterapieHormonoterapie

Intervenţie chirurgicala Intervenţie chirurgicala de necesitatede necesitate

Tratament paleativTratament paleativ

Postoperator,Postoperator, în funcţie de:în funcţie de: tipul intervenţiei, gradul exerezei, tipul intervenţiei, gradul exerezei, rezultatul ex. HP rezultatul ex. HP al piesei operatorii şi limfoganglionilor:al piesei operatorii şi limfoganglionilor:

PolichimioterapiePolichimioterapie

Teleterapie Teleterapie corelată cu doza administrată preoperatorcorelată cu doza administrată preoperator

HormonoterapieHormonoterapie

Page 40: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Neoplasmul de corp Neoplasmul de corp uterinuterin

SARCOMUL UTERINSARCOMUL UTERIN

Formă rară - 1% din cazuriFormă rară - 1% din cazuri

Diagnosticat de obicei intraoperatorDiagnosticat de obicei intraoperator

Tumoră radiorezistentăTumoră radiorezistentă

Tratament de elecţie:Tratament de elecţie:

Histerectomie totală cu anexectomie bilateralăHisterectomie totală cu anexectomie bilaterală

Chimioterapie complexă (mai multe cure)Chimioterapie complexă (mai multe cure)

Page 41: Malformatiile Uterine. Neoplasmul de Corp Uterin

Vă Vă mulţumesc mulţumesc

pentru pentru atenţie!atenţie!