maksim kemurahan wonten ing crita sambung .djaka lodang wonten maneka warna, kadosta: crita rakyat,

Download MAKSIM KEMURAHAN WONTEN ING CRITA SAMBUNG .Djaka Lodang wonten maneka warna, kadosta: Crita rakyat,

Post on 21-Aug-2019

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MAKSIM KEMURAHAN WONTEN ING CRITA SAMBUNG

  SALEBETING KALAWARTI DJAKA LODANG

  EDISI JANUARI-AGUSTUS 2013

  SKRIPSI

  Dipunajengaken Dhateng Fakultas Bahasa dan Seni

  Universitas Negeri Yogyakarta

  Minangka Jejangkeping Pendadaran

  Anggayuh Gelar

  Sarjana Pendidikan

  Dening :

  Anatika Vivin Irfiani

  NIM 10205244060

  PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA

  JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH

  FAKULTAS BAHASA DAN SENI

  UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

  2014

 • v

  SESANTI

  je/bsukimw[by

  Jer Basuki Mawa Beya

  r[wr[wrnTsMl=ml=putu=

  Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung

  sptemenTinemu

  Sapa Temen Tinemu

  PISUNGSUNG

 • vi

  Kanthi raos syukur dhumateng Allah SWT karya ilmiah menika kula

  pisungsungaken dhateng : Alm. Bapak saha Ibu kula ingkang sampun paring

  panyengkuyung saha pandonga

  PRAWACANA

 • vii

  Puji syukur konjuk ing ngarsaning Allah SWT awit sampun paring

  kasarasan, kanikmatan saha kabegjan satemah skripsi kanthi irah-irahan

  Panganggening Maksim Kemurahan wonten ing Cerbung Salebeting Kalawarti

  Djaka Lodang Edisi Januari-Agustus 2013, sampun pungkasan anggenipun nyerat,

  skripsi menika kaserat kangge njangkepi salah satunggaling padadaran anggayuh

  gelar Sarjana.

  Skripsi menika saged pungkasan anggening nyerat amargi awit sampun

  dipunsengkuyung saking mapinten-pinten pihak. Awit saking menika, panyerat

  ngaturaken agenging panuwun dhateng.

  1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd. MA, minangka Rektor Universitas

  Negeri Yogyakarta ingkang sampun paring idin kangge nglampahi panaliten

  menika

  2. Bapak Prof. Dr. Zamzani, M.Pd minangka Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

  Universitas Negeri Yogyakarta ingkang sampun paring kalodhangan anggen

  kula nyerat skripsi menika

  3. Bapak Dr. Suwardi, M.Hum minangka Pangarsa Jurusan Pendidikan Bahasa

  Daerah Universitas Negeri Yogyakarta ingkang sampun paring idin kangge

  nglampahi panaliten menika

  4. Bapak Drs. Mulyana, M.Hum minangka pembimbing , ingkang sampun kersa

  paring bimbingan saha ngelmu ingkang migunani saengga skripsi menika

  saged dipunpungkasi kanthi sae

  5. Bapak Drs. Afendy Widayat, M.Phil, minangka Pembimbing Akademik

  ingkang sampun maringi bimbingan saha pandom salebeting kula sinau

  wonten ing Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah

  6. Bapak, Ibu Dosen Pendidikan Bahasa Daerah ingkang sampun paring kawruh

  mawarni-warni inggih ingkang murakabi kangge panyerat saha staf babagan

  administrasi kangge panyerat

  7. Alm. Bapak Samsudi, Ibu Siti Khoiriyatun, Adhik Rizka, Simbah Narto,

  Simbah Putri, Simbah Kakung saha sedaya kulawarga ingkang boten saged

 • ix

  DAFTAR ISI

  Kaca

  IRAH-IRAHAN .......................................................................................................... i

  PASARUJUKAN ....................................................................................................... ii

  PANGESAHAN ........................................................................................................ iii

  WEDHARAN ........................................................................................................... iv

  SESANTI .................................................................................................................... v

  PISUNGSUNG ......................................................................................................... vi

  PRAWACANA ........................................................................................................ vii

  DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix

  DAFTAR TABEL....................................................................................................... xi

  DAFTAR SINGKATAN............................................................................................ xii

  SARINING PANALITEN ..................................................................................... xiii

  BAB I PURWAKA .................................................................................................... 1

  A. Dhasaring Panaliten ........................................................................................ 1

  B. Underaning Perkawis ...................................................................................... 3

  C. Watesaning Perkawis ...................................................................................... 4

  D. Wosing Perkawis ............................................................................................. 4

  E. Ancasing Panaliten .......................................................................................... 4

  F. Paedahing Panaliten ........................................................................................ 5

  G. Pangertosan ..................................................................................................... 5

  BAB II GEGARAN TEORI ..................................................................................... 7

  A. Deskripsi Teori ................................................................................................ 7

  1. Pragmatik .................................................................................................... 7

  2. Prinsip Kesopanan ....................................................................................... 9

  3. Maksim Kemurahan .................................................................................. 10

  4. Fungsi Basa................................................................................................. 13

  5. Konteks ....................................................................................................... 19

 • x

  6. Crita Sambung ........................................................................................... 21

  7. Kalawarti Djaka Lodang .......................................................................... 22

  B. Panaliten Ingkang Gayut .............................................................................. 23

  C. Nalaring Panaliten ........................................................................................ 24

  BAB III CARA PANALITEN ................................................................................ 27

  A. Pendekatan Panaliten ................................................................................... 27

  B. Data saha Sumber Data Panaliten ............................................................... 27

  C. Pirantining Panaliten .................................................................................... 28

  D. Caranipun Ngempalaken Data .................................................................... 29

  E. Caranipun Nganalisis Data ........................................................................... 30

  F. Caranipun Ngesahaken Data ........................................................................ 30

  BAB IV ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGAN .................................. 32

  A. Asiling Panaliten ............................................................................................ 32

  B. Pirembagan .................................................................................................... 41

  1. Fungsi panganggening maksim kemurahan .............................................. 41

  (1). Fungsi Personal ..................................................................................... 41

  (2). Fungsi Interpersonal ............................................................................ 44

  (3). Fungsi Direktif ...................................................................................... 61

  (4). Fungsi Referensial ................................................................................ 68

  2. Fungsi penyimpangan maksim kemurahan ............................................... 70

  (1). Fungsi Personal ..................................................................................... 71

  (2). Fungsi Direktif ...................................................................................... 79

  (3). Fungsi Referensial .............................................................................. 100

  BAB V PANUTUP ................................................................................................. 103

  A. Dudutan ........................................................................................................ 103

  B. Implikasi ....................................................................................................... 104

  C. Pamrayogi .................................................................................................... 104

  KAPUSTAKAN ..................................................................................................... 105

  LAMPIRAN............................................................................................................ 107

 • xi

  DAFTAR TABEL

  Kaca

  Tabel 1. Kartu Data Maksim Kemurahan ................................................................. 29

  Tabel 2. Fungsi Panganggening Maksim Kemurahan.....................................

Recommended

View more >