makaleler i 153

Download Makaleler i 153

Post on 22-Jun-2015

392 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. www.atsizcilar.com Sayfa1

2. www.atsizcilar.com Sayfa2 BLM1:TRKLER KURTARILMAMITRKLER Trkiyednda60milyonTrk,kurtarlmamolarakyayor.OsmanlTrklerininblmleriolarak yanbamzdaduranRomanya,Yugoslavya,Bulgaristan,BatTrakya,Rodos,SuriyeveKerkk TrklerinindndaaslbykTrkkesimiran,Afgan,Sovyetlerveinhkimiyetindetutsaktrlar.Bu drtdevletkenditabiiyetlerindebulunanTrklerehibirhaktanmamakta,eldeedilmibazhaklar uzunfedakrlklarla,bykmcadeleylesalanmbulunmaktadr. randaki13milyonTrk,buzayfveiptidaimparatorluunenbykunsuruolduuhalderanda Trkeretimyapanokulyoktur.Almasyasaktr.Birokdevletdairelerininduvarlarnayalnz Farsakonuulacanadairlevhalaraslmtr.rann60.000ErmenisiiinradyodaErmeniceyayn yaplrkenzenginkltrl13milyonTrkiinbylebireydnlmemektedir.nkFarslarn iddiasnagrerandaTrkekonuanlaraslndaFarsolupMoollarranzapdettiizamanbunlar zorlaTrkekonumayamecburetmitir. Bununnekadarglnbiriddiaolduuortadadr.Aslnda,YedinciAsrdakiArapistilsndansonra rantamamenyokolmu,Araplar,ranmedeniyetinikkndenkazm,hattaArapkanrankanyla kararakeskisarnrantipiortadankalkponunyerinebugnkesmer,karasal,ArapsAcemtipi kmtr. 910.yzyllardaArapAbbasihalifelerinebalolarakrannbazblmlerindekurulanyerli hanedanlarvebunlarnsonuncusuveenbyolanBveyhliler,11.yzyldakiSelukluftuhatyla kaldrlm,byleliklerandadokuzasrsrenTrkhkimiyetibalamtr.MoollarnzorlaTrke konuturduklarhalk,dahaMoollartarihsahnesindeyokkenkuzeydenHazarveSibir,doudan OuzadylagelenbuTrklerdir.BalarndakiengizHanedanGkTrksoyundanolanveMooldan ok,bykounluklaTrklerdenolumubulunanGkMooldevletiise13.asrdaAzerbaycanve AnadoluyabirbuukmilyonTuranlilegelerekbulkelerinkesinsonuluolarakTrklemesini salamtr. teimdi,biroldubittiiletekrarFarshakimiyetinegeenrandaki13milyonsoydamzrannen zeki,cevvl,alkanvesavaunsuruolduuhaldeinsanhaklarndanmahrumdur.Onlardnmek veonlariinbireyleryapmakhakkmzvegrevimizdir. randanokgeri,stelikokdayoksulolanAfganistannkuzeyindede3milyonzbekveTrkmen vardr.AfganistannbukuzeyblgesiAfganTrkistandr.Komnistkyclndankaarak Afganistanageenzbek,Trkmen,pekazdaKrgzTrkilebugn3milyonavaranbuTrkler, ancak%5iokuryazarolaniptidaiAfganllarnhakimiyetialtndadr.2530ylnce,hayvan srleriylebirlikteTrkiyeyegmekisteyenonbinlerceTrkmeneAfganhkmetiizin vermemitir.BuTrklerindeTrkeretimyapanokullar,radyodanTrkeseslenenspikerleri yoktur.AfganistandenenlketarihtekiTrkKuanlarn,AkHunlarn,Gaznelilerin,Temirlilerin lkesidir.AfganehirleribueskiTrklerinmedeniyeteserleriyledoludur.Bunlardnmekveonlar iinbireyleryapmakdahakkmzvegrevimizdir. 3. www.atsizcilar.com Sayfa3 SovyetlerBirliiise40milyonTrkleenkalabalkTrknfusunubarndrandevlettir.Soyumuzun anayurduoradadr.Eneskitarihantvehatralarmzoradadr.MoskoflarnTrkgcnkrmakiin ayralfabelerleayrmillethalinegetirmeyealtKazak,zbek,Tatar,Bakurt,Krgz,Trkmen, uva,Karakalpak,Azer,Oyrat,HakaslarvedahakkidarblgelerdeyaayanYakutBalkar, Karaay,Nogay,Kumuk,AltaylgibiTrklerheporadadr.HepsineayrtarihleruydurulanbuTrkler, bykmazidenvebykdevlettengelmeninverdiikuvvetleMoskofbasksnabaarylakar koymaktadr.Artkonlarnbilginlerivehertrluzmanlarvar.Direniyorlar. Ruslareskisaldrganlklarnkaybetmilerdir.YalnzBatdandeil,lkdalarolanindende korkuyorlar.Komnizmiflsadorugitmekte,RusnfusuyerindesayarkenTrkleroalmaktadr. Karanlklararasndanmitimekleriakmaktadr.BuTrkleridnmekdehakkmzve grevimizdir. Dnyannenkalabalkolan,belki850milyonluk,belkibirmilyarlkindekiTrklerisedahamhim birtehlikeilekarkaryadr:BugenitopraklaraTrklerinbirkakatinliyerletirilmesiFakat tabiatkuvvetleriTrklerikorumakta,inTrkistanndainlileryaayamamaktadr.Yaaypreseler bile,oradabirtekTrkkalmasabilegnnbirindeoKunlarveUygurlardiyaronlardanyinealnp Trkletirilecektir.indeTrknfusukalmaddiyetarihmiraslarbrakacakdeiliz.BugnKrmda daTrkyokamaKrmbizimdir.Gnnbirindemutlakakurtarlacaktr. OTrkleriunutmayz.Unutamayz.Biraile,naslgurbetteveyauzaktaolmaklabirferdiniunutmazsa, birmilletdebakahakimiyetleraltndayaayankardeleriniyleceunutamaz.Busebeplenerede olurlarsaolsunlarbtnTrkleridnmek,onlarnacvesevinlerineortakolmak,iyiliklerini istemekvegnnbirindebtnTrklerinbirleeceklerinidnerekbuuurdaalmakherTrkn vazifesidir. Trkmilletibykbirmillettir.Tarihtekifonksiyonuokbykolmutur.Trkdevletibirkadefa dnyannvetarihinenbykdevletihalinegelmitir.Bylebirmilletidnyabirlesebileortadan kaldramaz.20.yzylTrklerinbtntarihlerindegrlmedikekildeoaldklarbirasrdr.Buasr Batmedeniyetininvekomnizminyprand,zldbiradr.Trkmilletininahlanmasiin yenidenbyknderlereihtiyavardr.20.yzylnsoneyreinde(19672000)elbettebylebir klavuznderkacaktr.Partiliderlerindenbylebirnderkamaz.Partiler,tabiatlaricab, birbirleriniyemeklemeguldr.nder,partilerdendeil,dorudandoruyamilletiniindenkarak yenibirBozkurtolacaktr.TanrkutMetenin,iiYabgunun,stemiKaann,Kradn,lteriKutlu Kaann,KlTeginin,BayanurKaann,arBeyin,OruReisinruhlarndaniaretalmbirnder yksekahlkvebykerdemlebukutluiibaaracaktr. TutsakTrkElleriveonunOsmanBaturgibibinlerceehididururken,ZenciLumumbaya,Hoi minhe,Maoyadestandzenlerelnetolsun.Milletinbykyarnvevncyleuramakdururken iigndeliklerinihayatnenmhimmeselesihalinegetirmekisteyensolaklaralnetolsun.Trk rknnyceliiortadaikenBenhillibiringeneileykseltirimdiyenyobazkpeisusturmayan haysiyetsizprofesrelnetolsun! Trknyldrminecektir. 4. www.atsizcilar.com Sayfa4 TanrnngazabbunlarnstneinmezsedahamthiolanTrknyldrminecektir. TKEN,1975,say.7 YUNANSTANTRKLER YunanistanTrkleriderkenhiphesizbugnYunanistanadntayandevletinsnrlariinde yaayan,fakatikincisnfvatandamuamelesigren,aayukar,Amerikadakizencilerleayn kaderesahipolanrkdalarmzanlatmakistiyoruz.Yoksa,bugnYunanistandenilendevlette," yunanl"denenveeskiHelenlerindilindenbozmabirdillekonuantopluluuneskiYunankltrve OrtodoksmezhebiylebirleenvekanbakmndanounluklaslavveArnavutlardanbozmakarkbir milletolduunubiliyoruz. BukarkmilletkendisinihemeskiYunann,hemdeBizansndevamvetorunlarsaymakgibi glnbirtezadniinde,Megalodeannhlyasylasarhobirtopluluktur.BizansneskiYunanla kanbakmndanilgisibulunmadtarihibirgerektir.Fakatbtnbuaykrlklara,glntezatlara ramenYunanistan,Batnnmarkocuudur.OnlardaeskimedeniYunanndevamntahayyl edenBatllarnmaddivemaneviyardmlarylabirYunandevletikurulmu,negariptirkitarih sahnesindegzkenherdevletinzaferlerlebymesisosyalbirkaideikenYunanistanbirbuuk asrlktarihindehemendaimayenilerekktsavalararamen,tpkdayakyedikebyyen Tepegzgibi,daimabym,bydkedeitahartmtr. YunanistannhakszyeredesteklenmesininsonrneiniKbrsdavasndaAmerikaBakanJohnson vermi,KbrsTrklerininldrlmeyekadarvarankyclklardankurtarlmasiinyaplacakTrk kartmasnaengelolarakhemNATOdavasnadarbevurmu,hemdedurupdururkenTrkiyedebir Amerikandmanldomasnasebepolmutur. NATOdavasnavurulandarbedemektenmaksadmzudur:ikisideNATOnunyesiolanbu devletlerdenTrkiyeherbakmdanYunanistanagre,llemeyecekkadargldr.Buikisinden birinifedaetmekgerektiizamanakl,mantkveaskerizihniyetYunanistannfedaedilmesini gerektirir. Butpksavatabirtmeniinbirtaburungzdenkarlmasnabenzer.Amerikannbubasit gerektengafletetmesinetabiiimkanyoktur.Sebep,yukardadabelirttiimizgibiYunanakar duyulansempatidirveherhaldeHristiyanlktaassubudabundanepeyceroloynamtr. Hakszolduuzamanlardabile,koruyuculartarafndanmutlakakurtarlacanbilenYunanistaniin Megalodeaygtmektentabiibiryololamaz.Biryandanbymek,biryandandabakalarnn sayesindeiettiilkelerdekiaznlklaryoketmekonunbalcadncesivehedefidir. LozanBaryapldzamanBatTrakyada120binTrkekarbeonbinYunanlbulunuyordu. 1923LozanBarndan1968sonunakadargeen45yldabuTrklerin,Trkiyedekiarttandahaaz, mesela%2oranndabiroalmailebugn228binkiiolmasgerekirken,aksine90binkiiye inmiler,YunanllarisebublgedesaycaTrklerigeerekounluusalamlardr. 5. www.atsizcilar.com Sayfa5 Hangipartiyemensupolursaolsun,btnYunanhkmetleriTrklerehertrlbaskyaparak memlekettenkarmannyollarnbulmular,trlkanunlarkararakTrklerintopraklarnokucuza almaybaarmlar,butopraklarYunanllaryerletirerekveonlariktisadenTrklerdenstnklarak BatTrakyadanTrklsilmeyolunagirmilerdir. TrkiyeCumhuriyetihkmetleriisedaimaiilerleuratklar,dTrklerinvarlnunuturhale geldikleriiingzlernndekibudramaseyircikalmlar,ellerindekistanbulRumlarvePatrikhane gibiikikuvvetlikozolduuhaldehibireyyapamamlardr. DemokratPartizamanndabiraralk,dgrnbakmndandzelmiolanTrkYunan mnasebetleridolaysileBatTrakyadabir"CelalBayarLisesi"alm,Trkiyedenretmenler gitmi,fakatbunlarnhepsibiraldatmacadanilerigeememitir. Aznlklarndevletlerarasndakidostluklaraengelolduumalumdur.Buikidevlettekiaznlklarda, siyasimnasebetleri,aynsebepleaynneticeyegtrmektedir. ResmiGazetedeskskgrlen"vatandalktankarlanlar"listelerindeTrkiyeliRumlarbykbir yekuntutmaktadr.PapaEftimtaifesiolanveTrkaslndangelenkkbirOrtodokstopluluu dnda,buRumlardanTrkiyeyehibirhayrgelmeyeceiniherkesbilmektedir.YaniTrklerle Yunanllarndostolmasnaimkanyoktur.Natoittifakgibisiyasimecburiyetlerbilebudostluu salayamamtr.YunandandostolmayacanagredeTrksiyasetininoradakiTrkleridnmekve kurtarmakbakmndanyenidenayarlanmaslazmdr. Trkiyeninhatthareketidiedi,gzegzprensibinegreolmal,BatTrakyadanrktlenher TrkekarlkmrozveBozcaadailestanbuldanaynsaydaRumrktlerekTrkiyedenkmaya mecburedilmelidir.Yunanllar,TrklerihangiusulvebahanelerlekaryorsaTrklerdeRumlarayn usulvebahanelerlekapdaretmelidir. BumeseleTrkiyeninbiriiiolduuiiniriliufakldevletlerdenhibirisininkarmakyetkisivehakk yoktur.BylebirkarmaolursaTrkhariciyesininelbettevereceimakulcevaplarbulunacaktr.Bu cevaplar,hiphesizdiplomatikdilleolmakartile,meselaAmerikaya"senkendizencilerinebak", Rusyaya"KazaklardanveEstonlardan,heleKrmlardannehaber",ngiltereye"cumhuriyet hkmetikraliyethkmetindenskoyannbamszlndikkatealmasndilemeklekesbieref eyler"eklindeolacaktr. Aktifvemilliyetielemanlarlaileyencesurvezekibir"DileriBakanl"bukkgrevibaaryla yapabilir. BatTrakyadediimizyerbizimdnkbirikikazamz,saylar90bineinenTrklerdednkfatih sahiplerinintorunlardr.Kendisindenkoparlanlkelerdekirkdalarlailgilenmekisehembirmilli lkii,heminsanlkborcu,hemdeerefvefaziletdavasdr. GZLEM,9Ocak1969 6. www.atsizcilar.com Sayfa6 TRKVERUM Trkiye1040taDandanakanSavandansonraHorasandakurulmu,ran,Irak,Azerbaycanve Anadoluyudahasonraelegeirmitir. TrkiyetarihininOnBeinciYzylsonlarnakadarolanblmTrkRumSavaolarak zetlenebilir.nk,dahadevletkurulmadan,ar