makaleler 4

Post on 30-May-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Makaleler 4

  1/217

 • 8/14/2019 Makaleler 4

  2/217

  www.atsizcilar.com Sayfa 2

  BavekilSaraolu kryeAkMektup

  SaynBavekil,

  HemTrk,hemdeBavekilolduunuziinsizebuakmektubuyazyorum.YalnzBavekil

  olsaydnzbunlaryazmakemeinekatlanmazdm.nkTrkolmayanbirbavekilehitapetmenin

  nekadarbo olduunubilirim.YalnzbirTrkolsaydnzyineyazmayalzumgrmezdim.nk

  faydaszkalacakolduktansonra,sizdendahaeskiTrklerleyardmdertleriniherzaman

  konuabilirim.FakatTrkolarakidaremakinesininbandaolduunuziinsizinlekonumaktan

  faydalardoabileceineinanyor,onuniinsizehitapediyorum.

  MilletMeclisinde,5Austos1942gnverdiiniznutukta"BizTrkzTrkyzvedaimaTrk

  kalacaz.BizimiinTrklkbirkanmeselesiolduukadarvelaakalokadarbirvicdanvekltr

  meselesidir"demitiniz.Trktarihiyleuram birmnevverolaraksyleyebilirimkinerkmzn,ne

  dedevletimizintarihinde,Trkmilliyetiliiresmbirazdanbukadarkesinszlerlehibirzamanaavurulmamt.BuszlerinTrkevrelerdenaslsevinlekarlandnanlatmayalzum

  yoktur.FakataradanbirbuukylaanbirzamangetiihaldebizbuTrklni alanna

  gemediinigrmektendoanbirskntiindeyiz.Fikirleri hlinegeldiizamanmnalanr.Buna

  lkderiz. halinegelmeyecekfikirlerisehamhayaldenbakabir eydeildir.Yetmi yldanberi

  ileneilenebugnkdurumunaerienkuvvetliTrklnartktatbikatalanndadakendisini

  gstermesizamanelbettegelmitir. tebusatrlarngttistek,size,Trklnniinyalnz

  szdekalarak,bugnnimkanlarnispetinde,i halinegelmediinisormakveTrklktatbikat

  sahasnagemediiiinyurdumuzundmanolanfikirlerinnaslgeliipyayldnanlatmaktr.Bir

  bavekilehangisfatvecretlebusoruyusoruyorsundiyemezsiniz.Halkbirhkmetinbavekili

  iseniz,mensupbulunduunuzpartiningazeteleritarafndanbirokdefatekrarlandgibirejimimiz

  demokratbirrejimsevesizdebirokdefasylediinizgibihalkarasndanyetimi olmaktakigururu

  belirtenszlerinizdesamimiisenizveeerMilletMeclisininazalanhakikatenbizimvekillerimiziseler,

  sizdebirbavekil,halkadam,demokrathalkveTrkolmakdolaysylabenidinlemeye

  mecbursunuz.Yok,bunlardorudeildebirergsteritenibaretse, phesiz,benimbuhitabm

  cretkrldaaanbirkstahlktrvebununilkkarldaOrhun'unsusturulmasdr.

  SaynBavekil,

  Eseflesylemeyemecburumki,Trklknazariyatsahasndakalmayadevamederken,bumilletin

  vebulkenindmanolansolcufikirlerbazensinsi,bazenakyrmekte,bymekte,

  propagandasnyapmayadevamediyor.HalbukisizinTrkvepartinizinaltokundanbirtanesinin

  demilliyetilikolduunagrebununbyleolmamasicapederdi.Pekuzunkonuarakesastan

  ayrlmaktansarnekvererekbugnngereklerinigstermekdahadoruolacandansize

  memleketimizin,kanunlarmznmilliyetiliiile,sizinTrklnzlebadamaskabilolmayan

  olaylargstereceim:

  Birkagnnce,Baltacolu smailHakk'nnEminnHalkevindeverdiibirkonferanstamhimbir

  hdiseoldu.Gazetelerinancakmizahstunlarndayeralanbuhdiseyibilmemiittinizmi?Herhalde

  iitmemi olacanzbuvakaybensizeksacaanlataym:Baltacolununmilliyetiliklehindeszsyleyeceinihaberalanbazzmreler(yanisolcular,komnistler,yanivatanhainleri)bu

 • 8/14/2019 Makaleler 4

  3/217

  www.atsizcilar.com Sayfa 3

  konferanstabirhdisekarmayakararveriyorlar.Konferansgnsalonunsoltarafn(dikkatinizi

  ekerim)dolduruyorlarvekonferanskrsyegeldiizamanlzumundanfazla,dakikalarcasren

  alklarlailknmayiiyapyorlar.Fakatbunmayi alk eklindeolduuiinkimseninaklnaktbir

  eygelmiyor.Herkesbunuterbiyesizbirsevgigsterisisanyor.KonferansnbiryerindeBaltacolu

  hoagidenbirjestvetebihyaptzamanherkesglmsyor.Fakatsoltarafbuglmseyii

  kahkahalar eklindeuzunzamandevamettiriyor.Yinekimseninaklnabir eygelmiyor.Herkesbunu

  ktterbiyelilerinbirglsanyor.Fakatbirazsonra,BaltacoluTrktiyatrosundanbahsettiisrada

  yineaynsoltaraftanbirksrkbalyor,oalyor,grlthalinialyor.Yinekimsebununbir

  komnistnmayiiolduununfarkndadeil.

  Konferansgrltdendolaysusmayamecburkalyor.Herkesingzksrenlerinzerindeikensol

  tarafnenarkasndanbirneferkalkyorveksrenleredoru:"niversitegenleri!Dinlemeye

  mecbursunuz"diyebaryor. teozamansalondakilerilkncekialkn,dahasonrakikahkahannve

  imdikiksrmelerinmnsnanlyor.MnevverbirTrkolduuanlalanneferelbiseligencinsert

  ihtarzerinebirandaksrmelerkesiliyorveoandaiikavrayanlardanmilliyetibirtbbyelisataraftanayaakalkarakksrenlere:"Namussuzkomnistler!Milliyetilikhakkndaszsylendiiiin

  byleyapyorsunuzdeilmi?"diyehaykryor.Tabiidirki,haysiyetvenamusubirburjuvauydurmas

  diyetelkkiedenkomnistlerdenkimsebutahkirealdrmyor.Yalnzkendilerineevrilmi olanateli

  baklaraltndasinipsusuyorlar.0zaman,Baltacolu,nmayiilerebakarak ylediyor:"Korktuum

  iinsustumsanmayn.Sadeceacdmiinsustum."Hatip,konferansnadevamediyor.Kendisinehas

  olanbelgatlekomnistliipaavrayaevirenbirkaszsylyor.Artkbukadarnadayanamayanve

  konferansnbitmekzereolduunusezenmarksisttaslaklarsalonuterketmeyebalyorlar.Fakat

  bunudanmayi eklindevekastbirgrltileyapyorlar.Salonundnda,holdeikier,erkiilik

  gruplarhalindetoplananbugruhunarasndamerakdolaysyladolaanmilliyetibirniversitegenci

  butaslaklardanbirinin,Baltacoluyatulumbacazylabirkfrsavurduktansonra"bizemilliyetilikdolmasyutturacakt"dediiniiitiyor.Busradaieriyeresmklkldrtbe polisingeldiinigrnce

  taslaklarabucaksokaafrlaypkayboluyorlar.

  Fakat alacaknokta uki:HalkPartisininbirmebusu,HalkPartisininbirmessesesindevatanve

  milletdmanlartarafndantahkirolunduuhaldekimseninklkprdamyor.NeHalkevi,nepolisbir

  takibatveyatahkikatyapmayalzumgryor.AyngeceLeylTpTalebeYurtlarndamilliyetilerle

  solculararasndabalayanmnakaadvebinmekzereikenheryerdedaimagrlenuzlatrc

  tarafszlarnarayagirmesiylemeselekapanyor.

  SaynBavekil!

  teTrklnhkimolduubirTrklkesindebylebirolayoluyor. inenktcihetidebu

  nmayiiyapanlarnhemniversiteli,helebirounundevletparasylatalebeyurtlarndaokuyan

  talebeleroluudur.Demekkidevletbilmedenkoynundaylanbesliyor.Kzlgzl,sinsivezehirli

  ylanlar...Buylanlaryarnbirerdoktorolupyurtkelerindevazifealdklarzamanilkileribaltalama

  hareketlerinegirmekolacak,vatanarkadanvuracaklar,beklediklerikzlsabahTrkiye'yegetirecek

  olanyabancordularaajanlkedeceklerdir.Zatentopluvetekilatlbirhaldedaha imdiden

  konferanslardanmayi yapmalardabugndenajanlketmeyebaladklarnndelilidir.Bunmayii

  yapanlarnarasnda,Almanya'yatahsilegnderilerekkomnistlikyaptiintalebemfettii

 • 8/14/2019 Makaleler 4

  4/217

  www.atsizcilar.com Sayfa 4

  tarafndangerialnan,fakatbazmebusamcalarsayesindeAnkaraniversitesinedoentolarakgiren

  birkomnistinikikardeininbulunmasdabilmemkiibretlebaklmayademezmi?

  Acababylebirvakabakalkelerdeolabilirmiydi?Rusya'damarksizme,Almanyave talyada

  milliyetilieaykrenufakbirhareketnaslkarlkgrrd?

  Hatta ukkBulgaristan'daBulgarlkaleyhindekibirszveyaharekettasarlamasnaslkarlanrd?

  Herhaldekkndenkaznmaksuretiylekarlanrd.Yazkkianayasamzlayasakedilmi olanyabanc

  fikirleribenimseyenveyarndevlettemnevvertabakaytekiledecekolanocuklarmilliyetilie

  kargeldiklerihaldeonlarabir eyyapmyoruz.

  stanbul'daTrklekaryaplankstahlklarbukadardeildir.YineHalkevinde stikllMar

  alnrkenayaakalkmayanmelezler,birerkeklisesindeTrklklealayederek"arabacaraba

  olmadgibiTrkdeTrkdeildir"diyentarihretmeni,birkzortaokulundatalebesine"Trk

  deilmisiniz?Allahbelnzversin.Almanveya ngilizolmadmapimanm"diyenbakabirtarihretmenihepmillerefimizesaldran,fakatkarlkgrmediiiinkstahlnarttrmaktadevam

  edenmikroplardr.

  Bumikroplarntehlikesiniartkrtbasedecekadavedurumdadeiliz.Vaktiylebavekil smetPaa

  "havatehlikesivardr;enaa500uamzolmaldiyerektehlikeleriolduugibigstermek

  usulnkoymu,sizdenncekibavekilRefikSaydamda"devlettekiltA'danZ'yekadarbozuktur,

  dzeltmekister"diyerekakkonumausulndebiradmdahaatmt.Sizdeihtikrlabaa

  kamadnz,zeytinyaticaretiyleuraanbazkimselerindevletinbanabelolduunu

  sylemekleburdadevametmekteolduunuzugsterdiniz.Bunlarabakarakkuvvetleumuyorum

  kisizinleakkonumakkabildir.GerekReisicumhur smet nn,gereksesiznutuklarnzdamilletinibirliiniistememi miidiniz? tebendesizinsamimszlerinizebtnmillive ahsisamimiyetimle

  cevapverereki birliiyapyor.Devletilerine,yukardanbaktnziinancakaadangrlmesi

  kabilolanvesizinnazarnzaulaamayanbazolaylarsizehaberveriyorum.

  SaynTrkbavekil!

  Yukardaanlattklarmmnferitvakalarolaraksayamayz.Solculuk,grdmsamahave

  kaytszlktanfaydalanaraksinsisinsiilerliyor.Liselerdebufikresaplanm hastalargrlyor.Bunlar

  arkadalarna"yakndahepinizkomnistzindanlarndaryeceksiniz"demekcretinigsterebiliyor.

  Yksekretimdebuhastalkdahaokartyor.Arasnagayrmemnunlar,gayriTrkleridealarak

  byyor.Yalnzmahremvesamimidncehalindekalmayarakharekethalinegeiyor.Boyboy

  dergilerikyor.Budergilerdehepaynteranelerleahlka,vatanve erefduygusuna,millet

  hakikatinesaldrlyor.Taassuplamcadeleediliyormu gibigzkerekmukaddesatlaeleniliyor.Bu

  dergilerdenbirikapatlncaaynimzalarlabirbakaskyor.Buisizgszserserilerparaynereden

  buluyor?Satlmayan,bedavadatlandergilerinaslyayor?Fakatenzorlususizbunlaranaslgz

  yumuyorsunuz?Dergilerlevehattagndelikgazetelerledeilenenbuvatandmanfikrinbazen

  devleti,bazenvatanc,bazeninsancbazenilimciklklarlaTrkmilletinizehirlemesineniin

  msaadeediyorsunuz?"Niinbumemleketeistiklliokgrm,onubakalarnakleetmekistemi

  olanlarayksekmakamlardayerveriyorsunuz?Bunlardemokrasininicaplariseozamanmemlekette,bilhassailmialandadageni birfikirhrriyetiolmasgerektir.Buszlerim,demokrasiye

 • 8/14/2019 Makaleler 4

  5/217

  www.atsizcilar.com Sayfa 5

  hastemashilekarlanrsadahasyleyecekokszlerimvardr.Ozamanbensizeilmsahadabile

  fikirhrriyetininnaslolmadn,buhrriyetibomayaalanlarnkimlerolduunu,bizibakalarna

  kleetmekistediklerihaldemhimmevkilerigaledenlerinlistesini,Trklkleelenen,Trk

  geldiinepimanolanretmenlerinkimlerolduunusyleyebilirimveinannkiszlerimi ahitlerve

  madddelillerleispatedebilirim.Fakatbununiinbunszmnnaslkarlanacanbilmem

  lzmdr.BuszlerimingreceikarlkTrk

View more