magazÍn oko iv/13 plzeňský kraj

Download MAGAZÍN OKO IV/13 Plzeňský kraj

Post on 28-Jan-2016

245 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zábavné, Inzertní noviny v Plzeňském a Karlovarském kraji

TRANSCRIPT

 • 1 0$*$=12.2,93O]HVNNUDMZZZPDJD]LQRNRF] 1 0$*$=12.2,,3O]HVNNUDMZZZPDJD]LQRNRF]

  Zprvy ON-LINE najdete na www.OKO24.czZZZPDJD]LQRNRF]ZZZIDFHERRNFRPPDJD]LQRNR

  Plzesk kraj

  E nZprvy ON-LINE najdete na www.OKO24.cz

  ZDARMATel.: 371120490, Fax: 371120635, info@magazinoko.cz

  Advoktn poradnaNadotazy odpovd: JUDr.Ji Vlask zAK Plze, nm. Republiky 3

  strana 10

  S prvnmi jarnmi dny si urit vichni uv-domujeme, e se ltoa as dovolench kva-pem bl. Prv proto je dobr myslet dopedu a zajistit si spnou cestu do cizokrajnch konin

  (pokraovn na str. 2)

  Dovolen s GPS od OKA

  Vherce pan Borsk

  ZZZPDJD]LQRNRF]ZZZIDFHERRNFRPPDJD]LQRNR

  IV/2013 HRA SOKEMOMOBIL!

  strana 2

  tte nastran 6

 • 2 0$*$=12.2,93O]HVNNUDM ZZZPDJD]LQRNRF]

  STOP ZIM

  STOP HLUKU

  STOP KRDEM

  STOP PTKM

  STOP PRACHU

  STOP PDU DT

  ZASKLEN BALKONU

  INFORMACE & OBJEDNVKY844 158 746, 777 151 205

  WWW.BALKONY.CZ

  SLEVA10%

  Balkon System s.r.o.

  M S

  EDNVKY

  Ven teni a tenky, pinme Vm dubnov vydn. Zejm asi tak jako j jste nateni na jaro a na slunn dny. Jene letos ns to poas opravdu napn a jak jsme mohli slyet od metrolog, mme za sebou citeln, velmi teplotn podprmrn bezen. Co je nejen stresujc pro nai dui, ale tak pro mnoh rmy, jejich innost je zvisl prav na dobrm poas. J ale vm, e v dubnu se dokme konen tak oekva-nho jara nejen v kalendi, ale i na nebi. My

  Vm zatm pinme v naem magaznu ve, na co jste od ns zvykl, a u jsou to zajmav in-formace teba v poradnch nebo

  zbava v podob kovky i sudoku. Do sou-te jsme pro Vs pipravili jako vhru oprav-dovou lahdku, a to dotykov, chytr mobiln telefon, kter se doke k internetu pipojit i pes Wi- a je vybaven GPS s navigac, tak-e nevhejte a do hry se zapojte. J Vm jako vdy peji pjemnou zbavu pi ten magaz-nu a krsn dny v msci dubnu, a u budou slunn, nebo ne.Ing.Petr mdsmid@magazinoko.cz

  SLOVO VYDAVATELE

  napklad soutenm o chytrou GPS navigaci, jako uinil i pan Milo Borsk v beznovm sle. O tu se, jako u pon-kolikt, v minulm sle hrlo. Tentokrt lo o navigaci TomTom XL IQR Classic Re-gional, kter vherce bezpen dovede do cle jeho budoucch cest. Kvalitn LCD dis-plej zajist, e bude mt dokonal pehled o situaci a vechny dleit daje na och. Te u jen vybrat destinaci, kam vyrazJestlie byste tak rdi vyhrli a zatm jste nemli tst, soutte s nmi i nadle. e nemte zjem o GPS? V kadm sle te-ne ek cena jin a vdy jsou vybrny ty co nejvce atraktivn a lkav. Kad m anci, v tomto sle hrajete o pkn mobil-n telefon.Panu Borskmu, kter ml tst pi sloso-

  vn, doel si pro vhru do na- redakce a ochotn se vyfotil, jsme pi pedvn poloili n-kolik otzek:Kde jste nalezl n maga-zn?V prodejn Enapo, Rybova uli-ce. V Peticch.U jste etl dvj vydn? tete ve, nebo jen sout?Ano, tu pravideln. Praktic-ky projedu ve od zatku do konce, co m nezajm, to netu a na zvr vdy vylu-tm sudoku a kovku a tm to kon :-).

  te nkdo z vaich blzkch OKO? Sou-til jet nkdo z rodiny nebo zn-mch?Manelka se tak podv, ale nesout. Do sout poslm za rodinu j.Soutil jste u dve? A u jste nco vyhrl?U jsem dlouho nic nevyhrl, ale asi ped 20 lety jsem vyhrl zjezd na Balersk os-trovy u CK Fischer.Jak nalote s vhrou? Mte GPS navi-gaci?GPS navigaci u mm, porovnm si, co kter nabz a podle toho se rozhodnu, jestli ji nkomu daruji, nebo ne.Jet jednou panu Borskmu gratuluje-me a doufme, e nm i nadle zachov pze. (M. balov)

  Pokraovn ze strany 1 Dovolen s GPS od OKA

  )RWR]SHGiQtYKU\9+(5&(SDQ%RUVNYOHYRVY\GDYDWHOHP0$*$=182.23HWUHPPtGHP

  Sout oMOBILsWi- aGPS

  Pipravili jsme pro Vs soutn hru o mobiln telefon HUAWEI Ideos X3 White

  Sta odpovdt na DV ANKETN OTZKY: A. Msto a ulice, kde jste nalezli MAGAZN OKO?B. S kterou rmou jste byli v posledn dob spokojeni a doporuili byste ji?

  Opov zaslejte ve tvaru: OKO.Pjmen.vk.Msto.Ulice.telefonn slo.ANKETN ODPOV B)Pklad odpovdi: OKO.Novak.45.Karlovy Vary.Jin.777111111.jmeno rmy

  Odpov zalete jednm zp j ne uvedench zpsob: pa) Jako SMS na tel. slo 774 051 890 (klasick slo - cena SMS dle Vaeho tarifu).b) Prostednictvm webovho formule na www.hra.magazinoko.cz.gc) Prostednictvm korespondennho lstku zaslanho na adresu: MAGAZN OKO, Petnsk 2, 326 00 Plze.Uzaven pjmu soutnch odpovd: 19.4.2013. Vherce bude vylosovn z plnch od-povd. Z kadho telefonnho sla, resp. kad osoba me soutit jen jednou. as-t ve he pijm soutc podmnky soute. Podrobn podmnky soute naleznete na www.hra.magazinoko.cz.

 • 3 0$*$=12.2,93O]HVNNUDMZZZPDJD]LQRNRF]

  Tato onemocnn dnes pat k nejvce frekventovanm a i klasick medicna m problmy s jejich eenm. Bohuel tyto pote nejsou jen vsadou star generace, ale stle se hranice jejich vskytu sniuje, dokonce postieni jsou jimi dnes i dti. Dleit je si ujasnit, co se na jejich vzniku podl. Je to cel nezdrav zpsob ivota, pedevm mlo pohybu a nevhodn druh stravy. Posledn dobou zjiujeme, e pinou nemoc mohou bt tak ivoin zte, rzn bakterie a paraziti (nap. plas-modia, borrelie). V ppad, e neznme pesnou pinu nemoci, zaadme vdy do kry topol, kter jednak pomh tlu bojovat s borreliemi a t pomh pi bolestivch stavech. Dalmi pro-stedky, kter je nutno do kry zaadit, jsou byliny, kter ist tlo od odpadu, kyseliny moov. Meme zde vyut tinktury idovskou tee, ttku, pr. Z gemmoterapeutik zaazuji do lby bzu, jasan, buk. Zntliv stavy eme tezalkou, ol, vinnou rvou. Do tkn je ovem teba dodat stopov prvky potebn pro stavbu kost v podob gemmoterapeutickch ppravk borovice, jedle, sekvoj, malink a ostruink. Dnes je ji znmo, e za vznikem pohybovch a bolestivch stav mohou stt parazitln zleitosti borrelie, plasmodia, chlamydie, paraziti. Topol do kry dme vdy, pokud situace ukazuje na monost borrelie, u malrie plasmot. Parazitln zte eme sms Nadje (pelynk, hebek), ame-rickm oekem, helmitem. Pro rychlej lbu zvolm komplexn pstup, kdy podpome poslen a re-generaci prostedky k zevnmu pouit mast kostival katan, tjov olej na artritidy, artrzy, tezalkov olej na zntliv stavy. Pro bn pouit bhem dne je vhodn smrkov tinktura, kter rychle zabr a prokrvuje tk. Velice dan je homeopatick mast z kiwi ANS-1, kter se symbolicky potr ko-lem ptee a zabrauje tak bolestivm zntlivm procesm. K jet komplexnjmu pstupu na problmy pohybovho apartu se vy-uv koncentrt nkolika bylin do koupele Koupel klouby, kde byliny pro-chzej pes pokoku do organismu a zlepuj dan problm.

  Kladn odezvy moje teta trpla na otoky kolen a znty kyelnch kloub (revmatoidn artritida). Byla na tom patn, bolelo ji vechno, i ruce, e se nemohla ani opt o postel. V noci nemohla spt. Lila se antibiotiky a nic nepomhalo. Zaala

  uvat Vai kru a u za pr dn ctila levu v prstech. Te kru u celou douvala a jej stav se vrazn zlepil. Nem dn vrazn problmy. Povauje lbu za zzranou, jeliko ji z klasick lby nic ne-pomhalo a byla v zoufalm stavu dkuji za kru, kterou jste sestavila pro dceru. Jej stav se opravdu vrazn zlepil, te ji momen-tln klouby ani kolena nebol. Je to opravdu krsn pocit, kdy po neustlm stovn na bolesti a ztuhlost, najednou slym, e ji opravdu nic nebol pedem bych Vm rd podkoval za kru, kterou jste mi sestavila na bolesti kolen. Rok trvajc bo-lesti (je mi te 37 let) pominuly a o kolenou vbec nevm, co bych ped uvnm Vaich bylin povaoval za zzrak. Dve se dobhnut tramvaje rovnalo dvma dnm a nocm bolest, dnes mohu bet kilometra pitom spt v klidu Mgr.Jarmila Podhorn

  Zdravotn problmy pohybovho apartu

  J Lep voda do dvou let

  Voda v Kouteckm jezrku je z hledis-ka kvality nejhor za poslednch osm let. Zlepit ji maj opaten, kter po-dle projektu pipravuje ve spoluprci s hydrobiologem Jindichem Durasem

  Sprva veejnho statku. Z projektu je patrn, e se mus pede-vm omezit rst as a si-nic. Mstsk obvod Plze 1 se Sprvou veejnho statku tak v nejbli dob uprav st parku u Kouteckho jezrka, aby zde mohla bt umstna kopie sochy an-dlka. Kvalitnj vody by se plavci mohli dokat po

  roce 2014, kdy by mla skonit rea-lizace plnovanch opaten. S tmi chce Sprva veejnho statku zat jet letos. =GURM7=3O]HVNpKRNUDMH, LPP Vce na www.OKO24.cz (3O]HVNNUDM)

  J Slavnosti svobodyVro osvobozen americkou arm-dou si Plze pipomene tradin akc Slavnosti svobody. tydenn program nabdne vedle vzpomnkovch ak-t autentick military campy v centru msta, kolonu vojenskch historickch vozidel, setkn s vlenmi veterny, ale tak zajmav doprovodn pro-gram, jako napklad seskok para-utist pmo na nmst Republiky. Armda esk republiky, kadoron part-ner slavnost, projekt navc obohat nkoli-kadenn akc nazvanou Tden s armdou. Slavnosti svobody zanou v ptek 3. kvtna

  a skon vzpomnkovm aktem u pamtn-ku Dky, Ameriko! v pondl 6. kvtna.=GURM7=0DJLVWUiWPVWD3O]Q LPP

  Vce na www.OKO24.cz (3O]HVNNUDM)

  )RWR3O]HVNNUDMRVODY\

  )RWR.RXWHFNpMH]tUNR

  =SUiY\]3O]HVNpKRNUDMH

 • 4 0$*$=12.2,93O]HVNNUDM ZZZPDJD]LQRNRF]

  Rozvadov Hraniky Nov Domky RozvadovStart acl: Rozvadov Dlka: 12 km Charakter trasy: lehk vychzkov trasa bez nronjch stoupn, posilnici azpevnn cest

  Karlovarsk kraj

  Plzesk kraj

  Kdo by alespo neslyel o Rozvadov, nejznmjm hraninm pechodu mezi eskem a Nmeckem? Odpradvna tudy vede mezinrodn cesta a tak se zde ji od roku 1613 datuje tradice celnho adu. Vznam pechodu jet vzrostl po dokonen dlnice D5 z Prahy a Plzn. Jmno obce vak v minulosti bylo spe symbolem marn touhy echoslovk navtvit a po-znat svt za eleznou oponou, kter pevn svrala nai zemi. Atmosfru tto doby si mete pi-pomenout pi putovn po zajmav naun stezce s jedencti zastavenmi. Krom historickho pouen se vm tak pedstav zdej malebn krajina. Prochzka zan uprosted Rozvadova (www.rozvadov.cz) a nejprve smuje jihozpadn namrn nvr, kde stvala pvodn samostatn ves Zirk. Vjej blzkosti se kdysi tila azpra-covvala elezn ruda. Zaobc se vlevo naskytne pohled naregulan stanici tranzitnho ply-novodu, vybudovanho vsedmdestch letech. Zajmavou pamtkou zobdob ticetilet vlky jsou Tilly