maassluise courant week 52

Upload: thuisbladen

Post on 04-Apr-2018

307 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  1/32

  In deze krant:

  asi c ool se

  r ti

  Pagina

  Mozartlaan 334A, Maassluis Tel.: 010 592 00 66

  www.autoservicerandstad.nl

  Universeel autobedrijf!Onderhoud en verkoop

  alle merken!!

  W I N T E R B A N D E N S E T

  HALEN 3 BETALEN!NUGRATISWINTER-CHECK!!

  Goede & betrouwbare occasions.

  Wissenburg Jacht & AutobedrijfP.J. Troelstraweg 1C / 1D - 3144 CW Maassluis

  tel.: 06-30964637. -

  UwOpelspecialistinMaasslui

  s

  nniv

  I

  NU

  78e JAARGANG No. 15

  27 DECEMBER 2012

  Oplage 22.500

  DeSchakel Verschijnt elke donderdagin Maassluis, Maasland en Maasdijk.

  Uitgave: Rodi Media Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC MaassluisTelefoon 010 5912823 Fax 010 5913335

  www.thuisbladen.nl

  Vanaf27december

  opallekerst-

  artikelenendiverse

  woonaccessoires!

  korting40%

  geeft kleur aan groen

  Intratuin s Gravenzande

  Monsterseweg 129, Donderdag koopavond

  Vrijdagavond 28 december gesloten

  i.v.m. inventarisatie. www.intratuin.nl

  Hoe kijken mensen die hetafgelopen jaar in het nieuws zijngeweest daarop terug en hoe ginghet met ze sindsdien? De Schakelsprak met een aantal van hen.Deze keer Leo Lauwaars, die in2009 het initiatief nam voor hetCultuurhuis.

  Door Chrit Wilshaus

  Medio november dit jaar werd be-kend dat het Cultuurhuis van de baanwas omdat de eigenaar een nieuwehuurder (met optie op koop) voor hetpand had gevonden en de ru imtes dienog overbleven niet geschikt warenom een Cultuurhuis in te vestigen.Ruim drie jaar was Leo Lauwaars inde weer met het Cultuurhuis.Dat het niet doorgaat noemt hij eengemiste kans die Maassluis waar-schijnlijk nooit meer krijgt. Watwel is bereik, is dat veel partijenzich bewust zijn geworden dat door-gaan met hetzelfde op termijn niethaalbaar zal blijken. Dan moet jezoeken naar een doorbraak om echtiets anders te kunnen doen of om

  echt andere accenten te kunnen leg-gen. De huidige huurder heeft totmei volgend jaar een koopoptie ophet gehele pand. Het is de vraag alsde koop niet doorgaat of dit betekentdat het Cultuurhuis alsnog van degrond zou kunnen komen.

  In de tijd dat hij bezig is geweest methet Cultuurhuis zegt Leo Lauwaarsontzettend veel mensen te leren ken-nen en er buitengewoon leuke con-tacten aan te hebben overgehouden.En ook nu nog wordt hij er regelma-tig over aangesproken.

  Leo Lauwaars hieldveel contacten over aan Cultuurhuis

  PakhuizenHet college heeft mij gevraagd of ikna wil denken over alternatieven. Ikwas geboeid door het pand en de mo-gelijkheden daarvan. Het voormali-ge politiebureau op de Markt vind ikniet echt een optie; Maassluis moetiets hebben met en aan het water.Eerlijk gezegd zou ik op dit momentniet weten in wat voor onderkomenje het Cultuurhuis zou kunnen on-derbrengen. De voormalige pak-huizen, waar Sitton eerst gevestigdwas, aan de Govert van Wijnkadewellicht? Het zou een mogelijkheidkunnen zijn, hoewel de panden welin slechte staat verkeren. Maar aanhet Sanofipand moest ook het een enander gebeuren.Stichting Het Cultuurhuis bestaatnog steeds. Leo Lauwaars: De vol-gende vergadering is afgesproken op2 mei volgend jaar. Op 1 mei looptde koopoptie namelijk af en je weetmaar nooit.

  Het Cultuurhuis is niet doorgegaanmaar ik heb er toch iets positiefs aanovergehouden, want in de tijd datik er mee bezig ben geweest, hebik heel veel mensen leren kennen.En dat terwijl mijn vrouw en ik nogniet eens zo heel erg lang in Maas-sluis wonen (een jaar of zes). Dat isop zich al fantastisch, besluit LeoLauwaars.

  Leo Lauwaars en Jan Willem Arlman streden samen voorhet Cultuurhuis. Het mocht er niet komen. Foto: Roger van der Kraan

  Drie vrijwilligers van de brand-weer in Maassluis hebbenvorige week vrijdagavond bijde jaarlijkse Korpsavond voorvrijwilligers een brandweeron-derscheiding gekregen. Burge-meester Koos Karssen reikte dewaarderingstekens uit

  Door Chrit Wilshaus

  Zo kreeg Liesbeth Kamper-Hazew-indus als blijk van waardering voortwintig jaar inzet als onder brand-meester bij de vrijwillige brandweerhet jaarteken dat hoort bij de me-daille Openbaar Orde en Veiligheid.De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) verleende Lies-beth Kamper-Hazewindus de onder-scheiding. Behalve bij de vrijwilligebrandweer is ze ook nog actief bijMaasdelta.Medailles waren er ookvoor Frank Boeke en Leen vanGurp. Frank Boeke werd onder-scheiden voor het feit dat hij twin-tig jaar lang actief is als vrijwilligebrandweerman. Dit werk doet hijnaast zijn activiteiten als zelfstandigondernemer. Leen van Gurp is vanaf2009 actief in Maassluis. Vooral alsinstructeur van de jeugdbrandweer.Op die manier bouwt hij mee aande toekomst van de Maassluisebrandweer, aldus de burgemeester.Bij de jaarlijkse korpsavond voorvrijwilligers bij de brandweer inMaassluis, werd ook afscheid geno-men van een aanta l jeugdbrandweer-

  lieden. Aad Toussain was twaalfjaar toen hij bij de jeugdbrandweerkwam. Burgemeester Karssen:Voor hem was nooit iets te gekmaar hij kon ook heel serieus zijn.Bij de start van de jeugdbrandweerwerd Dimitri van der Burg inge-zet als wervingskracht in de krant.De uitstapjes, bijvoorbeeld naarde brandweer op het voormaligeZestienhoven en de alarmcentralein Rotterdam, vond hij altijd gewel-dig, memoreerde de eerste burger.

  Sunny Smit ontpopte zich volgensburgemeester Karssen van een heelverlegen kereltje tot een moedigebevelhebber. Hij was altijd van departij bij wedstrijden en diverse ac-tiviteiten.Op de jaarlijkse korpsavond werdafscheid genomen van jeugdbrand-

  weerlieden Mark Pasterkamp enMike Storm omdat zij achttien jaarzijn geworden. Beide jongens meld-de zich voor de jeugdbrandweer aanop de Furieade in 2007. Als blijkvan waardering kregen Mark enMike een speldje van burgemeesterKarssen.

  Blijken van waardering voor vrijwilligers

  (jeugd)brandweer Maassluis

  Liesbeth Kamper-Hazewindus was een van de brandweervrijwilligersdie een onderscheiding kreeg voor haar jarenlange inzet.

  Foto: Roger van der Kraan

  Uitnodiging NieuwjaarsreceptieHet gemeentebestuur nodigt de inwoners van Maassluis uit

  voor de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 2 januari 2013.

  De receptie is van 20.00-21.30 uur en wordt gehouden

  in de Burgerzaal van het stadhuis.

  Om circa 20.30 uur zal burgemeester J.A. Karssen de nieuw-

  jaarstoespraak houden en zal De Stichting Maassluis 400 jaar

  de website lanceren.

  VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

  30 DECEMBERKOOPZONDAG!

  KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN

  OPENINGSTIJDENOP WWW.FOTOKLEIN.NL

  FOTO KLEIN: KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE

  MET MEER DAN 35 VAKZAKEN ALTIJDIN DE BUURT!

  40.-CASHBACK

  *na cashback

  NORMAAL:7

  49,-

  FOTOKLEIN:

  618,-

  SPIEGELREFLEXCAMERA

  18Megapixels 3InchLCDTouch-schermFull-HDmovies Continuopnemenmet 5FPS EF-S18-55mmIS IIlens

  EOS 650 D + 18-55 IS II

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  2/32

  kerken weekenddiensten27 DECEMBER 2012

  PAGINA 2

  PROTESTANTSE GEMEENTETE MAASSLUISZondag 30 decemberGrote Kerk:10.00 uur ds. F. J. van Harten,Scheveningen.19.00 uur ds. J. van Belzen.Maandag 31 december19.30 uur ds. J. van Belzen, Oude-

  jaarsavonddienst.Dinsdag 1 januari10.00 uur ds. J. van Belzen, Nieuw-

  jaarsdag

  Zondag 30 december:Immanulkerk:10.00 uur ds. W. BarendrechtKoningshof:10.00 uur gezamenlijke dienst inde Immanulkerk

  Maandag 31 december:Immanulkerk:19.30 uur ds. C.M. Schreuder - Ou-dejaarsdienstVoor meer informatie kijk oponze website: www.pknmaas-sluis.nlDrieMaasHave30 december14.15 uur: geen opgave ontvangen.

  CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERKBethelkerk, Wagenstraat 9Zondag 30 december10.00 uur ds. A. G. Boogaard.16.30 uur ds. A. G. Boogaard.Maandag 31 december19.00 ds. A. v.d. Weerd.Dinsdag 1 januari10.00 uur Nieuwjaarsdienst.Nadere inlichtingen: F. Egas, tel.:06-51205034. (of via: www.cgk-maassluis.nl)

  NEDERLANDSGEREFORMEERDE KERKDe Kern, P.C. Hooftlaan 12Zondag 30 december

  9.30 uur dominee Pieter Klein-geld, MaassluisPrecat: groep 7 en 8 van de basis-school tijdens de dienstEnglish translation availableMaandag 31 december,Oudejaarsavond19.30 uur dominee Ies Maaswin-kel, MaassluisEnglish translation availableVoor de kleine k inderen van 0 tot 5

  jaar is er oppas tijdens deze dienst.Inlichtingen: ds. Pieter Kleingeld010-5903911, [email protected]. Of via internet:www.ngkmaassluis.nl

  GEREFORMEERDE KERKVRIJGEMAAKTZondag 30 december9.30 uur: geen opgave ontvangen.14.30 uur: geen opgave ontvangen.Tijdens de morgendienst is er kin-deroppas.De diensten worden gehouden inhet Kompas Ibisstraat 1,MaassluisVoor meer informatie kijk op onzewebsite www.maassluis-gkv.nl

  HET APOSTOLISCHGENOOTSCHAPEredienst, elke zondag om 09.30uur in de plaats van samenkomstLindeijerstraat 5 in Schiedam-Noord.Inlichtingen bij de heer B. v.d.Toorren plaatselijk contactadrestel. 010-5912102.

  JEHOVAHS GETUIGENMAASSLUIS

  Burg. Zaneveldstraat 217Vergadertijden:Zondag aanvang 10.30 uur.Dinsdag aanvang 19.30 uur.Iedereen is welkom.Geen collectes.

  BAPTISTEN GEMEENTEMAASSLUISFenacoliuslaan 16Zondag 30 december10.00 uur: Voorganger P. van derLugt

  LEGER DES HEILSNoordvliet 61-633142 CJ MaassluisZondag 30 december10.00 uur dienst o.l.v. KapiteinsMuit. Inl: 010 -5912715U bent tijdens al deze activiteitenvan harte welkom.

  EVANGELISCHE GEMEENTEMARANATHAG.A.Brederolaan 49,tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in be-weging: ongedwongen, eigentijds,laagdrempelig en enthousiast.Een plek waar iedereen zich thuismag voelen en waar mensen van-uit Gods liefde hoop en herstelontvangen.Elke zondag om 10.00 uur ben

  je van harte welkom. Zondag 30december hebben we een dienstwaarin Richard Houmes zal spre-ken.Voor de basisschoolkinderengroep 1 t/m 8 is er een eigentijdsprogramma. Ook voor de kleintjesonder de 4 jaar is er opvang.Na afloop is er koffiedrinken!

  CHRISTENGEMEENTE MAAS-SLUIS HET LEVENDE WOORD30 decemberGeen opgave ontvangen.

  PROTESTANTSE GEMEENTEMAASLAND I .W.Zondag 30 december

  Nieuwe Kerk: 10.00 uur ds. S. Tj.v.d. Hauw, kinderkerk.19.00 uur: Geen avonddienst.Maandag 31 december, OudjaarOude Kerk19.00 uur ds. K. Jonker,3-kerken-oudejaarsviering.

  R.K. PAROCHIEDE GOEDE HERDERDEELGEMEENSCHAP

  H.H. ANDREAS PETRUS ENPAULUS MA ASSLUISKerkgelegenheid en secretari-aat: Petrus en Pauluskerk: An-dreasplein 1 3144 PL Maassluis.tel.:5912080E-mail: secretariaat.andreaspe-truspaulus@goedeherderparo-chie.nlParochiesite: www.appp.nl

  MEDEDELINGENBereikbaarheid secretariaatmaandag, donderdag en vrijdagvan 9.30-12.30 uur en van 13.00-15.00 uur.Donderdag 27 december:Geen vieringZaterdag 29 december:19.00 uur H. Euchar istie met zang.Voorganger is pastor Duynstee.Zondag 30 december:9.30 uur H. Eucharistie m.m.v.Cantate Domino.Voorganger is pastor Duynstee.

  Oud- en NieuwjaarMaandag 31 december:Geen vieringDinsdag 1 januari:9.30 uur Woord- en Commu-niedienst. Voorganger is pastorKoeleman.

  WEEKENDDIENSTHUISARTSENEr is buiten kantooruren n cen-traal telefoonnummer voor despoedgevallendienst van uw huis-arts.

  010-2493939

  Dit is het nummer van de CentraleHuisartsen Post Nieuwe WaterwegNoord.Gelieve dit nummer alleen tebellen wanneer u een dringendemedische klacht heeft, die niet totde volgende werkdag kan wachten.Wanneer uw klacht wel kan wach-ten, belt u op de eerstvolgendepraktijkdag uw eigen huisarts.

  SPOEDGEVALLENDIENSTTANDARTSENIn de avond en in het weekend is dedienstdoende tandarts te bereikenvia n centraal nummer: 0900-8212230.Gelieve dit nummer alleen te bel-len wanneer u een ernstige tand-heelkundige klacht heeft, dieniet tot de volgende werkdag kanwachten. Wanneer uw klacht welkan wachten, belt u op de eerstvol-gende praktijkdag uw eigen tand-arts.

  OPENINGSTIJDEN APOTHEEKOverdag: apotheken in Maassluisopen van 08.00-18.00 uur.De Rijnmond Apotheek Schu-bertlaan 1, tel. 010-5912209) is opwerkdagen geopend van 08.00 tot19.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 17.30 uur.Avonddienst- en NachtdienstTelefoon 010-4702645 (u wordtdoorgeschakeld naar regionaledienst-apotheek.

  WEEKENDDIENSTVERLOSKUNDIGEN

  LIV Verloskundigen dienstmevr. Loura van Hees-Spijker ofIris Lensveld, tel. 010-5922816;06-22245541, b.g.g. 010-2493000.Verloskundige PraktijkMaassluis,Jacqueline van Dalen en Made-lon van Uffelen, tel. 010-5914380;06-54937040, b.g.g. 010-8939393vervullen voor de eigen praktijkweekenddiensten.

  WEEKENDDIENSTENDIERENARTSENOpeningstijden maandag t/m vrij-dag 8.30-19.30 uur voor dierenk li-niek Maassluis en dierenkliniekDe Polder.Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur al-leen dierenkliniek De Polder.Voor spoedgevallen s avonds enin het weekend kunt u bellen:Dierenklin iek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dierenkliniek de Pol-der, tel.: 010-5921978.

  DIERENKLINIEK DE DELTADierenkliniek De Delta, Foppen-polder 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.Openingstijden:ma t/m vr 08.00 - 18.00 uurdo 08.00 - 19.30 uur.Voor spoedgevallen: s avonds/snachts/ weekend 010-5920696.

  CAREYN CONTACT088-123 99 88 (lokaal tarief )Careyn is van maandag t/m vrijdag

  van 08.00 tot 17.00 bereikbaar voorvragen en informatie op het gebiedvan zorg en welzijn. Voor spoedge-vallen is Careyn Contact 24 uur perdag, 7 dagen per week bereikbaar.Tevens is Careyn te bereiken viaemail: [email protected] 033-4630566,[email protected], voor alle vragenover diabetes (24 uur per dag, snachts alleen in geval van nood) enover de producten en diensten vande Diabetesvereniging Nederland.

  MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEGBuro Algemeen Maatschappe-lijk Werk MaassluisVeerstraat 13, 3142 CP Maassluis,tel. 5914499.Het AMW biedt hulp bij psycho-sociale problemen o.a. Relatie- en

  opvoedingsproblemen, verwer-kingsproblemen (bijv. echtschei-ding, overlijden, seksueel misbruik,mishandeling) angst- en spannings-klachten, assertiviteitsproblemen,problemen rondom homoseksua-liteit, problemen op het werk of opschool, problemen met maatschap-pelijke organisaties. Kortom hetAMW is er voor personen die pro-blemen hebben met zichzelf en/ofmet het functioneren in hun socialeomgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en gezinsgesprekken, kan mendeelnemen aan groepen/cursussen.U kunt zich telefonisch of persoon-lijk op kantoor aan de Veerstraataanmelden voor AMW hulpverle-ning van maandag tot en met vrij-dag tussen 09:00 10:30 uur. Dehulpverlening is gratis en een ver-wijsbrief is niet nodig.

  PROTESTANTSE KERKMAASDIJKZondag 23 december09.30 u. - 4e Advent - Ds.B.Schoone in Het Kruispunt

  VERENIGING VRIJZINNIG

  PROTESTANTEN AFD. MAASDIJKDe diensten worden gehouden inons gebouw aan de Maasdijk 40,zondagmorgen, aanvang 10.00 uur.

  HOEK VAN HOLLANDPAROCHIE ST. EGBERTUSZondag 30 decemberGeen opgave ontvangen.

  HEENWEGPAROCHIE ST. LAMBERTUSZondag 30 decemberGeen opgave ontvangen.

  HOEK VAN HOLLANDEVANGELISCHE GEMEENTEDE BAZUINDe samenkomsten beginnen om10.00 uur en worden gehouden inwijkgebouw ,,de Hoekstee, Mer-catorweg 50 te Hoek van Holland.Zondag 30 decemberSpreker: K. Neven.

  EVANGELISCHE KERKWESTLANDAula ISW Hoogeland, Prof. Hol-werdalaan 54-56, Naaldwijk.Aanvang 10.00 uur.Maandag 31 decemberDhr. W. J. de Knijf.

  VLAARDINGENKERK VAN DE NAZARENERZwanensingel 1, Vlaardingen, tel.

  010-474841930 december9.30 uur ds. Ed Meenderink -Kin-deropvang t/m groep 811.30 uur ds. Ed Meenderink

  MARANATHA KERKProf. Mekelstraat 255, 3132 BEVlaardingen West.

  Iedere eerste zaterdag van demaand Indonesische samenkomst.

  KERKDIENSTEN

  MAASDIJK -HOEK VAN HOLLAND

  NAALDWIJK &VLAARDINGEN

  Buiten kantooruren is in spoedei-sende gevallen een maatschappelijkwerker bereikbaar via de algemenehulpcentrale, telefoonnummer010-4763944.

  SENSOOR:DAG EN NACHTECHTE AANDACHT

  Telefonisch bereikbaar: 010-4362323 of 0900-0900-0767.Ook u kunt chatten of mailenInfo: www.sensoor.nl

  MAASLANDMEDISCHE DIENSTENMAASLANDArtsendienstVoor de weekenddienst kunt ucontact opnemen met de Cen-trale Huisartsenpost Westland, tel0174-638738.

  OPENINGSTIJDEN APOTHEEKMAASLANDOverdag: open van 8.00 -17.30 uurZaterdag: 10.00-12.00 uur (010-5924923) Avond en nachtdienst:Telefoon: 0800-2769378 (u wordtdoorgeschakeld naar regionaledienst-apotheek).

  Collecteer mee voorde HersenstichtingVan 4 tot 9 februari 2013 wordtde Hersenstichtingcollecte ge-houden. Voor deze collecte is de

  Hersenstichting op zoek naar col-lectanten. U kunt zelf aangeven inwelke straat en hoeveel uur u wiltlopen. Wat u ook doet, u helpt uwmedemens ermee. Twee uurtjescollecteren voor 4 miljoen men-sen, dat is een kleine moeite vooreen groot effect. U kunt u opgevenbij de collectecordinator Maar-ten van der Voort, 0174-623525 ofper e-mail [email protected] Meer informatie kunt uvinden op www.hersenstichting.nl

  AmnestyInternationalOp 26 april werden bijna duizendRoma gedwongen hun huis in Bel-vil, een informele nederzetting inBelgrado, te verlaten. Goede al-ternatieve woonruimte kregen zijniet. Sommige families kwamenterecht in een oud magazijn, zon-der stromend water of elektriciteit.

  Twee dagen voor de huisuitzet-tingen deelden de autoriteitenvelletjes papier uit met daarop de

  locatie waar de Roma-familieshun nieuwe onderkomen kondenvinden: een metalen containerwo-ning aan de rand van de stad, verweg van scholen, ziekenhuizen enwerk. Of een tijdelijk onderkomenin een hostel in het zuiden van Ser-vi.

  Tegen de internationale afsprakenen verdragen in, was er geen ge-schikte alternatieve woonruimtevoor de inwoners van Belvil be-schikbaar.

  Tegelijkertijd kregen de inwonersnauwelijks informatie over de re-den van de uitzettingen en is ergeen ruimte geweest om alterna-tieven te bespreken. Er is duidelijkstrikte wetgeving nodig vanuit deServische overheid om zulke situ-aties in de toekomst te voorkomen.

  We schrijven een brief aan de mi-nister president van Servi en roe-pen hem op ervoor te zorgen datonrechtmatige huisuitzettingenniet meer kunnen voorkomen.

  Op vrijdag 4 januari is de schrijfa-vond in de Maaslandse bibliotheekvan 19.00 20.00 uur.

  In de kerken wordt de brief aange-boden op zondag 6 januari.Werkgroep Amnesty

  De korte lontjesWij versturen elk jaar wensen,van vrede voorspoed en geluk.Wens voor korte lontjes mensen,ga in debat, geen lik op stuk.

  Ook bij vuurwerk is het lontje,soms wel ns te kort van stof.

  Mijdt dan elk (il)legaal wondje,of levensgevaarlijke plof.

  Met vuurwerkbril en veiligheid,geen gegil van de keukenmeid.

  Aad Rieken.

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  3/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 3

  BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERSAlarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2Minder dringende meldingen voor Politie ofuw buurtagent (lokaal tarief) 0900- 8844Wijkteam Maassluis Oost

  Jan Voorham - Sluispolder-Oost en Sluispolder-West(wijk Sluispolder en verspreide huizen)Hans Stoopman - Binnenstad Oost (wijk Sluispolder,

  Traanschuurpolder en Kapelpolder)Leen Borsboom - Verto, Bomendal en Bloemenbuurt(wijk Dijkpolder)Wijkteam Maassluis WestStanley Ramsaran - Componistenbuurt, Konings-hoek, Dijkpolder en Het Balkon (Wijk Kapelpolder)Bert Notenboom - Vogelbuurt en Burgemeesters-buurt (wijk Burgemeesterswijk)Haci Tarhan - Steendijkpolder-Noord en Zuid (wijkSteendijkpolder en Molenbuurt)Politiebureaus in de regio:Maassluis: Westlandseweg 1, tel. 0900-8844Hoek van Holland: 3151 GC, Plancius 83 ,tel. 0900-8844.Maasland en Maasdijk: tel. 0174-621661.

  MAASDELTA MAASSLUISAlgemeen telefoonnummer...010-5930430Telefoonnummer voor klachten010-5930410

  GEMEENTEWERKEN(afhalen grof huisvuil) 10.00-12.00 uur 010-5916741

  PATIENTEN BELANGEN VERENIGINGMAASSLUIS (IKG)Voor informatie of problemen met of over degezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus 391,3140 AJ Maassluis.

  CAREYNCareyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)voor l uw vragen over onze diensten en het aanvra-gen van thuiszorg kunt u bellen naar de Thuiszorg-centrale.Servicepunt Maassluis/Maasland:voor uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelenen informatie kunt u langs gaan bij het Servicepunt,Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, open op werkdagenvan 9.00 tot 17.00 uur.Consultatiebureaus:Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan32, 3145 SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan 2,3155 VS Maasland.Thuiszorgwinkel:Oosthavenkade 44, 3134 NW Vlaardingen, open vanmaandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.Kraamzorg:Careyn Kraamzorg zorgt voor deskundige zorg tijdensde thuisbevalling en in de kraamtijd. U kunt u iederewerkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanmelden viaCareyn Kraamzorg Clintenservice, 088 - 123 99 99.

  THUISZORG BUURTZORGVoor verpleging en verzorging. Waldeck Pyrmont-straat 4, 2676 AR. Maasdijk, Maasland, Maassluis.Informatie: tel. 06-53552626.

  STICHTING GOUWE ZORGAanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de regulierethuiszorgorganisatie Stichting Thuiszorg NieuweWaterweg-Noord (kruiswerk en gezinsverzorging)24-uur per etmaal inzet van (wijk)verpleegkundigen,(wijk) ziekenverzorgden, verpleeghulpen en gezins-verzorgenden/-helpenden.24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.

  MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEGBuro Algemeen Maatschappelijk Werk MaassluisVeerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel. 5914499Het AMW biedt hulp bij psychosociale problemeno.a. Relatie- en opvoedingsproblemen, verwerkings-problemen (bijv. echtscheiding, overlijden, seksueelmisbruik, mishandeling) angst- en spanningsklach-ten, assertiviteitsproblemen, problemen rondom ho-moseksualiteit, problemen op het werk of op school,problemen met maatschappelijke organisaties. Ukunt zich telefonisch of persoonlijk op kantoor aan deVeerstraat aanmelden voor AMW hulpverlening vanmaandag tot en met vrijdag tussen 09:00 10:30 uu r.De hulpverlening is gratis en een verwijsbrief is nietnodig.Buiten kantooruren is in spoedeisende gevallen eenmaatschappelijk werker bereikbaar via de algemenehulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.

  MOEDERS VOOR MOEDERSAlle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moe-ders kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta

  Jacobskade 112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.

  STICHTING MANTELZORG NWNDe Stichting Mantelzorg NWN helpt mantelzorgersmet:- informatie en advies;- emotionele en practische ondersteuning.Elke 1e donderdag van de maand is ermantelzorg-inn.Bezoekadres: Veerstraat 13, 3142 CP MaassluisTelefoon: 06-51694076Email: [email protected]

  ARGOS THUISZORGAltijd in de buurt! Hulp in de huishouding, persoon-lijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding,dagverzorging en dagbehandeling, aanpassingen inhuis, personenalarmering en verpleeghuiszorg aanhuis voor senioren in Maassluis. Bel tijdens kantoor-uren naar 010 - 409 30 00, mail [email protected] of kijk voor meer informatieop www.argoszorggroep.nl.

  ARGOS ZORGGROEPEen warm onthaal in een professionele omgeving.Zorgcentrum de Tweemaster: Vondelpark 2, 3141 CJMaassluis, tel. 010 - 591 00 11, mail: [email protected]. Voor zorgcentrumzorg, aanvullendeverpleeghuiszorg, kortdurende opname, palliatievezorg, dagverzorging en dagbehandeling. Verpleeg-& reactiveringscentrum DrieMaasHave: Stadsmolen101, 3146 CT Maassluis, tel. 010 - 592 34 88, mail:[email protected]. Voor psychogeriatrischeen somatische verpleeghuiszorg, somatische reac-tivering, ziekenhuisverplaatste zorg, crisisopname,vakantieopname en psychogeriatrische dagbehan-deling. Zie ook www.argoszorggroep.nl.

  ARGOS EROPUITBlijven meedoen en (her)ontdekken. Praktische,recreatieve en culturele uitstapjes voor zelfstandigwonende senioren in Maassluis en Maasland. Wie l idwordt, ontvangt de Argos ErOpUit pas en tweemaan-delijks de Argos ErOpUit krant. Bel tijdens kantoor-uren naar 010 - 409 13 31, mail [email protected] of kijk voor meerinformatie op www.argoseropuit.nl.

  OPROEPCENTRALEVoor vrijwillige ondersteuning thuis. Bestemd voorlangdurig zieken en gehandicapten, ouderen metbehoefte aan psychosociale ondersteuning, oude-ren met geheugenproblemen/dementie, kinderenen (jong)volwassenen met een verstandelijke en/oflichamelijke beperking en mensen die begeleidingnodig hebben bij bijvoorbeeld een ziekenhuis- oftandartsbezoek uit Maassluis en Maasland. Bel tij-dens kantooruren naar 010 - 409 30 40, mail [email protected] of kijk voor meerinformatie op www.argoszorggroep.nl.

  VOORLICHTING OVER BORSTKANKERWerkgroep Omgaan met Borstkanker, tel. 010-5916634 en 010-5915731 (alln overdag)

  ZIEKEN- EN BEJAARDEN OMROEP VLAARDINGENp/a Holy-Ziekenhuis Uitzendingen: maandag-, dins-dag- en donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Voorverzoekplaten: donderdagavond tel 010-4742222, toe-stel 401

  AA (ANONIEME ALCOHOLISTEN)WERKGROEP ,,WESTLANDPostbus 79, 2670 AB Naaldwijk,Groepsavond elke maandagavond van 19.45 - 22.00uur op De Hunselaar 1 te Honselersdijk. Inlichtingen:tel. 0174-628870 (Peter).

  STICHTING KORRELATIEVoor (anonieme) hulp, informatie en advies bij psy-chische en psychosociale problemen.Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 18:00. 0900 1450 (15 ct/pm)Mailen kan 24 uur per dag naar [email protected]

  Chatten kan op werkdagen van 09:00- 17:30 via www.korrelatie.nl

  SENIORENWELZIJN, LOCATIE MAASSLUISSeniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen)blijven wonen van ouderen. Door het bieden van on-dersteuning, ontmoetingsplekken en activiteiten.Ontmoetingscentrum De VlootDe Vloot 72, 3144 PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.Ontmoetingscentrum De VlietArthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis.Tel.nr. 010-5915000

  TELEFONISCHE HULPDIENSTTelefonische Hulpdienst voor geestelijke- en sociale

  nood: tel.: 010-4731161

  PRAAT-UIT-LIJNVoor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441 (dag en nacht)of schrijf postbus 122, 2690 AC s-Gravenzande.

  V.B.O.K.Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

  Deze vereniging biedt hulp bij ongewenste zwanger-schap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlich-ting op scholen en verenigingen. Ervan uitgaande, datde mens vanaf de conceptie beschermwaardig is.V.B.O.K.: Arnhemseweg 23, Postbus 559, 3800AN Amersfoort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag en nacht bereikbaar). Postbank:2585780.

  VLIETLAND-ZIEKENHUISMaassluis, Buitenpolikliniek De Vloot 206Algemeen ................... ......... 010-5921822Schiedam, Vlietlandplein 2, 3118 JH SchiedamAlgemeen .......................... 010-893 93 93Afspraken polikliniek ........ 010-893 00 00Bezoektijden: dagelijks van 16.00 tot 19.30 uur

  Dagelijks rijdend loket D.S.W.Open: dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur; donder-dagochtend van 08.30- 10.30 uur en vrijdag van 13.30-16.00 uur. Op het parkeerterrein van Koningshoek bijhet postkantoor.

  RODE KRUIS,afd. WelfareKontakt mevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;mevr. Nieuwboer; tel. 010 5919429

  VPTZ, VOOR ZORG IN DE LAATSTE LEVENFASEVoor mensen in de laatste fase van hun leven biedtde Stichting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg(VPTZ) hulp. Vrijwilligers van de stichting ondersteu-nen clinten en hun familieleden.Informatie: 06 124 71 661.

  AMIVEDIOpsporingsdienst voor dieren, Westland,tel.: 010-4342068.

  GGD NIEUWE WATERWEG NOORDPostadres: GGD Nieuwe Waterweg Noord,Postbus 3051, 3130 CB Vlaardingen.Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.

  SOS Telefonische Hulpdienst: 0900-0767Allochtone Vrouwen Telefoon: 010 4367171Vraagwijzer Zorg en Welzijn: 010 4362244

  STICHTING ONDER EEN DAK (STOED)Stoed begeleidt mensen van 18 jaar en ouder met psy-chiatrische en/of psychosociale problematiek, die zozelfstandig willen (blijven) wonen.

  Bezoekadres: Zuidvliet 111 A te Maassluis.Telefoon: 010-5991991 Fax: 010-5991999 .Email: [email protected] Website: www.stoed.nlPostadres: Postbus 65 3140 AB Maassluis.

  DIERENAMBULANCEVLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLANDDe dierenambulance is 24 uur per dag bereikbaarvoor dieren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-Maassluis en Maasland (Gem. Westland). De ambu-lance is bereikbaar onder nummer 06-51166899.

  noteren

  Woensdagavond vierde basis-school De Schutse een fantastischkerstfeest in de kuil in de school.Het vooral muzikale programmaliet een diversiteit aan talent zien.Ouders en familie werden sfeer-

  vol onthaald door zingende zus-sen van kinderen uit groep 2. DeSchutse heeft niet alleen talentvol-le kinderen,ook de ouders hebbenhun best gedaan en een steentjebijgedragen aan de avond en dat

  leverde een hele mooie mix op vanjong en wat ouder(s)! Het themawereld was dit jaar net als tijdensde boekenweek, de rode draad.Alle groepen stonden vol allureop het podium en voerden een to-

  neelstuk of lied op uit alle landenvan de wereld. Ook het gospelkooronder leiding van De Schutse haareigen Whoopi gaf een swingendcachet aan de avond. Na het muzi-kale gedeelte waarin alle groepen

  Basisschool De Schutseviert kerst in wereldse sferen

  een uitvoering gaven en er ook nogkinderen apart een optreden ver-zorgden, kon er in alle klassenworden gegeten van de heerlijkehapjes, verzorgd door de ouders.Wat een gezellige sfeer!

  Ongedwongen eten en kletsen aaneen statafel in de kuil of in de klas,het was te zien dat iedereen hetnaar zijn zin had.

  Deze avond heeft laten zien dat zo-wel de kinde-ren, de oudersals het teamDe Schutsemaakt tot wathet is: een ge-zellige, war-me en veiligeschool waarsaamhorig-heid de boven-toon voert.Wilt u metuw kind ookkennis makenmet De Schut-se, maak daneens vrijblij-vend een af-spraak vooreen rondlei-ding. www.schutseweb.nl of bel 0105918857.

  Afgelopen vrijdag was het zover:het vijfde Zing met ons mee con-cert door de Maassluise Harmoniesamen met kinderkoor Wonder-wijs. Er is weer hard gewerkt doorde leden van de beide verenigin-gen om er ook dit jaar weer eensucces van te maken, en dat lukte.

  De benedenzaal van de Immanu-elkerk zal vol, en het publiek ge-noot met volle teugen van bekendeklassieke kerstliedjes en van meerswingende nummers.

  Ook zangeres Marjan de Grootwas weer van de partij, en na af-loop speelde Bigband the Harmo-nymasters nog een tijdje gezellige

  kerstmuziek waarop een dansjegewaagd kon worden. De warmechocomelk, glhwein en tulban-den maakten deze kerstavondcompleet.De Maassluise Harmonie kunt uop 2 maart a lweer horen, ook weerin de mooie zaal van deze kerk, tij-dens het voorjaarsconcert. Speeltu zelf een instrument of heeft udit vroeger gespeeld, wat in hetharmonie orkest thuishoort: devereniging nodigt u uit een keertjemee te spelen met dit concert. Kijkeven op onze site om contact op tenemen.

  Tot ziens op zaterdag 2 maart in deImmanuelkerk te Maassluiswww.maassluiseharmonie.nl

  Maassluise Harmonie & Kinderkoor Wonderwijs:

  5e Zing met ons mee concert

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  4/32

  27 DECEMBER 2012

  PAGINA 4Familieberichten

  Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons omringde,geven wij hierbij kennis van het overlijden van onze sterke,allerliefste en zorgzame moeder

  Ivonne Vera Heidweiller ~ Bnffer~ Wonnie ~

  weduwe van ir. Joseph C.A. Heidweiller

  * 4 augustus 1928 18 december 2012

  Henk Anton en NellaGerhard en PetriDennis en ReginaPeterJosette en Wouter

  HenkieCorrespondentieadres:Familie Heidweiller Yvonne, Elisa, Anette,Rooseveltlaan 94 Rosalinde, Jocelyn, Loraine,2625 GP Delft Mathieu, Joshua, Tamara

  De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevondenop maandag 24 december

  Intens bedroefd om haar afscheid, maar oprecht

  dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven voorons gedaan en betekend heeft, deel ik u mede dat,na een langdurige ziekte, is heengegaan mijn lievemoeder

  Marina Luijendijk-Bravenboer

  - Rina -

  weduwe van Dirk Luijendijk

  in de leeftijd van 93 jaar.

  Aad

  Maassluis, 19 december 2012

  Touwbaan 43142 BT Maassluis

  De begrafenis heeft plaatsgevonden maandag 24december 2012 op de Algemene Begraafplaats teMaassluis.

  Sterven doe je niet ineens,maar af en toe een beetjeen alle beetjes die je stierf,t is vreemd, maar die vergeet je.Het is je dikwijls zelf ontgaan,je zegt ik ben wat moe,maar op n keer dan ben je aanje laatste beetje toe.Toon Hermans

  Na een kort heftig lijden is van ons heengegaanmijn lieve man, onze vader, grootvader en over-grootvader

  Willem Jan de Baan

  in de leeftijd van 75 jaar.

  Dina de Baan-Hoogendam

  Tonny Bronkhorst-de BaanHarold BronkhorstPriscilla & ArjanBradley, Cheyenne

  RicardoBrandon

  Gertjan de BaanLeonie de Baan-CranenburgMerelAnoukKarlijn

  Maassluis, 19 december 2012

  Merellaan 11333145 GL Maassluis

  Willem is overgebracht naar het rouwcentrum vanRijkeboer & de Winter aan het Prinses Juliana-plantsoen te Maassluis.

  De afscheidsdienst voorafgaande aan de crematiewordt gehouden op donderdag 27 december om13.00 uur in crematorium Hofwijk, Delftweg230 te Rotterdam-Overschie.

  Na de plechtigheid kunt u de familie condoleren

  in de ontvangkamer van het crematorium.

  De Heer is mijn herderPsalm 23

  In groot vertrouwen op zijn Here en Heiland is inzijn eigen omgeving rustig ingeslapen mijn dier-bare broer en onze lieve medebewoner

  Bastiaan Kuijpers

  - Bas -

  *29 september 1949 20 december 2012

  Corrie van den Burg-KuijpersAad van den Burg in herinnering

  Medebewoners en teamDe Parkhof

  De ParkhofSchubertlaan 616c3144 BK Maassluis

  Bas is thuis, alwaar wij deze dagen liever onderelkaar zijn.

  De dienst van Woord en Gebed zal gehouden wor-den op vrijdag 28 december om 13.30 uur in deImmanulkerk, Lange Boonestraat 5 te Maassluis.Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op deAlgemene Begraafplaats, Willem de Zwijgerstraat36 te Maassluis.

  Na de begrafenis is er gelegenheid tot condolerenen elkaar te ontmoeten in het rouwcentrum Rijke-

  boer & de Winter, naast de begraafplaats.

  Liefde

  Omdat er liefde is,bestaat er geen voorbij.

  In alle eeuwigheid ben jij.

  Toon Hermans

  Voor ons geheel onverwachts is van onsheengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze

  lieve moeder, schoonmoeder en omaApolonia Maria

  de Bruin - Verbrugge

  ~ Plony ~in de leeftijd van 79 jaar.

  Jan de Bruin

  Marja en AndrRenee

  Marco

  Tineke en FransDebbie en Ruben

  Twan

  Heleen en DickIvo en Fleur

  Kath Roy

  Yvonne en JanManon en Rienk

  Niels

  21 december 2012Brederode 23155 BA Maasland

  Gelegenheid tot condoleren donderdag 27 decembervan 19.30 tot 20.30 uur in t Trefpunt, Kerkplein 11in Maasland.

  De herdenkingsdienst wordt gehouden vrijdag28 december om 10.30 uur in de Oude Kerk,Kerkplein 1 in Maasland, waarna omstreeks 11.45uur de begrafenis zal plaatsvinden op de GemeentelijkeBegraafplaats, Hofsingel 1 in Maasland.

  Mijn vrouw en onze moeder hield van bloemen.

  Zorg en toewijding kenmerkten haar leven.

  Autorijschool Rij-mond30 lessen en praktijkexamen.

  999,[email protected]

  Telefoon: 06-87236143

  Biercaf Oportois geopend op:

  Dinsdag 20.00 - 01.00 uur,Woensdag 17.00 - 01.00 uur,Donderdag 17.00 - 01.00 uur,

  Vrijdag 15.00 - 04.00 uur,Zaterdag 15.00 - 04.00 uur,Zondag 15.00 - 20.00 uur.

  Zie ook onze

  Facebookpagina.Govert van Wijnkade 12,

  info: 06-20986189.Bierproeverijen, Borrels,

  Uitstapjes.

  Bezemschoon opleverenvan u woning ? Bel de Par-tij Markt 010-5929344 / 06-54797325..

  GETUIGE GEZOCHT: 22-12-2012 parkeerplaats Al-bert Heijn Koningshoek.Gezocht donkerblauwe Opelstationcar oud model, scha-de met uitrijden aan Peugeot407. Tel. 06-53162386.

  HEALING ROOMSMAASSLUIS De HealingRooms is interkerkelijk. Wiltu een gesprek en/of gebed?Bel voor een afspraak 010-5925691.

  SOLLICITEREN?Weten wie je bent, wat je kan

  en wat je wilt?Zelfverzekerder worden?

  Mijn coaching werkt!06-43999360 of

  pleunsnel.nl

  FEESTJE?Triple-A-Events maaktvan uw feest cht een

  feestje! Neem een kijkje optriple-a-events.nl

  of bel 06-43999360

  Voorgoed afscheid nemen valt zwaar.Gedachten, tranen, een enkel gebaar.

  Kan iemand mij vertellen hoe dit moet,afscheid nemen van u voorgoed.

  Ik kijk naar u en probeer te voelen,wat ze met afscheid nemen bedoelen.

  Ik zie mijn oma die niet meer beweegt en praat,een mooie vrouw met een rustig gelaat.

  Dag lieve oma paard

  Sander, GerardNancy en Dennis

  Jeroen, AnnabelDanielle en Marco

  SophiaAnita en TonyLotty en Chris

  RoelRob

  Geraldine, MarissiaRon en Ilse

  SamJack en Britt

  Ruud en WendyEden

  JanineLennard

  Frank en SanneBarry, RandolphParmy en Remco

  Ivory, Ebony

  Amber en BartBo, Isa

  Denny, TonnyIvan, Fabien

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  5/32

  27 DECEMBER 2012

  PAGINA 5Familieberichten

  ADVOCATENKANTOOR

  W.C. DE JONGE

  Hoofdvestiging te

  Vlaardingen (C)

  Tel. 010-2343220, Mr. W.C. de Jonge

  Gespecialiseerd in:

  Medische zaken, WW, WAO, Bijstand,

  Wvg en Rentegratie

  Nevenvestiging

  te Hoek van Holland

  Tel: 0174-383115, Mr. I. Correlj

  Gespecialiseerd in o.m.:

  Familierecht, Ondernemingsrecht,

  Arbeidsrecht, Incassozaken,

  Huurrecht, Verbintenissenrecht

  k Zal in de dageraad ontwaken

  en met gezang mijn God genaken.

  Psalm 108 : 1 berijmd

  Na een lange weg van afnemende herkenning heeft de Here God in alle rust

  thuisgehaald mijn innig geliefde man, onze zeer geliefde vader en opa

  Teun den Broeder

  in de gezegende leeftijd van 80 jaar.

  Riet den Broeder-Siepman

  Leo en NellekeMatthijs en HannekeSteffan en Wendy

  Marise en Maurijn

  Anne

  Ruud en Lies

  BartJos

  Bernd

  Cornell en DaphneSem

  23 december 2012Dr. Jan Schoutenlaan 122

  3145 SZ Maassluis

  Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 27 december van 19.00 tot 20.00 uur en

  vrijdag 28 december van 14.00 tot 16.00 uur op bovengenoemd adres.

  U wordt van harte uitgenodigd de dankdienst voor zijn leven bij te wonen op maandag

  31 december om 10.45 uur in de Groote- of Nieuwe Kerk, Kerkplein 2 in Maassluis,

  waarna omstreeks 12.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats,

  Willem de Zwijgerstraat 36 in Maassluis.

  Voor aanvang van deze dienst is er nog gelegenheid tot condoleren van 10.00 tot 10.30 uur

  in de Groote- of Nieuwe Kerk.

  De Heer is mijn Herder

  Psalm 23

  VAN HEMERT HEEFT HET ANTWOORD OP AL

  UW VRAGEN EN WENSEN OP HET GEBIED VAN:

  Postbus 2783140 AG Maassluistel. (010) 591 41 66fax (010) 592 51 41

  e-mail: [email protected]

  Elektrotechnische installaties DatasystemenNetwerkbekabeling NetwerkbekabelingssystemenToegangscontrolesystemen AirconditioningTelefooninstallaties Inbraakbeveiliging

  Een Ford van

  Korpershoek:

  daar reed mijn

  vader en die

  zn vader al in!

  TE KOOP:* Guess schoentjes maat18, kleur zilver. Slechts1x gedragen 20,-.* Chicco baby looptrainer,kleur roze, met 3 ballen en3 verschillende figuurtjes, 15,-.* Fisher-Price garage incl. 2autos met poppetje, 15,-.

  Allemaal in zeer goede staat!Tel.: 06-13066987.

  TE KOOP: Strandhengel(werp) merk Spro, 5 me-ter. 150-200 gram. Tel. 06-10560223.

  HCM Huiswerk Centrale

  Maassluis. Studiebegelei-ding, training en opleiding.Voor leerlingen in de 2e faseverzorgen wij bijles in econo-mie.Bel voor info: 06-54261139of 010-4356969.

  Adverterenin 2013?

  Bel voormeer info:

  010-5912823

  Auto- en Motorrijschool L.Rombout, tel. 010-5922358.www.lrombout.nl

  Tegelzetter nodig? Ik benop zoek naar mensen diehun keuken, badkamer,toilet of vloer willen latenbetegelen. Ook voor hetstukadoren kunt u bij mijterecht. Aanbieding voorde winter!! Speciale prij-zen! Bel Bas Anemaet, tel.06-30077024 of mail [email protected]

  RIJBEWIJS HALEN?AUTORIJSCHOOL PALET

  Tel. 010-5925570,

  www.autorijschoolpalet.nl

  VOETREFLEXMASSAGE ontspannend en

  bij klachten. Vergoedingzorgverzekeraar.RIET KOREN,

  in Cyprea, Noordvliet 19,Maassluis.

  Ook workshops.WWW.DEVOETOMVAT.NL

  015-2615511

  Tip: Laat u uw huisdierengratis afhalen? Pas op voorniet-bonafide handelaren (enhandelaarsters). Vraag omlegitimatie en na-controle.

  Spoed! Te koop gevraagd:TOYOTAs, Honda, Nis-san, Mazda, Mitsubishi, metschade of defect geen be-zwaar. Ook bestelwagens.

  Ook andere merken met ofzonder APK, met RDW vrij-waring. U belt, wij komenlangs. Tel. 010-2762532 of06-25160439, ook s avonds.

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  6/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 6

  colofonMaassluise CourantDe SchakelHet best gelezen nieuws- enadvertentieblad in de regio.Verschijnt iedere donderdagin Maassluis, Maasdijk enMaasland.(Oplage: 22.500)

  Adres:Dr. Kuyperkade 28

  3142 GC MaassluisT 010 5912823 F 010 5913335

  Emailcontact:Advertenties:

  [email protected]/redactie:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

  Aanleveren van adverten-ties en nieuwsberichten:

  voor woensdag 09.00 uur.Mits gereserveerdwoensdag 12.00 uur.

  Bezorging:Broos Verspreiding MaasdijkT 0174 514508

  (De redactie behoudt zich het recht vooradvertenties en ingezonden copy teweigeren, zonder opgave van redenen.Ook kan geen aanspraken gemaakt wordenop schadevergoeding naar aanleiding vanfoutieve plaatsingen van advertenties enberichten in deze krant.)

  Maassluise Courant

  Het veer Maassluis-Rozenburggaat op oudejaarsavond eerderuit de vaart.De laatste afvaart vanuit Maas-sluis is om 21.50 uur.

  De laatste afvaart vanuit Rozen-

  burg is die avond om 22.00 uur.Op oudejaarsavond eindigt dedienstregeling voor het openbaarvervoer traditioneel in de loopvan de avond.Op nieuwjaarsdag vaart het veerals op zondagen.

  Geacht college,In de notulen van de vergaderingvan het college van B&W van 20november 2012 lezen wij dat hetcollege toestemming geeft voorde uitbreiding van de supermarktaan de Lange Boonestraat. Verderis op de website van winkelketen

  Action te lezen dat zij medio febru-ari 2013 een winkel zullen openenaan de Industrieweg, hetgeen ineen artikel in het AD/RD van 19december 2012 bevestigd wordtdoor de winkelketen.In het kader van art.51 van hetReglement van Orde van de ge-meenteraad van Maassluis heeftde fractie van CDA Maassluis devolgende vragen:

  In het B&W besluit staat eenchronologische opsomming vanhet proces. Tot het moment vanuw besluit van 20 november 2012wordt medewerking geweigerdomdat volgens het parkeerbeleidvan Maassluis extra parkeerplaat-sen gerealiseerd dienen te worden.1. Met hoeveel vierkante meters

  neemt de oppervlakte van dewinkel toe?

  2. In het recente verleden zijn par-keerdrukmetingen verricht inMaassluis, ook bij deze super-markt. Hoe hoog is de parkeer-druk hier en hoe hoog wordt deparkeerdruk in de nieuwe situ-atie?

  3. Kunt u berekeningen geven vande benodigde parkeerplaatsenop basis van de aanvraag/uwbesluit, berekend op de oude ende nieuwe situatie?

  4. Bent u bij de aanvraag uitgegaanvan de parkeerregels uit 2006 ofheeft u de aanvraag getoetst aande nieuwe parkeerregels die terinzage liggen? In de detailhan-delvisie, die ter inzage lag ten

  tijde van de aanvraag en op 27november 2012 is vastgestelddoor de raad, staat dat de su-permarkt verplaatst zou moetenworden. Er zou een supermarktals trekker van de Binnenstadmoeten komen, bij voorkeur opde Vlietlocatie, met voldoendevierkante meters om een echtetrekker te zijn. Daarnaast iseen supermarkt aan de LangeBoonestraat te ver van de anderewinkels en moet er een oplos-sing voor het parkeren gevondenworden.

  5. Op welke gronden heeft u beslo-

  ten toe te staan de supermarktop deze locatie te laten uitbrei-den.

  6. Waarom heeft u de raad nietgenformeerd over uw besluittijdens het debat over de detail-handelvisie?

  7. Heeft u de supermarkteigenaar

  gewezen op de detailhandelvi-sie? Wat is de reactie van de su-permarkteigenaar op de detail-handelvisie en welke redenenheeft de eigenaar aangevoerdom toch te kiezen voor uitbrei-ding op de huidige locatie?

  8. Heeft u met de supermarktke-ten gesproken de Vlietlocatie?Heeft u hen gewezen op het feitdat de gemeente voor die locatieeen investeerder zoekt? Heeft uhen gevraagd te overwegen omin de Vlietlocatie te investerenof mogelijkheden daartoe teonderzoeken? Vervolgens heb-ben we over de aangekondigdekomst van een filiaal van win-kelketen Action in Maassluisnog enkele vragen.

  9. In februar i van dit jaar heef twethouder Keijzer aan de persgemeld dat het college positiefstaat tegenover vestiging van dewinkelketen in Maassluis, maardat nog geen officile aanvraagwas ingediend door de winkel-keten. Is er inmiddels al een of-ficile aanvraag gedaan door dewinkelketen?

  10. Zo ja, wat is de reactie en hetbijbehorende besluit van hetcollege geweest?

  a. Hoe past dit besluit bij de on-langs vastgestelde detailhandel-visie?

  b. Heeft u de winkelketen om eenreactie gevraagd op de (con-cept)detailhandelvisie en heeftde winkelketen daar een reactieop gegeven? Hoe luidt deze re-

  actie en kunt u die met de raaddelen?

  c. Heeft u de winkelketen gewezenop uw voorkeur dit soort win-kels liever in de Koningshoek teplaatsen?

  11. Zo nee, hoe verklaar t u de me-dedeling van de winkelketenop haar website?

  Wij kijken uit naar uw antwoor-den, waarbij wij ervan uitgaan datu uw antwoorden toelicht.Met vriendelijke groet,Namens de fractie van CDA Maas-sluisKees Pleijsier

  Artikel 51 vragen CDA overdetailhandel Maassluis

  Hoe kijken mensen die het af-gelopen jaar in het nieuws zijngeweest daarop terug en hoeging het met ze sindsdien? DeSchakel portretteert een aantalvan hen. Deze keer RoderickWols, die op 23 augustus dit

  jaar zijn werk als Consul-Gene-raal voor Nederland in Osaka,Japan begon.

  Door Chrit Wilshaus

  Vanwege zijn benoeming tot Con-sul-Generaal voor Nederland inJapan, nam Wols eerder dit jaar af-scheid als fractievoorzitter van hetCDA Maassluis. Japan is echt eenfascinerend land, schrijft Wols inhet laatste Ledencontactblad vanhet CDA Maassluis in 2012. Al-les doet het, alles werkt. Het is erschoon op straat en mensen heb-ben respect voor elkaar en voorandermans goederen. Het Japanseeten is puur en heerlijk. Zeker als

  je van vis houdt. Japanners genie-ten naast het harde werker van hetgoede leven en laten zich het etenen drinken goed smaken. Opval-lend zijn de vele regionale culinai-re verschillen, zodat er altijd weerwat nieuws te ontdekken valt. Op-merkelijk vind ik verder de toege-wijdheid van Japanners voor hunwerk. Eer vinden in je werk is hierheel gewoon. Handwerkslieden le-veren hier nog kwaliteit af en zijndaar trots op. Maar ook in fabrie-ken wordt hard gewerkt en vindenmensen het niet meer dan normaalom kwalitatief hoogwaardige pro-ducten af te leveren. Ook zijn men-sen beleefd en hulpvaardig.

  Een cultuurschok was de aankomstin Japan niet voor hem, zo schrijfthij. Japan is een prima georgani-seerd, efficint, veilig en schoonland. De mensen zijn vriendelijk,behulpzaam en ondanks de taal-barrire goed toegankelijk. Op

  het eerste gezicht zie je vooral eenwesterse samenleving.

  Geleerd

  Sinds zijn verblijf in Japan maakteWols op zeer verschillende manie-ren kennis met het land en ontvinghij verschillende delegaties uit Ne-derland. Zoals een afvaardigingmet CDA-minister Jan Kees deJager. Maar ook ontving hij verte-genwoordigers uit het bedrijfsleven.Door hen te begeleiden heb ik zelfook veel meer van Japan gezien engeleerd, aldus Wols.Door de verbouwing van het Mau-ritshuis in Den Haag zijn 48 uniekeschilderijen, onder andere van Ver-meer, Rembrandt en Jan Steen ten-toongesteld in Tokio en Kobe. Dezetentoonstellingen trekken heel veelJapanners en zetten Nederland weerheel goed op de kaart. Japanners zijndol op Nederlandse meesters en hetwekt hier dan ook geen verbazingdat op deze tentoonstellingen hon-derdduizenden mensen afkomen.In het Ledencontactblad van het

  CDA Maassluis vertelt Wols ookdat overal waar hij in de regio komtNederlandse geschiedenis aantreft.Natuurlijk het meest tastbaar in Na-gasaki, op het voormalige eilandjeDeshima. Daar was Nederland alsenig westers land 212 jaar lang ver-tegenwoordigd. Het heeft ons eenunieke inkijk in Japan gegeven ende Japanners via ons een uniekekijk op de rest van de wereld en dewetenschap.

  Volgens Wols zijn Japanners goedvan vertrouwen. Overal zie je open-staande tassen en portemonnees uitbroekzakken steken. Maar niemanddenkt er zelfs maar over na om ie-mand anders te beroven.

  Koffers en tassen kan je rustig latenstaan als je even een koffie aan debalie besteld. Gaat je mobieltje ineen caf, dan loop je even naar bui-ten om andere mensen geen overlastte bezorgen. Je laptop en portemon-nee laat je dan gewoon op tafel lig-gen

  Koffers en tassen kan je rustig laten staan

  Roderick Wols vertrok dit jaar uit Maassluis voor een functieals Consul-Generaal in Japan. Foto: Roger van der Kraan.

  Veer Maassluis-Rozenburgoudejaarsavond eerder uit de vaart

  De brandweer verleent alsgevolg van de vernieuwde taak-stelling tegenwoordig ook veeldirecte hulpverlening. Zoals re-animatie en kinderreanimatie.Van de 210 incidenten dit jaartotnogtoe zijn er 87 geweestwaarbij de ambulancedienstwerd ondersteund.

  Door Chrit Wilshaus

  Dat zei R. Lange, commandantPost Hoek van Holland/Maassluis& Strandwacht. bij de jaarlijksekorpsavond van de vrijwilligersbij de brandweer in Maassluis, vo-rige week vr ijdag. Volgens Langevormt het toepassen van reanima-

  tie een hele waardevolle bijdrageaan de eerstelijns hulpverlening.En waar wij vroeger dachtenslachtoffers warm te moeten hou-den, blijkt nu dat een vorm vantoegepaste onderkoeling mogelijkbeter is voor het herstel van eenreanimatiepatint.

  InzetLange herhaalde de veerkracht enflexibiliteit van het korps Maas-sluis te bewonderen. Maar vooral

  ook de inzet, motivatieen voortvarendheid ge-richt op de toekomstvan het nieuwe werken.Er komt een VRR(VeiligheidsregioRotterdam=Rijnmond,red.) zonder grenzenof districten. Daarmeehoudt de huidige orga-nisatievorm op te be-staan en gaan we overin clusters.Waterweg wordt hetcluster Vlaardingen/Maassluis/Hoek vanHolland. Het gaat omzes eenheden. De hui-dige vorm District wa-

  terweg is op 1 oktoberdit jaar opgehouden tebestaan.

  Aan het einde van zijntoespraak benadrukteLange het belang vanbrandveilig leven.De verantwoordelijkheid daar-voor begint bij jezelf.

  Daarbij wordt je geholpen doordiezelfde brandweervrijwilliger.

  Het is echter niet alleen een kwes-tie van rookmelders plaatsen.

  Vooral het stukje advies en aan-dacht in en om de woning, waarbij

  Veel directe hulpverlening door brandweer

  De brand aan het Hoge Licht en de brand in de Koningshoekwaren de meest opmerkelijke incidenten. Foto: Roger van der Kraan.

  wordt ingezoomd op veiligheid, isbelangrijk. Volgens Lange magde samenwerking met Maasdeltaen de gemeente daarbij niet overhet hoofd worden gezien.

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  7/32

  27 DECEMBER 2012

  PAGINA 7Familieberichten

  .,)669;,2((9;1,:

  ;962((9;,5

  LZ[SHUK

  (HY[ZKPQR LN 3, 4HHZKPQR[LS MH_ LTHPS! PUMV'QVIILUS ^^ QVIILUS

  :LOWXJRXGRI]LOYHUYHUNRSHQ"

  &KULVYDQ:DHVLVQDDVWDQWLTXDLUHQMXZHOLHURRNJHGLSORPHHUGWD[DWHXU

  9RRUXZJRXGHQ]LOYHUELHGW&KULVYDQ:DHVRSEDVLVYDQHHQYDNNXQGLJHWD[DWLHHHQ

  JRHGHSULMV

  Jan Barendselaan 662685 BV PoeldijkTelefoon 0174 44 46 35

  [email protected]

  woensdag t/m vrijdag 11.00 17.30 uur

  zaterdag 11.00 17.00 uur, of op afspraak.

  8ZYHUWURXZHQZDDUG

  -XZHOLHU$QWLTXDLU

  BEGRAFENISSEN EN CREMATIES

  ijkeboer & de WinterUitvaartverzorging

  PRINSES JULIANAPLANTSOEN - MAASSLUIS

  Dag en Nacht:

  010-592 30 78

  www.uitvaartrijkeboer.nl

  In droeve omstandighedentellen alleenpersoonlijke wensen.

  Wanneer het onvermijdelijke zich in uwomgeving voordoet, moet u erop kunnen

  vertrouwen dat alles wat met hetsterfgeval te maken heeft perfect wordt

  afgehandeld.

  Voor Maassluis, Vlaardingen,Schiedam, Hoek van Holland en

  omstreken is er de uitvaartverzorgingvan de heer Arno de Winter.

  Hij beschikt over een organisatie metervaren, vakkundige mensen die

  beseffen dat in droeve omstandigheden

  alleen persoonlijke wensen tellen.

  De uitvaart die

  bij u past

  Rotterdam e.o. I Capelle a/d IJssel I Schiedam I Spijkenisse I Waddinxveen I Gouda

  WWW.CVU.NL

  Geef de gewenste kleur

  aan uw uitvaart en

  wordt herdacht

  zoals u bent...

  Uitvaartcentrum Groenoord

  Van Beethovenlaan 180 - 3122 TZ Schiedam

  T 010 - 466 11 00

  Melding van overlijden0800 - 345 67 89

  24 uur per dag bereikbaar

  Gratis informatie0800 - 288 22 55

  We zijn 24 uur per dag

  bereikb aar. Ook als u niet

  bij ons verzekerd bent.

  Monuta

  Burg. H.Gretelaan377

  Schiedam

  010 - 426 76 78

  Verploegh Chassplein 3

  Vlaardingen

  010 - 434 81 97

  www.monuta.nl

  Wij zijn er

  als u onsnodig heeft.MonutaRijnmond.

  28 december

  Demi 10 jaarHartelijk gefeliciteerd!

  Dikke kus

  Pappa, mamma en Alicia Fay

  Het is belangrijk dat u terugkijkt op een mooi afscheid, want

  de herinnering blijft ...

  Uitvaartverzorging Van der Pol verzorgt dit met waardigheid.

  Een passend afscheid voor uw dierbare,stijlvol, eigentijds, klassiek of modernverzorgen wij geheel zoals u wenst.Wij hebben die kennis in huis.

  In Uitvaartcentrum West beschikken wijover twee 24-uur kamers, waar u 24 uur per dagbij uw dierbare kunt zijn en een aula voor eenafscheidsdienst.

  Uitvaartverzorging

  Van der PolUitvaartcentrum West

  Houtsnipstraat 43145 LA Maassluis

  010-590345124 uur per dag / 7 dagen per week

  www.uitvaartvanderpol.nl

  HOERA!!Dankbaar aan God en gelukkig zijn wij

  met de geboorte van onze dochter en zusje

  Kim Dung Eva Josephine Lie

  We noemen haar: Eva11 december 201202.55 uur, 49 cm

  Fam . LieTandartsenpraktijk LIE

  Lorentzdreef 40, 3146 BK Maassluis

  SG Tuinen & BestratingenOntwerp Aanleg Onderhoud

  [email protected] Tel. 06 - 51326765

  [email protected] Tel. 06 - 55782756

  Maassluis

  HCM Huiswerk Centrale

  Maassluis. Studiebegelei-ding, training en opleiding.Voor leerlingen in de 2e faseverzorgen wij bijles in econo-mie.Bel voor info: 06-54261139of 010-4356969.

  GEZOCHT: MANNELIJK

  LID. Toneelgroep Scha-ter zoekt mannelijke leden!Interesse? Bel 06-43999360 na 18.00 uur.www.toneelgroepschater.nl

  VRAGEN OVER HOOGBE-

  GAAFDHEID BIJ UW KIND?Adviesbureau Hoogbegaafd-heid Pluspunt: begaafdheids-onderzoek, plusklassen, faal-angsttraining en e-consul-ting. Tel.: 010-5912265 www.pluspunt.praktijkinfo.nl

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  8/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 8

  Echtpaar Celikkaya60 jaar getrouwd

  Burgemeester J.A. Karssen en zijn echt-genote bezochten op 6 december 2012 deheer S. Celikkaya en mevrouw F. Celik-kaya- Celikkaya. Het echtpaar Celikkaya-

  Celikkaya vierde die dag hun 60-jarig hu-

  welijksjubileum.

  Burgemeester Karssen nam bij zijn bezoekaan het bruidspaar de gebruikelijke ca-

  deaus van het gemeentebestuur mee.

  Echtpaar Breevaart-Will50 jaar getrouwd

  Loco burgemeester A.G.M. Keijzer bezocht opdonderdag 13 december 2012 de heer H.A.Breevaarten mevrouw M.A. Breevaart-Will.Het echtpaar Breevaart-Will was op 12 de-

  cember 50 jaar getrouwd.

  Zij traden op 12 december 1962 in Vlaardin-gen in het huwelijk.Loco burgemeester Keijzer nam bij zijn be-zoek aan het bruidspaar de gebruikelijke

  cadeaus van het gemeentebestuur mee.

  Echtpaar Warnaar-Korsten60 jaar getrouwd

  HARTELIJKE GEFELICITEERDnamens De Maassluise Courant

  Burgemeester J. A. Karssen bezocht op 18december 2012 de heer L.G. Warnaar enmevrouw W. Warnaar-Korsten. Het echt-

  paar Warnaar-Korsten vierde die dag hun60-jarig huwelijksjubileum.

  Burgemeester Karssen nam bij zijn bezoekaan het bruidspaar de gebruikelijke ca-deaus van het gemeentebestuur mee.

  Echtpaar Booister-Visser

  50 jaar getrouwdWethouder G. van der Wees bezocht op 20december 2012 de heer H. Booister enmevrouw G. Booister-Visser. Het echt-

  paar Booister-Visser vierde die dag hun50-jarig huwelijksjubileum.

  Wethouder Van der Wees nam bij zijn be-zoek aan het bruidspaar de gebruikelijkecadeaus van het gemeentebestuur mee.

  Echtpaar Wakker-de Snoo

  50 jaar getrouwdLoco burgemeester A.G.M. Keijzer be-zocht op 20 december 2012 de heer J. Wak-ker en mevrouw H. Wakker-de Snoo. Hetechtpaar Wakker-de Snoo vierde die daghun 50-jarig huwelijksjubileum.

  Loco burgemeester Keijzer nam bij zijn be-zoek aan het bruidspaar de gebruikelijkecadeaus van het gemeentebestuur mee.

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  9/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 9

  Aanvragen om een omgevingsvergunning:

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omeen omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

  Locatie Betreft Soort

  Merellaan nabij 941 (tunneltje) Kappen 2 bomen KappenBelanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekentdat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter.Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen,zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat deplannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.

  Verleende omgevingsvergunningen:

  Locatie (Bouw)plan Datum verleend Soort

  Mgr. W.M. Vervangen noodtrap 20-12-2012 Bouwen, handelenBekkerslaan 2-48 in strijd met regels

  ruimtelijke ordening

  Markt 6 Wijzigen 20-12-2012 Bouwenvoorgevelpui

  Esdoorn 8 Plaatsen 20-12-2012 Bouwenoverkapping

  Noordvliet 2-4 Wijzigen gebruik 20-12-2012 Handelen in strijd1e verdieping met regels

  ruimtelijkeordening

  Zuidbuurt Plaatsen damwanden 20-12-2012 Bouwenlangs 33-49

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrechtbinnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken.Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk makentegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en onder-tekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college vanburgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op

  grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek omvoorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter vande Rechtbank, Postbus 50951,3007 BM Rotterdam.

  Verleende vergunningen:

  Vent- en standplaatsvergunningen Standplaatsvergunning DSW Zorgverzekeraar mobiel kantoor, Konings-

  hoek/Van Beethovenlaan, dinsdagen en vrijdagen van 14.00-16.00 uur(19-12-2012)

  Standplaatsvergunning voor de verkoop van frites/snacks, Westeinde,vrijdag t/m woensdag van 06.00-22.00 uur en donderdag van15.00-22.00 uur t/m 31-12-2013 (19-12-2012)

  Standplaatsvergunning voor verkoop van fruit, winkelcentrum Konings-hoek, zijde Uiverlaan nabij AH, op maandagen van7-1 t/m 23-9-13

  (17-12-2012)

  De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 de volgende verordeningenvastgesteld.

  Gemeenteblad 2012-nr. 19 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

  De raad heeft besloten de legestarieven 2013 ten opzichte van 2012 in zijnalgemeenheid niet te verhogen. De hoogte van een aantal tarieven wordtechter door het Rijk vastgesteld, zoals bijvoorbeeld:- Rijbewijs: 42,-- Paspoort: 50,35- Nederlandse identiteitskaart: 41,90- Nederlandse identiteitskaart voor kinderen tot 14 jaar: 31,85

  Gemeenteblad 2012-nr. 20 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2013

  De raad heeft besloten de tarieven 2013 ten opzichte van de tarieven 2012ongewijzigd te laten.

  Gemeenteblad 2012-nr. 21 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering binnenhavengelden 2013

  De raad heeft besloten de tarieven zoals die door het Havenbedrijf Rot-terdam N.V. zijn vastgesteld en bekendgemaakt in de General Terms andConditions 2013, including renewed port tariffs, te hanteren.

  Gemeenteblad 2012-nr. 22 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering zeehavengelden 2013

  De raad heeft besloten de tarieven zoals die door het Havenbedrijf Rot-terdam N.V. zijn vastgesteld en bekendgemaakt in de General Terms andConditions 2013, including renewed port tariffs, te hanteren.

  Gemeenteblad 2012-nr. 23 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van ligplaatsgelden 2013

  De raad heeft besloten de tarieven 2013 ten opzichte van de tarieven 2012ongewijzigd te laten.

  Gemeenteblad 2012-nr. 24 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2013

  De raad heeft besloten de tarieven 2013 ten opzichte van de tarieven 2012ongewijzigd te laten.

  Gemeenteblad 2012-nr. 25 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van rechten 2013

  De raad heeft besloten de tarieven 2013 ten opzichte van de tarieven 2012ongewijzigd te laten.

  Gemeenteblad 2012-nr. 26 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2013

  De raad heeft besloten de tarieven 2013 ten opzichte van de tarieven 2012ongewijzigd te laten.

  Gemeenteblad 2012-nr. 27 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting2013

  De gemeenteraad heeft eerder in 2012 besloten dat de opbrengst van deonroerende zaakbelasting (OZB) in 2013 ten opzichte van 2012 niet stijgt.Omdat de gemiddelde WOZ-waarde echter daalt met 4,36%, stijgen de OZB-tarieven met 4,36%.

  De gemeenteraad heeft besloten de tarieven 2013 als volgt vast te stellen:

  OZB-eigenarengedeelteonroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1304%;onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,2120%.

  OZB-gebruikersgedeelteonroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1519%;

  Gemeenteblad 2012-nr. 28 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2013

  De raad heeft besloten de tarieven 2013 ten opzichte van de tarieven 2012ongewijzigd te laten.

  Gemeenteblad 2012-nr. 29 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2013

  De raad heeft besloten de tarieven 2013 ten opzichte van de tarieven 2012ongewijzigd te laten.

  Gemeenteblad 2012-nr. 30 Datum bekendmaking 19 december 2012Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

  Wet Kinderopvang

  Volgens de Wet Kinderopvang moet een verwijdering uit het LandelijkRegister Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) bekend worden gemaakt.Het college van burgemeester en wethouders maakt de volgende wijzigingenbekend:

  Uitschrijvingen LRKP:Kinderdagverblijf Borlekijn KAS (Stichting BOR) op het adres Dr. J. Schouten-laan 3 te Maassluis met uniek registratienummer LRKP 367229006 m.i.v. 26november 2012.Buitenschoolse opvang Kardinaal Alfrinkschool (Stichting BOR) op hetadres Dr. J. Schoutenlaan 3 te Maassluis met uniek registratienummer LRKP203114917 m.i.v. 26 november 2012.

  Verkeersbesluiten Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Seringenstraat 41 Realiseren gehandicaptenparkeerplaats Schollevaarstraat 86

  in Zwaluwstraat

  Maassluis, 27 december 2012

  Bekendmaking

  In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na

  de datum van de bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen

  het verlenen van de hierboven genoemde vergunningen worden

  ingediend bij het college van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

  LET OP! Bij elke vergunningverlening staat de datum vermeld waarop de

  beschikking is bekend gemaakt.

  Reacties op de bekendmakingen?

  Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,

  [email protected], telefoon 14 010

  YRRUSDUWLFXOLHUHQEHGULMI

  DDQKXLVRIRSNDQWRRU

  LQULFKWHQQHWZHUNHQ

  LQVWHOOHQLQWHUQHW

  YHUZLMGHUHQYLUXVVHQ

  FRPSXWHUVVQHOOHUPDNHQ

  (%217(0$$6/$1' ,1)2 #(66$/81/

  (66$/8&20387(55(3$5$7,(

  HAARMODE

  MARGREET

  Maassluis

  tel. 010-5926022

  Zuiddijk 7

  Maandagmiddaggeopend.

  Zaterdagmiddaggesloten.

  www.haarmode-margreet.nl

  o n t w e r p a a n l e g o n d e r h o u d

  TuinaanlegSnoeien

  OnderhoudVijvers

  Bestrating

  H VAN DER HOEVENVerbouw- en onderhoudsbedrijf

  voor al uw timmer, metsel, tegel- en stucadoorswerk tevens levering en montage van houten-

  en kunststof kozijnen

  Tel.: 06-304 89 247 Fax: 0174-52 37 08Tel.: 06-30489247 - E-mail: [email protected]

  Heb je het al

  gehoord?

  De buurman

  rijdt in een

  nieuwe Ford...

  natuurlijk van

  Korpershoek!

  (010) 5912344

  SchakeltjesParticulieren kunnen GRATIS Schakeltjes

  plaatsen in de Maassluise Courant DeSchakel. Bedrijven en instellingen kunnenvanzelfsprekend ook een Schakeltje plaat-sen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.Kosten voor een zakelijk Schakeltje zijn

  7,50 euro tot 20 woorden.

  Spelregels Anonieme Schakeltjes worden niet ge-

  plaatst. Vermeld altijd uw telefoonnummerin de advertentie. Bij opgave ook uw naam.

  De redactie behoudt zich het recht voorSchakeltjes, zonder opgave van redenen teweigeren en is niet verantwoordelijk voor

  eventuele foutieve weergave of fouten in detekst van het Schakeltje.

  Aangeboden woningen, woningruil,vakantiehuizen, stallingen, caravans,

  autos, fietsen en motoren, boten etc. meteen verkoopwaarde van boven de 250,-euro worden niet gratis geplaatst maar

  worden gezien als een zakelijk Schakeltje. Vraag en aanbod in het GRATIS Schakeltje

  is gericht op particulieren. Maximaal twintig woorden voor een

  GRATIS Schakeltje. Plaatsing van het GRATIS Schakeltje kan

  niet altijd in dezelfde week van opgavegegarandeerd worden.

  Doe er uw voordeel mee en plaats eenSchakeltje in de best gelezen krant van de

  omgeving!

  TE KOOP: Paddestoel met3 gekleurde ballen. Leukspeelplezier voor kleine kin-deren 6 mnd. - 2 jaar. 20,-.Tel.: 06-13066987.

  Parketvloer opknappen?Specialist in schuren en af-werken. Lak-olie-was. Ro-tinka parket Maassluis, tel.010-5903530.

  TE KOOP GEVRAAGD:Corgi + Dinky Toys Match-box Schuco Lego Blik-ken Speelgoed 50/60er jarenetc. Info.: 06-28065833.

  GRATIS hulp voor iedereburger. SP-Hulpdienst ,,DeHelpende Hand Hulp no-dig bij belastingzaken, hetinvullen van formulieren ofom onrecht aan te pakken?Problemen met de baas, ver-huurder of gemeente? Ver-dwaald in het woud van re-gels en procedures? Spreek-uur: iedere eerste donderdagvan de maand van 10.00- 12.00 uur. Zijingang vanhet Witte Kerkje, ConstantijnHuygensstraat 1 Maassluis.Voor informatie: Eef Groot-veld, 06-20384844.

  TE KOOP GEVRAAGD:Scheepvaartservies - be-stek - glaswerk van: Nievelt& Goudriaan - HAL - KHL- RL - KNSM - VNS - VOm-meren - Geest lijn enz. Info:06-28065833.

  HEALING ROOMSMAASSLUIS De HealingRooms is interkerkelijk. Wiltu een gesprek en/of gebed?Bel voor een afspraak 010-5925691.

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  10/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 10

  De film Veertig van de Maas-sluise filmer Henk van de Meeberggaat Nederland in 2013 vertegen-woordigen op het grootste inter-nationale amateurfilmfestival terwereld, UNICA.Het UNICA (Union Internationa-le du Cinma) filmfestival wordtgehouden van 24 tot 31 augustus2013 in Korea. De film Veertigis hiervoor geselecteerd door deNOVA, dat is de Nederlandse Or-ganisatie van Audiovisuele ama-teurs. Samen met nog drie filmsvormt deze film de Nederlandseinzending. De film is speciaalhiervoor in het Engels ondertiteld.De film is gemaakt in het kadervan de jaarlijkse filmwedstrijd vanFilmclub Maassluis.

  De film Veertig kreegde volgende omschrijving mee:

  Sommige mensen hebben, zorond hun veertigste jaar, de drangom hun leven opnieuw te willeninrichten. De eerste reactie op diedrang is niet altijd de beste.

  Samen met haar man speelt Mar-tine Rijnberg uit Maassluis dehoofdrol in deze film van 8 minu-ten. De jury noemt de film Eensterk beeldverhaal wat met zorg isuitgewerkt en alles verteld over derelatie man vrouw. Het ontbre-ken van lange Nederlandse tekstenmaakt de film, evenals het gekozenthema, zeer geschikt voor interna-tionale vertoning.

  Filmclub Maassluis gaat in hetvoorjaar van 2013 opnieuw vanstart met een filmtraining voorbeginnende amateurfilmers. Dezebasistraining betreft o.a. bespre-

  Maassluise filmer gaat Nederlandvertegenwoordigen in Korea

  ...omdat het leven verder gaat.John Walter

  06 128 222 22 (dag & nacht)www.regenbooguitvaart.nl

  KV On.Me.Ka.Op de kaartavond van 21 decem-ber mochten we 36 kaartliefheb-bers (sters) welkom heten. De prij-zen stonden in het teken van kerst.

  De eerste vijf winnaars waren:1e Mw. Hennie van Leeuwen,5467 pt., 2e Wiel Frsch, 5451 pt.,3e Jan Voogt, 5444 pt., 4e het duoWout/Sjaak 5240 pt. en 5e Leo vanNoordt met 5213 pt.De poedelprijs was deze week voormw. Miep de Waal met 3931 pt.Onze volgende klaverjasavondhouden we op vrijdag 4 jan. 2013in het gebouw van de MaaslandseVogelvereniging aan het Doelpad5 te Maasland. U bent allen weervan harte welkom, we beginnenom 20.00 uur met kaarten en dezaal i s om 19.30 open. Tot ziens.

  begrafenisverzorging

  Den Hollander

  www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

  %HJUDIHQLVVHQLQ *HPHHQWH0LGGHQ'HODQG HQ

  omstreken.

  Wij verzorgen alleen begrafenissen.

  Dag en nacht bereikbaar.

  P.N. den Hollander

  T. den Hollander

  Tel. 010 - 4600509

  Industrieweg 29

  3133 EE VLAARDINGEN

  Tel. 010-4601310

  RMP Grafmonumenten maakt unieke,persoonlijke gedenktekens betaalbaar

  www.rmpgrafmonumenten.nl

  king van de meest voorkomendeTV en videosystemen, de meestbelangrijke begrippen voor cam-corders zoals; diafragma, scherp-tediepte, witbalans, High SpeetShutter, het objectief zoals groot-hoek, tele, scherptediepte, macro,voorzetlenzen, filters, camerabe-wegingen en camerastandpuntenin relatie tot de filmtaal en basis-stappen in de non-lineaire monta-

  gepakketten.

  De training wordt gegeven in hetLuxortheater het clublokaal aande van der Horststraat 29 in Maas-sluis. Deelnemers aan deze trai-ning worden automatisch voor n

  jaar lid van Filmclub Maassluis.Meer informatie kunt u vinden oponze nieuwe website: www.film-clubmaassluis.nl

  ,

  zz

  Stardust Circus International

  Henk van der Meyden

  en Monica Strotmann presenteren:

  Na zijn triomf opLondens Westend

  Hans Klok

  nu ook in Nederland met

  The HoudiniExperience

  Lezersactie

  D

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,,

  >

  ,

  D

  ^ d ,

  ,

  /

  ,,

  ,

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  11/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 11

  YOUR LASTSTRIKE

  STOPPEN

  METROKENIN

  6MAANDEN

  KOMNAARDE

  INFORMATIE-

  BIJEENKOMST!

  STOPPEN MET ROKEN IN 6 MAANDEN:

  KOM NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST!Altijd al willen stoppen met roken? Je verslaving overwinnen voor eenblijvende nieuwe leefstijl? Wacht niet langer en doe er wat aan!

  WIL je stoppen of KIES je ervoor?

  JUST-QUIT is uniek in Nederland. Het is een individueel programma om in 6

  maanden BLIJVEND te stoppen met roken. Voeding, beweging, rust, het ysieke

  en mentale aspect van het succesvol stoppen met roken zijn bij JUST-QUIT op

  zeer doordachte wijze gecombineerd. Je wordt door een Online Support System

  en een gediplomeerde trainer geholpen om van je lichamelijke EN geestelijke

  verslaving a te komen. JUST-QUIT is geen eenmalige actie, maar zorgt voor een

  blijvende gedragsverandering.

  INFORMATIE BIJEENKOMSTOp geet samen met de ontwikkelaars van

  JUST-QUIT een unieke en gratis inormatiebijeenkomst over je verslaving en de

  aanpak om er vana te komen. Investeer tijd in deze ene bijeenkomst en bespaar

  al het geld dat je aan roken uitgeet. Kies bovendien voor een goede gezondheid.

  Iedereen kan stoppen met roken. Jij ook. Its all in your Mind!

  START JIJ MET STOPPEN?Schrij je nu in voor de unieke inormatiebijeenkomst op bij via teleoonnummer o s tuur

  een e-mail naar .

  Mahorokan Sports Club

  Rozenlaan 4, 3142 NN Maassluis

  Tel. 010 - 591 43 00

  Email: [email protected]

  www.mahorokan.nl

  INFORMATIE BIJEENKOMST

  Op woensdag 2 januari 2013 geeft Mahorokan Sports Club samen met deontwikkelaars van JUST-QUIT een unieke en gratis informatiebijeenkomst over

  je verslaving en de aanpak om er vanaf te komen. Investeer tijd in deze ene

  bijeenkomst en bespaar al het geld dat je aan roken uitgeeft. Kies bovendienvoor een goede gezondheid.Iedereen kan stoppen met roken. Jij ook. Its all in your Mind!

  START JIJ MET STOPPEN?Schrijf je nu in voor de unieke informatiebijeenkomst op woensdag 2 januaribij Mahorokan Sports Club via telefoonnummer 010-5914300of stuur een e-mail naar [email protected]

  Fax: 010-5926544

  06-38917602

  Sportmassage Maassluisis het adres voor:

  Een goede stevige sportmassage. Een relaxte Hot Stone massage. Een behandeling volgens

  het Medical Taping Concept Kwaliteit en kwantiteit.

  Kijk eens op de website:

  www.sportmassagemaassluis.nl

  Of bel voor een afspraak:

  06-53797193

  Dag en nacht bereikbaar voor al uw personenvervoer,t/m 4 personen of 5/8 personenbus, lokaal, regionaal, airportservice, rolstoel-vervoer en contractvervoer.

  Kijk ook op onze website: www.taxi-vonk.nl

  Wij rijden ook speciaal vervoer voor:

  Maassluis010-59 00 228

  Maassluis 06-428 123 20

  b.g.g. 06-461 638 84

  Voor het bestevuurwerk moet

  je bij Jos Lock2 wielers zijn!!

  JOSLOCK

  2-wielers best

  choice

  Haven 11, Maassluis010-5912175www.joslock.nl

  Nu ookSTOMERIJSERVICE

  Jan Booster, Koningshoek

  Voor al uw sierbestrating,herbestrating, schuttingenplaatsen of verwijderen;vlonders leggen; beschoei-ingswerkzaamheden: G.van der Wel, Maasdijk, tel.0174-516716 /06-49112113.

  Auto- en Motorrijschool L.Rombout, tel. 010-5922358.www.lrombout.nl

  Lessen bij De Cirkel, daarword je wijzer van!

  Y O G Awww.decirkel.nameTel. 010-5901530.

  Auto- en Motorrijschool L.Rombout, tel. 010-5922358.www.lrombout.nl

  FEESTJE?Triple-A-Events maaktvan uw feest cht een

  feestje! Neem een kijkje optriple-a-events.nl

  of bel 06-43999360

  Een Ford van

  Korpershoek:vaak de

  beste koop!

  (010) 5912344

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  12/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 12

  Oud- en NieuwfeestVlietzight gaat niet door

  Het feest dat in Partycentrum Vlietzight met Oud en Nieuw gegevenzou worden, gaat niet door. Martijn de Winter van Vlietzight geeft aandat er tussen hem en de gemeente Midden Delfland een verschil vaninzicht was over het in te zetten aantal beveiligers en dat zij daar nietuit kwamen. De Winter zegt teleurgesteld te zijn dat het feest daaromniet door kan gaan en dat het vooral de jongeren die naar het feestzouden komen zijn die nu gedupeerd zijn.

  Vlietzight heeft zich de afgelopen tijd geprofileerd als betrouwbareuitgaansgelegenheid en multifunctioneel partycenter voor jong en oudwaarbij de veiligheid gewaarborgd wordt. De opstootjes komen nietmeer voor en er was weer, na lange tijd, wat te doen in de omgeving.aldus De Winter.Zaterdag 29 december aanstaande van 12:00 tot 16:00, kunnen de-gene die al een kaartje gekocht hebben voor het oud & nieuw feest,hun geld retour ontvangen in Vlietzight aan de Oude Veiling 1 teMaasland.

  De Westhoekwishes everyonea Happy New Year!

  Op donderdagochtend 11 decem-ber was het een sfeervol geheel inde hal van Openbaar Kind Cen-trum de Westhoek. De kinderenvan groep 5 en 6 hebben met hunfeestelijke kerstmusical laten ziendat dansen, zingen en elkaar hel-pen heel veel plezier geeft. Alleleerlingen en ouders hebben geno-ten van hun geweldige optreden.s Avonds was het wederom eenmuzikaal feestje in de grote halvan de school bij de metershogekerstboom. Alle prachtig aange-klede kinderen met hun stralendegezichten brachten Engelstalige

  kerstliederen ten gehore. Engelsta-lig omdat we komend jaar alweer 5

  jaar Engelstalig onderwijs aanbie-den op onze school. Dat was goedte horen; Twinkle Twinkle littlestar maar natuurlijk ook A whiteChristmas werden moeiteloosmeegezongen. Met de dresscodea touch off white werd het zo eenfeestelijk samenzijn. Na dit optre-den werd er genoten van een buf-fet in de klaslokalen, waar knappe-rende haardvuurtjes en stralendebomen de sfeer verhoogden.De ouders hadden weer heel erghun best gedaan en gezorgd dater voor alle kinderen, collegas envrijwilligers gezond en heerlijketen was. Namens iedereen dieheeft zitten smullen bedanken wijde ouders voor alle smaakvolle ge-rechten.

  De DCMR breidt dit jaar het toe-zicht op de verkoop van vuurwerkuit. Zo intensiveert de milieudiensthet toezicht op mobiele opslagpun-ten, zoals vrachtwagens of bestel-busjes. Deze manier van tijdelijkopslaan is onveilig en verboden enzal dan ook door de milieudiensthard aangepakt worden. In voor-gaande jaren heeft de DCMR naaraanleiding van tips van bewoners,enkele ondernemers sancties op-gelegd die vrachtwagens of bestel-busjes benutten om vuurwerk opte slaan.

  Daarnaast vindt zoals gebruikelijkook toezicht in de verkooppuntenplaats. Op 28, 29 en 31 decemberzullen twintig inspecteurs vande DCMR op deze manier ruimhonderd vuurwerkverkooppuntencontroleren. De resultaten van decontroles worden ter plekke digi-taal door de inspecteurs verwerkt,waardoor ook de efficintie vantoezicht en handhaving toeneemt.Intensieve controlesDoor intensieve controles wil demilieudienst ondernemers aanzet-ten tot veilige verkoop van vuur-werk. De frequentie van de contro-les wordt onder meer gebaseerd opde reputatie van de ondernemer ende ervaringen op de dag zelf. Ro-nald van de Kasteele, cordinatorvan de vuurwerkcontroles bij deDCMR: Wij vinden dat omwo-nenden en klanten van de onder-nemers zeker moeten zijn van een

  veilige verkoop van vuurwerk. Deverantwoordelijkheid daarvoorligt in de eerste plaats bij de onder-nemers zelf. Hoe vaak de inspec-teurs van de DCMR langskomen,hangt vooral van de ondernemerszelf af. Hoe beter zij zich aan deregels houden, hoe minder contro-les ze krijgen. Hierdoor kunnende inspecteurs zich richten op deverkooppunten waar het mis gaat.Bewoners die desondanks mis-standen tegenkomen tijdens de

  verkoopdagen, zoals de tijdelijkeopslag in vrachtwagens of bestel-busjes, kunnen gewoon bellen metde meldkamer van de DCMR op0888 333 555.De meeste ondernemershouden zich aan de regelsHet blijkt dat een meerderheid vande ondernemers zich aan de gel-dende voorschriften houdt. Vande Kasteele: De meeste onderne-mers leven alle voorschriften goedna. Zij snappen heel goed dat jevanwege het gevaar verantwoorde-lijk met de verkoop van vuurwerkmoet omgaan. Bovendien zijn deboetes van de DCMR hoog.DrievoorlichtingsbijeenkomstenDrie voorlichtingsbijeenkomstenorganiseerde de DCMR om de on-dernemers die vuurwerk verkopente informeren over wat er hen vanwordt verwacht. Daarnaast vindtal in september een eerste contro-le plaats van onder meer de sprin-klerinstallaties. Door al zo vroegde eerste controles uit te voerenstelt de DCMR ondernemers instaat tijdig de benodigde maatre-gelen te treffen.

  Over de DCMRDe DCMR Milieudienst Rijn-mond is de gezamenlijke milieu-dienst van de provincie Zuid-Hol-land en vijftien gemeenten in hetRijnmondgebied. Voor de 1,2 mil-

  joen inwoners in de regio streeft de

  DCMR naar het verlagen van demilieudruk. De DCMR verleentvergunningen en houdt toezicht bij23.000 bedrijven. Daarnaast on-dersteunt de DCMR gemeenten,overheidsinstellingen en bedrijvenregionaal, nationaal en internati-onaal bij milieuvraagstukken. DeDCMR is bij milieu-incidentendag en nacht bereikbaar voor be-woners, bedrijven en overheden.www.dcmr.nl. Twitter: @Milieu-Rijnmond.

  De DCMR breidt toezichtop vuurwerkverkoop uit

  Als eerste film van het nieuwe jaarvertoont Cinema Koningshof opwoensdag 9 januari het adembe-nemende en waargebeurde verhaalvan Walter Sskind. In het doornazis bezette Amsterdam besluitde joodse zakenman handjeklap

  met de SS te spelen.

  Het is een levensgevaarlijk kat- enmuisspel, waarmee hij honderdenkinderen van transport naar deconcentratiekampen weet te red-den. Terwijl de razzias toenemenen het net zich verder sluit rondde joodse gemeenschap, riskeertWalter alles wat hem lief is entoont hij de moed van een held.

  In regie van Rudolf van den Bergvoert Jeroen Spitzenberger eencast van Nederlandse topacteursaan. Sskind was de openings-film van het Nederlands Film Fes-tival en de Nederlandse inzendingvoor de Oscars in de categorieBeste Buitenlandse Film.

  De voorstelling in Theater Ko-ningshof begint om 20.00 uur ende toegangsprijs is 5,-. Kaar-ten zijn te koop bij Mastersound(Noordvliet), bij Theater Konings-hof (Uiverlaan) en op www.thea-terkoningshof.nl.

  Walter SskindDe hoofdpersoon in de film isWalter Sskind, een van de be-langrijke medewerkers van deJoodsche Raad. Dit bestuurlijk or-gaan werd door de Duitse bezetterin het leven geroepen met als doelde deportatie van de Nederlandse

  joden efficint te laten verlopen.Bij het transport van de joden naar

  de vernietigingskampen speeldeWalter Sskind een sleutelrol. Hijstond aan het hoofd van de Hol-landsche Schouwburg, die door denazis als deportatiecentrum wasaangewezen.Maar deze verantwoordelijke po-

  sitie wist Sskind in samenspelmet het Amsterdams studenten-verzet ook te gebruiken om eengroot aantal mensen, waaronderhonderden kinderen, te behoedenvoor deportatie.

  Cast en creatief teamDe hoofdrol van Walter Sskindwordt gespeeld door Jeroen Spit-zenberger (De Tweeling, Alles isLiefde, Divorce). Als zijn vrouwHanna Sskind zien we NynckeBeekhuyzen (Verborgen Gebre-ken, De Eetclub-theater). Daar-naast maken topacteurs en -actri-ces als Katja Herbers (Divorce,

  Loft, Pietje Bell), Nasrdin Dchar(Gouden Kalf voor beste acteur inRabat), Olga Zuiderhoek (TurksFruit, De Noordelingen) en TygoGernandt (Van God Los, DokterTinus) hun opwachting. De regie isvan de met vier Gouden Kalveren

  onderscheiden regisseur Rudolfvan den Berg.

  Al meer dan dertig jaar maakt hijfilms en documentaires, waaron-der Tirza, Zoeken naar Eileen enDe Avonden. Hij is, samen metChris Mitchell, tevens verant-woordelijk voor het scenario vanSskind.

  Kaarten kunt u online reserverenvia www.theaterkoningshof.nl.Tevens kunt u uw kaarten kopenbij Mastersound aan de Noordvlieten aan de kassa van het theater aande Uiverlaan.

  Waargebeurd oorlogsdramaSskind in Cinema Koningshof

  Het atrium van Theater Konings-hof zat helemaal vol, stoelen moes-ten worden aangesleept:Koor Flair van NVVH Vrouwen-Netwerk gaf afgelopen donderdag-ochtend de inmiddels traditioneleKerst Sing In in theater Konings-hof. Onder de enthousiaste leidingvan Ellen van den Berg zong ie-dereen al snel de bekende Kerst-liederen mee.

  Het koor zong ook prachtige lie-deren, waaronder een Afrikaanskerstliedje: Sing Noll en hetmooie This World in een bewer-king van Tom Parker. The TwelveSongs of Christmas waren eenmooie afsluiter. Maar daarna kwa-men de Sisters van Sister Act na-tuurlijk nog langs om iedereen eenMerry Christmas toe te wensen,waardoor de aanwezigen zich meteen vrolijk gevoel de kerstdruktein konden storten, want de bood-

  schappen moesten natuurlijk noggedaan worden, maar met dezeSing In in het hoofd zal dat eenstuk leuker z ijn geworden.We komen volgend jaar zeker weerterug en wensen iedereen een goed2013 toe met veel zangplezier.Voor koor Flair wordt dit een be-langrijk jaar want wij organiserenin 2013 de Gewestelijke Korendagvan NVVH VrouwenNetwerk op

  18 april in gebouw Het Kompasin de Ibisstraat. Er treden 5 korenop met verschillende leuke inter-mezzos.Wilt u hierbij aanwezig zijn dankan dat: voor 5,-- bent u welkomincl. een consumptie. U kunt ookblijven lunchen, dan kost de dag 17,50. Voor inlichtingen: Wil vanElst: [email protected] of tel.010-5922037. Houdt u van koor-muziek, dan is deze dag zeker eenaanrader!

  Veel belangstellingvoor Sing In van koor Flair

  Heeft u een laaginkomen en kuntu een financieelextraatje gebruiken?Werkt u en heeft u een laag inko-men? In dit geval kunt u mogelijkeen beroep doen op een financieelextraatje vanuit de gemeente. Ditgeldt voor mensen die werken eneen gezinsinkomen hebben tot110% van het sociaal minmum.Deze Maassluizers kunnen rechthebben op een een financieelsteuntje in de rug: de langdurig-heidstoeslag. Deze toeslag is be-doel voor Maassluizers met eenlaag inkomen uit loondienst ofeigen bedrijf.

  De hoogte van deze jaarlijkse toe-slag hangt af van het type huishou-den, deze varieert van 370 tot 530.

  Deze langdurigheidstoeslag geldtook voor Maassluizers die echtniet meer aan het werk kunnen,bijvoorbeeld vanwege een ziekteof handicap. Iedereen die volledigarbeidsongeschikt is (denk aan deWAO of Wajong) komt hiervoor inaanmerking.Ditzelfde geldt voor gedeeltelijkarbeidsongeschikten die wel wer-ken voor het deel waar ze arbeids-geschikt voor zijn.

  Maassluizers die denken dat zehiervoor in aanmerking komen,kunnen een aanvraag doen. De ge-meente kijkt dan naar het gezins-inkomen om te zien of ze inder-daad recht hebben op de toeslag.

  Voor de aanvraag kunnen Maas-sluizers zich melden bij het Wmo-loket in het stadhuis op maandagtot en donderdag van 9.00 tot 12.30uur.

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  13/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 13

  Jaarlijkse

  fabrieks

  opruiming!

  Restanten tegen weggeefprijzen!

  Bij Brees New World

  Zo uit onze fabriek/showroom met de hoogste korting!

  Unieke en enige kans voor particulieren!Beursmodellen - prototypen - annuleringen - overcompleet- krasjes/deukjes.

  (o.a. kasten, tafels, stoelen, bankstellen, dressoirs, bijzetmeubelen,

  losse onderdelen enz.) Wat u ook zoekt, wij hebben ze tegen de scherpst

  mogelijke prijzen staan. Kom langs en zorg dat u er als eerste bent,

  dan heeft u de meeste keuze.

  Fabricage en showroom:Bedrijventerrein het Scheur. Kotterstraat 8, 3133 KW VlaardingenTelefoon 010 - 2489006. Fax 010 - 2489007. [email protected] - www.breesnewworld.nl

  Opmaandag31decemberALLEStegenELKaannemelijkbod!

  Wat te denken van:Eetkamertafels (normaal 1.750,-) nu vanaf 199,-Salontafels (normaal 600,-) nu vanaf 99,-Eetkamerstoelen (normaal 167,-) nu vanaf 49,-Dressoirs (normaal 1.200,-) nu vanaf 350,-Banken (normaal 1.775,-) nu vanaf 495,-Fauteuils (normaal 1.000,-) nu vanaf 250,-Rollen stof per meter nu vanaf 2,50Ook losse tafelbladen van massief hout, Trespa, glas, marmer enz.

  Wietothetlaatstwacht,heeftminderkeuzemaarweldeallerbestekoopjes.

  * Het is mogelijk dat de getoonde modellen niet in de opruiming staan, alle aanbiedingen zolang de voorraad strekt.

  Bezorgen tegen een geringe vergoeding mogelijk.

  -

  ---

  50

  Tijdensdeopruimingbetalinguitsluitendcontant!

  Wanneer zijn wij open?Vrijdag 28 december van 10.00 - 21.00 uur

  Zaterdag 29 december van 10.00 - 17.00 uur

  Maandag 31 december van 10.00 - 13.00 uur

 • 7/30/2019 Maassluise Courant week 52

  14/32

  27 DECEMBER 2012 MAASSLUISE COURANT 14

  Stappen inplanvormingKoningshoekWereldhave en de gemeente Maas-sluis werken aan de vernieuwingvan het winkelcentrum Konings-hoek op grond van een Intentie-overeenkomst die begin dit jaar isgetekend.Wereldhave maakt een schetsont-werp en een Nota-van-Uitgangs-

  punten, die door de gemeenteworden getoetst. Op dit momentwordt voortvarend gewerkt aande planvorming met als resultaat:uitgangspunten en een eerste ont-werp. De planvorming