M01 MD Memòria Descriptiva LICITACIONS\2011\2011_0009\2011...Remodelació de la Planta 13 de l’edifici…

Download M01 MD Memòria Descriptiva LICITACIONS\2011\2011_0009\2011...Remodelació de la Planta 13 de l’edifici…

Post on 20-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROJECTEEXECUTIU

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoInfantilEnlHospitalUniversitariValld'HebrondeBarcelonaperlanovaUnitatCentraldInvestigaciClnicaiAssajosClnicsIgnasiColomdeMintegua,ArquitecteFUNDACIINSTITUTDERECERCADELHOSPITALUNIVERSITARIVALLDHEBRON

  Treballs cad1Typewritten Text

  Treballs cad1Typewritten TextLOT 1_resum

  Treballs cad1Typewritten Text

  Treballs cad1Typewritten Text

  Treballs cad1Typewritten Text

 • IgnasiColomdeMintegua,Arquitecte

  FUNDACIINSTITUTDERECERCADELHOSPITALUNIVERSITARIVALLDHEBRON MemriaDescriptiva

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MDMemriadescriptiva

  MD.1 Objectedelprojecte

  1.01Antecedents

  1.02 Objectedelprojecte

  1.03 Agents

  FITXA01Agentsdelprojecte

  MD.2 Informaciprvia

  2.01 Antecedentsdepartidaidadesdentorn

  MD.3 Descripcidelprojecte

  3.01 Descripcigeneraldeledificiiprograma

  3.02 scaractersticdeledificiialtresusosprevistos

  3.03 Caracterstiquesiparmetresgeneralsdeledifici

  FITXA02Quadredesuperfcies

  3.04 Normativadaplicaci

  3.05 Descripcibsicadelssistemesquecomposenelprojecte

  MD.4 Prestacionsdeledifici

  4.01 Utilitzaci

  4.02 Accessibilitat

  4.03 Telecomunicacions

  4.04 Exignciesbsiquesdeseguretatencasdincendi(SI)

  4.05 Exignciesbsiquesdeseguretatdutilitzaci(SU)

  4.06 Exignciesbsiquesdesalubritat(HS)

  4.07 Exignciesbsiquesdestalvidenergia(HE)

  4.08 Exignciesbsiquesdeproteccienfrontelsoroll(HR)

  MD.5 Fitxesresum

  FITXA03Resumdecaracterstiqueseconmiques

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MD.1 Objectedelprojecte

  1.01Antecedents

  A finals del 2008 lInstitut de Recerca Hospital Universitari Vall dHebron (IRHUVH), es va

  integrarenelConsorciodeApoyoa la InvestigacinBiomdicaenRed (CAIBER)de laAccin

  Estratgica en Salud, en elmarc del Plan Nacional de I+D+i 20082011. La constituci del

  CAIBER deUnidades Centrales de Investigacin Clnica y en Ensayos Clnicos (UCICECs) com

  estructura estable amb personalitat jurdica prpia, t com objectiu principal de consolidar

  lestructuradelesunitatsqueelcomposen,amblafinalitatdepromourelasalutielbenestar

  delsciutadans.Elprojecteneixdoncsde lanecessitatdeproveira lHospitalUniversitariVall

  dHebron(HUVH)dunaUCICEC(UCICACHUCVH).

  La proposta de la HUVH ha estat establir una Unitat que ofereixi un programa de serveis

  integrals (starttoend). Entre les seves funcionsdestaquen: suport en la logstica, assaigs,

  identificaci dels esdeveniments adversos, gesti de lamedicaci, recollida i compilaci de

  mostresbiolgiques,gestidedocumentaciiarxiu,contacteambelpromotorexecucideles

  fasesassistencials imonitoritzaci.Totsaquestsprocedimentsesrealitzaransotaelsrequisits

  legals, tics imetodolgiques exigits pels estndards internacionals de lesBones Prctiques

  Clniques(BPC),BonesPrctiquesdeGestideDades,iBonesPrctiquesEstadstiques.

  La creaci de la UCICACHUVH proporcionar als investigadors del Centre els recursos

  necessarisperaldesenvolupamentdeprojectesdinvestigaciclnica,garantint latracci i la

  competitivitatde la investigacibiomdicade lHUVH i,perextensi,delSistemaNacionalde

  Salud. El increment i la millora de la capacitat del Centre per al desenvolupament de la

  investigaciclnica,promour lacaptacidepromotorsde indstriafarmacutica,fomentant,

  aix,lacooperacipblicaprivada.

  LesunitatsfuncionalsqueformaranelUCICACseranlessegents:

  UnitatdeGestiiPromocidelarecercaclnica

  UnitatdeRecercaiAssaigClnics(URAC)

  UnitatdeSuportenMetodologiaenlaInvestigaciBiomdica(USMIB)

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA 1.02 Objectedelprojecte

  Lobjecte del projecte s la remodelaci de la Planta 13, per la Unitat dassajos Clnics de

  lHospitalMaternoInfantildelaCiutatSanitriaiUniversitriadelaValldHebron,dacordamb

  elprogramafuncionalelaboratperlaFundaciInstitutdeRecercadelHospitalUniversitaride

  laValldHebron.

  Latorrede ledificideMaternitatestsituadaen lapartnordde laparcellade lHospital.La

  torresunpoliedregairebcircular,onel tractamentde totes lessevescaresde faanas

  igual,independentmentdelorientaciquetinguin.Noesvanpreveureelementsdeprotecci

  solarnidiferenciacidobertures.Latorrede15plantesdalriasdeplantacircularituns

  17metresderadi.

  Lescomunicacionsverticals,muntalliteres,muntacrregues iescalesessituenalnuclicentral

  de la planta; dues escales exteriors demergncia es desenvolupen al llarg de les faanes i

  permeten levacuacide laplanta.Lestructurasmetllicaambpilarempresillats, jsseres i

  biguetes.Elsrevoltonssndeformiginohihaxapadecompressialforjat.

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA 1.03 AgentsFitxa1

  Projecte:

  Ttoldelprojecte: RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternitatenlHospitalUniversitariValldHebron

  Emplaament: PasseigdelaValldHebron,119129,08035Barcelona

  Promotor/s:

  Empresa FundaciInstitutdeRecercadelHospitalUniversitari

  ValldHebron

  NIF G60594009

  Representatper LlusMassGuitart NIF 37.333.429J

  Adrea PasseigdelaValldHebron nm. 119129

  Municipi Barcelona CodiPostal 08035

  Redactor/s:

  Empresa ColomArquitectesAssociats NIF 37259375L

  Representatper:

  Arquitecte IgnasiColomdeMintegua NIF 37259375L

  Collegiat 106216 Correuelectrnic colome@coac.net Telfon 934851866

  Adrea C/RamonTurr nm. 59Local2

  Municipi Barcelona CodiPostal 08005

  Tcnicscollaboradors:

  Clculdinstallacions:

  Empresa SCenginyers NIF

  Responsable JosSerraCampmany NIF

  Correuelectrnic correu@scenginyeria.com Telfon 933636890

  Adrea Mallorca96 nm. Entresl2a

  Municipi Barcelona CodiPostal 08029

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MD.2 Informaciprvia

  2.01 Antecedentsdepartidaidadesdentorn.Descripcidelselementsexistents:

  Latorret15plantesdalriasdeplantacirculariuns17metresderadi.Lescomunicacions

  verticals,muntalliteres,muntacrregues iescalesessituenalnuclicentralde laplanta;dues

  escalesexteriorsdemergnciaesdesenvolupenal llargde lesfaanes ipermeten levacuaci

  delaplanta.Lestructurasmetllicaambpilarempresillats,jsseresibiguetes.Elsrevoltons

  sndeformiginohihaxapadecompressialforjat.

  Els tancaments de faana actuals estan formats per una placa de formig prefabricat,

  impermeabilitzatenunafaseposteriorperduescapesdepinturaepoxide2mmcadaunaamb

  una malla de subjecci intermitja. Aquesta placa est subjecta a una doble paret dobra

  cermicaamballamentde llanaderocaenelseu interiorde4cmdegruix, ienguixatperla

  cara interior.Les fusteriesactualssndaluminisenserupturadeponttrmic iambunvidre

  senzill.

  Esquerra.FusteriaactualSuperior:Forjatsactuals

  Localitzaciicaracterstiquesdelssubministramentsexistents:

  Latorredeledificidematernitatdisposadetotselsserveisnecessaris.Pertantlaremodelaci

  delaplanta13esconnectaralsserveisdelHospital.

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MD.3 Descripcidelprojecte

  3.01 Descripcigeneraldeledificiiprograma

  Programa

  Laremodelacide laplanta13de ledificidematerno infantilesrealitza perrespondrea les

  necessitats de la Fundaci Institut de Recerca de lHospital de laVall dHebron, per tal de

  poder portar a terme la Unitat la UCICAC HUVH. Aquesta planta albergar tres unitats

  funcionalsdiferents:

  A.UnitatdAssaigClnics(UAC):

  En laqueesdesenvoluparan les tasquesassistencialsdelsestudis:recepcidelsparticipants,

  saladespera, entrevista i exploracionsdelsparticipants en consultorismdics, extraccions i

  seguiment en salesdinfermeria, i sales complementaries commagatzemdemedicaments i

  materials,laboratorideprocessamentdemostresizonafreda,entrealtres.

  Aquestazonaserobertaapersonalexterna lUCICAC,tantperparticipants iacompanyants,

  personal demissatgeria,metges, infermeres.. En aquest sentit haur de disposar de punts

  dentradatantdesdels3ascensorscomalescalacentral.Encasdurgnciamdicaperalgun

  pacient que shagi de transportar a alguna planta dhospitalitzaci caldr una llitera i

  disponibilitatdascensor intern.Perevacuar totelpersonalen casdemergncia, caldrque

  estiguidisponibleunaescalademergncia.

  B.Areadegesti,documentaci imonitoritzaci:en laqualsubicar laUnitatdeGesti i

  PromocidelaRecercaClnica,laUSMIB;lacoordinacidelaURAC;lreadedocumentaci,

  monitoritzaciideseguretatdelaURAC:

  EnlaqueesdesenvoluparanactivitatsdecoordinaciigestidelaUCICACperoferirelsserveis

  de suport als investigadors de la preparaci de la documentaci, tramitaci a autoritats

  competents,monitoritzaci i seguiment,proveir la logstica,organitzaci idesenvolupament

  destudis,donarassessoramentirecursosmetodolgicsperpartdelaUSMIB,entrealtres.Aix

  doncs,enaquestareaquedaranubicatslUSMIB;coordinacidelURAC,i,areadegestide

  documentaci,monitoritzaciiseguimentdelURAC.

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA Aquesta zona ser oberta a personal intern a la UCICAC i personal autoritzat per aquesta

  (investigadors, data manager, data entry, monitors, infermer, inspectors, auditors, entre

  altres).ElpersonaldelHUVHquefacistemporaldelreaselipodrdonaraccsalazona

  amb una targeta temporal identificativa amb sistema de banda magntica/xip. El personal

  intern de laUCICAC i personal autoritzat podran traslladarse de laUnitat dAssaigs Clnics

  (UAC) a lrea de gesti, documentaci i monitoritzaci. Els pacients quedaran exclosos

  daquestarea.Enaquestsentit,haurdedisposar depunts dentrada tant desde lUAC

  (portaambbandamagntica),desdelsascensorspelpersonalinterncomindirectamentdesde

  lescalacentral(portaambbandamagntica).

  C.Arxiutemporaldedocumentaci:

  En laqueesguardaranelsarxius idocumentacidelsprojectesactius.Ser ignfug,protegit

  daccidentscomescapamentsdaigua,..perevitarladestruccioprduadedocuments.Uncop

  estiguin els assaigs tancats, tota ladocumentaci senviar aun arxiu extern subcontractat.

  Quan sigui necessria la seva recuperaci per a inspeccions, ha de ser possible la seva

  recuperaci.Ladocumentacideprojectesderecercaclnicashademantenir,idealment,per

  sempre.

  LarxiunomsestarobertapersonalinternautoritzatdelaUCICAC.

  3.02 scaractersticde ledifici idaltresusosprevistosLactivitatprincipalde ledifici,segons

  lannexII.1delOMAIIAA,sel12.26/1,Consultorisdatencimedicosanitriaalespersones,ambuna

  superfcie

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA 3.04 Normativadaplicaci

  CTENormativatcnica

  Normativatcnicageneralaplicablealsprojectesd'edificacidacordalCTE

  ElDecret462/71delMinisteriodelaVivienda(BOE:24/3/71):"Normassobreredaccindeproyectosydireccindeobras

  de edificacin", estableix que en lamemria i en el plec de prescripcions tcniques particulars de qualsevol projecte

  d'edificaciesfaciconstarexpressamentl'observanadelesnormasdelapresidenciadelgobiernoilesdelministeriodela

  viviendasobrelaconstruccivigents.

  speraixconvenientqueenlamemriafiguriunpargrafquefaciallusial'esmentatdecretiespecifiquiqueenelprojecte

  s'hanobservat lesnormesvigentsaplicablessobreconstrucci..Aixmateix,enelplecdeprescripcions tcniquesparticulars

  s'inclourunarelacidelesnormesvigentsaplicablessobreconstrucciiesremarcarqueenl'execucidel'obras'observaran

  lesmateixes.

  A lentradaenvigordelCodiTcnicde lEdificaci,CTE,esderoguendiversesnormativesiperdonarcomplimentalesnoves

  exignciesbsiquesshandaplicarelsdocumentsbsics,DB,quecomposenlapartIIdelCTE.

  DegutalampliabastdelCTE,aquestesrefernciatantenlmbitgeneralcomencadatemaindicanteldocumentbsicola

  seccidelmateixquelisiguidaplicaci

  Ams,elsproductesdeconstrucci (productes,equips imaterials)quesincorporinambcarcterpermanentalsedificis,en

  funci de ls previst, duran elmarcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcci,

  transposadapelRD1630/1992,dedesembre,modificatpelRD1329/1995.

  Enaquestsentit,lesreglamentacionsrecents,comselcasdelCTE,fanrefernciaanormesUNEEN,CEI,CEN,queenmolts

  casosestableixenrequisitsconcretsqueshandecomplimentarenelprojecte.

  mbitgeneral

  LeydeOrdenacindelaEdificacin.

  Ley38/1999(BOE:06/11/99),modificaci: llei52/2002,(BOE31/12/02)ModificadapelsPressupostosgeneralsde lestat

  peralany2003.art.105

  CodiTcnicdelEdificaci

  RD314/2006,de17demarde2006(BOE28/03/2006)

  Normasparalaredaccindeproyectosydireccindeobrasdeedificacin

  D462/71(BOE:24/3/71)modificatpelRD129/85(BOE:7/2/85)

  NormassobreellibrodeOrdenesyasistenciasenobrasdeedificacin

  O.9/6/71(BOE:17/6/71)correcciderrors(BOE:6/7/71)modificadaperlO.14/6/71(BOE:24/7/91)

  LibrodeOrdenesyvisitas

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA

  D461/1997,de11demar

  Certificadofinaldedireccindeobras

  D.462/71(BOE:24/3/71)

  LleidelObrapblica

  Llei3/2007(DOGC:06.07.07)

  Requisitsbsicsdequalitat

  REQUISITBSICDEFUNCIONALITAT

  Accessibilitat

  Lleidepromocidel'accessibilitatisupressidebarreresarquitectniques

  Llei20/91DOGC:25/11/91

  Codid'accessibilitatdeCatalunyadedesplegamentdelallei20/91

  D135/95DOGC:24/3/95

  Leydeintegracinsocialdelosminusvlidos

  Ley13/82BOE30/04/82

  CTEDBSU1Seguretatenfrontalriscdecaigudes

  RD314/2006CodiTcnicdelEdificaciBOE28/03/2006

  Telecomunicacions

  Infraestructurascomunesenlosedificiosparaelaccesoalosserviciosdetelecomunicacin

  RDLey1/98de27defebrero(BOE:28/02/98),modificaciLey10/2005(BOE15/06/2005)

  Reglamento reguladorde las infraestructuras comunesde telecomunicacionesparaelaccesoa los serviciosde

  telecomunicacin en el interior de los edificios y de la actividad de instalacin de equipos y sistemas de

  telecomunicaciones.

  (derogaelRD.279/1999,(BOE:9/03/99;daplicaciaCatalunyaenquantalserveidetelefoniabsica).

  RD401/2003(BOE:14/06/2003)

  Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de

  telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacin en el interior de los edificios y de la

  actividaddeinstalacindeequiposysistemasdetelecomunicaciones,aprobadoporelrealdecreto401/2003.

  OrdenCTE/1296/2003,de14demayo.(BOE27.06.2003)

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA

  ModificacidelmbitdaplicacidelRDLey1/98enlamodificacidelaLeydeOrdenacindelaEdificacin

  Ley38/1999(BOE6/11/99)

  Canalitzacions i infraestructuresde radiodifusi sonora, televisi, telefoniabsica i altres serveisper cable als

  edificis.

  D.172/99(DOGC:07/07/99)

  Norma tcnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a laccs al servei de

  telecomunicacionspercable

  D116/2000(DOGC:27/03/00)

  Normatcnicadelesinfraestructurescomunesdelsedificisperalacaptaci,adaptaciidistribucidelssenyals

  deradiodifusi,televisiialtresserveisdedadesassociats,procedentsdemissionsterrestresidesatllit.

  D117/2000(DOGC:27/03/00)

  ReglamentdelregistredinstalladorsdetelecomunicacionsdeCatalunya

  D360/1999(DOGC:31/12/99)D.122/2002(DOGC:30/04/2002)

  REQUISITBSICDESEGURETAT

  Seguretatestructural

  SE1DBSE1Resistnciaiestabilitat

  SE2DBSE2Aptitudalservei

  RD314/2006CodiTcnicdelEdificaciBOE28/03/2006

  Seguretatencasdincendis

  CTEDBSISeguretatencasdIncendi

  RD314/2006CodiTcnicd...