m01 md memòria descriptiva licitacions\2011\2011_0009\2011...remodelació de la planta 13 de...

Download M01 MD Memòria Descriptiva LICITACIONS\2011\2011_0009\2011...Remodelació de la Planta 13 de l’edifici

Post on 20-Jun-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROJECTEEXECUTIU

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoInfantilEnlHospitalUniversitariValld'HebrondeBarcelonaperlanovaUnitatCentraldInvestigaciClnicaiAssajosClnicsIgnasiColomdeMintegua,ArquitecteFUNDACIINSTITUTDERECERCADELHOSPITALUNIVERSITARIVALLDHEBRON

  Treballs cad1Typewritten Text

  Treballs cad1Typewritten TextLOT 1_resum

  Treballs cad1Typewritten Text

  Treballs cad1Typewritten Text

  Treballs cad1Typewritten Text

 • IgnasiColomdeMintegua,Arquitecte

  FUNDACIINSTITUTDERECERCADELHOSPITALUNIVERSITARIVALLDHEBRON MemriaDescriptiva

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MDMemriadescriptiva

  MD.1 Objectedelprojecte

  1.01Antecedents

  1.02 Objectedelprojecte

  1.03 Agents

  FITXA01Agentsdelprojecte

  MD.2 Informaciprvia

  2.01 Antecedentsdepartidaidadesdentorn

  MD.3 Descripcidelprojecte

  3.01 Descripcigeneraldeledificiiprograma

  3.02 scaractersticdeledificiialtresusosprevistos

  3.03 Caracterstiquesiparmetresgeneralsdeledifici

  FITXA02Quadredesuperfcies

  3.04 Normativadaplicaci

  3.05 Descripcibsicadelssistemesquecomposenelprojecte

  MD.4 Prestacionsdeledifici

  4.01 Utilitzaci

  4.02 Accessibilitat

  4.03 Telecomunicacions

  4.04 Exignciesbsiquesdeseguretatencasdincendi(SI)

  4.05 Exignciesbsiquesdeseguretatdutilitzaci(SU)

  4.06 Exignciesbsiquesdesalubritat(HS)

  4.07 Exignciesbsiquesdestalvidenergia(HE)

  4.08 Exignciesbsiquesdeproteccienfrontelsoroll(HR)

  MD.5 Fitxesresum

  FITXA03Resumdecaracterstiqueseconmiques

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MD.1 Objectedelprojecte

  1.01Antecedents

  A finals del 2008 lInstitut de Recerca Hospital Universitari Vall dHebron (IRHUVH), es va

  integrarenelConsorciodeApoyoa la InvestigacinBiomdicaenRed (CAIBER)de laAccin

  Estratgica en Salud, en elmarc del Plan Nacional de I+D+i 20082011. La constituci del

  CAIBER deUnidades Centrales de Investigacin Clnica y en Ensayos Clnicos (UCICECs) com

  estructura estable amb personalitat jurdica prpia, t com objectiu principal de consolidar

  lestructuradelesunitatsqueelcomposen,amblafinalitatdepromourelasalutielbenestar

  delsciutadans.Elprojecteneixdoncsde lanecessitatdeproveira lHospitalUniversitariVall

  dHebron(HUVH)dunaUCICEC(UCICACHUCVH).

  La proposta de la HUVH ha estat establir una Unitat que ofereixi un programa de serveis

  integrals (starttoend). Entre les seves funcionsdestaquen: suport en la logstica, assaigs,

  identificaci dels esdeveniments adversos, gesti de lamedicaci, recollida i compilaci de

  mostresbiolgiques,gestidedocumentaciiarxiu,contacteambelpromotorexecucideles

  fasesassistencials imonitoritzaci.Totsaquestsprocedimentsesrealitzaransotaelsrequisits

  legals, tics imetodolgiques exigits pels estndards internacionals de lesBones Prctiques

  Clniques(BPC),BonesPrctiquesdeGestideDades,iBonesPrctiquesEstadstiques.

  La creaci de la UCICACHUVH proporcionar als investigadors del Centre els recursos

  necessarisperaldesenvolupamentdeprojectesdinvestigaciclnica,garantint latracci i la

  competitivitatde la investigacibiomdicade lHUVH i,perextensi,delSistemaNacionalde

  Salud. El increment i la millora de la capacitat del Centre per al desenvolupament de la

  investigaciclnica,promour lacaptacidepromotorsde indstriafarmacutica,fomentant,

  aix,lacooperacipblicaprivada.

  LesunitatsfuncionalsqueformaranelUCICACseranlessegents:

  UnitatdeGestiiPromocidelarecercaclnica

  UnitatdeRecercaiAssaigClnics(URAC)

  UnitatdeSuportenMetodologiaenlaInvestigaciBiomdica(USMIB)

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA 1.02 Objectedelprojecte

  Lobjecte del projecte s la remodelaci de la Planta 13, per la Unitat dassajos Clnics de

  lHospitalMaternoInfantildelaCiutatSanitriaiUniversitriadelaValldHebron,dacordamb

  elprogramafuncionalelaboratperlaFundaciInstitutdeRecercadelHospitalUniversitaride

  laValldHebron.

  Latorrede ledificideMaternitatestsituadaen lapartnordde laparcellade lHospital.La

  torresunpoliedregairebcircular,onel tractamentde totes lessevescaresde faanas

  igual,independentmentdelorientaciquetinguin.Noesvanpreveureelementsdeprotecci

  solarnidiferenciacidobertures.Latorrede15plantesdalriasdeplantacircularituns

  17metresderadi.

  Lescomunicacionsverticals,muntalliteres,muntacrregues iescalesessituenalnuclicentral

  de la planta; dues escales exteriors demergncia es desenvolupen al llarg de les faanes i

  permeten levacuacide laplanta.Lestructurasmetllicaambpilarempresillats, jsseres i

  biguetes.Elsrevoltonssndeformiginohihaxapadecompressialforjat.

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA 1.03 AgentsFitxa1

  Projecte:

  Ttoldelprojecte: RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternitatenlHospitalUniversitariValldHebron

  Emplaament: PasseigdelaValldHebron,119129,08035Barcelona

  Promotor/s:

  Empresa FundaciInstitutdeRecercadelHospitalUniversitari

  ValldHebron

  NIF G60594009

  Representatper LlusMassGuitart NIF 37.333.429J

  Adrea PasseigdelaValldHebron nm. 119129

  Municipi Barcelona CodiPostal 08035

  Redactor/s:

  Empresa ColomArquitectesAssociats NIF 37259375L

  Representatper:

  Arquitecte IgnasiColomdeMintegua NIF 37259375L

  Collegiat 106216 Correuelectrnic colome@coac.net Telfon 934851866

  Adrea C/RamonTurr nm. 59Local2

  Municipi Barcelona CodiPostal 08005

  Tcnicscollaboradors:

  Clculdinstallacions:

  Empresa SCenginyers NIF

  Responsable JosSerraCampmany NIF

  Correuelectrnic correu@scenginyeria.com Telfon 933636890

  Adrea Mallorca96 nm. Entresl2a

  Municipi Barcelona CodiPostal 08029

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MD.2 Informaciprvia

  2.01 Antecedentsdepartidaidadesdentorn.Descripcidelselementsexistents:

  Latorret15plantesdalriasdeplantacirculariuns17metresderadi.Lescomunicacions

  verticals,muntalliteres,muntacrregues iescalesessituenalnuclicentralde laplanta;dues

  escalesexteriorsdemergnciaesdesenvolupenal llargde lesfaanes ipermeten levacuaci

  delaplanta.Lestructurasmetllicaambpilarempresillats,jsseresibiguetes.Elsrevoltons

  sndeformiginohihaxapadecompressialforjat.

  Els tancaments de faana actuals estan formats per una placa de formig prefabricat,

  impermeabilitzatenunafaseposteriorperduescapesdepinturaepoxide2mmcadaunaamb

  una malla de subjecci intermitja. Aquesta placa est subjecta a una doble paret dobra

  cermicaamballamentde llanaderocaenelseu interiorde4cmdegruix, ienguixatperla

  cara interior.Les fusteriesactualssndaluminisenserupturadeponttrmic iambunvidre

  senzill.

  Esquerra.FusteriaactualSuperior:Forjatsactuals

  Localitzaciicaracterstiquesdelssubministramentsexistents:

  Latorredeledificidematernitatdisposadetotselsserveisnecessaris.Pertantlaremodelaci

  delaplanta13esconnectaralsserveisdelHospital.

  RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA MD.3 Descripcidelprojecte

  3.01 Descripcigeneraldeledificiiprograma

  Programa

  Laremodelacide laplanta13de ledificidematerno infantilesrealitza perrespondrea les

  necessitats de la Fundaci Institut de Recerca de lHospital de laVall dHebron, per tal de

  poder portar a terme la Unitat la UCICAC HUVH. Aquesta planta albergar tres unitats

  funcionalsdiferents:

  A.UnitatdAssaigClnics(UAC):

  En laqueesdesenvoluparan les tasquesassistencialsdelsestudis:recepcidelsparticipants,

  saladespera, entrevista i exploracionsdelsparticipants en consultorismdics, extraccions i

  seguiment en salesdinfermeria, i sales complementaries commagatzemdemedicaments i

  materials,laboratorideprocessamentdemostresizonafreda,entrealtres.

  Aquestazonaserobertaapersonalexterna lUCICAC,tantperparticipants iacompanyants,

  personal demissatgeria,metges, infermeres.. En aquest sentit haur de disposar de punts

  dentradatantdesdels3ascensorscomalescalacentral.Encasdurgnciamdicaperalgun

  pacient que shagi de transportar a alguna planta dhospitalitzaci caldr una llitera i

  disponibilitatdascensor intern.Perevacuar totelpersonalen casdemergncia, caldrque

  estiguidisponibleunaescalademergncia.

  B.Areadegesti,documentaci imonitoritzaci:en laqualsubicar laUnitatdeGesti i

  PromocidelaRecercaClnica,laUSMIB;lacoordinacidelaURAC;lreadedocumentaci,

  monitoritzaciideseguretatdelaURAC:

  EnlaqueesdesenvoluparanactivitatsdecoordinaciigestidelaUCICACperoferirelsserveis

  de suport als investigadors de la preparaci de la documentaci, tramitaci a autoritats

  competents,monitoritzaci i seguiment,proveir la logstica,organitzaci idesenvolupament

  destudis,donarassessoramentirecursosmetodolgicsperpartdelaUSMIB,entrealtres.Aix

  doncs,enaquestareaquedaranubicatslUSMIB;coordinacidelURAC,i,areadegestide

  documentaci,monitoritzaciiseguimentdelURAC.

 • RemodelacidelaPlanta13deledificideMaternoinfantilHospitalUniversitariValld'HebronIgnasiColomdeMintegua MEMORIADESCRIPTIVA Aquesta zona ser oberta a personal intern a la UCICAC i personal autoritzat per aquesta

  (investigadors, data manager, data entry, monitors, infermer, inspectors, auditors, entre

  altres).ElpersonaldelHUVHquefacistemporaldelre