lw³w w malarstwie j³zefa lewczaka - .publiczna szko‚a podstawowa nr 11 w opolu,...

Download Lw³w w malarstwie J³zefa Lewczaka - .Publiczna Szko‚a Podstawowa Nr 11 w Opolu, prezes ZPAP w

Post on 28-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Lww w malarstwie Jzefa Lewczaka

Symbol Lwowa

ISBN - 978-83-63999-09-4

Wydawca: ARSGRAF yrardw

www.arsgraf.com.pl

SUPLEMENT DO PUBLIKACJI LUDOBJSTWO OUN-UPA

NA KRESACH POUDNIOWO-WSCHODNICHTOM 6

Lww w malarstwie Jzefa LewczakaXI WOJEWDZKI DZIE KULTURY KRESOWEJ- XI KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWAKDZIERZYN-KOLE 7 I 8 CZERWIEC 2014 R.

COPYRIGHT BY:STOWARZYSZENIE KRESOWIAN KDZIERZYN-KOLE

www.kresykedzierzynkozle.home.pl

PROJEKT ZREALIZOWANY DZIKI WSPARCIU FINANSOWEMU:

STOWARZYSZENIA KRESOWIAN W KDZIERZYNIE-KOLU

STAROSTWA POWIATOWEGO W KDZIERZYNIE-KOLU

POSE BRYGIDY KOLENDY ABUSENATORA ALEKSANDRA WIEYKOWSKIEGO

GMINY KDZIERZYN-KOLE

Organizatorom, ktrym serdecznie dzikuje byli:mgr Daria Krajewska-bya prezes TMLiKW. O/Opole, art.pl. arch. Adam Zbiegieni prezes ZPAP-PSU o/Opole i jego za-stpca vice prezes p. mgr Roman Docz, p. mgr in.arch. Flo-rian Jesionowski prezes KZT w Opolu, dr Krzysztof Kleszcz profesor Uniwersytetu Opolskiego, wadze samorzdowe w Grodcu, dr Maria Kalczyska profesor Politechniki Opol-skiej, dr in. Elbieta Czerwiska dyrektor Politechniki Opolskiej, mgr Jarosaw Cieliski dyrektor i jego zastpca mgr Anna Czapliska. Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 11 w Opolu, prezes ZPAP w Gliwicach, wadze uczelniane Po-litechniki Gliwickiej, wadze miejskie w Kdzierzynie-Kolu, Pyskowicach, Zabrzu i Gubczycach.

Podzikowanie art.pl. mgr Janinie Romanowskiej za sowo wstpne, mgr Henrykowi Wiernemu-za sponsoring, art.pl. Ja-ninie Walas za wsparcie, mojej onie Marii za wyrozumiao i wsparcie w trakcie malowania obrazw. Szczeglne podziko-wania kieruje pod adresem prezesa stowarzyszenia Kresowian w Kdzierzynie-Kolu Witolda Listowskiego, ktry by pomy-sodawc, inspiratorem oraz przy wspudziale swego zarzdu sponsorem tego przedsiwzicia.

Jzef Lewczak

Od autora!

Oddaje do Pastwa rk niewielki album z moimi obrazami po-wiconymi miastu Lww. W obrazach tych zawarem ca moj mio do tego miasta jego mieszkacw, kultury oraz zabyt-kw. Mio ta zrodzia si z fascynacji, ktra wynika z mojego wychowania, na wspomnieniach i tsknocie rodzicw oraz dziad-kw za utraconymi rodzinnymi stronami. Mj pierwszy wyjazd na Wschd mia dramatyczny przebieg, a by zwizany najpierw ze zym zaproszeniem, a nastpnie wyrzuceniem przez celnikw rosyj-skich z pocigu. Rwnie nastpne wyjazdy nie byy pozbawione przykrych incydentw na granicy. Wynikao to z wielkiej niechci strony rosyjskiej do odwiedzin tych stron przez byych mieszka-cw-Polakw. Pierwsza konfrontacja mojego wyobraenia Lwowa przekazanego przez rodzicw z rzeczywistoci okazaa si bardzo zaskakujca na plus. Ot zobaczyem ju nie oczami wyobrani, ale na ywo przepikne miasto, (chocia ju bardzo zniszczone) z jego ulicami, placami, domami, wityniami oraz parkami. W swo-im, duchu musiaem przyzna wszystkim moim adwersarzom tj. ro-dzicom, dziadkom, krewnym, e mieli w zupenoci racje o piknie tego miasta.Chcc podzieli si swoj radoci moliwoci ogldania Lwowa i rodzinnych stron postanowiem uwieczni to miasto na swoich obrazach, by mc, chocia w ten sposb opowiedzie modym pokoleniom o przebogatej kulturze i znaczeniu dla dziejw Polski utraconych po II wojnie wiatowej Kresw wschodnich. Aeby po-wsta ten album musiao zaistnie kilka wydarze takich jak roz-powszechnienie moich obrazw poprzez zorganizowanie wystaw, ktre miay miejsce:- Sze wystaw w Opolu- Staa ekspozycja w szkole Podstawowej Nr 11- Dwie wystawy w Gliwicach - Dwie wystawy w Kolu - Dwie wystawy w Grodcu- Wystawa w Zabrzu - Wystawa w Pyskowicach - Wystawa w Gubczycach

Album ten powicam moim rodzicom p. Michalinie i Antoniemu

Jzef Lewczak

Urodzony w Bice Szlacheckiej powiat Lww. Ju w maju 1945r. podzieli los milionw ,,Kresowiakw i znalaz si na Zie-miach Odzyskanych. Po latach edukacji z braku moliwoci ksztacenia na kierunku artystycznym, uzyska wyksztacenie techniczno-budowlane o specjalnoci architektonicz-no-budowlanej i inynieryjnej, a nastpnie upowanienie budowlane. Przez kolejne lata pracy zawodowej peni odpowiedzialne funkcje, kierujc budow-lami lub je nadzorujc. Rwnie duo projektowa, za swoj prac otrzymywa prestiowe odznaczenie takie jak srebrn odznak PZiTB oraz brzow zasu-onych dla budownictwa Polski. Jednak lata pracy zawodowej nie przysoniy duszy artystycznej. Wraliwy na kolor, form i otaczajce go pikno natury, duo malowa by po zakoczeniu kariery zawodowej zaj si wycznie ma-lowaniem. Pasj artysty wynikajc z profesjonalnych motywacji jest architek-tura zabytkowa, ona tez inspiruje jego zainteresowania malarskie, ktre opar-te s dowiadczeniem studyjnym w czasie pobytu m.in. w Rzymie, Wenecji, Florencji, Paryu i Lwowie. Swoje obrazy wystawia na ponad 20 wystawach indywidualnych oraz 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granic. Arty-sta od wielu lat jest czonkiem Zwizku Polskich Artystw Plastykw-Polska Sztuka Uytkowa oraz jego wice prezesem. Jest rwnie czonkiem polskiej izby Inynierw Budownictwa.Jzef Lewczak artysta plastyk, kresowianin z dziada pradziada wychowany na wspomnieniach rodzicw oraz krewnych. Pokocha pikno i uroki Lwowa i bez reszty pokocha to miasto i jego twrcw. To one sprawiy e powici 5 lat swe-go ycia studiujc topografie, style architektoniczne, poszczeglne detale oraz przeznaczenie reprezentacyjnych obiektw przez co pozna to miasto od przy-sowiowej podszewki. Ogromna wraliwo plastyczna pozwala po dzi dzie by dokumentalista poszczeglnych obiektw zabytkowych, ktre tworz obraz tego niezwykego miasta. Majc na uwadze wyej wymienione argumenty stara si to ukaza na swoich obrazach by zainteresowa i zachci ogldajcych do odwiedzenia jednego z najpikniejszych miast Polskich pod wzgldem topogra-ficznym, architektonicznym i kulturowym a utraconego po II wojnie wiatowej.

Janina RomanowskaArtysta plastyk Jzef Lewczak malarz Jzef Lewczak - czonek rodowiska ZPAP-Polska Sztuka Uytkowa jest spoecznie wice-prezesem naszego zwiz-ku O/Opole. Aktywny dziaacz spoeczny od wielu lat uczestniczy w midzyna-rodowych plenerach malarskich na Opolszczynie w kraju i za jego granicami.Ma duy dorobek twrczy-malarski, ktry wystawia na wielu wystawach. Specjalizuje si w malarskich prezentacjach niezapomnianego Lwowa.Prezes zarzdu O/opolskiego ZPAP-PSUArt.PL.Arch.Adam Zbigieni

Koci pod wezwaniem w.Elbiety

Cerkiew w. Jura

Widok na rynek

Studnia Diany

Pomnik A. Mickiewicza na placu Mariackim Plac w. Ducha

Widok na stare miasto z Wysokiego Zamku

Koci Karmelitek Bosychpod wezwaniem Matki Boej Gromnicznej

Muzeum przemysu artystycznego Koci pod wezwaniem w. Marii Magdaleny

Koci Bernardynw

Cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Paskiego

Widok na wie i koci BernardynwWidok na Uniwersytet J. Kazimierza

Koci BernardynwWay Chetmaskie z widokiem na Teatr Wielki

Uniwersytet J. Kazimierza z widokiem na stare miastoZauek klasztoru Bernardynw

Widok na koci Bernardynw Koci Dominikanw

Teatr Wielki Widok na Cerkiew w. Jury

Brama cmentarza yczakowskiego

Kaplica Boimw

Koci pod wezwaniem Serca Pana Jezusa

Koci i klasztor Benedyktynek

Pomnik nagrobny A. Grottgera Widok na cmentarz yczakowski

Ulica akademicka z widokiem na cukiernie ZalewskiegoJedna z wielu ulic Lwowa

ISBN - 978-83-63999-09-4

STOWARZYSZENIE KRESOWIAN W KDZIERZYNIE-KOLU

www.kresykedzierzynkozle.home.pl

Recommended

View more >