luther, omul si reformatorul - omul si...¢  2017. 8. 1.¢  roland h. bainton...

Download Luther, omul si reformatorul - omul si...¢  2017. 8. 1.¢  Roland H. Bainton LUTHER OMUL si REFORMATORUL

Post on 23-Jan-2021

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Roland H. Bainton

  LUTHER OMUL si REFORMATORUL

  O BIOGRAFIE

  Traducere de Daniel Tomulet

  F:*S#iACARTIr

 • Cuprins

  Listailustrafiilor. ....11 Tabelcronologic. ....15 Mulfumiri. .... 19 CuvAnt-i:rainte... ....21 Iatdcecred.. ........25

  Capitolul L: JurdmAntul.. ... ... 29 Acasigilagcoali .....30 Nelinigtireligioase. '..32 La adipostul sutanei ... .... . 37

  Capitolul2:Mdnistirea.... ....4L TeroareaSacrului .....42 Caleapropriilorputeri ......47 Meritelesfinfilor. .....49 CliitorialaRoma ....50

  Capitolul3:Evanghelia.... ....53 Nereugitamdrturisirii .......55 Scaramistice..... ....56 Experienlaevanghelic[ ......59

  Capitolul4:Atacul ......67 IndulgenlapentrucatedralaSf. Petru. .....72 Celeg5deteze .......76

  Capitolul5:Fiulfiridelegii ....8L Ataculdominican. ....83 CazuletransferatiraGermania .....86 intrevederilecuCajetan .....89 Ameninlatcuexilul ...92

  Capitolul6:UnHusalSaxoniei ...-..97 ProvocarealuiEck. .. 100 Disputadelaleipzig.... ..104 Aprobarea lui Hus. . . 107

 • Capitolul 9: Apelul la cezar

  Capitolul T: Un Hercule german Umanigtii: Erasmus. Melanchthon qi Diirer Nalionaligtii: Hutten si Sickingen

  Capitolul 8: Mistreful din vie. Sacramentele si doctrina despre Bisericd Reluarea persecufiei Bula,,Exsurge" . . . Bula il cautd pe Luther

  Capitolul 11: Patmosul meu La Wartburg Reforma la Wittenberg: Monahismul Liturghia Izbucnirea violentelor .

  Capitolul 12: intoarcerea exilatului. . . . . . . Rdzvrdtire ....1g6 Invitatsdrevind .....1g9 intoarcerealaWittenberg..... ....791

  Capitolul 13: Nicio alti temelie 193 L94

  797

  200

  202 204

  209

  209

  212

  Naturi, istorie qi filosofie Hristos, singurul mijlocitor al revelafiei. CuvAnful si sacramentele

  Politica.

  113

  116

  179

  727

  127

  130

  132

  134 737

  139

  143

  747

  149

  153

  155

  1,59

  1,62

  764

  168

  Publicarea bulei Impotriva execrabilei bule a lui Antihrist Despre libertatea crestinului

  Capitolul 10: Iatd ce cred. O audiere promisi qi revocatd. Impdratul igi asumd responsabilitatea Innoirea invitafiei adresate lui Luther Luther inaintea dietei Edictul de la Worms

  Ameninlarea la adresa moralei Temeiul bundtdfii.

  173

  174

  777

  1,82

  183

  1.85

  Capitolul 14: Vocaliile.

  Refacerea zidurilor.

  Economia.

  Biserica qi statul

 • Capitolul 15: Calea de mijloc .. 221 Ostilitateapapalitdliireformiste ...222 Retragereacatolicilormoderafi: Erasmus .......225 Desprindereapuritanilor:Karlstadt ......229 Sfinfiirevolufionari:Miintzer .....232 Alungareaagitatorilor. '....233

  Capitolul 16: Behemot, Leviatan gi apele cele mari. . . . . . . 237 Rivalii: Zwrngliqianabaptigtii.... .......237 Religie gi tulburare sociald . - 239 Luthergiliranii .. -..241 Miintzer alAfi la rbscoals . . . 246 CrizaqiefectuleiasupraReformei .......252

  Capito1ullT:$coalacaracterului ...-.255 Katharina von Bora . . 256 Viafadomesticd.. .. ' 258 Copii qi discufii la masd . . . . 261 Perspective asupra cdsdtoriei .. . .. . 266 MdngAierilede-acasd. ......269

  CapitolulL8:RispAndireabisericiiprotestante..... .. -.. 27'1. DiseminareaReformei. .....271, Problemebisericegtideordinpractic .....276 Principeleevlavios. -- 277 Protestul .. ... 279 Alianlaprotestantd:ColocviuldelaMarburg.... ...... 282 MlrturisireadelaAugsburg.. ....285

  Capitolullg:invifiturabisericiiprotestante ......289 TraducereaBibliei ...289 Probleme doctrinare in traducere . . 293 Catehismele .. 297 Liturghia -...- 300 Muzica. ......301 Carteadeimnuri ....305

  Capitolul20: Lucrareabisericiiprotestante .......3O7 Predicarea .... 307 OpredicddeCriciun ......311 Interpretarelacartealuilona. .....313 Rugdciunea ... 31'6

  Capitolul2l: Lupta pentru credinfi . . 3L9 Luptacontinudaluiluther .......319 Depresiilesale.. ....321,

 • Caleaocolitd..... ..929 Luptacuingerul. ,...924 StAnca Scripturii. .. .. g2S

  Capitolul22: Misura omului .. 33L Bigamia contelui ... . 331 Atitudineafa{Sdeanabaptigti ..... gg2 Atitudineafafddeevrei. ...335 Papistagiigiimpdratul :..... ......997 Mdsura omului. ... .. gg9

  Bibliografie .. . ... ... Ug

  Creditepentruilustra{ii ....961. Index de persoane gi locuri . .. . .. . Z69 Indexdesubiecte. ...967

 • Capitolul L

  JurdmAntul

  ra o ziindbugitoare de iulie, in anul 1505, cAnd un cdldtor singu- ratic igi tAra picioarele de-a lungul unui drum ars de soare, din vecindtatea satului saxon Stotternheim. Era un om tAndr, scund gi indesa! care purta uniforma unui student de la universitate. ln timp ce se apropia de sat, cerul s-a intunecat. A inceput

  dintr-odatd sd ploud, dupd care a urmat o furtund ndprasnici. Lumina unui fulger a despicat bezna qi l-a trAntit pe omul nostru la pdmAnt. Chinuindu-se sd se ridice, a strigat ingrozit: ,,Sfdnt5 Ana, ajut6-md! Md voi cdlugiri."

  Omul acesta care a invocat protecfia unui sfAnt avea sd tepudieze, maitdrziu, cultul sfinlilor. Cel care jurase sd devind cSlugdr avea sd renunfe, mai tdrziu, la monahism. Fiu credincios al Bisericii Catolice, el urma si sfdrAme structura cato- licismului medieval. Devotat slujitor al papei, avea sd-l identifice, mai tArziu, pe papa cu Antihristul; acest tAn[r era Martin Luther.

  Acfiunea sa demolatoare a fost accentuatd gi de faptul ci dezintegrarea era deja in desfdgurare. Nafionalismul era deja gata si rupi uniunile politice, in momentul in care Reforma a distrus unitatea religioasd. $i totugi, aceastd figurd paradoxald a revigorat congtiinla creEtind a Europei. in ,rre*"u lui, dupd cum afirmd tofi istoricii catolici, papii Renagterii erau lumegti, obraznici, frivoli, sen- zuali, opulenli qi fdrd scrupule. Totugi intelectualitatea nu s-a revoltat impotriva Bisericii, pentru cI Biserica ii impdrtigea in aga misurd gAndirea gi starea de spi- rit incAt cu greu se putea justifica o astfel de revoltd. Politica se emancipase de orice preocupdri legate de credinld in aqa mdsuri incAt cel mai cregtin dintre regii Franlei gi sfinfia sa papa nu s-au sfiit sI se alieze cu sultanul, impotriva sfAntului impdrat roman. Luther a schimbat insd toate aceste lucruri. Religia a redevenit un factor dominan! chiar in politica pentru incd un secol gi jumdtate. Oamenii vremii lineau suficient de mult la credinfd pentru a muri qi a ucide pentru ea. DacI civilizalia occidentald mai lasd cAt de cAt impresia unei civilizalii creEtine, omul acesta, Luther, meritd cea mai mare parte a creditului.

  Dupd cum era de agteptat, Luther este o figurd controversatS. Mulqimea portretelor care i s-au fdcut se impart in cAteva categorii mari, care au fost deja

 • 30 Luther - omul qi reformatorul

  stabilite in timpul generaliei sale. Cei care l-au urmat l-au considerat profetul lui Dumnezeu gi eliberatorul Germaniei. Duqmanii lui catolici l-au numit fiul pierzdrii qi nimicitorul cregtinitdfii. Agitatorii agrarieni l-au detestat, numindu-l un sicofant al principilor, in timp ce sectele radicale il comparau cu Moise, cel care i-a scos pe copiii lui Israel din Egipt gi i-a l5sat sd piard in pustiu. Astfel de judecdfi aparfin insi unui epilog mai degrabd decAt unui prolog. Primul efort pe care trebuie sd-l facem este si inlelegem omul.

  Progrese in aceastd direcfie nu se pot insd, realiza decAt dacl se recunoste de la bun irceput cd Luther a fos! inainte de orice, un om al religiei. Marile crize exte- rioare ale vielii lui, care orbesc ochii biografilor sdi melodramatici, au fost pentru Luther insusi nigte lucruri triviale, in comparalie cu furtunile interioare ale ciu- tdrii sale dupd Dumnezeu. Din motivul acesta, studiul de fafd ar putea incepe cu prima lui crizi religioasd acut6, care a avut locin anul 1505, mai degrabd decAt cu nagterea lui, in anul 1483. Copildria gi tinerelea lui vor fi menfionate, doar pentru a explica intrarea lui la mdndstire.

  Acasd gi la qcoal5

  jurdmAntul lui Luther trebuie explicat, deoarece chiar cu privire la acest moment timpuriu din cariera lui judecdfile diferi. Cei care deplAng repudierea ulterioarl a jurdmAntului siu explicd trddarea lui prin faptul cd nu ar fi trebuit sX depund niciodatd jurimAntul acesta. Dacd ar fi fost vreodatd un c5lugdr adevdra! el

  nu 9i-ar fi abandonat niciodati rasa. Critica pe care Luther o aduce vietii monastice este fdcutd astfel sd se rdsfrAngd asupra lui insugi, fiind zugrdvit ca un cdlugdr lipsit de vocafie, in timp ce jurdmAntul sdu este interpretat, nu ca o chemare autenticS, ci mai degrabd ca un fel de solufie pentru conflictul siu interior, ca o posibilitate de a ocoli incapacitatea sa de a se adapta mediului gcolii gi al chminului sdu.

  in favoarea acestei perspective, se aduc cAteva dovezi sdrace. Ele nu se numdri printre cele mai credibile, pentru ci sunt toate luate din conversaliile unui Luther ajuns la matu- ritate, aga cum au fost ele consemnate, adesea

  inexact, de citre studenfii sdi. Chiar in cazul in care ar fi autentice, ele nu pot fi acceptate aga cum aratd Ia prima vedere, deoarece protestantul Luther nu mai era in situafia de a-gi putea aminti cu obiectivitate motivafiile perioadei sale catolice. ln realitate, nu existi decAt o singuri precizare care leagd imbr6carea sutanei de resentimentele sale fald de disciplina pirinteascd. Astfel, se spune cd Luther ar fr. zis cd: ,,Mama m-a bitut cu bastonul pentru cd furasem o nucd, pAnd

 • lurdmkntul

  mi-a lAgnit sAngele. Disciplina strictd de felul acesta m-a impins cdtre mdndstire,

  degi ea mi-a vrut binele."1 Aceste cuvinte sunt intdrite de