lucznik 466

Download Lucznik 466

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hz| C|KK-CAKKVARRTGPEK

  ,,LUCZNIK"

  Ha5zn|ati utasts

  rs5

  {68

  UIIIIVERSALS

 • f05 '

  f00

  Kir|agos xpoitiir:

  tr]l |i\FIfl,TE' FE-) c< 1 F]LENGYEL KLKEf, ESKEDELMIVALLALAT KFT}5o w8rs,8ur, A|. Jerozo|imlkie 44Prtafik:370Te|ex:814431 r.Iso 28.141

  utasts

 • .l

  Grt:.,{.UczNIr.zAKt.AoY MTALoWEIM. GEN. WALTERARdc'm L.ngye|or.g

  , !i FIGYEIEMi E- o ho..n|o|i !to.|. m.rrofoglo|io ry o gt||og, i'!r o 3p.c.

  |i!n .|E4.ll w..p.t &.E.|.t. A !!.P.{ to|n|.g o|lot!-g *c&kr| w| .|&.r.|.t c'l oloB oz .|.tb.n tl.ni|, ho ozro ke

  ru.t.d.lri l||qhro& o o'.r c.e.| .$.tr.q| lu|n b.g..'dclil.A \.|iot. drodott .'tn'l..gi t.v.|b.n .| von runri'tv. o 9...i6 i.|.i|.g| o(!rt&-ia'z*.A !rto c.g f*|'o.rp i'E!'!r o tochn|&o ri|dar| . a n&oli

  .td8 . o i.to orq.dioa v|.sofiy'vo - |tror...* .p-i. t. o ..P.} .|!d.... i. vdtrk..&.

 • E kez.|si uro!rs rodsokor g|hiviuk o figye|mt oo, hogy qnnok

  t,orlo|mvol felrr|enul nog ke|l funelkedni. E2o kt'n}.vec5k Ugyonis

  }or}olfiozzo mindozrioz ilpigoztst, onl3t ', hly$ holznlofi Uto-.

  st.t,.oBik o:vogP ignybevteln| igen oF}G.tnyezk.

  A vorgp ni'dn hi'ikirlsbo .tk. hosui|or rargy. . Szt |yner .

  ' iktilol'hocnd|or elerin o 9P dyre inkdhb dke. fe|szeel5t

  fog kPzni.

  A he|y$ kzl'tl s o gondo3 kotonhrrd.r6| i|gg o t'ongi rorr!.

  3g!, o holzl ,z|y n9eI9ed6 . nindoz qz e|6ny, qmit o gP

  uzemB||ete nyirhqt. zt ili.intn kivnio 'ltindn Uzeno|relilnk o

  9rr!

  ruczNtKZAK|oY MEIALoWE

  IM. GEN. WALTERA

  TARTAroMJEGYzK' '

  ]. A 9P lei.6so s teni]e|ietse2. A g; szd'|yos Lorbonlort'..

  7

  143. Az o&z.e*ezet szBz.else s sszdrckso4.' Hogybn. Ihe'e|kr|ni o bP hsznloi izb;n o' cino

  behzodsi o hurokfog sze*ezet vezetkbe.5. T. c o, szVt ..,.1.......'... A meghoirkerk be- s kikopcsol6so7. or,:6zs

  s bfJzse

  ]

  17

  l92A

  2l

  22

  24

  25

  2

  28

  29

  30

  30

  32

  32

  34

  37

  37

  37

  23,

  24.' 25.

  8. A t bhe|yezse9. A fellljsz| Vztse

  |0. Az or befzse1] ' A2 oE bhe|yezse]2. A2 oE cm6inok]3. A heIyes 6|ts]4. A fekszl fesztsnek szoblyozso

  ]8' BettIoP]9. VoF&' cikk.cokk |f$e]zU' Vorros egyszfu n lroko|rse2]. A 9p haszn|oli lintd Jioinos szlevte|ek22. A cikk-cokk |is soito$golb| ered,| nhony mve|er

  fesztsnek szoblyoz65o

  szoritsnok szob|yozso

  szverek sz|nek gP beszeg5e

  Anyogok sz|nek gP fe|hoifso s

  GPvoas vottz vonoIz me||ett

 • 2.

  27.

  28.

  29,

  30.

  32.

  Hies i sroppo|sGPWn& f|nyomro|p 6|ko|fuzsvol 18

  49

  5l

  53

  54

  55

  Gonblyuk gpi kivorr6so

  Gonbok gpi felvorrso

  A 9P vilg berendezseA vorgp elokrromos lo itberohdez,o

  A 9p nukdse k6zbn fe|merut hibk oko'

  l. A GP LESA s teNoeltnseA 1tds (]. db@) $ 4-6 wgPek$4zel hu'okth (2. bE)5 ckk -.okk lti (3. bro) vfuz6r egyordnr ol!o|mo$k' A gPe|re'!de|iet.!e knnyt) 3 ki'zPnhz szvtek vorr$ hztorld'i kt'o|m.

  t.6bro

  E gPoker kdsz.r felPr9 volomint modeln szrkzeti mgo|dsok it-

  A gPtst knny ivzrb8| k3z0|r, ofri o gp |t ie|nt&en cik-kenti.

  .A gPfei oszrot} fe|Pt6e vo|omini o hel|s J fe|' fd5|ems-

  zek o|kolmo!lo lht& tezi d bels gPolkoh5zekhoz vo| knnyu}ozzf.lt.

  A gpfei korszrsirlr voiolvzt! ' kr'n'i |okkoI rltnr |k.z-ise o gpnk ign tehzet& k|st bizrost.

  A helygn megvlosztott kinffitilus rcldsz 6 az egye! gPo|kok&ek-nk, mint pl' o td/ hurokfog, szdlfeszo 5 oz egsz szob|yoz

 • lod3zel koBzd 'ngoldso

  bizlo6r'lo o 9P egyen|etes. zoiroloi un-kit. A vorsr kpzij crm hz5mk mgflet szoblyoz$, o 3z.|ok he|ye' vezer6e o sz|vezet ledsze.ekben so Vorcd oyogl-togek 3zorr!mk rz&eny szn|yozg |vn egyn|etei ||skPz.r

  2. brc

  A sz&ezti oDsgok he|yB fregv|o3zts, figmunk|9o r izobroskivtelz'e bizlo!rio o 9P hoszon'ort holzn|ott.

  3. bo

  A 9p el&e 5 hrrcfel vorr gylzer huro* vogy cikk-.okk li..el okverkez.ii bd' |t{l f Uggen:o/o .ikk-cokk h& iz|$gt szob|yoz gmb be||ts}o|,b/o ckk-cokk lt3 he|yr szoblyoz kor bedl|r!dr|,

  c/oz hi hosEsg'dr i'ob|yoz koPc5|mk i oz lt& idnyr !a.bd|yoz korrrk h||t!tl.

  A.vorrds idnymk v|tozirso mgyo. egyner es o: o 9p mkdkgzb is e|vgdhr.

  A fogqs kelnetovbbt kikopcso|$ leh9r8v t$zi o 3toppo|d 3 o

  A 9P tfel'elel6e lvh nhny ku|n|eg wrr.nijv|i is Vg62.hei. A 45 6zl' vo.rgP |nyegbn |bl'oits, de o|kolmozhor|ektrmos mghoilshoz i

 • ke|| jvolirnj, mold ninden kenoPn}bo 2-3 c5ePP o|oio}'keII csePPen.teni. z o|olozond helyk nyl|oI megieIeIVe lthoik o 4, 5, 6, 7,

  A 9P vid idgig lol' irotNutn o e|lleges Ptleumot e|lVoliliuls q beszennyeziiti eluIeret fuegti,zi'iuk.

  Ezuin kU|('n|ege'VofuP oloio| .seoPe;tuni< oz $zes keip!llti]d.Rendszrint elegendii l . 3 csePP. A 7' dbdn m.giel|t kl kenh(l7ei-ohol kenbe!tek to|dlholk- oz oloit'lt szinfig meglitiUk.

  Az o|oioz+ negelzi oz A Bovr (4. blo) ki.sovofu$ s o B feisijfedi'Im2 ehvo|fd3o. oloiozshoz to|oi' ricins, dhznzsl, Vo2e-li, twotio'3 3rb. hosznlo| 1i|$, Ferl ezo 9P nehz mnkidnkokozio leht 9 oz o|kotrszek knnyebb lo.dsodsdt idzhefi e|ij.

  A l|rolt oloiozs nem kl\rctos. miufdn e e|es|eg$ o|oi gyis kifo|yik(9 q ,v,dlrond onylgo't bePiszko|io, (b*ozzo)'

  IO

  A gP egyen|eies ! zoitolon frkdse rdekben flt|enol font6 ogondos korbonrolis, me|/nek hinyo ozonnol sz|elhe} o 9P 3zobly.iolon s zoios nk('d5.|. A vorgPei idszokonknt tiszitoni s r|o-iTzn1 ke|] vo|omini hTstobb szonefel|t3 Utdn i3.

  Al|ond hoszn|ot esetn .|diysen kihol o gP hljkiis.e, ho mindnnoP Tloiozzuk o huokfogf, o hlrokfg hoitiengelye .99yt 5 oird cgPgyt s ktszel hetenknl o tijbbio|kokszt'

  Kvsb gyokori hoszndlof idein, o 9Po kensi g'okol;sdg. Megnltiuk, hogy

  idnknti i9nybevleliijI f99

  o /. bn |ihof kenilhe|ye-

  tl

 • . bd

  Le'' mglye* o t'enge|y sgyoinok o|oiozd!rc Eolgl o knbtrokk'v}t96veI, . ndh ke|l gyoklon o|oiozni" A fels bh|ez |i.vo|tg ul onnyl olcior n}!n!, hogy o csgyok i hijkdir k.

  12

  7. bfr

  l3

  A gpfei.helk rzn levl5 'ze.kezetek

  o|oioz$ o ne|ls fedi*zltVolrdg !r6n .ln;k (5. dbo). vo|mz olotr iv .lkor.szekoloioz$ o 4. db lzerint o gP!i hdl.rollienlse .lF rr'h, gy,ohog}. oz o . 6i. .thot. A hl@|V ojkokszek oioio2s o qP-fei noml h|yzele ml|eti o 4/ 8! s 9. brn ihoi ndo t.|nik.

  8. brc

  Nm rzobod rnegfe|dkzni d Pd| & o hoit.d idtjoki oloiozd3l|,m. Ezenkivt,| Ugyohcsok id*qk6knt o Eegkze| rhet lze*zerek.d|| keIl ti.ztoni o s:ennyeziide*. IetroIni o rcd' l eItvolto.i o.r-

  Ku|nt'!n mgy gordoi kel| fdloni o fogos kelmetovbbil 5 o huok.fog sze*ezrek ri'ztt!d.

  A rii.d ol helyzetbe wl |lt9, o nyd'tjolP lev||e, o tolloPkivte| s o gPfihrebi|lentse Utn ecse| segjsgvel |tvtl|iuko Polt .! o cnaszlolor oz 066l o szvert@bbt ogokrl, aho.9y oz o ]0. dtt'n |rhot.

 • A kelmetovbbto fogok kz szoru|t s lerokdott Port. szennyezid|egknnyebh c9volhz 3e999veI e It Vo| ro n i.

  3. AZ oR5sZERKEzT szsZER.LsE s sszERAKSA

  A. ous:elkzet risz|tihoz suok!gs onfuk 3zr!ze.el9e. UgFnc$ksz0ks9e5 o huloklog 5ztszere|6e okkor' onikor oz or5 s oElokkz .rM kelu|' oni gyokron o 9p ||Ir iJzheri elij. ||yen e'et.bn o, gPt l8|tetni & beindoni nh szobod.

  Leghe|yerebb, ho oz oGszerkezetei szkzediok s o|opo$n me91kzlt-

  iuk. A 3zrszele|s oz o|bbi sorrendben l.tnik:o/ |evezl. hoitszlot.b/o rrudot fe|s holiPonlbo ||iuk (hq o 9P be.:ru }, o kzike.k-

  l.e' e'.1|tln; nen 3!o5od, mert oz o6szetLe'e| : ).ye. me99r|-

  l4

  10. db.o

  t

  c/ o gPit hrEbitlntiUk.d/ kVe.Ek oz oEtokof,e/ oz A .gvon kicswiuk (ll. dbru)'f/ o g nyomrugt kiv$szk.g/o c ayruE |eve,9Uk o |(ol D c$Pidil|h/ kiv65zk o

  'lgrokfogr E.

  ]2. bo

  Ezu}dn mr ki |eht tiszttoni o hurckfog csopdgFt ..gt,ugy-or goi-ciko s enyhn Peflleummol nedv$leri rongydorcbko segtsegeve|, oho-gy oz o 12. brdn |rhol (ri'rishoz rgn gobod sem

  "llf' si}'.:i'j!rhzf lpsz'd|ni). . ,,: .',l.' :

  9y o copagy minr o hulokfog telis felulrr oloPo$n neg ke|l rigi ].rqni' noid o h!.okf.$Pgbo egy o|oicsePPer engedonk.

 • A. oj'zeri.' ct ,szsree!r. foldtot} 5,J..edlen trtni(. A i.ek&*tt!z.rok$ elt| o !3. !'.n |ijrlla. gyuirroz UgyJizen b i6-|ll helyzrbe vzefii (d hFg|..k e|fo.d1!vci]' iz megkrr/|i ahurokog b'.|' ezst.

  13. bro

  {. HoG.r'N LE|"IET ELKERiJLN|A GP HASZNLATA KzsEN AcrN,q gexzog(r A HURoKFoG 5ZERKEZET VtZETEKEBE

  A g.p heiyte|sn hoszn|ot sern knnyen e|foldu|hot' hogy o crftbehzdik o hvrokfog 3zs*zet vzeribe (o hurokfog Pelefie 3 o

  &o.r':eio kz). ||y6n eslbn q gP 'elt|..'

  (beseru|hot), omi o

  lo&fo96zrkzef szrslerel!t igq''li.

  l

  Ennek eIkelU|5e vgett ''ort!Uk

  mogunkof oz o|5b; utositsAoz:o/ o vod, mgkezd&eko. oz |fst kPzo ktt crEs2dlot, Eelyek 6

  |elzoit nyoto|P o|ott wnmk e|helyezv, mindoddig vi3szo ke|lto.toni' omig nhny lt5t nen Vgink o Vo.rcnd onyogtegben,

  b/o kzike.eker c$k o w 3zemly irnb' szobod e|fodroni,./ o hoitkelekl .sk obboi oz eseihen uobqd glfordtoni, lo o wr

  .ord on)tgltegt mro nydlolP old hlygztok. A vo.rd' befeie.z,ekor hide e9y4 seibenkike|] hzni o c.t o tbii| 3 onymloIp o| dorcb|o kelnt ke|| he|yeznl.

  d/ o w5 negkezdsekol ' hefeiz.ekol (omikol oz osszewrt onF-9rte9 e|hogyio o nyfftolPot)' volohinto2 o.srok k;vre|ekor sbehelyezsn|. o szlvezetdnek fl3 holtPontbon ke|| l.ni6,

  y'o hoit*iiflhe|yzse & |vtIe o |oitkek kikoPc'ols Urn

  5. T, CRNA, sztVEI

  Mgfele|8 h' e|$e o vgzet| hunko foi}itl fugge. clot obbo.oz letben lohet'ge, ho o tt ! crni hlyesen v|oszliuk meg.

  A 45 ' l oszt. Vogpekhez 7o5 (]5x]) vogy 7o5 H rerd3zelu r.ro]ko|mzwk (k6rclok beogofJ l*, 2hm imi, vgn ||oP6o.d).

  A rnegele| tl'- 5 c.m