l’organitzaciÓ econÒmica de les societats

Download L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS

Post on 24-May-2015

4.093 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. LORGANITZACI ECONMICA DE LES SOCIETATSUnitat 7ndex general 0.-INTRODUCCI 1.- EL FUNCIONAMENT DE LACTIVITAT ECONMICA 2. ELS FACTORS DE PRODUCCI 3. ELS AGENTS ECONMICS 4. EL MERCAT LABORAL

2. 0. INTRODUCCI LESSER HUM NECESSITA UNA SRIE DE PRODUCTES I SERVEIS PER VIURE ALIMENTS, ROBA, ETC- Procs dobtenci de productes i serveis per ACTIVITAT cobrir les necessitats de les persones (aliments, ECONMICA roba, atenci mdica, cultura...).Producci, FasesDistribuciConsum. Economia = cincia que estudia aquest procs + comportament dels consumidors. 3. 1. EL FUNCIONAMENT DE LACTIVITAT ECONMICA Lactivitat econmica busca la manera ms rpida i menys costosa de produir, comercialitzar i consumir productes i serveis, perqu les necessitats poden ser illimitades, per els recursos sn limitats i escassosPRODUCCI: consisteix a combinar els recursos naturals, la tcnica i eltreball a fi dobtenir els bns o serveis que necessita la societat Tipus de producci PRODUCCIPRODUCCI DE BENSDE SERVEIS BENS DE BENS DE CONSUM PRODUCCI 4. Es fan servir per a la BENS DE PRODUCCI producci daltres bns mquines, eines, etc- BNS. Productes materials Satisfan les necessitats del BENS DE CONSUM consumidor final Productes no materials que donen un servei alSERVEIS ciutad: sanitat, educaci, transport, etc 5. COMERCIALITZACI la distribuci i la venda dels bns i els serveis EMMAGATZEMATGE del producte TRANSPORT del punt de producci al de FASES venda VENDA del producte 6. VENDA A LENGRS. s la que fan els majoristes, que compren grans quantitats de productes i els venen a uns altres comerciants o altres empresesLA VENDA VENDA AL DETALL. La fan els minoristes, que compren petites quantitats als majoristes i les venen al pblic a les botigues 7. s la fase final de lactivitat econmica, jaque la compra de bns i serveis permet queCONSUMles persones satisfacin les sevesnecessitats BENS NO DURADORS. Es consumeixen en un o en uns quants usos (aliments, tabac, etc) TIPUSDE BENS BENS DURADORS. Es poden utilitzar durant un perode de temps relativament llarg (televisions, cotxes, etc) 8. 2. ELS FACTORS DE PRODUCCI ELS FACTORSEls elements necessaris per produir DE PRODUCCI els bens i els serveis RECURSOS TREBALL CAPITAL NATURALS 9. Recursos que lsser hum troba a la natura i que perRECURSOSmitj de la seva extracci, domesticaci oNATURALStransformaci li permeten de produir nous bns Els recursos naturals sn limitats. Hem de desenvolupar una economia sostenible per preservar la natura i el futur dels nostres fills 10. PRIMERES MATRIES DORIGEN ANIMAL: LLANA, CUIRO, ETC. PRIMERES MATRIES DORIGEN VEGETAL: COT, CAUTX, ETCTIPUS DE RECURSNATURALPRIMERES MATRIES DORIGEN MINERAL: FERRO, COURE, ETC FONTS DENERGIA: CARB, PETROLI, ETC 11. qualsevol activitat humana que serveix per produirTREBALL bns o subministrar serveis tils per a les persones finalitat s el mitj que fan servir les persones per obtenir els recursos necessaris per satisfer les seves necessitats TREBALLSALARICONSUMTREBALL PER COMPTE DALTRI. Es treballaper una empresa que dona a canvi un salari TIPUSDETREBALLTREBALL AUTNOM. Es treballa per unmateix, pel benefici que sobt de la prpiaactivitat 12. El conjunt de recursos que serveixen per produir bnsCAPITAL o serveisEl terreny, els edificis, les installacions, elsequipaments, la maquinria i les primeresmatries necessries per produir bns oserveisCAPITAL FSICTECNOLOGIA. Conjunt de procediments quesutilitzen per obtenir els bns i els serveisTotes les persones que participen al procs TIPUSCAPITAL HUMproductius: cientfic, dissenyador,treballador, empresri, etc.Els diners necessaris pel desenvolupamentCAPITAL FINANCERdel procs productiu 13. Sistema econmic que predomina actualmentECONOMIA DE MERCAT(com es gestionen i distribueixen uns recursosCAPITALISMEexcasos)Els factors productius (primeres PROPIETAT PRIVADA DELSmatries, treball i capital) es troben MITJANS DE PRODUCCIen mans de particularsCARACTERISTIQUES EL LLIURE MERCAT LA LLEI DE LOFERTA I LA DEMANDA 14. El lloc, fsic o virtual, on es compren i venen elsEL MERCATbns i serveis Sn els venedors, qu oferixen unOFERTA producte a canvi dun benefici AGENTS Sn els compradors, qu volen unDEMANDAun producte per satisfer les seves necesitats 15. El mercat fixa la producci i el preuLLIURE MERCAT dels bns i els serveis per ell mateix,sense intervenci externamitjanant LLEI DE LOFERTA I LA DEMANDALLEI DELLEI DE LALOFERTA DEMANDA El venedor vol El comprador vendre elsvol comprar elsseus productes productes al al mxim preupreu ms baixpossible possible 16. El preu dun producteEl venedor posa el preu ms altes el lloc on es creuenpossible, pero si el seu producte no esla cova de loferta i la ven comena a disminuir el preu fins quecorva de la demandacom el comprin 17. 3. ELS AGENTS ECONMICSSn les persones, els grups o les institucions queELS AGENTSintervenen de manera decisiva en el funcionament deECONMICS leconomia. Sencarreguen de produir, intercanviar iconsumir els productes o els serveis. FAMLIES EMPRESES ESTAT 18. LESMitjanant els salaris i daltres ingresosFAMLIES -rendes, prestaci de desocupaci, etc- Sn els principals agents de consum final. Cada famlia dedica una bona part dels seus recursos econmics a comprar bns i serveis per cobrir les seves necessitats 19. s la unitat econmica que per mitj del treball i elEMPRESAcapital fabrica i distribueix bns (roba, mobles...) i serveis (transport, gesti bancria, etc.).Suma del preu de la primera matria,finalitat lenergia, la inversi en mquines i PREU DEinstallacions, el transport, els salaris i COSTels interessos pagats pels diners que hanrebut prestats dels bancs.obtenir Diferencia entreBENEFICISEl preu que decideix lempresa que PREU DEpot ser pagat pel consumidors. s VENDAsempre superior al preu de cost 20. TIPUS DEMPRESASegons n deSegons la mida (npropietaris:treballadors/ facturaci):Segons la propietat: Individuals Microempresa-10Pbliques Empresa petita -100Diversos propietaris Empresa mitjana -1000Privades SLSA Gran empresa +1000 Sector Primari: obtenci de recursos naturals Segons lactivitat: Sector Secundari: transformaci de recursos naturals Sector Terciari: dona un servei 21. Anomenem sector pblic el conjuntESTAT dactivitats i iniciatives econmiques i socialsque porta a terme lEstatmitjanantLES LLEIS ELS IMPOSTOSLEstat s el que crea elLEstat redistribueix lamarc regulador de lesriquesa mitjanant laactivitats econmiques:recaptaci dimpostos- Legislaci laboral entre els ciutadans i les- Legislaci empresarial empreses- Legislaci aduanera- Control de la moneda- etc 22. ADMINISTRACIA Espanya gaireb el 20% dels treballadorsPBLICAsn empleats del govern Les infraestructures ms importantsINFRAESTRUCTURES -urbanisme, transport, investigaci, etc- sn pagades per lestatACTUACIONSSERVEIS PBLICSSanitat, ensenyament, policia, etc DE LESTAT Per afavorir determinats colectiusPRESTACIONS desafavorits -pensions, subsidi deSOCIALS desocupaci, minusvalideses, etc- Mitjanant ajudes directes subvencions-o indirectes desgravacions fiscals,ECONOMIA PRIVADA proteccionisme, etc- lestat pot afavorir determinats sectors o empreses 23. 4. EL MERCAT LABORALLes persones ofereixen el seu treball aOFERTAcanvi dun salariMERCATLABORALLes empreses demanden treballadors ambDEMANDA determinades habilitats per fer funcionsdeterminadesLA POBLACI EN FUNCI DEL TREBALLLes persones que treballen o que volenACTIVAtreballar aturats que cerquen una feina-POBLACIPersones que no poden o no volen treballar-Menors de 16 anysNO ACTIVA -Majors de 67 anys-Persones amb minusvalideses greus-Persones que no volen treballar 24. OCUPADATreballadors amb contracte remuneratPOBLACI ACTIVA DESOCUPADAPersones que busquen una feinaATUR: s la diferncia entre la poblaciocupada i la poblaci activa.Latur s un greu problema a Espanya, quepateix la taxa de desocupaci ms alta detota lUni Europea (20%), i que spreocupant entre els menors de 25 anys(48%) 25. Els AGENTS del mercat laboral sorganitzen per defensar els seus interessosmitjanant SINDICATSORGANITZACIONSEMPRESARIALSOrganitzaci de treballadors perreclamar millores laborals isalarials enfront dels empresaris Associacions dempresarismitjanant: per defensar els seus-La negociaci collectivainteressos enfront els-Les vagues treballadors.-CCOO, UGT, etc -CEOE