LLista Admesos i exclosos, composició del tribunal i ?· • Segundo Poblador Trinidad, cap de la policia…

Download LLista Admesos i exclosos, composició del tribunal i ?· • Segundo Poblador Trinidad, cap de la policia…

Post on 25-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Pgina 1 de 3 </p><p>ANUNCI: llista dadmesos i exclosos, composici del tribunal i data dinici de les proves del procs selectiu duna plaa de sergent. Per Resoluci dAlcaldia de data 3/2/2017 es va aprovar la relaci provisional daspirants admesos i exclosos per a laccs a lesmentada plaa, la composici del tribunal i la data dinici de les proves, segons el literal segent Atesa la convocatria del procs de selecci per a la cobertura duna plaa de sergent de lAjuntament de Sant Joan Desp, efectuada per resoluci de lAlcaldia nm. 20160001002567, de data 10 de novembre de 2016 i publicada al Butllet Oficial de la Provncia de Barcelona de data 28 de novembre de 2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de data 23 de desembre de 2016. Ats que ha finalitzat el termini de presentaci de sollicituds tal i com estableix la base 4 de les bases que regulen el procs selectiu Vist que un cop revisada la documentaci presentada pels interessats dacord amb el que disposa la base tercera de la convocatria. Vist linforme favorable de la Cap de Recursos Humans i Organitzaci. En s de les atribucions que tinc conferides, formulo la segent </p><p>RESOLUCI: </p><p>Primer.- Aprovar la segent llista dadmesos i exclosos segons es disposa a la base 4.3 de les bases generals. </p><p>Admesos: </p><p>DNI 18431150P 38815560R 46559788Z 46121709Q 37383179Z 46786578R 52626245Z </p></li><li><p>Exclosos: </p><p>Cap </p><p> Segon.- Nomenar lrgan de selecci del concurs-oposici, que estar constitut de la segent manera: President: Titular: M. Teresa Sarasa Ontiano, Cap de Recursos Humans i Organitzaci de lAjuntament de S. Joan Desp Suplent: Manuel Simn Snchez, cap de la unitat jurdic administrativa durbanisme, medi ambient i transport de lAjuntament de Sant Joan Desp Vocals: </p><p> Titulars: </p><p> Jos Antonio Campos Garca, sergent coordinador de lAjuntament de Sant Joan Desp, designat per lAlcaldia. </p><p> Miquel Marzo Carpio, cap de gesti administrativa de lrea de Serveis a la Persona de lAjuntament de Sant Joan Desp, designat per lAlcaldia. </p><p> Segundo Poblador Trinidad, cap de la policia local de lAjuntament de Cornell de Llobregat, designat per lAlcaldia. </p><p> Llus Funes Ayuso, inspector de lAjuntament de Cervell designat per la Subdirecci General de Coordinaci de la Policia de Catalunya. </p><p> Antonio Lazaro Soriano, cap de la policia dOlesa de Montserrat, designat per lInstitut de Seguretat Pblica de Catalunya. </p><p> Suplents: </p><p> Pedro Moreno Cazorla, sots-inspector de lAjuntament de </p><p>Sant Just Desvern, designat per lAlcaldia. Ana Cruz Guerra, cap de la unitat de gesti tributria </p><p>de lAjuntament de Sant Joan Desp, designat per lAlcaldia. </p><p> Rubn Garca Angosto, subinspector de la policia local de lAjuntament de Cornell de Llobregat, designat per lAlcaldia. </p></li><li><p>Pgina 3 de 3 </p><p> Angel Lluis Prez Ampuy, funcionari designat per la Subdirecci General de Coordinaci de la Policia de Catalunya. </p><p> Jordi Nierola Maym, funcionari designat per lInstitut de Seguretat Pblica de Catalunya. </p><p>Secretari : Titular: Maria Isabel Fabregat Nadal, funcionria del departament de Recursos Humans i Organitzaci Suplent : M. Teresa Bernet Soler, funcionria del departament de Recursos Humans i Organitzaci Tercer.- Publicar lanunci de la llista dadmesos i exclosos i la composici de lrgan de selecci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler de la corporaci i web de lAjuntament de Sant Joan Desp. Quart.- En acreditar totes les persones admeses el nivell de catal requerit a les bases, queden convocats, es proposa com a data per a la realitzaci del primer exercici, prova terica, el dia 2 de mar de 2017 a les 10:30 hores, a ledifici de Promoci Econmica situat al carrer John F.Kennedy, 8 de Sant Joan Desp. Cinqu.- Es concedeix als interessats un nic termini de deu dies naturals, comptadors des de lendem de la notificaci daquesta resoluci per recusar els membres de lrgan de selecci, en els termes establerts a la base 4.2 de les Bases General i als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de rgim jurdic del Sector Pblic i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com de les Administracions Pbliques. Sant Joan Desp, 3 de febrer de 2017 </p></li></ul>

Recommended

View more >