llengua catalana i llengua castellana - patrimoni cul ??5 introducci ... culum de les rees de...

Download Llengua catalana i llengua castellana - Patrimoni Cul ??5 Introducci ... culum de les rees de llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura, de l’mbit de llenges

Post on 06-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Competncies bsiques de lmbit lingstic

  Identificaci i desplegament a leducaci primria

  2a edici revisada i actualitzada

  Llengua catalana i llengua castellana

 • Competncies bsiques de lmbit lingstic

  Identificaci i desplegament a leducaci primria

  Llengua catalana i llengua castellana

 • Aquest document ha estat elaborat per un grup de treball coordinat pel Dr. Joan Mallart i el Dr. Jaume Sarramona

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament

  Elaboraci: Direcci General dEducaci Infantil i PrimriaEdici: Servei de Comunicaci i Publicacions2a edici: mar de 2015Disseny de la coberta: Estudi Carme Vives

  URL: www.gencat.cat/ensenyament

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-No comercial- Compartir igual 3.0 Espanya.Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria; reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

 • COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA 3

  NDEX

  ndex

  Presentaci ............................................................................................................................................................... 5

  Introducci ............................................................................................................................................................... 6

  Competncies bsiques de llengua catalana i llengua castellana ..................................................................... 8

  Dimensi comunicaci oral ................................................................................................................................... 10 Competncia 1. Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicaci i escolars ................................................................................................................................................................ 11 Competncia 2. Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situaci comunicativa ................. 17 Competncia 3. Interactuar oralment dacord amb la situaci comunicativa, utilitzant estratgies conversacionals ..................................................................................................................................................... 21

  Dimensi comprensi lectora ................................................................................................................................ 25 Competncia 4. Llegir amb fludesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicaci i escolars en diferents formats i suports ................................................................................. 26 Competncia 5. Aplicar estratgies de comprensi per obtenir informaci, interpretar i valorar el contingut dacord amb la tipologia i la complexitat del text i el propsit de la lectura ............................... 30 Competncia 6. Utilitzar, per comprendre un text, lestructura i el format de cada gnere textual i el component semntic de les paraules i de les estructures morfosintctiques ms habituals .................. 36 Competncia 7. Aplicar estratgies de cerca i gesti de la informaci per adquirir coneixement propi .... 41

  Dimensi expressi escrita .................................................................................................................................... 45 Competncia 8. Planificar lescrit dacord amb la situaci comunicativa i el destinatari ............................ 46 Competncia 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lxic i estructura que sadeqin al tipus de text, a les intencions i al destinatari ................................................................................................................ 49 Competncia 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentaci formal en funci de la situaci comunicativa .................................................................................................................................. 54

  Dimensi literria .................................................................................................................................................... 59 Competncia 11. Llegir fragments i obres i conixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal ................................................................................................... 60 Competncia 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions ........... 66

  Dimensi plurilinge i intercultural ...................................................................................................................... 69 Competncia 13. Ser conscient de la pertinena a la comunitat lingstica i cultural catalana, i mostrar inters per ls de la llengua catalana ................................................................................................. 70 Competncia 14. Conixer i valorar la diversitat lingstica i cultural de Catalunya, lEstat espanyol, dEuropa i del mn ............................................................................................................................................... 73

  Annex 1Continguts clau de les competncies ................................................................................................................... 76

 • 4 COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA

  NDEX

  Annex 2Competncies i nivells de gradaci ....................................................................................................................... 78

  Annex 3ARC (aplicaci de recursos al currculum) ........................................................................................................... 83

 • COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA 5

  PRESENTACI

  Presentaci

  El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjanant el Departament dEnsenyament, promou i lidera una ofen-siva de pas a favor de lxit escolar, que vol implicar i comprometre tota la societat catalana, amb lobjectiu de millorar els resultats educatius i reduir les taxes de fracs escolar i daband dels estudis.

  La Uni Europea ha establert objectius educatius, en el marc de lEstratgia Europa 2020 (ET-2020), que han de permetre lassoliment duna economia intelligent, inclusiva i sostenible. Uns objectius que Catalunya assumeix i que lobliguen a focalitzar els esforos del Govern en la millora dels resultats escolars i del nivell formatiu dels ciutadans, per aconseguir el ple desenvolupament personal, professional i social al llarg de la vida. Dins daquests objectius europeus sinclou que, en lhoritz 2020, el percentatge dalumnes de 15 anys amb baix rendiment en competncies bsiques en lectura, matemtiques i cincies hauria de ser inferior al 15 %.

  En els darrers cursos, el Departament dEnsenyament ha realitzat diverses avaluacions externes de carcter mos- tral (avaluacions diagnstiques, proves PISA, etc.) i ha portat a terme avaluacions externes a tot lalumnat de 6 deducaci primria i de 4t curs deducaci secundria obligatria, on lobjectiu s determinar el grau dasso- liment de lalumnat en competncies bsiques, amb la finalitat de promoure ladopci de mesures que perme- tin la millora de la qualitat del sistema educatiu i dels centres, aix com la millora de lactivitat docent del profes- sorat.

  Daltra banda, dacord amb larticle 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, deducaci), els centres exerceixen lautonomia pedaggica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les compe-tncies bsiques, els continguts, els mtodes pedaggics i els criteris davaluaci.

  Dins daquest marc de referncia, el Departament dEnsenyament ha impulsat lelaboraci de diversos documents per al desplegament i concreci de les competncies associades a les diferents matries del currculum. El docu- ment que ara presentem correspon a la competncia bsica de lmbit lingstic (llengua catalana i llengua cas-tellana) per a leducaci primria.

  Els elements que componen el document aporten informaci relativa a la gradaci de lassoliment de les compe- tncies de lmbit al final de cada etapa educativa, la identificaci dels continguts clau associats a cada com-petncia, les orientacions metodolgiques per a laplicaci a laula, exemples dactivitats davaluaci amb in-dicadors relacionats amb els diferents graus dassoliment i, finalment, una referncia als recursos actualment disponibles on es poden trobar exemples prctics dactivitats daula relacionats amb el desenvolupament de les competncies (aplicaci de recursos al currculum - ARC).

  Aquest document ha estat elaborat amb la participaci de professionals de lmbit universitari i de professorat dels centres pblics i privats de Catalunya.

  El treball dut a terme ha de contribuir a continuar avanant en la millora de la qualitat del sistema educatiu del nostre pas, en lactualitzaci professional dels nostres docents i, en definitiva, en la millora de lxit educatiu del nostre alumnat.

  Irene Rigau i OliverConsellera dEnsenyament

 • 6 COMPETNCIES BSIQUES. EDUCACI PRIMRIA. LLENGUA CATALANA I LLENGUA CASTELLANA

  INTRODUCCI

  Introducci

  El Departament dEnsenyament ha elaborat aquest document dorientacions per al desplegament de les com- petncies bsiques de letapa de primria amb la finalitat dajudar els centres a lhora de desenvolupar el curr- culum de les rees de llengua catalana