llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999

Download Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999

Post on 24-Jul-2015

258 views

Category:

News & Politics

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Llei orgnica de protecci de dades de carcter personal

  Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcter personal (BOE nm. 298, de 14 de desembre, i suplement en catal nm. 17, de 30 de desembre)

  Llei anotada pel Servei Lingstic de lmbit Judicial. Est actualitzada fins a la darrera modificaci normativa, feta per la Llei 2/2011, de 4 de mar, deconomia sostenible (BOE nm. 55, de 5 de mar, i suplement en catal de la mateixa data). Aquesta edici recull literalment el text en catal publicat en els suplements en llengua catalana del BOE.

  Aquesta informaci no substitueix la publicada en els diaris oficials, nics instruments que donen fe de la seva autenticitat.

  Dacord amb larticle 79 de la Llei 62/2003, de 30 de novembre, de mesures fiscals, administratives i de lordre social (BOE nm. 313, de 31 de desembre, i suplement en catal nm. 3, de 31 de gener de 2004), les referncies a lAgncia de Protecci de Dades contingudes a la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre de protecci de dades de carcter personal, a la disposici transitria tercera i qualsevol altra referncia continguda a lordenament jurdic sentn referida a lAgncia Espanyola de Protecci de Dades.

  TTOL I Disposicions generals

  Article1 Objecte

  Aquesta Llei orgnica t com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats pbliques i els drets fonamentals de les persones fsiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.

  Article 2 mbit daplicaci

  1. Aquesta Llei orgnica s aplicable a les dades de carcter personal registrades en suport fsic, que les faci susceptibles de tractament, i a qualsevol modalitat ds posterior daquestes dades pels sectors pblic i privat. Es regeix per aquesta Llei orgnica qualsevol tractament de dades de carcter personal: a) Quan el tractament sefectu en territori espanyol, en el marc de les activitats dun establiment del responsable del tractament. b) Quan al responsable del tractament no establert en territori espanyol li sigui aplicable la legislaci espanyola en aplicaci de les normes de dret internacional pblic. c) Quan el responsable del tractament no estigui establert en el territori de la Uni Europea i utilitzi en el tractament de dades mitjans situats en territori espanyol, llevat que aquests mitjans sutilitzin nicament amb finalitats de trnsit.

  2. El rgim de protecci de les dades de carcter personal que estableix aquesta Llei orgnica no s aplicable: a) Als fitxers mantinguts per persones fsiques en lexercici dactivitats exclusivament personals o domstiques. b) Als fitxers sotmesos a la normativa sobre protecci de matries classificades. c) Als fitxers establerts per a la investigaci del terrorisme i de formes greus de delinqncia organitzada. No obstant aix, en aquests supsits el responsable del fitxer ha de comunicar-ne prviament lexistncia, les caracterstiques generals i la finalitat a lAgncia de Protecci de Dades.

 • Generalitat de Catalunya Departament de Justcia

  2

  3. Es regeixen per les seves disposicions especfiques, i pel que preveu especialment, si sescau, aquesta Llei orgnica els tractaments de dades personals segents: a) Els fitxers regulats per la legislaci de rgim electoral. b) Els que serveixin a finalitats exclusivament estadstiques, i estiguin emparats per la legislaci estatal o autonmica sobre la funci estadstica pblica. c) Els que tinguin com a objecte lemmagatzematge de les dades contingudes en els informes personals de qualificaci a qu es refereix la legislaci del rgim del personal de les Forces Armades. d) Els derivats del Registre Civil i del Registre central de penats i rebels. e) Els procedents dimatges i sons obtinguts mitjanant la utilitzaci de videocmeres per les Forces i els Cossos de Seguretat, dacord amb la legislaci sobre la matria.

  Article 3 Definicions

  Als efectes daquesta Llei orgnica, sentn per: a) Dades de carcter personal: qualsevol informaci referent a persones fsiques identificades o identificables. b) Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de carcter personal, sigui quina sigui la forma o la modalitat de creaci, emmagatzematge, organitzaci i accs. c) Tractament de dades: les operacions i els procediments tcnics de carcter automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar i cancellar, aix com les cessions de dades que derivin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferncies. d) Responsable del fitxer o el tractament: persona fsica o jurdica, de naturalesa pblica o privada, o rgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, el contingut i ls del tractament. e) Afectat o interessat: persona fsica titular de les dades que siguin objecte del tractament a qu es refereix lapartat c) daquest article. f) Procediment de dissociaci: qualsevol tractament de dades personals de manera que la informaci que sobtingui no es pugui associar a una persona identificada o identificable. g) Encarregat del tractament: la persona fsica o jurdica, lautoritat pblica, el servei o qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del responsable del tractament. h) Consentiment de linteressat: qualsevol manifestaci de la voluntat, lliure, inequvoca, especfica i informada, mitjanant la qual linteressat consenti el tractament de dades personals que el concerneixen. i) Cessi o comunicaci de dades: qualsevol revelaci de dades efectuada a una persona diferent de linteressat. j) Fonts accessibles al pblic: els fitxers que poden ser consultats per qualsevol persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exigncia que, si sescau, labonament duna contraprestaci. Noms es consideren fonts daccs pblic el cens promocional, els repertoris telefnics en els termes que preveu la normativa especfica i les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals que continguin nicament les dades de nom, ttol, professi, activitat, grau acadmic, direcci i indicaci de la seva pertinena al grup. Aix mateix, tenen el carcter de fonts daccs pblic els diaris i els butlletins oficials i els mitjans de comunicaci.

  TTOL II Principis de la protecci de dades

 • Generalitat de Catalunya Departament de Justcia

  3

  Article 4 Qualitat de les dades

  1. Les dades de carcter personal noms es poden recollir per ser tractades, aix com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relaci amb lmbit i les finalitats determinades, explcites i legtimes per a les quals shan obtingut.

  2. Les dades de carcter personal objecte de tractament no es poden utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides. No es considera incompatible el tractament posterior daquestes dades amb finalitats histriques, estadstiques o cientfiques.

  3. Les dades de carcter personal han de ser exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situaci actual de lafectat.

  4. Si les dades de carcter personal registrades sn inexactes, en tot o en part, o incompletes, han de ser cancellades i substitudes dofici per les dades corresponents rectificades o completades, sens perjudici de les facultats que larticle 16 reconeix als afectats.

  5. Les dades de carcter personal han de ser cancellades quan hagin deixat de ser necessries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. No han de ser conservades de manera que permetin identificar linteressat durant un perode superior al necessari per a les finalitats dacord amb les quals hagin estat recollides o registrades. Sha de determinar per reglament el procediment pel qual, com a excepci, atesos els valors histrics, estadstics o cientfics dacord amb la legislaci especfica, es decideixi el manteniment ntegre de determinades dades.

  6. Les dades de carcter personal han de ser emmagatzemades de manera que permetin lexercici del dret daccs, llevat que siguin legalment cancellades.

  7. Es prohibeix la recollida de dades per mitjans fraudulents, deslleials o illcits.

  Article 5 Dret dinformaci en la recollida de dades

  1. Els interessats als quals se sollicitin dades personals han de ser prviament informats de manera expressa, precisa i inequvoca: a) De lexistncia dun fitxer o un tractament de dades de carcter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informaci. b) Del carcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades. c) De les conseqncies de lobtenci de les dades o de la negativa a subministrar-les. d) De la possibilitat dexercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici. e) De la identitat i la direcci del responsable del tractament o, si sescau, del seu representant. Quan el responsable del tractament no estigui establert en el territori de la Uni Europea i utilitzi en el tractament de dades mitjans situats en territori espanyol, ha de designar, llevat que aquests mitjans sutilitzin amb finalitats de trmit, un representant a Espanya, sens

 • Generalitat de Catalunya Departament de Justcia

  4

  perjudici de les accions que es puguin emprendre contra el mateix responsable del tractament.

  2. Quan sutilitzin qestionaris o altres impresos per a la recollida, han de figurar-hi, de manera clarament llegible, les advertncies a qu es refereix lapartat anterior.

  3. No s necessria la informaci a qu es refereixen les lletres b), c) i d) de lapartat 1 si el contingut de la informaci es dedueix clarament de la naturalesa de les dades personals que se solliciten o de les circumstncies en qu es recullen.

  4. Quan les dades de carcter personal no hagin estat recollides de linteressat, aquest ha de ser informat de manera expressa, precisa i in