Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública ?· Presentació La Llei de l’obra pública és la…

Download Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública ?· Presentació La Llei de l’obra pública és la…

Post on 25-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • text

  os le

  gisl

  atiu

  sLleide lobra pblica

  textos legislatius59

 • Llei 3/2007, del 4 de juliol, de lobra pblica

  Aprovada pel Ple del Parlament (tramitaci nm. 200-00008/08)en la sessi nm. 17, del 27 de juny de 2007 (Diari de Sessions del Par lament de Catalunya, srie P, nm. 23/VIII).

  Publicada en el Butllet Oficial del Parlament de Catalunya, nm. 104/VIII, del 9 de juliol de 2007.

  Promulgada el 4 de juliol de 2007 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nm. 4920, del 6 de juliol de 2007). Barcelona, 2009

 • Primera edici Barcelona, maig del 2009(edici nm. 334)Textos Legislatius, 59

  Publicacions del Parlament de CatalunyaDepartament dEdicions Parc de la Ciutadella, s/n 08003 Barcelona Tel. 933 046 635 / Fax 933 046 636 A/e: edicions@parlament.cat www.parlament.cat Imprs a Creacions Grfiques Canig, SL, Barcelona Tiratge: 1.300 exemplars

  DL: B.22988-2009

  Edici no venal

 • Presentaci

  La Llei de lobra pblica s la primera amb aquest objecte que aprova el Parlament de Catalunya, i cons-titueix tamb una novetat dins el dret positiu en lEs-tat espanyol. La Llei s el resultat de la iniciativa go-vernamental, que es produeix a instncia del mateix Parlament, el qual, en les resolucions que va adoptar com a conclusi dels treballs de la Comissi dInves-tigaci sobre lesfondrament produt al Carmel en lexecuci de les obres de prolongaci de la lnia 5 del metro de Barcelona, va considerar necessria una llei daquestes caracterstiques, per tal dordenar la integraci de les diverses intervencions adminis-tratives i millorar la qualitat de lobra pblica establint nous requisits tcnics i de seguretat, o incrementant els existents. A ms, la Llei pretn ordenar i ampli-ar la informaci pblica sobre les obres pbliques i la participaci dels afectats en el procs des de la planificaci fins a la gesti. Aquesta llei sorgeix en un context de preocupaci per la incidncia de lobra pblica en la vida dels directament afectats en llurs habitatges o locals i pels problemes que puguin sorgir durant lexecuci de les dites obres, i amb el propsit dassegurar la qualitat de lobra, minorar-ne limpacte i aconseguir-ne lacceptaci social. T, per tant, un marcat carcter garantista. Contribueix, dal-

 • tra banda, a completar, aclarir o precisar possibles ambigitats de la legislaci sobre contractaci ad-ministrativa, a la qual, lgicament, es fa continuades remissions. Aix mateix, es clarifiquen els instruments de control i les responsabilitats derivades dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqn-cia de lexecuci de lobra pblica.

  Cal destacar la creaci del Consell Assessor de Tnels i dAltres Obres Singulars, com a rgan as-sessor del Govern en aquest mbit, tot i que vinculat al departament competent en matria dobres pbli-ques, ja que la persona titular en designa els mem-bres, aprova la instrucci tcnica sobre estudis ge-olgics, mtodes i altres requisits de les obres de tnels i li pot encomanar altres funcions a ms de les establertes legalment.

  La Llei cont altres novetats rellevants pel que fa a la planificaci i la programaci de lobra pblica (en un termini de quatre anys): la creaci del Registre de bones prctiques en lexecuci dobres (en el qual shan dinscriure les certificacions de bona execuci de les obres fetes per les empreses contractistes), la determinaci de les condicions didonetat i espe-cialitat del personal tcnic en les diverses fases de lobra, una regulaci ms detallada i garantista de les modificacions de lobra (establint el procediment, les competncies administratives i les facultats i obligaci-ons del contractista o promotor), la regulaci precisa de la supervisi i el control de lobra des de la fase de projecte fins a la dexecuci, i la compleci de la le-gislaci de contractes pel que fa a les unions tem-porals dempreses i la subcontractaci (establint la

 • necessitat de justificar-la especficament i dun con-trol ms rigors).

  Finalment, cal afegir que durant la tramitaci par-lamentria del projecte shi van presentar 140 esme-nes, de les quals 33 van sser transaccionades en comissi, 39 van sser acceptades i 20 van sser retirades. En el debat en el Ple del Parlament encara sen transaccionaren 3 ms, sen retiraren 22 i sen mantingueren 23, que finalment foren rebutjades. En la fase inicial del procediment legislatiu es tingueren tamb 10 compareixences de sindicats i entitats pro-fessionals i representatives dels sectors afectats, les aportacions dels quals van sser tingudes en compte pels ponents.

  Xavier Muro i BasLletrat

 • Sumari

  Llei 3/2007, del 4 de juliol, de lobra pblica

  Prembul . . . . . . . . . . . . 13

  Captol I. Disposicions generals

  Article 1. Objecte de la Llei . . . . . . . 22

  Article 2. Definici dobra pblica . . . . . 22

  Article 3. mbit daplicaci . . . . . . . 23

  Article 4. Principis generals . . . . . . . 23

  Article 5. Agents que participen en lobra pblica . 24

  Captol II. Planificaci i programaci

  Article 6. Planificaci de la Generalitat . . . . 29

  Article 7. Programaci anual de la Generalitat . . . . . . . . . . 29

  Article 8. Planificaci i programaci de les entitats locals . . . . . . . . . 31

  Captol III. Estudis i projectes

  Secci primera. Tipologia

  Article 9. Rgim jurdic aplicable als estudis i els projectes . . . . . . . . . . . 32

 • Secci segona. Estudi informatiu o avantprojecte

  Article 10. Estudi informatiu o avantprojecte: definici i contingut . . . . . . . . . 32

  Article 11. Estudi dimpacte ambiental . . . . 35

  Article 12. Tramitaci en el cas dobres de competncia de la Generalitat . . . . . 35

  Article 13. Tramitaci dobres de competncia de les entitats locals . . . . . . . . . 37

  Article 14. Resoluci . . . . . . . . . 37

  Article 15. Modificaci dels estudis informatius o avantprojectes: causes i procediment . . . 38

  Article 16. Aprovaci de les modificacions . . . 39

  Secci tercera. El projecte

  Article 17. Projectes . . . . . . . . . 40

  Article 18. Documentaci dels projectes . . . 41

  Article 19. Tramitaci de projectes dobres de competncia de la Generalitat . . . . . 44

  Article 20. Tramitaci de projectes dobres de competncia de les entitats locals . . . . 45

  Article 21. Trmit especfic per a obres pbliques determinades . . . . . . . . 46

  Article 22. Resoluci . . . . . . . . . 46

  Article 23. Modificaci dels projectes . . . . 47

  Secci quarta. Disposicions comunes

  Article 24. Supervisi . . . . . . . . . 49

  Article 25. rgans de supervisi de projectes . . 50

  Article 26. Supervisi contnua . . . . . . 51

  Article 27. Auditoria tcnica . . . . . . . 52

  Article 28. Adequaci a lordenament urbanstic . 53

  Article 29. Llicncia o trmit de control preventiu municipal . . . . . . . . . . . . 54

 • Captol IV. Normes complementries al rgim de contractaci

  Article 30. Rgim de contractaci . . . . . 54

  Article 31. rgans de contractaci . . . . . 54

  Article 32. Mesa de contractaci . . . . . 55

  Article 33. Requisits dels contractistes . . . . 57

  Article 34. Unions temporals dempreses . . . 57

  Article 35. Subcontractaci . . . . . . . 58

  Article 36. Registre de bones prctiques en lexecuci dobres de Catalunya . . . . 59

  Article 37. Selecci dels contractistes i dels procediments dadjudicaci . . . . . 60

  Article 38. Valoraci de les ofertes . . . . . 61

  Article 39. Publicitat i transparncia . . . . 62

  Captol V. Execuci de lobra

  Article 40. Informaci als ciutadans i als usuaris . 64

  Article 41. Senyalitzaci . . . . . . . . 64

  Article 42. Obligacions de lempresa constructora . 65

  Article 43. Direcci de lobra . . . . . . 66

  Article 44. Control i seguiment de lexecuci de les obres . . . . . . . . . . . 67

  Article 45. Control i seguiment de lexecuci dobres de tnels urbans . . . . . . . 68

  Article 46. Avaluaci i control de qualitat . . . 69

  Article 47. Garanties i requisits de seguretat i salut en el treball . . . . . . . . . 69

  Article 48. Execuci de modificacions o millores . 70

  Article 49. Memria final sobre lexecuci i el preu de lobra . . . . . . . . . 71

  Article 50. Responsabilitat dels professionals i de les empreses . . . . . . . . . 73

 • Article 51. Publicitat de lactivitat contractual dels promotors i els gestors . . . . . . . 73

  Captol VI. Organitzaci administrativa

  Article 52. El Consell Assessor de Tnels i dAltres Obres Singulars . . . . . . . 74

  Article 53. Arbitratge i altres formes de resoluci convencional dincidncies . . . . . . . 75

  Disposicions addicionals

  Primera. Cartografia . . . . . . . . . 77

  Segona. Informaci sobre el sl i el subsl . . 77

  Tercera. Incorporaci de la perspectiva de gnere . . . . . . . . . . . 77

  Disposici transitria . . . . . . . . 78

  Disposicions finals

  Primera. Desplegament . . . . . . . . 78

  Segona. Actualitzaci . . . . . . . . 79

  Tercera. Entrada en vigor . . . . . . . 79

  ndex analtic . . . . . . . . . . 81

 • Llei 3/2007, del 4 de juliol, de lobra pblica

  Prembul

  I

  El Parlament, per mitj de les resolucions 195/VII i 257/VII, va instar el Govern a elaborar una llei regu-ladora de lobra pblica a Catalunya que incorpors, dins lmbit de les competncies de la Generalitat, unes normes que fessin possible completar els requi-sits i establir-ne daltres en relaci amb les diverses fases de les obres pbliques, des de la planificaci fins a lexecuci total, ms enll del que estableixen la normativa bsica de lEstat en matria de contra-ctaci pblica i la normativa sectorial aplicable als diferents tipus dobres.

  Daltra banda, cal destacar que, en el context eco-nmic i social actual, la qualitat de lobra pblica es-dev un factor essencial per a la competitivitat econ-mica, la sostenibilitat ambiental, leficincia funcional i la cohesi social. Aix requereix una actuaci deci-dida dels poders pblics per a articular mecanismes que permetin compatibilitzar la celeritat i leficincia necessries en lexecuci de les obres amb els ob-jectius de programaci i planificaci, de revaloritzaci

 • 14 Llei 3/2007

  dels projectes, de participaci dels ciutadans en els processos de projecci i execuci i, en general, amb tot all que asseguri ms transparncia en lactuaci de lAdministraci.

  Aix mateix, cal assegurar que el model de contrac-taci dobra pblica garanteixi la lliure concurrncia i la utilitzaci eficient dels fons pblics, leficcia en la gesti de la prevenci de riscos laborals i una ade-quada sostenibilitat social.

  En conseqncia, aquesta llei dna compliment a les resolucions del Parlament i no pretn regular duna manera omnicomprensiva i exhaustiva lobra pblica a Catalunya, sin incrementar els requisits que estableix la normativa vigent i que sapliquen en la gesti de lobra pblica.

  Addicionalment, aquesta llei tamb t en compte lAcord estratgic per a la internacionalitzaci, la qua-litat de locupaci i la competitivitat de leconomia ca-talana, signat el 17 de febrer de 2004, el qual inclou, entre altres mesures, la millora en les infraestructures de transport i mobilitat i en les infraestructures i la poltica de telecomunicacions.

  II

  Aquest text legal sestructura en sis captols. El cap-tol I, de disposicions generals, estableix lobjecte de la Llei, la definici dobra pblica, lmbit daplicaci i els principis generals als quals shan de subjectar la planificaci, la programaci, la projecci, la contra-ctaci, la direcci, lexecuci i el control de lobra p-blica. Lobjecte de la Llei i els principis generals que shi estableixen estan ntimament relacionats, en la

 • Llei 3/2007 15

  mesura que els requisits i els procediments que de-termina tenen com a finalitat assegurar el compliment dels principis generals. A partir daquests principis, la Llei complementa el que estableix la legislaci sec-torial aplicable a cada tipus dobra, i incorpora requi-sits de qualitat superior, de seguretat, deficincia i de participaci.

  La Llei saplica a les obres pbliques de compe-tncia de la Generalitat i de les entitats locals de Ca-talunya o que corresponen a algun dels organismes, entitats o empreses pbliques que en depenen o als consorcis en qu puguin participar majoritriament. Tanmateix, el rgim jurdic que sestableix s diferent, fonamentalment pel que fa a la planificaci, la progra-maci, la tramitaci i laprovaci dels estudis informa-tius o avantprojectes i dels projectes. s obra pblica, als efectes daquesta llei, el resultat dun conjunt de treballs denginyeria civil destinat a complir una fun-ci econmica o tcnica, el qual t per objecte un b immoble, tant si es tracta dobres de nova planta com de transformaci, de restauraci o de reforma. Aquest concepte sajusta a all que estableixen les directives comunitries en la matria.

  Els principis generals als quals shan de sotmetre la planificaci, la programaci, la projecci, la con-tractaci, la direcci, lexecuci i el control de lobra pblica sn els didonetat de lobra als fins pblics que ha de servir necessitats socials, econmiques i tcniques, de desenvolupament econmic i dequilibri territorial, entre altres; dadequaci de les opcions escollides a les caracterstiques de lindret i dido-netat dels mtodes constructius; de qualitat dels

 • 16 Llei 3/2007

  projectes, els materials i lobra; de seguretat de les persones; deficincia dels recursos i els mitjans en relaci amb els resultats; de compliment de la legis-laci social; de participaci de les persones afecta-des, les entitats i les administracions interessades en la planificaci, la programaci i la projecci de lobra; dinformaci a les persones afectades i les entitats in-tere...

Recommended

View more >