ljudski gubici hrvatske 1941.-1945. godine: goldstein . zdenko radeli

Download LJUDSKI GUBICI HRVATSKE 1941.-1945. GODINE:  Goldstein . Zdenko Radeli

Post on 19-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Igor Graovac Dragan Cvetkovi

  LJUDSKI GUBICI HRVATSKE

  1941.-1945. GODINE: PITANJA, PRIMJERI,

  REZULTATI...

  Zagreb 2005.

 • Biblioteka Dijalog Monografije/knjige sudionika Dijaloga povjesniara/istoriara iz Hrvatske, Srbije... (1.):

  LJUDSKI GUBICI (1.1.) Knjiga 1: Igor Graovac - Dragan Cvetkovi, Ljudski gubici Hrvatske 1941.-1945. godine: pitanja, primjeri, rezultati... (1.1.1.)

  Urednitvo biblioteke: Hans-Georg Fleck, Savezna Republika Njemaka Duan Gamser, Srbija i Crna Gora Igor Graovac, Republika Hrvatska (RH)

  Recenzenti: Ivo Goldstein Zdenko Radeli

  Izdavai: Zajednica istraivaa Dijalog. Udruga za promicanje znanstvenog dijaloga (Dijalog), i Zaklada Friedrich Naumann, Zagreb Urednica: Daniela Krivda Lektura i korektura te prijevodi tekstova sa srpskoga na hrvatski te saetaka na engleski i njemaki jezik: Dijalog Grafiko oblikovanje: Barbara Galant Korice: Boris Ljubii Tisak: Grafocentar, Sesvete

  ISBN 953-7267-01-6 (Dijalog). ISBN 953-6922-12-6 (Zaklada)

  Zagreb, prosinac 2005. Objavljivanje je knjige ostvareno

  i uz financijske potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta RH te Instituta Otvoreno drutvo

  Hrvatska, Zagreb.

 • SADRAJ

  Uvodne napomene (Daniela Krivda) Igor Graovac rtve i/ili stradalnici te suodnos demografije i historiografije u istraivanju ljudskih gubitaka: - Dilema viktimologije: rtve i/ili stradalnici? - Suodnos demografije i historiografije u istraivanju ljudskih gubitaka

  Dragan Cvetkovi Ljudski gubici Hrvatske prema popisu rtve rata 1941.-1945. iz 1964. godine. Analiza trenutanog stanja prema do sada obavljenoj reviziji: - Stvarni gubici Hrvatske 1941.-1945. godine - Stradalo stanovnitvo Hrvatske 1941.-1945. u njemakima koncentracijskim logorima izvan podruja Jugoslavije - Stradali pripadnici Vojske Kraljevine Jugoslavije iz Hrvatske 1941.-1945. u zarobljenikim logorima - Stradali pripadnici Narodnooslobodilake vojske Jugoslavije iz Hrvatske 1941.-1945. i njihova socijalno-ekonomska struktura

  Igor Graovac Stradanja katolikog sveenstva u partizanima te Hrvata i Srba od etnika 1941.-1945. u Hrvatskoj: - Sudjelovanje i stradanje katolikog sveenstva u partizanima 1941.-1945. godine - Stradali Hrvati i Srbi od etnika 1941.-1945. u Hrvatskoj - Otvara li demokracija mogunost prestanka manipulacije stradalima? Primjer: razlike u utvrivanju broja stradalih od etnika 1941.-1945. u Hrvatskoj

  5

  25

  39

  53

  77

  99

  113

  149

  163

  179

 • Prilozi (Igor Graovac): - Izvori i literatura - Kratice - Kazalo - Popis plenarnih izlaganja i saopenja o ljudskim gubicima Hrvatske i Srbije u 20. stoljeu (s osnovnim podacima o njihovim autorima) sa deset skupova (1998.-2005.) i u devet knjiga/zbornika radova (2000.-2005.) Dijaloga povjesniara/istoriara

  Saetak na hrvatskom, engleskom i njemakom te rezime na srpskome jeziku

  Sadraj na engleskom, njemakom i srpskome jeziku

  199 213 217

  245

  259

  279

 • Daniela Krivda ......................................................................

  Uvodne napomene

 • Autori knjige (ovdje navedeni prema broju priloga u knjizi, a ne prema, primjerice, abecednom redu) Igor Graovac iz Zagreba, Republika Hrvatska (RH), i Dragan Cvetkovi iz Beograda, Srbija i Crna Gora (SiCG), prije Savezna Repu-blika Jugoslavija (SRJ) sudionici su Dijaloga povjesniara/ istoriara, meunarodnih znanstvenih skupova povjesniara te, u manjem broju, i drugih znanstvenika (u cijelosti i ne samo njih), a prije svega iz RH i SRJ, sada SiCG, te, takoer u manjem broju, i drugih zemalja: Republika Austrija, Re-publika Bosna i Hercegovina (RBiH), Republika Maarska (RM), Republika Poljska, Savezna Republika Njemaka (SRNj), Sjedinjene Amerike Drave i vicarska Konfedera-cija, koji se, u organizaciji njemake liberalne Zaklade Fri-edrich Naumann/F. Naumann Stiftung. Die Stiftung fr li-berale Politik (FNSt),1

  1 FNSt potie, u sklopu duhovnoga i politikog liberalizma, razvoj demo-kracije, drave zasnovane na pravu i djelotvornog poretka u trinom gos-podarstvu. To ini u suradnji s (liberalnima) politikim strankama te raznim organizacijama civilnog drutva, meu ostalim, ve vie od jednoga de-setljea, i na prostorima bive druge/socijalistike Jugoslavije, sa uredima najprije do 1997. godine u Ljubljani, Republika Slovenija, potom Za-grebu, a od 2001. i u Beogradu, potom i u Sarajevu, RBiH. FNSt je, u tom sklopu, iako organizacija za politiko obrazovanje (civic education), orga-nizirao i deset spomenutih susreta Dijaloga povjesniara/istoriara (1998.-2005.) te, potom, i tri susreta unutarnjeg dijaloga bosanskohercegovakih historiara/povjesniara/istoriara (2003.-2004.), i to iz sljedeih razloga:

  odravaju jo od 1998. u RM (prva

  Sa stajalita FNSt-a ophoenje nekog drutva s vlastitom prolo-u sa susjednim narodima bez predrasuda nuan je preduvjet raz-voja demokratskog drutva. Naime, drutvo u kojemu egzistiraju

 • Uvodne napomene 8

  etiri skupa u Peuhu) te, potom, naizmjenino u SRJ, sada SiCG, i RH (preostali skupovi u Herceg Novome, Zagrebu, Beogradu, Zadru, Vrcu i Osijeku). Dosad je, od 1998. do 2005. godine, odrano deset skupova i, takoer od strane FNSt-a, od 2000. do 2005. u Zagrebu, RH, tiskano devet knjiga/zbornika radova (radovi e, pak, s 10. skupa, odra-noga od 23. do 25. rujna 2005. u Osijeku, Odsjek za po-vijest Filozofskog fakulteta, RH, biti tiskani u poetku 2006. godine), s veinom plenarnih izlaganja i izjava te saopenja podnijetih na tim skupovima, prije svega u radionicama unutar njih (usp. Fleck i Graovac, 2000.a i b, 2001.a i b, 2000.a i b, 2003., 2004. i 2005.).

  Skupovi i osobito zbornici radova sa njih izazvali su pozor-nost znanstvene i strune te druge javnosti i to ne samo u RH i SRJ, sada SiCG, iz kojih je pretena veina sudionika skupova, te onim, ve spomenutima, iz kojih je manjina su-dionika skupova. Posebni su interes za pribavljanje tih knji-

  mrnja i predrasudni stereotipi spram susjeda, a koji se prenose s generacije na generaciju, te u kojemu traje netolerantni oblik crno-bijeloga razmiljanja, svojstven totalitarnim sustavima, ne moe se razvijati i ne moe postati demokratsko drutvo usmjere-no ka slobodi i toleranciji. Ono e zaostajati zbog svojih predsta-va o neprijatelju i naina razmiljanja naslijeenog iz prolosti... A predstava o prolosti o kojoj se, na temelju povijesnih injenica, a ne mitova i povijesnih lai, kontroverzno raspravlja od presud-nog je znaenja... Stoga FNSt ne eli samo pripomoi znanstveni dijalog... nego eli i nastoji da povijesna znanstvena saznanja dopru i do svakoga prosjenog graanina... FNSt, usto, kao njemaka ustanova..., izloeni pristup zasniva i na svijesti o velikoj njemakoj odgovornosti za negativne strane europske povijesti u 20. stoljeu. Stoga je sastavni dio politike kulture demokratske Njemake... otvoreni i (samo)kritiki odnos spram prolosti, koji podupire i u drugih (Fleck, 2003.).

 • Daniela Krivda

  9

  ga pokazali brojne nacionalne, sveuiline, fakultetske i druge knjinice te odsjeci brojnih fakulteta, instituta, zavo-da... i pojedine udruge za prouavanje povijesti Balkana i Jugoistone Europe, Hrvatske i Srbije, bive druge Jugosla-vije... te junoslavenskih naroda, Hrvata, Srba i/ili Srbija-naca...,2

  Iz tih je razloga (no i ne samo zbog njih) FNS, sada u su-radnji i sa zagrebakom Zajednicom istraivaa Dijalog. Udrugom za promicanje znanstvenog dijaloga (Dijalog),

  kao i pojedinci, ne samo povjesniari i ne samo u spomenutim zemljama. Interes se, unato tome to FNSt svoja izdanja besplatno dijeli i dostavlja svim mjerodavno zainteresiranima, nije mogao u potpunosti zadovoljiti, od-nosno nadmaio je oekivanja, pa se pojedini zbornici ra-dova vie ne mogu pribaviti ili su jo jedva dostupni.

  3

  2 U ovoj se knjizi, dodue rijetko, a i naknadno, koristi navedeno razliko-vanje Srba i Srbijanaca. Veina sudionika Dijaloga povjesniara/istoriara (osobito oni iz SRJ, sada SiCG), pa i autori ove knjige koristili su, meutim, samo naziv Srbi, a veoma rijetko Srbijanci, iako se prvi naziv, u pravilu, esto koristi za srpsko stanovnitvo izvan Srbije, primjerice u BiH, CG, RH..., a drugi za isto stanovnitvo u Srbiji. Meutim, naziv Srbijanci ne odnosi se samo na potonje stanovnitvo nego obuhvaa ukupno stanov-nitvo Srbije (uostalom, svojedobno je i nastao ba zbog potreba izraa-vanja/objedinjenja ukupnog stanovnitva Srbije, no nije, ini se, u potpu-nosti zaivio niti je prihvaen ba u Srbiji, kao i svojedobno nastali slian naziv Hrvaani u Hrvatskoj za njeno ukupno, dakle ne samo hrvatsko stanovnitvo).

  3 I Dijalog je proiziao iz rada te djelovanja Dijaloga povjesniara/istoria-ra. Naime, skupina je njegovih sudionika 2003. u Zagrebu osnovala Dija-log kao neprofitnu, nepolitiku i nevladinu organizaciju/udrugu, a sa svr-hom ostvarenja jo ire zamiljenih ciljeva i djelatnosti od onih ve ostva-renih Dijalogom povjesniara/istoriara. Tako, primjerice, Dijalog, uz pred-stavljanje ve objavljenih, planira i posve nove programe istraivanja, iji bi rezultati putem unutarnjeg dijaloga u RH te dijaloga sa svima drugi-ma u hrvatskom okruenju i zajednikoj povijesti mogli posluiti pro-

 • Uvodne napomene 10

  odluio, prvo, svoje knjige/zbornike radova uiniti trajno posve dostupnima (usp. portal Centra za politoloka istra-ivanja/CPI iz Zagreba: http://www.cpi.hr, koritenjem, kako slijedi, odreenja: poetna stranica, Dijalog povjes-niara-istoriara, vie, ili znanost online, povijest online, 6.: Dijalog povjesniara-istoriara), te, drugo, ponoviti poneka dosadanja izdanja Dijaloga po