ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

Click here to load reader

Post on 03-Jun-2018

234 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  1/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  2/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  3/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  4/68

  SALON FIAT .

  Zenlca

  ska o r i a

  8

  324122 5

  3241 185

  324 4542

  OVLATENI

  TRGOVAC I

  SERVISER

  [email protected]

  Seicento 1, 1 od

  Punto 1,2 od

  Dobio 1,2

  od

  9.907 KM

  12.231 KM

  17.136 KM

  IYTGC- 1A-

  --L1et

  kOOt

  klima

  u r e a j

  seNfi

  p r a v / j a / c e n i r a / n o

  z a k l j u a v a n j e el

  o d i z a i

  prednjih stakala .

  SALON

  KALEN

  k o l i i n e o g r a n i e n e

  Zenlca

  Brava 1,6SX

  od

  18.924 KM

  K a m b e r o V l a l k m a

  bb

  Palio 1 2 od 13.014 KM

  032 410

  529 ' .

  sALON J\IJTO

  BEES rruwfti

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  5/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  6/68

  '

  ..

  ....

  juCi

  i se.gregacijski, a

  vi,

  gospodo iz - r

  Evrope, svaki dan dolazitc u Sarajc-

  I

  .

  vo

  i prijetite da se us'voji taka,

  I

  - - - - - - ~ _ _ : . _ . . . ~ ~ - - : . : . . : _ . ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 7 - :

  pomislili da su Marsovci. . . . ~ s t c i ~ t r a j k ~ J ~ ~

  :

  ..:''.t

  u iscoi

  konste aciii cudi:iih igara- ' ml otor ni .+-' :;;; . : ~ ~ ; ; : i ; ;

  . dan nepravedan lzborni zakon. (Sc-

  1

  .

  st, odnosno sedamgodina nam obc:

  tavate sarenu

  l a z ~

  a nas je svakt I

  dan manjc). Od ovih svih problcma i

  : : ~ ~ . / p ~ , ~ ~ :

  ~ ~ ~ k ~ : : ~ ; : ~

  . 'I>Oiimana }

  . f , ~ ~ f : : i ; c j ~ : ~ t

  . .

  BiH nije na tockoviina .da se

  "pfeveie'1fEVf6pu,-Ona

  je

  oduvijek

  u

  Evropi. Ag(esor. je U,cinio ono st-0 je

  : trebaju u Evro-. rune morali su napustit i svoje ti

  za

  navedena

  mfesra

  uopee

  do

  uCila

  ( s ~ o l s k i h k?iiga .1 ostalog .postuju ooluku visokog

  p r e t l s t a v n i 1 ~ a , . , , .

  ";

  skobkog pnbora),

  kop 110Slffi .U

  pla-

  ..

  a

  a

  .bismo

  zaU$tavili

  daljnu .

  gnidnJUi;,

  '''..i

  sticnoj kesi jcr nemam

  tor;be

  - tasne. . kuea na pbljoprivrednoin.

  zemliiStt1za

  .

  Teska mi

  jc za

  hranu, odjecu, obucu,

  d ~ t i j e S.rba

  Ostanak mi .

  sJDo

  se

  ...

  lijekove, skolski pribor... OdJ.ucili

  da

  se okupimo u

  ponedjeljak.,

  j

  .

  ,

  mi, djece, silovali, rastjcrali pola

  Bo

  sne i pomsili i popalili svc, tc njih

  1

  na

  jcdnoj i drugoj strani nauciti Jc-

  I

  vandelju koji ih tome nijc

  uCio,

  a

  I

  nas Bosnjake neka ostave

  na

  miru,

  jer mi imamo ono sto oni ncmaju. U

  konstelaiji mnogih igara i

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  7/68

  '

  13

  20

  AUGUST 2001

  .

  r

  . . 'i 't

  ;;;:: :: .;

  - -

  "

  ;- - -

  ,. - ..

  - .

  .. . -;

  va Ylast se morala znojiti kad je iz Haaga do- ZaSto se cudimo u ovolikom

  domaCem

  pateatinn propl.

  bila optuinicu protiv visokih oficira

  Armije ljudi

  s t o ~

  Haag

  posefe-za

  . . . . .

  geaerzBrna?.

  I

  hl 'h

  je

  BiH. Optuinlca

  Je

  stigta uvecer a

  vec

  ' sutradan vec bilo

  presudeno

  i pn"je

  Haaga, premda

  je

  ta

  dolllaCa

  optuiaica

  u podne su se osjetili duinim obratiti ovtm bila

  sumnjivija

  od ove haib.

  n a r . ~ ~ . Vjerovatno t jednog dana oktriti

  ; . _ } ~ : - . . .

  ..

  . zasto su generaH

  Armije BiH

  morali odgovara

  ti

  za

  o j 9 d i a a ~ n e

  zlocine.

  Ali, svakako nije

  jasno zaito su se zno

  jDi ovdainjl ;alitiCari.

  ProSle sedmice

  uspio

  sam

  proCitati

  kako ce

  nekakav llldi flBlkcioner odgovarati zbog pronevjere pune

  Cetiri

  [email protected] kol\w tlbilnih ~ a t l a Nisam

  upaa,tio

  ime, ali sam upaintio

  ~ t r a t l a a

  sumll ZJjfg

  koje

  neko

  mora odgovarati i dokaiivati

  da

  1',

  namlld potroilo.

  .

  Neko

  ~

  mi preporuciti

  da

  ostavim

  sudove da

  rade

  svoj

  po-

  sao.

  Ali, taJ.neko valjda

  zna

  da

  se

  i

  po

  anonimnoj prijavi islje

  ~ ~ i ~ f l l O I U s v a k o m ~

  Y

  ovoj

  drzavi

  navaliti na

  vrat. A

  kad

  tu

  sje

  s v a k o m

  se

  moze

  'nesto pronaci,

  p a ~ ako

  nista,

  da je

  utajio

  kakvu

  opelnsku taksu.

  U

  ovom laaosu progona

  na

  domatem

  terenu

  nije

  ni

  Cudo

  sto se

  p o J ~ v l j u j u 1enwall odbnunbeM

  i antltaiisticke Annije BiH u

  Haagu.

  . _ ? ) ~ . . .

  Sve je dolaskom

  Alijanse

  na vlast stavljeno pod

  sumnju

  u

  ovoj driavi, aaravno

  osim

  funkcionera

  Alijanse.

  Oni

  su

  ostali

  nedodirljlvl. Kad smo pisali o stravicnim posljedicama pranja

  novca u

  Biha6u

  I dokumentima i imenima optuiivali rukovodi

  oce,Jatmoinje

  Alijanse

  ; oni su ostali na syojim pozicijama-da u

  - : ~ ; :0;o :H

  , -.

  , ' . .

  mirtf prate kako propadaju banke i privreda. Pisali

  smo

  o

  dva

  desetak funkcionera Alijanse iz Tuzle, Sarajeva, Zenice i o kri

  vibtim prijavama koje ih terete, niko ih nije ni uznemirio zbeg

  toga. Zasto je

  ovoj

  driari i njeaim isljednicima vainija anoai

  mna

  :

  prijava

  od

  argumentiranib t e k s ~ o v a ovdasnjih nQvina?

  Y.'

  ~ t t i o

  zato ito

  :onimne

  p r i j a v e

  m o i e s

  blrati, bacajuci

  a filfe kontefner. '

  Da

  m je aeko tmi/.ficemo

  iivjeti

  saOwliko

  Nznada

  i $tta-

  ha,

  nasinijali

  bismo '

  se

  u

  lice.

  Kad je

  oaj

  wod

  zabrao.nor

  last,

  oiellivae

  je1..-JenJe

  bar

  dijela

  obeCallJa.

  Kad l l Q l pworili4a

  ee

  .

  i n t t ~

  smo znati da ee n a vostruko

  .

  p

  u v r i j

  vse vlasti,

  ubvatiti

  redove pred

  evi'opsldan

  aiilbasadmna.

  Kaci

  SU

  IWD

  govorli

  O

  bairtli

  pnt iY

  Ui

  4cije,

  1111111

  Zllli

  da

  6t

  se

  ovi

  novi boriti

  samo

  protiv

  grijehoea

  lllill

  starlh.

  ;: Z

  . .

  . : : ~ .

  ..

  Kad su

  nam

  govorili 9 Jellnstwj

  .AJl)aiSt,

  nismo

  a l

  natl

  da ee

  5e iz te AHJ.se

  iZbaciti samo

  jedma

  partija

  aaa

  lllCioaaflla,

  Bosnjaka

  Kad

  su

  nam govorili

  o

  zapo$1javanju, nismo ni m da

  1 Ntl

  jos viSe'

  nezaposlenih.

  .

  .:

  . ~ . ;

  ..

  Kad

  su

  nam

  obeCavali

  nowi gled ove zemlje

  swi)etlr. llismo

  vjerovali da ee nam

  llkiauti

  i OllO

  malo

  viza koje smo lmal

  za

  bi -

  cetiri

  zemlje. Kaci SU gOVQrili

  o

  privatizaciji i str . . .

  .

  nismo

  .vjerovali da

  6e ci i

  svega sto a OYQJ

  driavi

  vrtjedi bit ,:to-"

  liko jadna

  da ee nas

  investltori zaoblaziti.

  t

  got.om krugu;;:;r

  Kad su

  nam

  gOYOrili

  o zajedniCkim iustibtdjama ow driaYe,

  znali

  smo

  da

  ee se It If greetito biti za Repablllu Srpsku, a Jilla

  YM

  za svoju driavicu u driaYi,

  al

  nismo vjerovali

  da

  ee bltl

  vainiji

  glas iz ~ S a i H e r c e g a t ~

  negoli

  ovaj

  na5 .,.m,

  modemi

  i

  kratski.

  ZaSto

  smo

  uvljek kae okuiai, llli a

  ODj

  tre i? Obilll i i

  osramoeem

  u

  raba

  kao aatifaiisti, abieni . . . .Ce l i

  mini

  kao

  demokrate?

  LllLIA.N 13-20AUGUST2001

  7

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  8/68

  8 LllLI N

  m 13 -

  20

  AUGUST 2001

  Kal

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  9/68

  V

  Edib Pol jo, predsjednil< Saveza _bh. udruenja u Svedskoj

  Predloit

  e m o

  .

  da u

  Svedsl

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  10/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  11/68

  B o n j a l < a trojlrani

  i

  bi

  lo s l u a j e v a p r e k o r a e n j a

  kre

  njem pravila rata i

  m e u n a r o -

  dnih konvencija o ratovanju, i

  takve

  s l u a j e v e

  treba pravno sa

  nkcionirati.

  M e u t i m sama i n j e n i c a

  da su se sva trojica oficira

  Armije BiH svojim dostoja

  nstvenim, dobrovoljnim sta

  vljanjem na raspolaganje Ha

  kom sudu jo jednom p o r u i -

  li da je odbrana BiH utemelje

  na na principima pravde, slo

  bode i demokracije i da se ovi

  pnnc1p1 ne mogu dovoditi u

  pitanje.

  U tom smislu, ako je u nu

  noj, pravednoj odbrambcno-

  .

  o s l o b o d i l a k o j

  borbi i bilo pre-

  k o r a e n j a k o j ~ 1 se mogu

  la

  nkcionirati ulogom I-Iakog

  -

  da, onda to mogu biti samo a

  losni izuzeci koji odudaraju od

  ispravnog moralnog kodeksa

  afirmiranog u ponaanju bora

  ca i oficira Armije R l ~ i H .

  I n a e VKBI

  k a t c g o r i n o

  smatra da se Haki tribuna , u

  ovom vremenskom razdoblju i

  u odnosu snaga koje su na sce

  ni na svim prostorima bive Ju

  goslavije, u svemu pridrava

  v a e i h

  n a e l a

  UN -a koji se

  odnose na gonjenje lica koja su

  u posljednjem ratu p o i n i l a ra-

  tne z l o i n e u irem spektru i u

  tom smislu ne pravi nikakve di

  stinkcije tako da

  bi

  favorizirali

  odrcdene skupine ili bilo kakvu

  pripadnost naciji, vjeri i sl.

  U

  tom pravcu, najvaniji

  primjer je po::;ljedn ja odluka

  [ [akog

  tribuna la koja j ije-

  lom svijetu, urbi et orbi, istakla

  ko je p o i n i o genocid, kao i ra

  nije uliluke

  I

  Iakog tribunala

  da u Bi I deavao meduna

  rodni sukob. Tbme se ne moe

  nita ni dodati ni odbiti, uma

  juci u Yidu i kazn\ .

  Iz S\'ega niwcdenog, dolazi

  se, i logikom i i s t i m razumom

  do jasnog j u k a da se na

  bosa nskohc

  e c g o v a k i

  m pro

  storima ni u kom

  : ; l u a j u

  i ni

  na kakav n a i n

  ne

  moe po

  i s t 0 v j e i v a 1 i utvrdeni agresor i

  rtva, tj. llni i n i o c i koji su u

  ratnom vihoru zapalili i ostva

  rili oganj rntnog z l o i n a i oni

  kuji su se stavili u odbranu i

  brani

  li

  :;voju dravu, sebe i

  svoj narod, da bi spasili goli i

  vot

  i dostojanstvo.

  Predsjednik

  V i j e a

  1'ongresa

  b o n j a k i h intelektualaca

  AtifPurivatra

  Nal

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  12/68

  Jerlw

  v a n k o v i ,

  zastupnjk

  u

  Domu

  naro-

  da Parlamenta e d e r ~ c i j e , izjavio

  e da

  Prcd ,ie

  dnik Federacije

  K a l i ~

  ni,Je -borav.o

  tajno

  u zapadnoj

  jni,

  Drugi

  ool

  ~

  ~ a o

  naalost, k io . .. . i

  mi

  ci

  hrvatskih i

  jo , . ~

  mili su

  ga

  samo pri

  "

  to-je sin&li

  L i j a n o v i e \ a n k o v ~ .

  To to se drugi put40

  g a a j u neugodnosti

  pre

  dsjedniku Federacije ili

  p o v i u

  medu Hrvatima

  . zapadne Hercegovine, s a ~

  1110

  Je

  udaronje

  na jednog

  . .

  w

  . ~ ? s . l j e d ~ ~ g

  ~ < ~

  t1.tpoht1c1,

  koJl tom;:

  nije zasluio. Filipa-. . '

  v . l ~ v o i m ~ valjda,

  nikada

  i

  nigdje nije

  spomenuto

  u

  aferama oko korupcije ili

  u

  i n j e n i c a m a

  da je napravio bilo kakav n e a -

  stan potez.

  Nije,

  medu im, ni sam v.ierovao da jo preko

  n o i postao u vlastitom narodu nepodoban.

  N j e g o v ~

  naci 'o fne

  ridg 0vara njeg

  voj

  naciji. :

  Ugroeni

  etritsch

  Ni Wolfgang Petritsch nije poeljan u

  hrvatskoj samoupravi.

  Marko o k i

  jcJan od

  i k a n e p o s t o j e e , a djelotvorne hrvatske sa

  mouprave. obradovao

  ~ j e prorlvnike v 1 s o ~ Q g

  1

  predstavnika, ustvrdi

  vi kako u ovu dravu

  stie

  ddcgacija

  Am\;

  r i k o g

  kongresa

  da

  ispila rad prvog o

  vjeka OHRa.

  Ta

  J1. glupost

  odmah demanlirana.

  Bilo

  bi

  lijepo

  da

  amerieki kongre .

  smcni < l o u radi

  i r a s ; ~ iie

  radi PcLritscha. SveJ;j

  to uvezano je sa

  s v j e d o . e n j e m

  kardinala Vi .

  nka P u l j i a i nadbiskupa Ratka P e r i a .

  ko-

  ji

  su se u Kongresuisplakali

  ibog

  tekog

  i

  vota i ugroenosti

  Hrvata

  u Bosni

  i

  Hercegtvo

  za izhjcglice RS-a u

  za

  vrijeme rata naputali

  svoja mjesta rodenja i boravka u toku agresi-

  - je i nakon, m o i

  u i

  u svoje

  k u e

  i stanove do

  kraja oktobra

  2001.

  god. Prema preporuka

  ma ovog mini:st;irstva, Srbi koji naseljavaju

  njihove domove moraju se sami s n a i i oslo

  boditi imovinu tlotcra.

  'fro'l

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  13/68

  .

  .

  POSLJEDNJ

  SEDMIC

  stranih

  dravljana,

  od kojih

  se v e i n a

  uputila prema Zapadu.

  Brzom intervencijom Federalne policije,

  n a j v ~ i

  broj ovih

  apatrida u h v a e n

  je u

  po

  kuaju izlaska iz Bosne i I-Iercegovine na

  g r a n i n o 1 n prijelazu u Velikoj Kladui.

  ef

  Dravne

  g r a n i n e slube Tomislav

  Mihalj

  kazao je ovim povodom

  da

  bi ' uzla

  mogla postati

  centralna

  t a k a ilegalne imi

  gracije u Evropi.

  enerali pred

  Hakim

  tribunalom

  Trojica visokih

  oficira

  Armije Bi H,

  generali Mehmed A l a g i

  i

  Enver Hadi

  h a s a o n o v i te brigadir Amir

  Kubura

  ,

  prolog

  e t v r t k a , sedam dana

  nakon nj i

  h ovog p r i v o e n j a u BiH, prvi put su

  se

  pojavili pred sudijama Hakog tribuna

  la. Sva

  trojica n j a k i h oficira izjasni

  li su se da ni su krivi ni po jednoj t a k i

  optunice.

  Mada

  su

  imali pravo da izja

  njavanje o optunici odgode za 30 dana,

  A l a g i ,

  H a d i h a s a n o v i i Kubura to pra

  vo

  ni su

  iskoristili. Bez

  obz

  ira na

  to

  to

  su

  odbacili sve t a k e optunice,

  oficiri

  Armije

  BiH

  su

  izjavili

  da

  razumiju

  optu

  nicu, dakle da nema potreb e da se ona u

  cjelini i t a , i

  prihvatili

  su

  da

  se

  odmah

  izjasne

  po

  njenim t a k a m a . Time

  su,

  i z m e u

  ostalog,

  potvrdili da potuju

  M e u n a r d n i

  sud.

  Generali A l a g i i H a d i h a s a n o v i te

  brigadir Kubura, navedeno je u

  optuni

  ci,

  od januara

  93.

  do

  januara 94. bili

  su

  na

  komandnim

  pozicijama u T r e e m

  ko.,.

  rpusu

  Armije BiH, koji

  je

  operirao

  na

  p o d r u j u

  od Bugojna,

  Travnika,

  Viteza

  i

  B u s o v a e

  do Zenice,

  Maglaja,

  Zavidovi-

  e p a i Kaknja. U tim

  operacijama

  i

  posliji; njih, kako

  se

  nan)lli

  u

  optunici,

  uhijenu je

  najmanje

  200 civila, bosa

  nskih Hr\'ata

  1 Srha, dnk je

  mnogo

  vie

  njih

  ranjcrn>.

  OHR zatraio obustavu

  gradnje

  u Kotorskom

  l\akon

  cijek

  serije

  pro1csta

  povratni

  ka u Kotorsko, zbog g r a c . l n j ~

  k u a

  za dose

  ljene Srbe na bonjat:kom zemljitu, Ured

  visokog predstavnika zatraio ji. od O p i -

  ne

  Doboj da

  na 15

  dana

  ohustavi gradnju

  na ovom podrut:ju.

  OHR je od povratnika

  u

  Kotorsko do

  bio no\'e

  inform

  at:ije koje upitnim

  ranije informacijc nn osnovu kojih je 4.

  decembra prole

  godine OHR

  izdao

  odo

  brenje

  za

  dodjelu

  zcmljit

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  14/68

  . Kontinentalni tu-rizam

  Biseri o t o k e ljepote

  Bosanska Otoka .,

  ovih dana pokaz

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  15/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  16/68

  6

  LRLIAN 3 20 AUGUST 200I

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  17/68

  .

  Beriz

  B e l l < i

  . l a n Predsjednitva

  Bosne

  i

  Hercegovine

  )..)

  ejo

  O M E R G I

  . -. -

  Da

  li je

  dananjom odlukom Predsjedni

  tva

  Bosna

  i Hercegovina dobila svoju

  jedinstvenu vanjsku politiku?

  B E L K I :

  J\lli smo danas k o n a n o

  usvojili dokument koji se zove ri-

  ncipi pnmci i zadaci u

  v o e n j u

  va-

  njske

  poli1ih1J

  To je

  dokument koji

  je

  o b a v e z u j u i okvir za sve one koji na

  neki

  n a i n

  participiraju u

  p r o v o e

  nju te politike p o e v od MVP-a

  preko skuptinskih komisija i dru

  gih radnih tijela koja po bilo kojem

  osnovu i na bilo koji

  n a i n u e s t v u

  ju u implementaciji naeg odnosa

  sa drugim dravama

  u k l j u u j u i

  a k i posjete recimo delegacija ka

  ntona ili delegacija o p i n a inoze

  mnim reg ijama i gradovima. Po

  dravam i lu regionalnu saradnju

  o p e p r i h v a e n u u Evropu i svijetu

  jer se smatra da

  je

  ona mnogo ela

  s t i n i j a

  bra jednostavnija da grad

  sa gradom saraduje. Dakle

  ovo je

  dokument koji na neki n a i n daje

  okvir

  za

  ponaanje svih onih koji

  imaju komunikaciju po bilo o j e m

  osnovu sa drugim dravama. Po

  meni ovo

  je

  jedan od dva

  n a j z n a a

  jnija posla koja

  je

  Predsjednitvo

  usp

  jel

  o da dovri. Odbrambena

  po

  litika i vanjska politika su dva do

  kumenta koje je Predsjednitvo u

  skladu sa svojim ingerencijama za

  vrilo i u ovom s l u a j u radi se da

  kle o jedinstvenoj vanjskoj politici

  Bosne i Hercegovine.

  Mnogi misle

  da

  ste Vi do

  sada i11ali na

  jiskreniji istup na konferenciji ~ a k o n

  pravno

  r e e n o

  transfera generala

  Armije BiH u Haag.

  B E L K I :

  1o

  i jeste bio transfer a

  ne ekstradicija. A to se t i e mog

  kako kaete iskrenog istupa poku

  at

  ga

  pojasniti. Predsjednitvo

  km> ins1ituciji1 niti ja kao dio insti

  tucije po zakonu po kojem se cije

  la procedura vodila apsolutno nije

  u k l j u e n o

  niti ga ima u procedura

  ma niti IIaag komunicira

  sa

  Pre

  dsjednitvom niti

  MVP.

  Ali

  ja mo

  ram biti poten i korektan; onog

  trenutka kada je ministar vanjskih

  poslova primio u skladu sa Federa

  lnim zakonom iz 1996. godine za

  p c a c n e koverte

  i

  mene

  je

  obavi

  jestio kao

  l a n a

  Predsjednitva.

  J\tlornm

  r i

  da sam

  se

  saglasio da

  se ispo1uje procedura i vodi r a u -

  Ono

  to je do mene dolo

  od ovog s l u a j a

  pred UN

  om, jeste samo ono to

  je gospodin

  Husein

  ivalj

  reagirao

  kod mene i to

  sam

  u p u i v a o

  na MVP.

  Ambasada SR

  Jugoslavije

  u

  New

  Yorku stavila je u

  promet

  Sporazum o spe

  cijalnim

  vezama

  RS

  i Ju

  goslavije u engleskoj va

  rijanti, u kojoj je na ne-

  koliko mjesta

  stajalo da

  se

  radi

  o sporazumu

  i z m e u dvije

  drave.

  Go-

  spodin Zivalj je reagirao

  kako bih

  i ja. Mislim

  da

  je

  on

  poslao pismo

  go

  spodinu M i i u ovdje u

  Sarajevo. U razgovoru sa

  gospodinom

  Lagumdi

  jom

  utvrdio

  sam

  da

  se,

  n a s r e u nikakva teta ni

  je desila niti je

  iko

  of ci

  jelno

  potpisao

  taj

  doku

  ment. Sad to svodim na

  pokuaj prodavanja

  ma-

  gle.Ja ne sumnjam da je

  bilo ko od ljudi iz

  MVP-a,

  ne daj Boe, s a u e s n i k u

  toj namjeri.

  Dakle,

  to

  je

  jedan neuspjean pokuaj

  lanog predstavljanja. To

  bi

  bilo isto kao kad bih ja

  doao

  u Mostar i rekao

  da

  sam George

  Bush.

  Tu

  nema

  tete;

  pokuaj je

  ste, ali,

  n a s r e u

  nema tete

  LJILJAN

  U

  13

  - 20 AUGUST

  2001

  7

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  18/68

  INT RVJU

  SEDM I E

  na o Zakonu.

  To

  je jedna strana me-

  dalje, a druga strana medalje je ko-

  rektna i potena komunikacija i

  sa

  Vojskom Federacije BiH, s ljudima,

  oficirima, generalima, poten odnos

  prema javnosti i poten odnos pre

  ma ljudima o kojima se govori,

  na-

  a v a j u i

  stalno potovanje Zako

  na i saradnju sa Tribunalom. Niko

  nije kriv dok

  se

  ne dokae, to je

  osnovno, i ja sam zato izrazio nadu

  da Tribuna r a z l i k o v a ~ i projekte

  kojima pripadaju a z l i ljudi, ko

  ji se nalaze pod opservacijama Ha

  aga. Govorim o projektu agresije,

  genocida i e t n i k o g i e n j a i, na

  18 LllLJA N

  13

  - 20 AUGUST 2001

  drugoj strani, govorim o projektu

  odbran_, ali

  ne

  iskljut:u1cm da : .11

  se, u odbrani pravedne St\a ri - za-

  tite zivota, 11ud1 i drave. mogli c.le

  siti

  p o j e d i n a n i

  z l o i n i

  11

  dijdo\1-

  ma Bosne. Konrnktiran sam i,a

  ol'ici

  rima

  Vojske

  Federacije, u (.h. \'Cl

  sa

  ti

  tog d.ma, prije konferencije za ta

  mpu koju smo imali u Prcdsjetln1-

  tvu. Onda sam izasao ususret ideji

  gospodina Alije Bebmena, ko1i 1c

  smatrao da bi bilo dobro Ja :.e obra

  timo grndanima i objasn i

  mo

  o

  mu

  se

  radi.

  Bio

  sam u Do

  mu

  Armi

  je, gdje je bio jedan

  scmi:1.ar

  za

  ofi

  cin.:,

  pojavio sam se pred n a j \

  i ~ i m

  oficirima Vojske Federacije da

  ih

  informiram o onom to uslijedi

  ti, i moram

  reci

  tla su ovi ljudi bili

  potpuno na nivou situacije. Mislim

  tla je

  propu::.t

  napravljen to

  se

  nisu

  p r o c e ~ i r n l i svi ti s l u a j e v i pojedina

  n i h z l o i n a kojih je b

  il

  o, i za

  ko

  je

  \'isoki oficiri i brigadiri j generali

  znaju da su

  se

  desili mimo njihove

  kontrole, mimo njihove naredbe,

  mimo projekta.

  Moemo

  to

  prema Sporazumu

  o

  pravili

  ma

  rimskog

  puta.

  B E L K I : Naravno, moemo i

  po

  Jrugim osnovama. Dakle, radi se o

  k r i v i n i m djelima, ne moraju svi

  p o i n i t e l j i

  ratnih z l o i n a na ovoj

  strani biti u Haagu, ali moe biti

  na pravedan odnos prema nedje

  lu

  pred naim sudovima.

  Vratimo

  se

  pitanju

  tube BiH

  za genocid

  protiv

  Jugoslavije.

  Bilo je

  previe nedo-

  umica.

  E L K I Da budem iskren, ja sam

  odahnuo, dakle, poslije jednog

  stranog pritiska i straha da ne

  omahn'em u ovom s l u a j u da svo

  jim i n j e n j e m ili

  n e i n j e n j e m

  ne

  dovedem u pitanje tu tubu.

  To

  je

  za mene bilo i ostalo pitanje ugle-

  Cijela stvar

  oko

  tube je

  v o e n a

  na

  neki n a i n vani-

  nstitucionalno, bez

  jasnih

  izvora f nansiranja, bez ja-

  sne

  komunikacije

  sa

  ~

  tucijom Predsjednitva,

  dravnim

  organima itd.

  Povrh svega,

  ponaanje

  gospodina a i r b e g o v i a

  me je

  zbunilo,

  ja to mo-

  ram

  kazati,

  ne

  u l a z e i

  u

  situaciju

  koja

  je nastala

  vrenjem njegove

  funkcije

  efa Misije u UN u. BiO

  sam

  siguran

  da

  ne

  postoji

  o v j e k

  na Kugli

  zemaljskoj

  iz

  BiH, prvenstveno m i s ~ i m

  na

  Bonjake,

  koji bi

  sebi

  dozvolio

  d ugrozi

  tu

  tu-

  bu. Nikada nisam

  pomi-

  slio,

  niti

  vjerovao da

  bi go-

  spodin a i r b e g o v i

  pravio neku radnju

  u tom

  smjeru,

  iako

  je

  do mene

  dolazilo:

  "Pa

  on s d radi

  neto

  kod

  gospodina

  Pani-

  pa on se moe nagodi-

  ti,

  pa neke

  pare,

  pa ovo i

  ono .

  skladu

  sa svojim

  ovlatenjima, nikad

  nisam

  na to pomislio, ali mu za-

  mjeram to na

  desetke

  mojih

  poroka, zahtjeva,

  pi-

  sama, nije reagirao,

  dao

  mi ulazne informacije,

  po-

  mogao da nas povee sa

  institucijama

  za

  koje

  je

  o o V

  organmrao

  mrezu

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  19/68

  da, a s t i odnosa prema ovoj dra

  vi moje b u d u n o s t i u ovoj dravi,

  moje

  familije komija i

  poznani

  ka. Takav je moj odnos bio prema

  tom

  problemu. Ali sam

  se tada

  su

  o i o sa

  problemom:

  Ni

  kroz

  jednu

  instituciju

  ove

  drave, nakon odlu

  ke Predsjednitva iz 1993. godine,

  kad

  je

  pokrenuta

  stvar ovaj

  pro

  blem

  nije v o e n . P r a k t i n o

  cijela

  stvar oko tube

  je

  v o e n a na neki

  n a i n

  vaninstitucionalno,

  bez ja

  snih

  izvora finansiranja, bez jasne

  komunikacije

  sa institucijom

  Pre

  dsjednitva, dravnim organima,

  itd. Povrh svega

  ponaanje

  gospo

  dina a i r b e g o v i a me je

  zbunilo,

  ja to

  moram

  kazati,

  ne

  u l a z e i

  u

  si-.

  tuaciju koja je nastala vrenjem

  njegove funkcije efa Misije u UN

  u. Bio

  sam siguran da

  ne

  postoji

  o v j e k

  na

  Kugli zemaljskoj

  iz

  BiH,

  prvenstveno

  mislim

  na Bonjakc,

  koji

  i

  sebi dozvolio

  da

  ugrozi

  tu

  tubu. Nikada

  nisam

  pomislio,

  ni

  ti vjerovao da

  bi

  gospodin a i r b e -

  g o v i napravio

  neku

  radnju u

  tom

  smjeru, iako je do mene

  dolazilo:

  on sada radi neto kod

  gospo

  dina a n i a pa on

  se

  moe nagodi

  ti pa .neke

  pare,

  pa ovo i

  ono .

  U

  skladu sa svojim ovlatenjima, ni- _ .

  kad nisam na to pomislio,

  ali

  mu

  zamjeram

  to na desetke mojih po

  ruka,

  zahtjeva, pisama,

  nije reagi

  rao

  dao mi ulazne informacije,

  po

  mogao da nas povee

  sa

  institucija

  ma

  za

  koje je organizirao mreu.

  Dakle, vrlo je vano

  da

  je

  Predsje

  dnitvo razrijeilo a i r b e g o v i a ,

  .imenovalo

  pravnog

  zastupnika i

  organizatora tima u ovom sudu, da

  bi odredili ad hok sudiju koji

  u

  proceduri m o i

  zadovoljiti

  potrebe

  koje Sud ima u

  odnosu

  prema BiH.

  Sada

  traim

  n a i n da o j a a m

  tu

  strukturu,

  da

  taj

  predstavnik BiH

  ima pristojnu administrativnu

  strukturu

  oko sebe, koja

  raditi

  kontiuirano, sa

  sjeditem u

  Saraje

  vu

  gdje biti

  sva

  dokumentacija

  i odakle se pratiti cijeli proces.

  Proli

  vikend sam,

  zajedno

  sa

  go

  spodom K r i a n o v i e m i

  Trakom,

  imao

  dui

  razgovor

  sa

  efom

  advo

  katske kancelarije Van

  Bizenom,

  te

  smo informirani

  o toku i

  stanju

  tube.

  Njegove procjene su optimi

  s t i n e

  naravno,

  da je

  stvar kompli

  cirana, da

  treba mnogo truda,

  eksperata

  itd.

  To

  je proces koji

  tra

  i nepogrjeivost

  mi smo

  dese

  tke

  hiljada

  stranica tamo dostavili,

  ja

  sam optimist

  da

  BiH

  ovaj

  spor dobiti.

  To biti

  z n a a f n o za

  definitivno u t v r i v a n j e odnosa

  m e u n a r o d n e

  zajednice

  prema

  onom

  to

  je ovdje bilo i

  to

  je

  zna

  a j n o za b u d u n o s t BiH, za satisfa

  kciju

  n j e z i n i m

  g r a a n i m a

  i

  mora

  lna

  i

  materijalnu.

  I, to je najvani-

  je

  bit

  to

  jedna ozbiljna poruka

  narodu Jugoslavije, da

  viJc

  sta

  z n a i ne voditi r a u n a koga

  se

  bira

  i koga se podrava.

  Dakle

  ovo nije

  tuba

  protiv

  naroda

  Jugoslavije.

  Ovo je

  tuba

  protiv reima. koji je

  taj

  narod,

  na

  n e s r e u podrao

  i

  izabrao. Uvjeren

  sam da

  presu

  da biti osnovan i da BiII i z a i

  kao

  pobjednik

  u ovom sporu .

  Objasnite

  nam svoj boravak u Beogradu.

  S kim ste se susreli i s kim ste razgova-

  rali?

  B E L K I :

  U delegaciji Prcdsjetlni

  tva ja sam se susreo

  sa

  gospodi

  nom

  Kotunicom,

  gospodinom

  i

  . i e m te

  predsjednikom ~ k u p 1 i -

  ne gospodinom B u l a t o v i e m .

  Ra

  zgovarano je o odnosima, o sara-

  ..

  dnji,

  o

  formiranju meJudravnog

  v i j e a .

  M e u t i m

  u

  dvije-tri

  situ

  acije natuknute je to pitanje -

  be, dakle, nije direktno rnzgova

  rano

  o

  tubi,

  ali je spomt:n u ta u

  nekim

  kontekstima. Rekao sam

  da

  je to stvar prava i pravde, da posllr

  je konvencije postoji

  sud, da

  po

  stoj..: dvije

  strane,

  da sudovi posto

  ji za ovakve

  stvari,

  i da je to

  stvar

  koja ne bi

  trebala

  o p t e r e i v a t i

  tu

  vrslll razgovara o

  b u d u n o s t i

  civi

  lirncijskom odnosu, ekonomskoj

  saradnji i svemu ostalom

  qobrom

  za

  nae

  dvije drave. I razgovor je

  na tome zavravan.

  I

  moja sazna-

  1_ja su da niko iz delegacije nije

  dalje na d r u k i j i

  n a i n posebno

  razgovarao,

  n.i

  gospodin

  Lagu

  mdija, ni gospodin K r i a n o v i ni

  gospodin

  R a d . i i .

  Govori

  se i

  pie

  kako se

  pokuao

  podme-

  tnuti

  dokument za

  verificiranje

  specija-

  lnih odnosa

  i z m e u RS

  i

  Jugoslavije

  pri

  UN u._Da li ste vi

  upoznati

  s tim s l u a -

  jem i o e m u se

  radi?

  B E L K I :

  Nekidan,

  upozoren

  sam,

  u

  rvatskoj

  r i j e i je izaao tekst

  odnosno izvjetaj

  od

  Bosanskog ko

  ngresa u Americi u kojem su optu

  eni funkcioneri

  drave

  BiH Alija

  nsa i posebno

  v d . i

  B e l k i

  i Lagu

  mdija da su izdali BiH, da

  njsu

  re-

  agirali

  na Specijalni

  sporazum

  i z m e u RS i Jugoslavije iako

  su

  imali

  ustavne

  m o g u n o s t i da to za

  ustave. Koristim se

  prilikom

  -

  da

  ka

  em da j gospodin B e l k i pokre

  nuo pitanje

  ustavnosti

  Sporazuma

  o

  specijalnim

  odnosima

  i z m e u

  RS

  i Jugoslavije

  po

  inicijativi

  dijela

  Ustavne komisije RS dakle njenih

  l a n o v a Bonjaka i. Hrvata.

  Oni su

  inicijativom ili

  prema

  meni, a

  ja

  sarri

  odmah reagirao, s m a t r a j u i

  osnovanim njihov zahtjev. Iskori

  stio sam svoje

  ustavno

  pravo i

  kod

  Ustavnog

  suda

  otvorio

  proceduru

  provjere ustavnosti tog

  sporazuma.

  To je informacija o kojoj

  se

  i ne go

  vori u

  medijima.

  O tome

  sam

  govo

  rio u Viegradu

  za

  potrebe TVRS,

  prilikom posjete. I onda su me lju

  di pitali zato

  sam

  ja to uradio. Re

  kao sam:

  Postoje

  o g u n o s t i regi

  onalne saradnje, da ne bih sam

  bio kontradiktoran,

  kultura, sport,

  privreda itd ali kad

  je u

  pitanju

  odbrana,

  to

  su

  dravne

  funkcije ne

  ma

  govora o pravu bilo kojeg

  entite-

  LJILJAN

  l

  13 - 20 AUGUST 200 l 9

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  20/68

  INT RVJU

  S E D M I E

  ta da takve aranmane prave sa

  drugim dravama. Radi se o diskri

  mina

  o r s k o m

  pristupu u odnosu na

  veliki dio grada na BiH. Dakle, je

  dan dio

  r a a n a

  samo zbog toga to

  su srpske nacionalnosti ima odre

  e n e

  pogodnosti u odnosu na susje

  dnu zemlju, dok ostali nemaju. Za

  to i

  ja

  ne bih mogao sa

  l i n o m

  ka

  rtom i i u Jugoslaviju? U ovom slu

  a j u pokrenuo sam pitanja koja se

  t i u direktnih ingerencija drave i

  entiteta, koji ne mogu zadirati u

  re

  lacije koje ureduje drava.

  lnteresira me funkcioniranje Predsjedni

  tva. i n i mi se

  kao

  da je Predsjednitvo

  prvi put saglasno o

  najvanijim

  stvarima.

  B E L K I : Nisam sklon procjenjiva

  njuo tome da li su tri

  o v j e k a

  sagla

  sna ili ne, skloniji sam tezi o potpu

  noj odgovornosti sve trojice

  l a n o v a

  Predsjednitva. Oni su kolektivni

  ef drave

  i

  nije pitanje da

  li

  su sa

  glasni, nego su odg_ovorni za sve to

  rade ili ne rade za ovu dravu. Iza

  brani smo i odgovorni za taj posao.

  ;Ipak, mlpravljena je jedna dobra

  atmosfera u Predsjednitvu, imamo

  neke rezultate, naravno, u kapacite

  tu koliko Predsjednitvo za tsta ima

  pravnu snagu kad

  je

  r i j e o njegovoj

  ustavnoj poziciji.

  i m

  vi imate u

  Ustavu da Predsjednitvo simbolizi

  ra vrh, a ne kae

  se

  da je ef drave,

  odmah imate

  feler.

  Ali, i u okviru

  tog felera, uvjeren sam da se jako

  mnogo stvari moe uraditi. a r o i t o

  ako se argumentirano ide sa proje

  ktima c. javnost, i argumentirano

  prave pritisci na entitetske skupti

  ne i vlade da tlogovaraju i prenose

  poslove na dravu. Evo, kau ljudi,

  prema Dejtonu sport nije na nivou

  ~ r a v e

  a k

  ni na nivou Federacije

  nego je na kantonu formalno-pra

  vno. ta je sutina. Sutina j

  e,

  nara

  vno, da treba neke stvari, i v e i n u

  stvari ljudskog ivota svesti na loka

  lni nivo. Zato da se ne razlikuje .

  pristup kulturi u Vareu, od Gruda

  ili

  F o e

  Ali, problem

  je

  kada d o e

  do

  v e e

  komunikacije, jer drava se

  pojavlj1;1je

  kao jedina

  m o g u a

  insti

  tucija koja uspostavlja dalje relacije

  u irem okruenju. To. su dravne

  stvari i nisu upitne. Dakle, ne treba

  drava voditi politiku sporta, ali

  drava treba osigurati ulazak u aso

  cijacije, u evropska isvjetska takmi

  e n j a . Zamjene se teze. Niko niko

  me ne oduzima pravo da se bavi ku

  lturom i sportom kako on voli, osje

  i ima potrebu, ali ako h o e da bu

  de dio sistema svjetskog, regiona

  lnog, drava mu treba, drava je

  je

  dina adresa gdje

  to

  moe ostvariti.

  Samo je pitanje kad ljudi shvatiti

  da je to u korist njihove djece i bolje

  b u d u n o s t i .

  Ili i dalje mrcvariti

  svoj stari san. Ova drava ima i pe-

  0

  Llo JAN

  13

  - 20

  AUGUST 2001

  rspektivu i

  b u d u n o s t ja

  sam po

  tpuno uvjeren a prodisati.

  Govorite

  o p t i m i s t i n o ali

  problem

  u

  vezi

  sa odlaskom

  omladine iz ove zemlje

  je

  sve

  m u n i j i .

  B E L K I :

  To

  je lema gdje se ja

  na

  jnelagodnije o s j e a m . fo je tema

  na koju ja, kao o v j e k koji nosi ja

  vnu visoku funkciju,

  u

  ovom

  I

  n:-

  nutku, nemam odgovora. Imam

  samo jedan strah, jednu strepnju,

  r a z u m i j e v a j u i kakve katastrofa

  lne posljedice

  za

  ovu dravu i

  nj

  nu perspektivu moe izazvat i

  odlazak zdravih, sposobnih, irila

  dih lj_udi. S.tari ljudi i boles :li ljudi

  nisu ni

  u

  stanju

  o t i i .

  ivicne plai:

  Kome, onda, Izborni zakon, kome

  Odluka o konstitutivnosti naroda,

  evropski standardi, demokratiza

  cija? I moj sin je u

  A m e r i

  od

  1996

  godine, sa suprugom, rade

  ispod prosjeka svog obrazovanja,

  imaju ansu za posao i nadu u bo

  lji ivot. Dakle, jedini

  je n a i n

  uvjeriti

  te

  ljude da za g.odinu

  dvije u

  ovoj

  zemlji dobiti posao.

  Prema mom miljenju, kad

  je

  r i j e

  o ekonomiji, o nezaposlenosti,

  ovdje se mora otvori ti front pod

  nazivom: Biti ili ne biti, jedins1ve

  no, kao borba protiv kuge .

  Bilo je problema i u vezi sa finansiranjem

  oficira i timova u ~ i b u n a l u u Haagu.

  B E L K I : Ne samo o pitanju fina

  nsiranja, bio je jedan neureden sta

  tus u o p e . Evo, recimo, jedan srpski

  oficir za vezu je imao l o g i s t i k u po

  drku iz

  RS,

  vezan

  za

  i \ ~ n i s t < r s t v o

  pravde. B o n j a k i i hrvatski su hili

  .

  vezani za 1vlinistarstvo vanjskih po

  slova i radili kao savjetnici ministra.

  Na moju inicijativu donesen

  je

  zva

  n i a n

  akt koji preuzima odgovorno

  st i ingerencije nad radom tih oficira

  za

  vezu, na

  n a i n

  i model koH je pre

  p o r u i l a g o s p o a Carla del Ponte.

  Dakle, Predsjednitvo je donijelo

  odluku

  da

  preuzima na sebe organi

  zaciju, a

  kao

  rebalans budeta smo

  uputili zahtjev

  za

  finansiranje ofici

  ra

  za

  vezu. Ministarstvo trezora pre

  dla

  e

  da se

  kao

  posebna pozicija u

  okviru nekih p r e d r a u n a otvori sta

  vka

  l inansiranja oficira

  za

  vezu. Ci

  jeli

  bi

  nesporazumi mogli da nasta

  nu u e d e e m :

  Kojim

  kapacitetom

  i koliko mi moemo osigurati no

  rmalne uvjete za rad tih ljudi? 1ada

  nja Armija BiH i institucije BiH su

  dugo

  radile

  i prikupljate dokaze, svi

  jet obavjctavale, pozivale institucije

  da sankcioniraju genocid, da sankci

  oniraju ratne

  z l o i n e

  i

  l o g i n o

  je da

  je

  nastavljeno na takav

  n a i n

  raditi

  prema Hakom tribunalu. Danas

  imamo, otprilike,

  18

  ljudi sa sjedi

  ~ t e m

  u I laagu. Naravno, kad

  je r i j e

  o obavezi, ima ih koje se ne mogu

  prevoditi

  na novac, ali to se

  mora ri

  jeiti

  kroz

  budet, a Skuptina da to

  javno odbori i da se sve

  to

  ugradi u

  budet

  BiH

  . . Ja nemam posebnih

  problema,

  i

  tu nema nita sakrivene).

  Ti ljudi nisu ilegalni, ti ljudi su u

  okviru Statuta, u okviru potrebe

  drave

  BiH.

  Ovom odlukom, koju je

  Predsjednitvo donijelo, razrijeili

  smo taj problem. U fazi izrade su

  principi organizacije, jedinstvena

  pravila

  za sva

  tri ureda. Postoji ef,

  sekreta

  r,

  t e h n i k i

  saradnik, i u reba-

  lansu budeta treba da javno otvori

  mo

  p o z i ~ i j u .

  Opredjeljenje Predsje

  dnitva

  je

  da se jasno zna koliko taj

  po.sao kota, da

  g r a a n i

  znaju, kao

  to trebaju da znaju koliko kota

  ti spor BiH.protiv Jugoslavije. Ja

  predloiti Skuptini BiH rebalans

  budeta, da se ta stavka iskae i da

  pie - trokovi m e u n a r o d n i h sporo

  va BiH kotaju toliko. Ja ne mogu da

  pohvatam koliko je dosada to kota

  lo.

  Zakon o fondacijama BiH tako

  e r nije proao na Skuptini BiH.

  On ima anse da p r o e ali mora se

  javno progovoriti ko je protiv a ko je

  za. ta

  je

  ovdje problem? B e l k i ka

  e

  to

  je nacionalni interes Bonjaka,

  bez obaveze da objavi u e m u je na

  cionalni interes, jer

  to

  ujeda. Nema

  te argumentacije, jednostavno se pa

  ualno kae i svi zanijeme. Mora se

  otvoriti debata: Kae se da je ugro

  en nacionalni interes Srba, pa da vi

  dimo kako? Kako biti ugroen na

  cionalni interes Srba, Hrvata,

  Bo

  njaka donoenjem nanormalnijeg

  zakona o slobodnim zonama, ili na

  jnormalnijeg zakona

  o p i h -civiliza

  cijskih tekovina o osnivanju fonda

  cija

  za pet ljudi,

  ako h o e

  da osnuju

  fondaciju da pomau neke stvari.

  Imao sam ideju da se formira fond

  za podupiranje tube BiH protiv Ju

  goslavije, jer imam zainteresova

  nih vlada, asocijacija itd., koje su

  spremne poduprijeti ovu stvar, i

  imam naznaka pravnih ekspera

  ta koji nude usluge BiH, jednosta

  vno

  z

  svog

  u b j e e n j a da je sud pra

  vde u Hagu institucija koja je civili

  zaciji nuna, i to

  je

  na neki

  n a i n

  za

  njih izazov sa moralnog aspekta.

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  21/68

  POLITIK DRUTVO

  - -

  ..

  Pokuaj

  u s t o l i e n j a

  odgovornosti

  vojnog i

  p o l i t i k o g vrha

  bo

  n j a k o g naroda sre

  dnje

  Bosne

  u optuni

  ci

  to je izdalo

  Vie

  javno

  tuiteljstvo u

  Vitezu prije vie od

  est godina,

  samo

  je

  manevar

  k ~ j i treba

  ti dokazati.

  Naime,

  u

  optunici sa grbom

  Hrvatske

  Republike

  Herceg-Bosne stoji

  kako

  je

  Armija

  BiH

  e t n i k i

  i s t i l a

  Hrvate

  sa ovih prostora, te

  izazvala rat

  da

  uniti

  HVO i stvori

  islamsku

  dravu.

  Apsurdno

  i

  V

  sm1esno

  +

  Enes

  A K U P O V I

  dlazak

  dva generala i je

  dnog

  brigadira Armije

  BiH u Haag, te njihovo

  prvo pojavljivanje pred

  sudom, jo ne prestaje

  uznemiravati javnost koja .je sklo-

  na

  tvrdnji da se radi o i z j e d n a a

  vanju rtve i

  z l o i n a c a .

  Tuilatvo u

  Haagu samo

  je

  obradilo stare optunice od javnog

  tuiteljstva iz Travnika, sa sjedi

  tem u Vitezu, koje su

  prije

  vie

  od

  est godina napravljene protiv ge

  nerala Envera H a d i h a s a n o v i a

  generala

  Mebmeda

  A l a g i a i

  Esa

  da

  S p a h i a

  biveg zapovjednika

  306. brdske brigade

  r e e g

  korpu

  sa Armije

  BiH.

  Ko je p r o i t a o 9ptunicu i ova

  dokumenta

  sa p e a t i m a

  Hrvatske

  Republilse Herceg Bosne, mora

  u o i t i i d e n t i n o s t u optunicama.

  L o g i n o

  da

  je Tribuna iskoristio

  ovu dokumentaciju, iako se mora

  postaviti

  pitanje

  p e a t a HR He

  rceg Bosne, skoro 20 m}eseci na

  kon Vaingtonskog sporazuma i

  stvaranja

  Federacije

  Bosne i He

  rcegovme.

  Vie javno tuiteljstvo Travnik

  sa sjeditem u Vitezu podnijelo je

  Viem

  sudu

  zahtjev

  za p r o v o e n j e

  dstrage

  protiv ove trojice oficira

  Armije Bosne i Hercegovine.

  H a d i h a s a n o v i A l a g i i Kubura u dokumentima

  Hrvatsl

  l t.ar1:t:. , .

  O . s - . : u n j l ~ n

  t \ ~ 1 1

  ii.:;.., d t f \ j t

  fJ.jasnt

  '

  po.

  .

  l j o , )

  e-.i

  Qni 1 t ~

  > : ; t u ~ : i l J ,

  ;.;,o

  i

  :15 sv

  .:ru;;e

  okolnoa.tl

  ve;.ono i v f r . J o

  ri,jlo l .

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  22/68

  V

  POLITIK DRUSTVO

  veze sa mozgom, jer

  je

  Tuilatvo

  u Haagu upozna to sa < f t ~ u cll4u

  o o ~ v a r 1 v o n j o

  poltttk

  c L n l k ~ C

  ~ i l ~ t.,-1tortJ

  o p t t n ~ ~ r b v n f k

  J Z o n i ~

  o4 oaoba ll'lfllUllO*nakt

  n.i:letnalnostJ

  1 o.stvec-tva.r.JQ

  ldoJt

  o

  tlat.oj

  u a u n ~ l < O j drtYt tzdll a . S p O V J ~ d p r l p d n 4 ~ 1 "

  i l l Korpuaa

  Ar1J

  81H t t o k o z v ~ n l b

  s p e e t ~ a l ~ l h p ~ ~ \ r O J b \

  M ~ c v a r , 7. ultallCk.a

  brlzad. Patrtotaka

  l lC t l n

  l t l1 J .

  ~ O j t u o aattV'U

  (JJ

  ~ o r p ~ s a Arcij BlH. da vojno ~ f t 1 4 t i :

  ~ s t 1 0 , 1 l u r ffrvtako( v t , l i t ~ t

  o ~ f ' . a r e ~ ko-

  -sv b lle

  &,..nt

  opat.anka

  . atgurno:t.L

  h t v t t I U ~ (

  naro4s na

  tt . .

  proeatori

  ~ i : 811J'f0tlIO

  c.Jr1bl

  t .

  ).tentvt. ~ 0 ~ ~ ~ 1 ~ ~ o ~ t t t t J t r d J a l ' l a k l ~ ~ ~ a

  ll ,

  r t . J ~ t t p o t p u ~ . . o

  un1lt

  ~ t - a t s k o p . x 6 3 t - o o p l ~ _ . ,

  1rO-ftlk

  1 i ~ ' c &tlrnJ

  svakot t.:1e ~ ~ g o o a ranlJJ t ~ t o J a n ~ .

  a

  ;i prlpt41nct

  ~ Y t d t l \ U t postrojbt.

  po

  dlrekt:

  ni

  .J:IPJJl'l&tt,-_,..

  o ~ J t t n l h vr rw od llP Ja

  199}. do

  vlJe l , 9 , . g c . d J n ~

  pt cdo:zl

  vojne

  op.raclJ trJtkoa to.j1)4 Jiil vallld 410 t.ctkof

  ~ e a n t v 14 p o d r u e j ~ o p f l ~ T ~ ~ v n t -

  l l e n t e ~ p r o e j e r ~ t

  prlnJdno

  r t1 lJ n l

  to 1& ~ ~ t J e : t . 1 ~ ~ C t 4 :

  J ~ ~ o v i d l . t ~ p o ~ k ,

  .

  l IAVUl

  P O ~ :

  l"rotSv

  ovcJ r j t l e n ~ oi t ae i a J - Y i t ~ . i J . l . b

  Y i J ~ U OYCJrC

  lud.a.

  V r ~ \ l

  Oj. tt-i

  4..0&.

  od d&M

  pr1.jo;.a ovo1

  rjelon,1.

  ' lb Oft

  s.toltrf.f.

  icvc-hn$ rjdt_eJa.

  ma 1 u Livnu,

  dok

  je ostale mini

  rao i sravnio do temelja. Na svu

  : - . r c u ,

  to :;c nije dogodilo na po

  d r u j u

  gdje je bila Armija BiH.

  Jednostavno, na optube o uni

  ~ l a v a n j u

  k a t o l i k i h

  crkvi, Armija

  je odgovorila straama

  pred tim

  objektima u najgore vrijeme. Sve

  p o d : - . j e a

  na jedan tekst u zagre

  b a k o m

  s c d m i n i k u

  o crkvi Gu

  o j

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  23/68

  ~ . . ..

  LICEJI

  J

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  24/68

  V

  POLITIKA

  I

  DRUSTVO

  KAKAV

  M N ST R TAKAV I

  KOMESAR:

  K o n a n o rijeena enigma ol o izbora policijslzog

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  25/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  26/68

  POLITIKA

  I

  DRUTVO

  Zavrzlame ol

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  27/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  28/68

  V

  POLITIKA I DRUSTVO

  samo nastavak sukoba. Nije

  to

  ni

  Muhidin l i , teanjski kadar i po

  m o n i k u Ministarstvu pravde, ko

  jeg "gura" obi Ekrema A j a n o v i a i

  time mu, navodno,

  u z v r a a

  usluge iz

  vremena kada

  je l i

  bio ef vojne si

  gurnosti a A j a n o v i e v sin ubio tea

  njskog hirurga H a d i k a d u n i a Na

  izvor

  se

  boji da objavljivanje ime

  na najpogodnijeg kandidata "drugo

  j" strani dati vremena da izlobira

  protiv njega i zato ne eli da

  ga

  ime

  nuje. 'fajanstveni kandidat je,

  kae

  samo toliko, radio

  u

  Zenici, prijatelj

  je

  sa

  S i l a j d i e m

  i uiva njegovo

  ve

  liko povjerenje, i u dravnim organi

  ma je visokopozicioniran,

  V

  Sta

  se

  b jeli

  u gori

  zelenoj?

  Drugi

  izvor,

  pak, kae

  da

  se

  Ga

  l i j a e v i e v

  obi unutar SBiII, potpo

  mognut utjecajnim v a n s t r a n a k i m

  lj

  udima

  medu

  kojima

  se

  n a j e e

  spominje zamjenikministra Kanto

  nalnc bolnice i

  b u d u i

  ef

  u d u e g ,

  i prvog u BiH, Centra za humanu

  reprodukciju,

  Ermin

  e h i ) slomi

  u obilascima partijske baze u Brezi

  i Visokom. Kojem

  se

  baza priklo

  niti carstvu,

  A j a n o v i e v o m ,

  Kule

  n o v i e v o m ,

  G a l i j a e v i e v o m

  ili ne

  kom r e e m , vrlo teko je procijeni-

  ti.

  G a l i j a e v i e v

  obi je,

  a k ,

  u je

  dnom trenutku bio spreman da pre

  govara

  sa

  SDA

  o, sa

  njene strane,

  p o n u e n o j

  opciji reprezentativne

  vlade. l1 tu svrhu se sastao u Jelahu

  kod Tenja sa predsjednikom Ka

  ntonalnog odbora SDA smetom

  A v d i e m .

  Putem izaslanika - lobi

  sta obavljeni su razgovori i u Zcnici

  sa predsjednikom z e n i k e SDA Ha

  risom M a i e m .

  Sve

  zbog toga to

  su

  mislili da za premijera mogu Jo-

  bi

  ti direktora "Metalnog" Jr.

  Ahmeta H a d i p a i a , o v j e k a sa

  izvanrednim s t r u n i m i ljudskim

  backgroundom, kojemu je jedina

  falinka to nije r o e n i

  Z c n i a n i n

  i kojega je SDA na prethodnim

  izborima ponizila,

  s t a v l j a j u i ga na

  15. mjesto na listi, iza mnogih apso

  lutnih anonimusa, a u t e n t i n i h

  Z c n i a n a . Kako su pregovori, o i

  gledno, iz nekog razloga propali,

  lo

  bisti nekorumpiranog Galeta su po

  kuali H a d i p a i a nagovoriti da

  promijeni dres i na taj n a i n posta

  ne premijer. Sasvim o e k i v a n o , on

  je

  to odbio, uz obrazloenje da nije

  od tih ljudi, bez obzira na to to se

  SDA nije ba viteki prema njemu

  ponijela.

  I

  tako je najpovoljnija

  va-

  _

  rijanta za premijera, dola iz tabora

  nekorumpiranog Galeta - propala.

  Ako je prema jiljanovim izvo

  rima, novi premijer dolazi iz za

  sjede.

  8 UILJAN

  13 - 20 AUGUST 2001

  V

  Ermin

  C e h i ,

  siva en1inencija z e n i k e p o l i t i k e scene

  K u l e n o v i je smijenjen zbog sebe

  a ne zbog nekog drugog

  E i i l : Alija K u l c n o v i i Ilamdi

  ja

  K u l o v i

  optuuiu me za prijate

  ljstvo, utjecaj,

  za c.lobre

  ,ezc u me

  u n a r o d n o j

  zajednici.

  K u l c n o v i

  kae da imam dobre veze sa 1

  DZ

  om, K u l o v i dn imam jako dobre

  veze u SBill, drugi kau da imam

  jako dobre veze

  sa

  predsjednikom

  SDA

  J v 1 a i e m

  predsjednikom

  Kantonalnog oJbora SDA sme

  tom A v d i c m , pa sa Dcvadom

  G a l i j a e v i c o l . . . To

  JC t a n o ,

  imam jako dobre

  veze

  sa tim lju

  dima i ponosim se time. Novi sef

  OSCE-a Beecroft,

  u

  intervjuu koji

  je dao Ljiljanu,

  kae

  o p o l i t i k o m

  utjecaju i

  p o l i t i k o j

  utakmici: "

  Naj-vanije je u p o l i l i k o j ulakmici

  uvjeriti to

  vie

  ljudi u

  svoje

  stuv

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  29/68

  Otvaranje tabu-tema b o n j a l < e

  p o l i t i l z e

  i drutvene stvarnosti,

  kao preduvjeta za povratalz u b u d u n o s t

  l

  l l

  t

  Fatmir L I S P H I

  o n j a k o drutvo 1e u

  dominantnoj vecin1

  poderano

  na dva

  zape

  a e n a svijeta. U je

  dnom

  ive

  samoime

  novani vlasnici b o n j a k o g

  b i a

  i j i

  je hendikep to ne vide dalje

  od

  ideoloke infrastrukture

  SDA. Za njih

  su

  b o n j a k i

  inte

  resi

  paralelni sa vizijama

  SDA,

  uleme

  i drugih

  stvarnosnih

  l si.

  m b o l i k i h

  znakova

  b o n j a k e

  politike u posljednjoj deceniji.

  B o n j a k a pitanja time

  se

  validno

  mogu razmatrati samo u njiho

  vom

  krugu, jer svi drugi nemaju

  licencu da se bave

  tim misiona

  rskim

  kujundilukom.

  Taman

  posla da Bonjaci sa menduhama

  u

  uhu, u farmerkama i

  patikama,

  ili

  sa

  flaom piva, razmatraju bo

  n j a k a

  pitanja

  Logika

  vlasnika bonjatva

  skrhava

  se

  u d o d i n ~ s

  r e a l n o u .

  Jer, kakvo je

  to duebrinitvo

  nad

  narodom ako

  se o d r i e m o

  ogromnog

  broja

  Bonjaka koji su

  po opredjeljenjima

  d r u k i j i

  od

  propisane

  mjere?; kakvo

  je

  to mi

  sionarstvo ako naciju zatvaramo

  u

  k u e n o s t odabrane p o l i t i k e

  stranke?;

  kakva je

  to

  o r a v a

  ambicija

  ako se,

  uprkos galopira

  j u o j

  razgradnji

  b o n j a k o g b i a ,

  jo vrtimo u sterilnim, kapituli

  ranil ll, historijski klonulim obra

  scima promiljanja

  b o n j a k e

  strategije?

  Pa

  i da jeste

  bonja

  k i

  narod

  na zelenoj

  grani, bilo

  bi

  sumanuto

  odricati

  pravo

  sva

  kome Bonjaku da s

  punom

  slo

  bodom

  sudjeluje

  u promiljanju

  b o n j a k e stvarnosti. A da pri

  to

  me

  ne bude

  nacionalista To

  je

  imperativ na

  kome

  se

  gradi pa-

  triotska stabilnost

  nacije . Samo

  je

  u Bonjaka

  patriotizam

  ukalu

  pljen

  u s t r a n a k i , ideoloki

  okvir, od

  kojeg,

  pokazalo

  se,

  ne

  ma

  nikakva haira.

  Pogotovo

  da

  nas,

  kad

  se

  b o n j a k o

  b i e

  rasipa

  u

  trulei zagubljenosti,

  besci

  ljnosti, u

  usisavanju

  divlje globa

  lizacije i svake vrste socijalnog

  zla, od o p e h u r n a r i s t i k e bezo

  s j e a j n o s t i do p o t o n u a rn iadi h

  u pakao alkohola i droge.

  B o n j a k o

  antibonjatvo

  Smjerne ideoloke hladmine

  medresa

  ili

  muftijstava

  obne\ idje

  lc su na

  u l i n u

  stvarnost; lamoilnji

  dizdari

  nae uparlocnos1i strah

  od b o n j a k e

  r a z l i i t o s t i

  l i j e e

  prezirom, umjesto da razumiju

  svoju odgovornost prema bonja

  k o j

  d j e v o j i c i

  i j e

  jutro

  p o i n j e

  heroinom,

  ili b o n j a k o m d j e a k u

  i j i se dan zavrava u

  alkoholnom

  brlogu;

  u

  odnosu

  na 1999.

  godinu

  maloljetna dclikvencija nam

  je po

  rasla za 240 procenata. N e m o g u e

  je danas zvati se k i m o m b o n j a h c

  duhovnosli a biti izvan stvarnosti,

  biti

  usmjeren na one koji

  svakako

  razumiju

  sve to treba

  da razumi

  ju;

  najlake je

  uputiti prezir pn:

  ma bolnim

  t a k a m a b o n j a k e

  stvarnosti, a najtee razumjeti

  i

  pokuati ~ k c i j o m p r c v a z i i vlast i

  tu

  odgovornost za

  rapidni suloni

  zam duha u Bonjaka. Da bi

  se

  ita.

  pomaklo

  s t a k e

  umiranja, n1

  lja

  izmijeniti

  strukturu

  s h v a a n j a

  aktivno

  otvoriti b o n j a k a

  pitanja

  i podstaknuti sve one koji ele da

  sudjeluju u promiljanju, a time i

  rehabilitaciji,

  o n j a k o g

  b i a .

  Spomenuli smo na p o e t k u

  p r i e

  i onu drugu

  z a p e a e n u

  stranu

  b o n j a k o g

  svijeta. S te ve

  i n s k e strane,

  koja je

  danas

  uzva

  mpirena opijumom n e p o s t o j e i h

  promjena, n e m o g u e

  je

  o e k i v a t i

  alhivan odnos prema promilja

  nju b o n j a k i h pitanja. Zalud vje

  rovanje

  SDA

  da im

  se nekad

  vratiti

  ti prebjegli b i r a i ,

  urpkos

  tome

  to

  e r n z o , a r e n j a

  .fildia-

  nskom

  Alijansom

  biti jo dublja i

  g o r a . V e i n a

  Bonjaka srlja

  u kla

  nce

  obmane, v j e r u j u i

  Ja

  je

  bijeg

  od

  sebe

  k l j u mirne b u d u n o s t i .

  Uzrok je

  u traumi, u

  pometnji,

  u

  i z v r i j e a n o s t i ,

  u

  isprepadanosti,

  a

  medijske sapunice

  i la o

  prospe

  ritetu BiH i n e se kao adekvatan

  sedativ

  za

  miran ivot, ma koliko

  Sa protokom mrtvog vremena b o n j a k a

  k o n ~ l i k t n a

  pitanja rastu poput tumora koji

  crpi .

  snagu iz nae

  preostalosti i gui

  vita

  Ine

  funkcije

  ivota. Za koju deceniju n e e

  .

  biti lidera i

  opcija

  oko kojih se dijelimo a

  od toga da li e m o

  danas

  p o e t i

  razgovara

  ti i

  miriti se ovisi

  - h o e

  li

  biti

  nas. Bo

  n j a k i

  imperativ je

  da se to prije dosegne

  ideoloki neovisan sud o sebi jer mnoga ne-

  .

  razjanjena

  pitanja

  razaraju eljeno jedi

  nstvo oko temeljnica nacionalnog

  bitka

  V-. .

  /

  _ /

  l /

  ..

  ..

  LJD .JAN

  .'ii 13 - 20

  AUGUST

  200 I

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  30/68

  POLITIK

  I

  DRUTVO

  I

  da traje. Kroz nae ivote je protu

  tnjao toliki koncentrat drame, da

  je to previe i za jednu epohu, a

  kamoli za hudi ljudski ivot. Ide

  oloke centrale

  tzv.

  demokratskih

  promjena do sapunskog k i e r a j a

  forsiraju neto

  e g a

  nema, to je

  n e p o s t o j e e

  u

  odnosu

  na

  p o l i t i k i

  realitet u kome skapava multi

  e t n i k o b i e BiH. P a n i a n bijeg

  Bonjaka od SDA nije uzrokovan

  kvalitetom alternative, uvjere

  njem da se ne moe opstati na kle

  ronacionalnim premisama; i da je

  kleronacionalizacija b o n j a k i h

  interesa

  u z r o n i k

  svekolikog stra

  danja. Sada je to jedna druga kra

  jnost. Vjero\latnije je da bonja

  k o

  b i r a k o

  tijelo dublje srljati u

  anacionalnu anarhiju i

  apatiju

  negoli vratit i se staromodnoj, ne

  reformskoj i tromoj opciji SDA.

  T o a k

  vremena

  je

  otiao naprijed i

  SDA bi ga,.eventualno, mogla su

  s t i i korjenitom reformom i rede

  finiranjem

  v e i n e

  znakova svoga

  identiteta i oblika djelovanja.

  Validnost

  deflnltlvnih istin

  Rjeenje b o n j a k e revitaliza

  cije time ne treba traiti ni u je

  dnom ni u drugom p o l i t i k o m

  opredjeljenju.

  I

  jedna i druga po

  l i t i k a vizija zaziru od poniranja

  u

  b o n j a k u

  stvarnost: SDA - zato

  to je kao stranka imanentno su

  protstavljena b o n j a k o m

  jedi

  nstvu; SDP- zato to bi o n j a k a

  samrtna stvarnost demistificirala

  i uzi ju o reintegraciji

  iH

  i rehabi

  litaciji m u l t i e t n i k o g bh. drutva.

  K r i t i n a masa Bonjaka, pokazalo

  se, u SDA ne vidi garanta stabi

  lnosti i prosperiteta. Ni vidi ga vi

  e ni u Alijansi. i n i se da postoji

  strah od s t r a n a k o g t u m a e n j a

  nacionalnih interesa. Spoj bi tre

  balo traiti u m o g u n o s t i otvara

  nja n a d s t r a n a k o g i nadideolo

  kog

  b o n j a k o g

  dijaloga, kojim

  bi se oblikovala i usmjeravala po

  l i t i k a

  stvarnost.

  B o n j a k i narod danas

  je

  na

  lik

  na

  konfuznu matricu

  SDP-a,

  stranke koja nema snage da se ra

  z r a u n a

  sa svojim kriminogenim

  slabostima, sa vlastitim mangupi

  ma, jer smatra da bi tako dodatno

  oslabila, a ne o j a a l a svoje pozici

  je. To

  je

  psihologija zubobolje. Da

  li

  pretrpjeti

  j a u bol i

  biti

  rahat,

  ili sputavati bol, o d g a a t i nemi

  novne, a time otvoriti prostor i

  renju

  bolesti? Svaki bi l jekar pre

  dloio prvu varijantu, ali

  bi

  rije

  tko koji

  bolnik

  smogao snagu za

  racionalan postupak.

  Danas nam se i n i da bi nas

  otvaranje tabu-tema

  b o ~ n

  a l : k t : po

  l i t i k e i drutvene stvarnosti mo

  glo odvesti u dublje razjedinjenje i

  pometnju. Tim prije to nckt: ta

  bu-teme

  v e

  imaju agitpropovsku

  dimenziju uobl e n i h i dcfinil

  ivnih

  istina. Zaboravljamo blisko isku

  stvo Titovog reima,

  ;ijt:

  Ml ideolo

  ke definitivne

  istine

  postale

  ma

  1e-

  rijal

  za

  potpalu; na p o v r ~ i n i budu

  n o s t i o(p)staju neovisni i neoplt:

  r e e n i sudovi o onomc

  ~ 1 0 je

  i ka-

  ko je bilo. Bonja(;ki imperativ je

  da se to prije dosegne idt:oloki

  neovisan sud o sebi, jer mnoga ne:

  razjanjena pitanja razaraju cl je-

  no jedinstvo oko temeljnica

  1rnci-

  onalne bitnosti.

  t_varanj_e historijskih

  ne)sporazuma

  Ovih dana u Oslobotlenju izlazi

  feljton Nadede G a e Sudbo11orni

  dogadaji u

  kome Adil Zulfikarpa-

  i izmedu ostalog, pripovijeda i

  o pokuaju historijsko1:

  sporn::; i-

  jevan_ia sa Srbima. Zul

  t'

  ikarpait

  je o tome nt:davno govorio sa

  Enverom S e l i m o v i u

  illL

  c1

  j u

  BHT-a. Dakle, da li ic moglo d o i

  do

  Histo1ijskog

  spora

  z

  umu

  : .a

  Srbi

  ma? Ili je bilo prekas

  no?

  hkja

  ~ t :

  pojavila u p r e d v e e r j e konflikta,

  podosta nakon vezivanja predi

  zbornih zastava SDA

  i

  IIDZ, ka

  da su Bonjaci

  v e

  bili svrstani na

  jednu stranu u s-h sukobu, pn a k

  i ratovali za

  Pranju T u m a n a .

  Dakako, o n j a k i kroa:izam jc u

  Srba proizveo uvjcrcnj t: da

  :-.u

  im

  i Bonjaci ncprijatelJi. Sta bi se

  desilo da je b o n j a k i puk 1990.

  bio usmjeren na vezivanje zas\a\'a

  sa Srbima? ( ~ i m e bi :,c tada hrani

  la e r n i k a :;trnst? Logika kazuje

  da je Bonjal:ki i muslimunski

  interes bio na istol:noj strani, u

  uvezivanju sa muslimanima Sa

  ndaka, Kosova, Makedonije. U

  BiH

  su

  Bonjaci i Srbi c:inili v e i

  30 LJR JAN li 13 - 20 AUGUST 200 I

  nu u vie od stotinu o p i n a , a Bo-

  nja1.:i

  i Ilrvati tek u nekoliko.

  Ako

  v e

  nije mogla ostati neutra

  lna,

  Ja

  li je

  b o n j a k o m u s l i m a -

  nska snaga bila na istoku ili na

  zapadu naih prostora? Svikli

  smo na postavku da su agresija i

  genocid pripremani godinama

  prije. Da li

  je

  to ba tako? A gdje

  jt:

  priprcmana hrvatska agresija

  na l3ill? iYloda problem treba

  pro,matrati iz pozicije kasnih osa

  mde:setih, kada se srpska mrnja

  mogla l i j e i t i b o n j a k o m voljom

  za slavenskim zajednitvom. Mo

  da? Ova pitanja jesu intrigantna

  za

  raspctljavanje

  v o r a

  bonja

  k i h lutanja, ali intrigantnija

  za

  pozidoniranje f u t u r i s t i k e

  strategije. Zato Bonjaci nakon

  svega ne

  bi

  mogli

  u i n i t i

  zaokret?

  Nt:suJcni llistorijski

  sporazum

  sa

  Srbima i e razmatra ovo pitanje.

  jcdnu

  od tabu-tema i n i i, ka

  ko neki kau,

  c l e r i n o

  rnedunaro-

  ,. dno priznanje Bi . Zato e t e r i n o ?

  Nakon izbora 1990., pobjedom i

  koalicijom nacionalnih stranaka,

  suvacnitet

  je sa r a d n i k e klase

  preao na konstitutivne nacije.

  Da su pobijedile g r a a n s k e stra

  nke, ili da je

  s a i n j e n a

  koalicija

  SDA sa grndanskim blokom, su

  \'ereni1e1 bi bio na g r a a n i m a

  Bill. Ovako je SDS bio nosilac le

  gitimiteta srpskog naroda; SDS

  je

  p r e g l n ~ a n

  u Parlamentu BiH

  prilikom donoenja Odluke ore

  l'crendumu. Neki a n a l i t i a r i kau

  da

  je

  timc preglasan srpski narod

  ~ t o

  je

  u Jaljem slijedu ratnih do

  gadaja pred

  m e u n a r o d n o m

  zaje

  dnicom legitimiziralo S-DS-ove

  zahtjeve za srpskom dravom u

  BiH. U ovom kontekstu vrijedi

  promiljanje ideje da se, na tala

  su

  Odluke o kostitutivnosti, uki

  nu nacionalne stranke odnosno

  da sve stranke u BiH moraju ima

  ti ravnomjeran m u l t i e t n i k i sa

  stav izbornih listi .

  U

  ovom

  gubi

  t n i k o m a s u Bonjacima bi na

  jvie odgovaralo ukidanje naci

  onalnih stranaka

  i preseljavanje

  nacionalnog aspekta u domove

  naroda, i u nevladine

  n a c i o n a l ~ e

  institucije.

  Bonjatvo

  i antifaizam

  Kao to se onomad politika

  SDA opirala reinauguraciji bo

  njatva, tako se i dan-danas dri

  podalje od a n t i f a i s t i k e tradicije

  BiH. Ideja bonjatva je u Tuzli

  1992. i 1993., od glasila SDA Zmaj

  od Bosne p o i s t o v j e i v a n a sa

  tnitvom", "jugonostalgijom" itd.

  Valjda samo zato to l u o n o e bo

  njatva nisu bile iz SDA. Negaci

  ja bonjatva bi, kao i negacija

  antifaizma,

  z n a i l a

  negaciju veze

  b o n j a k e m u s l i m a n s k o g naroda

  sa BiH.

  N e m o g u e

  je pozivati se

  na ideju BiH, a nemati vezu sa ko

  rijenima bh. dravnosti, koji

  sure

  habilitirani ZAVNOBiH-om, kao

  krunom z a j e d n i k o g antifaisti

  k o g otpora bh. naroda idejama

  faizma, endehazije,

  e t n i t v a

  itd.

  Pa valjda je i

  b o n j a k a

  borba za

  slobodu inspirirana ant faisti

  k i m

  i h u m a n i s t i k i m motivima,

  to joj

  o m o g u a v a

  da bude slje

  dnik historijskog argumenta? Sta

  mpedo komunizma, koji je

  i ~ e o l o

  gizirao i prisvojio nadideoloku

  a n t i f a i s t i k u borbu za opstanak,

  ne bi smio biti razlog da se odre

  knemo svoga a s n o g doprinosa u

  svjetskoj pobjedi nad faizmom.

  To

  je

  najubjedljiviji dokaz naeg

  sudjelovanja u svjetskoj historiji i

  glavni argumen t za ostvarenje na

  cionalnih ciljeva

  b o n j a k o - m u s l i

  manskog naroda.

  Nakon desetaka hiljada ljudi

  bez.kojih smo ostali u s&h genoci

  du i u postdejtonskom e t n i k o m

  i e n j u , nama se, Bonjacima, ne

  gubi nijedan o v j e k . Mirno okre

  e m o glavu od desetaka hiljada

  Bonjaka koji su hipnotizirani

  li

  kom i djelom Fikreta

  A b d i a .

  Ovi

  ljudi ive u opsesiji da se kritize

  rski suprotstave

  b o n j a k o m

  pro

  speriletu i revitalizaciji BiH, jer

  samo tako mogu pravdati sve to

  se i njima i nama dogodilo. Za

  ko-

  ju deceniju

  n e e

  biti ni Fikreta ni .

  Antifikreta, a od1toga da

  l e m o

  p o e t i razgovarati, i miri ti se, ovi

  si - h o e li biti nas.

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  31/68

  m

  snaga

  odgovarao za

  bombardiran1e emaike

  za

  Pustinjsku

  oluju

  Foto: Mediha

  I V O J V I

  J ~ J I L J A N

  13 -

  2 AUGUST 2 1

  3

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  32/68

  V

  POLITIK DRUSTVO

  Misl

  im da je u tom s

  mi

  slu

  i n j e n jedan ruan i nepotre

  ban gest, prije svega, n

  ije

  trebalo da se desi, a da li slu

  a j n o

  ili

  namjerno,

  de

  sio se.

  Mi slim, nije trebalo da se ha

  pse istog dana kad se

  dono

  si

  presuda generalu

  Kntla.

  za

  n a j v e i

  z l o i n u Srebrenici.

  To, hajde da kaemo, deava

  nje za jedan dan,

  ljudi

  su

  po

  vezali, njihovo hapenje je bi

  la

  spektakularnija vijest nego

  to

  je osuda generalu

  Kr

  sti

  u .

  To

  su zreli

  ljudi

  koji

  su

  znali odbraniti ovu zemlju ,

  oni

  bi se bez ikakvog problema

  javili i branili pravdu i istinu u

  Haagu. Njih nije

  trebalo ha

  psiti,

  oni

  bi doli

  sami.

  Tako

  da u k l j u u j u i to, u k l j u u j u i

  i

  onu

  konferenciju za tampu,

  koja nije trebala, vie je ima

  la

  kontraproduktivnog u sebi

  da pokae

  da

  je ova zemlja za

  to da

  se z r u u j u z l o i n c i ,

  jer

  su samo

  oni

  i z r u e n i

  od

  orga

  na

  dravnih institucija, a

  svi

  ostali su uhapeni

  od SFOR-a

  i

  privedeni Hakom

  sudu

  3 LJILJAN B 13

  20 AUGUST 200 I

  stranama, odn 1sno d11dm

  i111.1.

  Bil

  I

  ht

  trebala da hude PL"ta 1.cml1a

  Annija

  Bi

  Hsigurno je

  bila jedina vojska

  u

  BiH

  koja je jo u toku rata sankcionirala pojedine

  o i n a , recimo, ubistvo dvojice fratra

  u Fo jnici, a j

  Kazan

  i

  ili

  porodice

  R i s t o v i .

  Nclxui

  kod, u jednom

  o p e m

  odnosu,

  1cr s\ 1 smo m1proli te kole. Tako da

  mn zalo

  se

  uni len:te, p meni, mogu

  sc teretni hiljade i hiljade vojnika i ofi

  eirn n;1 drugoj slrani. Jer, kad je r i j e o

  j a k i , primjeni radi, polazim od toga,

  p l j a k a l i Sli O\ U zemlju

  U

  toku rata a i

  J a n a ~ j.:

  p l j a k a j u ,

  pa niko ne odgovara

  za

  to .

  Kad Je r i i c

  o paljcvinama, one su

  hile daleku

  vie

  na drugoj strani. Sjetite

  sc l'odrin1a. Kra1111e, Herccgovine ili

  l ' o ~ a v i n e P

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  33/68

  nera

  la, svakog po svojim zasluga. Pre

  ma

  tome, to je obaveza, ne

  treba

  javno

  I meni je ma lo neugodno

  dje lovalo objavlj ivanje razgovor.1. Ja

  sam sa o v i e m obavio dosta

  razgovora,

  a k sam i

  sa njegovom

  su

  prugom razgovarao, je uhapen, ali

  moja obaveza je to ja i to mogu

  i t i .

  U i n i t

  to od

  srca i bez da

  to

  dajem u javnost. Dakle,

  u i n i t

  sve

  to mogu i, naravno, animirati sve lju

  de koji to

  mogu,

  bez ikakve medijske

  prezentacije.

  Vi

  ste sada u

  penziji.

  Kako

  sada

  gledate na

  no

  vi ust r

  oj

  Vojs

  ke Federa

  cije i

  Mini

  starstva

  odbrane. Da l je

  do

  lo

  do

  ne

  kih

  sutinskih

  promjena Ili

  na

  zatka?

  Ne vidim

  nita

  novo u ustro

  ju MO i VF, izuzev to se u proct:su

  p r i l a g o a v a n j a

  VF,

  moraju smanjivati

  odredt:ne komande, jedinict:, fuzioni

  rati

  o d r e e n e

  funkcije. Sutinski mje

  dolo ni do

  kakvih promjena,

  jer 1999.

  godine trebala je da se potpuno intc

  grirn Vojska

  Federaci

  j

  e, naalost,

  to

  nije

  u i n j e n o .

  Ja sam na to

  upozoravao

  i javno i slubeno i privatno, i

  jeuan

  od razloga to sam

  izaao

  iz

  vojske je

  ste

  to

  to

  nisam mogao

  sprovesti

  taj

  zadatak,

  vidio

  sam da

  nije

  postojala

  p o l i t i k a volja da se to zavri. Ne vi

  dim da se

  nakon

  toga

  neto uradilo

  i

  mislim

  da je

  podjela

  unutar odhra

  mbenog sistema Federacije ostala, i to

  je veliki

  problem

  .

  Ukoliko ostane, ha

  jde da kaemo, komponentna VF,

  zna

  podjela

  u nacionalnom

  sm

  islu, i

  uko li

  ko

  zah tjevi da

  tako

  bude

  na

  nivou

  BiH, mi nemamo integq1cije

  drave u jednom od najvanijih se

  gmenata

  a

  to

  je

  odbrana. Ako nemamo

  odbrane, nemamo ni

  drave.

  Mislim

  da ne

  treba

  kriti neke stvari, trt:ba ih

  javno a o p i t i treba se boriti da se do

  de do onoga to je zakon predvi

  dio,

  a

  to je potpuna in teg racija u odbramhc

  nom sistemu Federacije.

  Zalimljlvo

  je

  da vojnik iz

  hrvatske

  kompone

  nte Ima v e u p l a u nego

  oficir

  u bosanskoj.

  D E L I

  To je

  dobro

  poznato. Mi jesmo

  otprije dvije

  -t r

  i godine usvojili zaje

  d n i k i pravilnik o p l a a a o n je va

  io samo za one koji su bi li iz

  Armije

  BiH.

  Nikada

  nisam

  znao kol

  iku

  je moj

  zamjenik imao

  p l a u

  mislim da i Atif

  D u d a k o v i to ne zna. Ja mu, naravno,

  elim da

  istraje

  u borbi za in tegraciju

  od bramhenog

  sis

  tem

  a,

  jer sigurno je

  da to vie zavisi od i k e nego

  od

  volje vojn ika. Vojn ik izvriti ono

  to

  se trni. Ali ne tr

  eba

  dozvoliti da lje po

  djele i stagnaciju ovog stanja, jer to.ko

  ta

  Federaciju

  i dravu BiH.

  Jedinstveni su, izgleda, jedino u osudi pntho

  * 111 s1nlktura MO i u Vf. Stalno se

  po me

  cijima p o v t a e p r i e o krinlinalu, malverzaci

  j m

  s

  st1110Yima, automobilima, promae

  nn nvestkijaiu.

  D B L I

  Mislim da hi t rebalo prvo uvi

  jek gledati naprijed.

  sigurno

  je

  jedno, da smo mi koji smo otili ostavi

  li Vojsku Federacije, izgra

  in

  fr

  ast

  ruktur

  u u onom

  obimu

  u

  kojem

  su

  dozvoljavala sreds tv-J . I, nara

  vno, sve to treba gledati u

  1996.,

  1995., 1994.

  godi

  ne ili 1998., al i ne

  200 1. su okolnosti bil e. Mo-

  ram

  a i

  da je l)ejwnsk1m sporazu

  mom,

  Aneksom

  11\,

  pn:cizirano da se u

  roku

  od 180 d

  ana

  morala da dcmohi

  lt

  zira

  vojska ili da se.: smjcsl i u kasa rnc.

  Mi

  smo

  u IRU dana mora li da

  rijd

  imu

  prohlc.:m 220

  hiljad

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  34/68

  M U D Z H E D I N I

  Na

  Ljiljanovu adresu

  e-mailom

  je

  u p u e n o pismo o v j e k a

  koji

  je

  nedavno uhapen

  pod optubom

  da je

  Bin

  Ladenov

  suradnik.

  N a i n

  na koji je uhapen

  i

  tretman tokom ispitivanja blago

  r e e n o jeste

  neljudski. cijelu ovu

  ujdurmu

  ovdanjih

  medija

  i

  njihovih

  mentora

  u v u e n

  je

  a k i m e r i k i

  p ~ e d s j e d n i k George

  Bush. A m e r i k a

  ambasada

  u

  Bosni

  i

  Hercegovini

  odbila

  je bilo kakvu vezu sa ovim

  hapenjem. Nigdje

  dakle

  ozbiljnijih razloga

  za

  hapenje

  i o

  svemu

  se moe

  samo

  n a g a a t i .

  P r i a o

  isljedivanju navodnog

  teroriste

  je

  previe

  potresna

  i

  nema nikakve

  veze

  sa

  zakonom.

  Objavljujemo pismo

  ovog

  o v j e k a

  u

  cijelosti

  4 LllLJAN

  13 20 AUGUST 200 I

  ismo o v j e k koj m

  j

  u i n j e n

  nepravda

  Imad

  Bl Misri:

  Bismilahirahma11irahim

  27. 07. 2001.

  KPZ Sarajevo 64/4

  Moj

  g< Vor p o i n j e sa AUahga

  to

  ste

  u i 1 1 i l i ze

  pokajete. Al-Hugural 6)

  Dana

  18. 07.

  2001.

  u e t v r t a k

  oko

  14

  sali

  v r a a o sam se sa enom i svoje

  troje

  djece,

  a sa ama, t a k o e r i komi-

  nica

  sa nje11im

  si11om,

  sa

  a b l a n i k o g je

  zera. Na putu za Sarajevo, iza luela

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  35/68

  van, zaustavila 11as je policija,

  naredi

  vi mida parkiram voziw na drugu stra

  nu ceste, a zatim uzevi 11wje dokume-

  11le.

  Mislio sam

  da sam napravio neki

  prekraj,

  m e u t i m isti policajac se

  uda-

  ljio do svog

  vozila i o e o

  da

  r i a na to

  ki-voki. Ja

  sam

  i

  dalje

  e k a o na povrat

  svojih

  dokumenata,

  ali su se o e l a poja

  vljivati razna civilna auta,

  koja su

  se

  parkirala u mojoj blizini.

  Odjednom je

  krenula akcija ljudi iz tih vozila (kojih

  je bilo oko 20), prema meni

  i

  mojoj

  obi

  telji. Jedna

  grupa

  je okruila moje auto

  i otvorila sva

  e t v e r a

  vraui, a druga

  grupa

  je krenula prema meni i zgrabili

  su me, mislim da ih je

  bilo

  oko deset i

  svaki od njih je

  imao

  poseban zadatak

  prema meni, neki su imali zadatak da

  me veu lisicama,

  drugi

  su tokom veza

  nja

  lupali

  mojom glavom od krov mojeg

  auta, t r e i su

  me

  istovremeno pretresali.

  Jedan

  od njih

  me

  je

  jako

  udario pesni

  com

  u vilicu dok su neki uperili

  pitolje

  u

  moju glavu,

  iako se ja

  nisam odupirao.

  U

  tim

  trenucima sam

  u o

  vnsak

  moje

  djece

  - BABO,

  B BO

  -

  ko1a

  su sve

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  36/68

  H

  PRIVRED

  S l u a j Hanefije l i a

  i

  naa o s i g u r a v a j u a drutva

  T Ivica P A I

  S

  a

  nam rade s i g u r a v a j u a

  drutva? To, izgleda, po

  staje

  poseban

  problem

  ove

  drave.

  Prije vie od dvije godine Ze

  n i a n i n u Hanefiji l i u

  nestao je

  golf A-4 , koji je kasko osigurao

  kod VGT

  osiguranja.

  Umjesto

  naplate

  tete, g r a a n i n a A l i a evo

  v e

  dvije

  godine

  e k a j u svakojaka

  i z n e n a e n j a okovi, sudski proce

  si

  i pokuaji podvala

  od

  VGT-a, a

  n e m o a n

  je u

  pokuajima da

  na

  doknadi

  odtetu.

  Presavio je

  tabak

  i

  tuio

  VGT

  osiguranje, ali su nevolje p o e l e i

  sa

  sudovima, stvar

  se otezala i,

  evo, i danas ostala nerijeena.

  Kad

  je

  r a a n i n A l i p o e o

  tra

  i i pravdu iznoenjem u javnost

  svog

  problema prije desetak

  mjese

  ci,

  odmah

  je reagiralo

  VGT

  osigu

  ranje i, u najmanju

  ruku,

  u d n i m

  navodima

  demantiralo l i a .

  A l i i n jegov advokat Arnaut

  K o i z

  ustvrdili

  su da

  je neopra

  vdana spo

  rost ovog

  postupka pred

  sudom.

  V

  Sto

  nas

  ne

  tui

  Svaki

  put

  kad sam otiao u po

  slovnicu

  VGT

  osiguranja u Zenici,

  oni su mi neto novo traili. Sedam

  mjeseci nakon to

  mi je

  auto ukra

  den, traili

  su mi

  rezervne

  k l j u e v e

  s a o b r a a j n u dozvolu, a u n auta itd.

  Tek kad

  je,

  nakon sedam

  mje

  seci, A l i uvidio da

  ga

  u poslovni

  ci z a v l a e pokrenuo

  je i

  tubu,

  kod O p i n s k o g

  suda

  u Visokom,

  gdje

  je i

  sjedite VGT

  osiguranja.

  D

  eman

  ti VGT osiguranja, koji

  je dao pr edstavnik filijale, nazvao

  je

  jedan

  normalan

  g r a a n s k i protest

  8

  UILIAN

  13 -

  20AUGUST200J

  mafijakom metodom, pritom :.e

  pozivao na zakon,

  t u m a e i

  ga kako

  njemu odgovara:

  U

  skladu sa

  u:: lo-

  vima za kasko osiguranje motornih

  vozila, prije likvidacije tete potre

  bno

  je

  prikupiti

  o d g o v a r n j u u

  do

  kumentaciju za identifikaciju ukra

  denog vozila.

  fo

  nije

  o g r a n i e n o

  vremenskim periodom

  Pr-cma VGT-u, ispa lo je dn ne

  trebaju uriti dok

  se ne

  pronadu

  lopovi,

  ako

  ih u o p e

  pronadu

  istrani organi,

  premda

  je svako

  me jasno

  da

  su l i u bili duni

  isplatiti odteti.i u roku otl tritlesct

  dana

  nakon evidentirnne tete.

  Za

  razliku od gradani1rn A l i a

  mafijaki poslovi su uslijctlili sa

  svih st rana.

  Nijedne novine nisu htjele obja

  viti dokument - slubenu zabiljeku

  otp

  rije godinu, koja je kao tlokaz po

  dnesena u l i e v o m sudskom postu

  pku protiv VG'f-a. U toj slubenoj

  zabiljeci, nikada o p e a e n o j izne

  sena su operativna saznanja i

  oz1rn-

  e n i krivci. Zabiljeku

  je

  napravio

  t r a v n i k i

  MUP

  i dva svjedoka su se

  potpisala. J\i1cdutim, pola godine ka

  snije

  Sud

  je na ovaj dokument po

  gledao kao na

  o b i a n

  papir i donio

  presudu za r a a n i n a A l i a . Presuda

  je

  i z r e e n a

  23 januara

  2001

  godine,

  a

  do

  dan Ja11as i poretl lane zabilj

  e-

  ke, uredno potpisane, nisu prona

  e n i ni lopovi, niti

  je

  l \ l i u VGT

  isplacila odtetu.

  Sve, dakle, moe p r o i samo

  Ja

  bi se izbjegle obaveze prema gra

  darrima ove drave.

  Problem je,

  o i t o

  prevcl i ki i

  ne i e

  se

  samo

  je9nog

  l u a j a .

  U sval

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  37/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  38/68

 • 8/11/2019 Ljiljan [broj 447, 13.8.2001]

  39/68

  :, .. 111I C..;""

  ., ... ftt

  ._ . .lfl>

  HfJj 1tJUHfllfltUtCLOlj U

  Q C J a j t O J ' ' I C H i ~ U J:19(1Ut

  j : ~ / 0 1

  12.01.1001 &Od.

  oor L

  li

  E

  ll

  eatts.O

  , .

  ,q, \

  ..,,. '

  ~ . . - ~ ,

  , '...i-

  "'

  - ~ . o I ..

  '

  -;{

  ,.tjP-

  ,,,,... .

  1- f ' } g, :P'J

  J,

  Jl..i..,.;;

  ::

  ,

  _.:

  '

  >

  '/\

  f i.

  '

  ,, _ J _ / ~

  L

  ..

  ~ B - - ~ ~

  i -

  r r a -

  nda od 26.

  juna

  '99. godine, nikakva

  privatizac

  ija u

  Distriktu

  nije mogu

  b_ez odobr

  enja superv

  izora.

  Entitetski zakon

  stariji

  od

  s u p e r v i z o r o ~ o g naloga

  /111,

  rplet, Pinmietal, Bimeks,

  UNIS .Hf.

  BO,_Majevica,

  Uzm>

  l'ulis, Hmwl,

  bnpkes-Rob1ta

  k u a

  i

  /,aser .

  Sve to je RS pr i

  vatizirala

  u

  B r k o m ,

  ne

  e k a j u i zakon o privati

  zaciji u Distriktu. Srpske vlasi isu

  IO

  liko

  u

  rile kao

  da

  bi im

  pr

  i\'atizacija

  propa

  la ako je ne provedu u

  B r k o m

  koje, bar po Arbitranoj odluci, nije

  gi:ad u srpskom entitetu. Nema tog

  D a su dobro znali ta rade, pre- naivca koji bi, nakon svih ovjh godi-

  dstavnici srpske vlasti p o t v r u i na srpske osptrukcije Distrikta, upi-

  sami u

  spomenutom pismu

  sav j

  etni-

  tao zar privatizacija u

  RS

  nije mogla

  ce

  premijera I v a n i

  a , u kojem se

  ona

  z a o b i i Distrikt? Svaku kome je po-

  poziva na Arbitranu odluku po ko- zn at ek:>kluzivni polofaj k o g i

  po-

  joj

  zakoni koji

  sada

  vae u

  dijelu godnosti koje Distrikt nudi za bi-

  O ' p i n e B r k o koji pripada

  RS, kuo i

  u

  znis, ko ima bar povrnu predstavu o

  dijelu koji pripada

  Federaciji,

  nastaviti

  b r a n s

  k i m

  komunikacijama i o

  b r ; 1 -

  da

  se

  primjenjuju

  sve dok

  se

  ne pregle-

  nskoj

  Luci

  zna

  da

  je ovdje na

  djelu

  daju, usklade i odob