List 4.19 - Basina - ?· Basina - Izdvojeni dio naselja Vrboska XII Vrboska - Basina T2 ... Sr ñan…

Download List 4.19 - Basina - ?· Basina - Izdvojeni dio naselja Vrboska XII Vrboska - Basina T2 ... Sr ñan…

Post on 17-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>T2XII</p><p>25 M1</p><p>25. UPU BASNA</p><p>XII. UPU VRBOSKA - BASINA</p><p>List br. 4.19.</p><p>25. Basina - Izdvojeni dio naselja Vrboska</p><p>XII Vrboska - Basina T2</p><p>GRAEVINSKA PODRUJA - LIST 4.19.</p><p>NASELJA</p><p>TURISTIKE ZONE</p><p>Naziv prostornog plana : </p><p>Naziv kartografskog prikaza : </p><p>Broj kartografskog prikaza : Mjerilo kartografskog prikaza : </p><p>1 : 5 000</p><p>Peat tijela odgovornog za provoenje javne rasprave : Odgovorna osoba za provoenje javne rasprave :</p><p>Pravno tijelo koje je izradilo plan : JURCON PROJEKT d.o.o Gotaloveka 4a ZAGREBPeat pravnog tijela koje je izradilo plan : Odgovorna osoba :</p><p>Zdravko Jurec, dipl.ing. gra.</p><p>Koordinator izrade plana : Sunica Sakoman, dipl.ing.arh.</p><p>Struni tim u izradi plana : Informatika obrada :</p><p>Enter d.o.o. Split</p><p>Jurcon projekt d.o.o.Zagreb</p><p>Peat predstavnikog tijela:</p><p>Predsjednik opinskog vijea :</p><p>Zdravko Jurec, dipl.ing. gra.</p><p>Nataa Hrsan, dipl.ing.arh.</p><p>Sran uperak, dipl.ecc.</p><p>Sunica Sakoman, dipl.ing.arh.</p><p>SPLITSKO - DALMATINSKA</p><p>Graevinska podruja</p><p>GAUSS KRUGEROVA PROJEKCIJA M 1 : 50000,5 00,25</p><p>Km</p><p>OPINA JELSA</p><p>Opina:</p><p>upanija :</p><p>JELSA</p><p>Istovjetnost ovog prostornog plana sa izvornikomovjerava:</p><p>Peat predstavnikog tijela:</p><p>Program mjera za unapreenje stanja u prostoru(slubeni glasnik Opine Jelsa br: 2/95)</p><p>Javna izlaganja: 21.11.2005.g. u Svirima, 22.11.2005.,u Vrisniku, 23.11.2005.. u Zavali, 28.11.2005.,u Vrboskoj, 29.11.2005.. u Gdinju,30.11.2005.,u Zastraiu, 05.12.2005. u Jelsi, 06.12.2005.,u Poljicima, 06.12.2006.u Jelsi, 04.09.2007, u Jelsi.</p><p>Javni uvid odran u Jelsi, u prostorijama Opine Jelsa:- od l4. studenog do 14. prosinca 2005.- od 13. listopada do 13. studenoga 2006.- od 23. kolovoza do 07. rujna 2007.</p><p>Ivo Milati, dipl. oec.</p><p>Nikica iejkovi, prof.</p><p>LISTOPAD 2008.</p><p>Stambena namjena - izgraeno</p><p>Stambena namjena - neizgraeno</p><p>Zona konsolidirane gradnje</p><p>Obuhvat obvezne izrade UPU, DPU, PPPPO</p><p>TUMA ZNAKOVA</p><p>Opinska granica</p><p>Granica naselja</p><p>ZOP 100 m kopno</p><p>ZOP 1000 m kopno</p><p>ZOP 300 m more</p><p>ZOP 70 m kopno</p><p>Turistika namjena - izgraeno:</p><p>portsko rekreacijska namjena:</p><p>Zatitne zelene povrine</p><p>Javne zelene povrine:</p><p>Mjeovita namjena - izgraeno:</p><p>Poslovna namjena:</p><p>Javna i drutvena namjena izg:</p><p>Groblje - neizgraeno</p><p>Groblje - izgraeno</p><p>Luka posebne namjene:</p><p>Turistika namjena - neizgraeno:</p><p>L</p><p>Mjeovita namjena - neizgraeno:</p><p>M1 preteito stambenaM2 preteito poslovna</p><p>T1 hotelT2 turistiko naseljeT3 kamp</p><p>R1 portR2 rekreacijaR3 kupalite</p><p>Z</p><p>Z1 javni park</p><p>Z2 igralite</p><p>K1 preteito usluna</p><p>K2 preteito trgovaka</p><p>K3 komunalno servisna</p><p>D1 upravna</p><p>D2 socijalna</p><p>D3 zdravstvena</p><p>D4 kolska i predkolska</p><p>L1 privezite</p><p>L2 turistika luka</p><p>L3 marina</p><p>Z</p><p>R</p><p>T</p><p>T</p><p>MM</p><p>S</p><p>S</p><p>K</p><p>D</p><p>Zatiene cjeline kulturnog dobra - Arheoloko podruje</p><p>Zatiene cjeline kulturnog dobra - Seosko naselje</p><p>Zatiene cjeline kulturnog dobra - Gradsko naselje</p><p>Etno zona</p><p>Granice graevinskog podruja naselja</p><p>Granice izdvojenog graevinskog podruja izvan naselja</p><p>+</p><p>+</p><p>D Javna i drutvena namjena neizg:</p><p>PROSTORNI PLAN UREENJA</p><p>Suglasnost po lanku 24 i 45a. Zakona o prostornom ureenju (NN 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04)a u svezi sa lankom 325. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07):</p><p>Prostorni plan ureenja opine Jelsa</p><p>Odluka opinskog vijea o donoenju prostornog plana ureenja Opine Jelsa:klasa: 350-01/03-01/5, urbroj: 2128-02-08-1053od 14. listopada 2008.</p><p>Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstvaklasa: 350-02/08-11/15, urbroj: 531-06-08-13 AMT,od 26.rujna 2008.g.</p><p>Upravni odjel za zatitu okolia SDklasa: 350-01/08-01/23, urbroj: 2181/1-14-08-2od 21.travnja 2008.g.</p></li></ul>