list 4.19 - basina - .basina - izdvojeni dio naselja vrboska xii vrboska - basina t2 ... sr ñan

Download List 4.19 - Basina - .Basina - Izdvojeni dio naselja Vrboska XII Vrboska - Basina T2 ... Sr ñan

Post on 17-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T2XII

  25 M1

  25. UPU BASNA

  XII. UPU VRBOSKA - BASINA

  List br. 4.19.

  25. Basina - Izdvojeni dio naselja Vrboska

  XII Vrboska - Basina T2

  GRAEVINSKA PODRUJA - LIST 4.19.

  NASELJA

  TURISTIKE ZONE

  Naziv prostornog plana :

  Naziv kartografskog prikaza :

  Broj kartografskog prikaza : Mjerilo kartografskog prikaza :

  1 : 5 000

  Peat tijela odgovornog za provoenje javne rasprave : Odgovorna osoba za provoenje javne rasprave :

  Pravno tijelo koje je izradilo plan : JURCON PROJEKT d.o.o Gotaloveka 4a ZAGREBPeat pravnog tijela koje je izradilo plan : Odgovorna osoba :

  Zdravko Jurec, dipl.ing. gra.

  Koordinator izrade plana : Sunica Sakoman, dipl.ing.arh.

  Struni tim u izradi plana : Informatika obrada :

  Enter d.o.o. Split

  Jurcon projekt d.o.o.Zagreb

  Peat predstavnikog tijela:

  Predsjednik opinskog vijea :

  Zdravko Jurec, dipl.ing. gra.

  Nataa Hrsan, dipl.ing.arh.

  Sran uperak, dipl.ecc.

  Sunica Sakoman, dipl.ing.arh.

  SPLITSKO - DALMATINSKA

  Graevinska podruja

  GAUSS KRUGEROVA PROJEKCIJA M 1 : 50000,5 00,25

  Km

  OPINA JELSA

  Opina:

  upanija :

  JELSA

  Istovjetnost ovog prostornog plana sa izvornikomovjerava:

  Peat predstavnikog tijela:

  Program mjera za unapreenje stanja u prostoru(slubeni glasnik Opine Jelsa br: 2/95)

  Javna izlaganja: 21.11.2005.g. u Svirima, 22.11.2005.,u Vrisniku, 23.11.2005.. u Zavali, 28.11.2005.,u Vrboskoj, 29.11.2005.. u Gdinju,30.11.2005.,u Zastraiu, 05.12.2005. u Jelsi, 06.12.2005.,u Poljicima, 06.12.2006.u Jelsi, 04.09.2007, u Jelsi.

  Javni uvid odran u Jelsi, u prostorijama Opine Jelsa:- od l4. studenog do 14. prosinca 2005.- od 13. listopada do 13. studenoga 2006.- od 23. kolovoza do 07. rujna 2007.

  Ivo Milati, dipl. oec.

  Nikica iejkovi, prof.

  LISTOPAD 2008.

  Stambena namjena - izgraeno

  Stambena namjena - neizgraeno

  Zona konsolidirane gradnje

  Obuhvat obvezne izrade UPU, DPU, PPPPO

  TUMA ZNAKOVA

  Opinska granica

  Granica naselja

  ZOP 100 m kopno

  ZOP 1000 m kopno

  ZOP 300 m more

  ZOP 70 m kopno

  Turistika namjena - izgraeno:

  portsko rekreacijska namjena:

  Zatitne zelene povrine

  Javne zelene povrine:

  Mjeovita namjena - izgraeno:

  Poslovna namjena:

  Javna i drutvena namjena izg:

  Groblje - neizgraeno

  Groblje - izgraeno

  Luka posebne namjene:

  Turistika namjena - neizgraeno:

  L

  Mjeovita namjena - neizgraeno:

  M1 preteito stambenaM2 preteito poslovna

  T1 hotelT2 turistiko naseljeT3 kamp

  R1 portR2 rekreacijaR3 kupalite

  Z

  Z1 javni park

  Z2 igralite

  K1 preteito usluna

  K2 preteito trgovaka

  K3 komunalno servisna

  D1 upravna

  D2 socijalna

  D3 zdravstvena

  D4 kolska i predkolska

  L1 privezite

  L2 turistika luka

  L3 marina

  Z

  R

  T

  T

  MM

  S

  S

  K

  D

  Zatiene cjeline kulturnog dobra - Arheoloko podruje

  Zatiene cjeline kulturnog dobra - Seosko naselje

  Zatiene cjeline kulturnog dobra - Gradsko naselje

  Etno zona

  Granice graevinskog podruja naselja

  Granice izdvojenog graevinskog podruja izvan naselja

  +

  +

  D Javna i drutvena namjena neizg:

  PROSTORNI PLAN UREENJA

  Suglasnost po lanku 24 i 45a. Zakona o prostornom ureenju (NN 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04)a u svezi sa lankom 325. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07):

  Prostorni plan ureenja opine Jelsa

  Odluka opinskog vijea o donoenju prostornog plana ureenja Opine Jelsa:klasa: 350-01/03-01/5, urbroj: 2128-02-08-1053od 14. listopada 2008.

  Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstvaklasa: 350-02/08-11/15, urbroj: 531-06-08-13 AMT,od 26.rujna 2008.g.

  Upravni odjel za zatitu okolia SDklasa: 350-01/08-01/23, urbroj: 2181/1-14-08-2od 21.travnja 2008.g.