List 4.19 - Basina - ?· Basina - Izdvojeni dio naselja Vrboska XII Vrboska - Basina T2 ... Sr ñan…

Download List 4.19 - Basina - ?· Basina - Izdvojeni dio naselja Vrboska XII Vrboska - Basina T2 ... Sr ñan…

Post on 17-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

T2XII25 M125. UPU BASNAXII. UPU VRBOSKA - BASINAList br. 4.19.25. Basina - Izdvojeni dio naselja VrboskaXII Vrboska - Basina T2GRAEVINSKA PODRUJA - LIST 4.19.NASELJATURISTIKE ZONENaziv prostornog plana : Naziv kartografskog prikaza : Broj kartografskog prikaza : Mjerilo kartografskog prikaza : 1 : 5 000Peat tijela odgovornog za provoenje javne rasprave : Odgovorna osoba za provoenje javne rasprave :Pravno tijelo koje je izradilo plan : JURCON PROJEKT d.o.o Gotaloveka 4a ZAGREBPeat pravnog tijela koje je izradilo plan : Odgovorna osoba :Zdravko Jurec, dipl.ing. gra.Koordinator izrade plana : Sunica Sakoman, dipl.ing.arh.Struni tim u izradi plana : Informatika obrada :Enter d.o.o. SplitJurcon projekt d.o.o.ZagrebPeat predstavnikog tijela:Predsjednik opinskog vijea :Zdravko Jurec, dipl.ing. gra.Nataa Hrsan, dipl.ing.arh.Sran uperak, dipl.ecc.Sunica Sakoman, dipl.ing.arh.SPLITSKO - DALMATINSKAGraevinska podrujaGAUSS KRUGEROVA PROJEKCIJA M 1 : 50000,5 00,25KmOPINA JELSAOpina:upanija :JELSAIstovjetnost ovog prostornog plana sa izvornikomovjerava:Peat predstavnikog tijela:Program mjera za unapreenje stanja u prostoru(slubeni glasnik Opine Jelsa br: 2/95)Javna izlaganja: 21.11.2005.g. u Svirima, 22.11.2005.,u Vrisniku, 23.11.2005.. u Zavali, 28.11.2005.,u Vrboskoj, 29.11.2005.. u Gdinju,30.11.2005.,u Zastraiu, 05.12.2005. u Jelsi, 06.12.2005.,u Poljicima, 06.12.2006.u Jelsi, 04.09.2007, u Jelsi.Javni uvid odran u Jelsi, u prostorijama Opine Jelsa:- od l4. studenog do 14. prosinca 2005.- od 13. listopada do 13. studenoga 2006.- od 23. kolovoza do 07. rujna 2007.Ivo Milati, dipl. oec.Nikica iejkovi, prof.LISTOPAD 2008.Stambena namjena - izgraenoStambena namjena - neizgraenoZona konsolidirane gradnjeObuhvat obvezne izrade UPU, DPU, PPPPOTUMA ZNAKOVAOpinska granicaGranica naseljaZOP 100 m kopnoZOP 1000 m kopnoZOP 300 m moreZOP 70 m kopnoTuristika namjena - izgraeno:portsko rekreacijska namjena:Zatitne zelene povrineJavne zelene povrine:Mjeovita namjena - izgraeno:Poslovna namjena:Javna i drutvena namjena izg:Groblje - neizgraenoGroblje - izgraenoLuka posebne namjene:Turistika namjena - neizgraeno:LMjeovita namjena - neizgraeno:M1 preteito stambenaM2 preteito poslovnaT1 hotelT2 turistiko naseljeT3 kampR1 portR2 rekreacijaR3 kupaliteZZ1 javni parkZ2 igraliteK1 preteito uslunaK2 preteito trgovakaK3 komunalno servisnaD1 upravnaD2 socijalnaD3 zdravstvenaD4 kolska i predkolskaL1 priveziteL2 turistika lukaL3 marinaZRTTMMSSKDZatiene cjeline kulturnog dobra - Arheoloko podrujeZatiene cjeline kulturnog dobra - Seosko naseljeZatiene cjeline kulturnog dobra - Gradsko naseljeEtno zonaGranice graevinskog podruja naseljaGranice izdvojenog graevinskog podruja izvan naselja++D Javna i drutvena namjena neizg:PROSTORNI PLAN UREENJASuglasnost po lanku 24 i 45a. Zakona o prostornom ureenju (NN 30/94,68/98,61/00,32/02 i 100/04)a u svezi sa lankom 325. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (NN 76/07):Prostorni plan ureenja opine JelsaOdluka opinskog vijea o donoenju prostornog plana ureenja Opine Jelsa:klasa: 350-01/03-01/5, urbroj: 2128-02-08-1053od 14. listopada 2008.Ministarstva zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstvaklasa: 350-02/08-11/15, urbroj: 531-06-08-13 AMT,od 26.rujna 2008.g.Upravni odjel za zatitu okolia SDklasa: 350-01/08-01/23, urbroj: 2181/1-14-08-2od 21.travnja 2008.g.

Recommended

View more >