l°sans y–netmel°‍°

Download L°SANS Y–NETMEL°‍°

Post on 05-Jan-2016

221 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LİSANS YÖNETMELİĞİ

TRANSCRIPT

 • 23 Aralk 2010 PEREMBE Resm Gazete Say : 27794 YNETMELK

  Krklareli niversitesinden:

  KIRKLAREL NVERSTES N LSANS VE LSANS

  ETM VE RETM YNETMEL

  BRNC BLM

  Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

  Ama

  MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Krklareli niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek

  yksekokullar programlarndaki kayt, eitim-retim, snavlar, deerlendirme, mezuniyet ve diplomalara

  ilikin esaslar dzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Krklareli niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek

  yksekokullar programlarndaki kayt, eitim-retim, snavlar, deerlendirme, mezuniyet ve diplomalar ile

  ilgili hkmleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc

  maddesi ile 44 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

  Tanmlar

  MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

  a) Birim: Krklareli niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarn,

  b) Dekan: Krklareli niversitesine bal fakltelerin dekanlarn,

  c) Faklte: Krklareli niversitesine bal faklteleri,

  ) lgili kurul: Krklareli niversitesine bal faklte/yksekokul/meslek yksekokulu kurullarn,

  d) lgili ynetim kurulu: Krklareli niversitesine bal faklte/yksekokul/meslek yksekokulu ynetim

  kurullarn,

  e) Lisans rencisi: Krklareli niversitesine bal faklte/yksekokul rencilerini,

  f) Meslek Yksekokulu: Krklareli niversitesine bal meslek yksekokullarn,

  g) Mdr: Yksekokul/meslek yksekokulu mdrn,

  ) n lisans rencisi: Krklareli niversitesine bal meslek yksekokulu rencilerini,

  h) Rektr: Krklareli niversitesi Rektrn,

  ) Senato: Krklareli niversitesi Senatosunu,

  i) niversite (KL): Krklareli niversitesini,

  j) niversite Ynetim Kurulu: Krklareli niversitesi Ynetim Kurulunu,

  k) YK: Yksekretim Kurulunu,

  l) Yksekokul: Krklareli niversitesine bal yksekokullar

  ifade eder.

  KNC BLM

  renci Kabul, Kayt, Katk Pay ve renim creti,

  Kimlik Kartna likin Esaslar

  renci saylar MADDE 5 (1) niversiteye bal birimlerin ilk yarylna alnacak renci saylar ve giri koullar,

  ilgili kurumun nerisi ve Senatonun karar dorultusunda YK tarafndan belirlenir.

  renci kabul MADDE 6 (1) (Deiik:RG-5/11/2011-28106) niversiteye bal birimlerdeki nlisans ve lisans

  programlarna renci kabul, Yksekretim Kurulunun uygun grecei ekilde lme, Seme ve Yerletirme

  Merkezi (SYM) tarafndan dzenlenen esaslara gre yaplr.

  (2) zel yetenek gerektiren programlara bavurular, dorudan programn bal bulunduu

  faklte/yksekokula yaplr. Snav ve deerlendirme ilemleri ile aranacak genel ve zel artlar, ilgili kurulun

  gr alnarak Senato tarafndan belirlenir, ilgili birim tarafndan yrtlr.

 • Kesin kayt ilemleri MADDE 7 (1) (Deiik:RG-5/11/2011-28106) Bu Ynetmelik kapsamndaki faklte, yksekokul ve

  meslek yksekokulu programlarna kesin kayt yaptrabilmek iin; SYM tarafndan ilgili birime yerletirilmi

  olmak, Anadolu niversitesi Ak retim Fakltesi hari, baka bir yksekretim kurumunda kaytl

  olmamak ve belirlenen tarihlerde ahsen bavurmak gerekir. Posta ile bavuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde,

  on sekiz yandan kk olanlarn kanuni temsilcileri, on sekiz yandan byk olanlarn yetkili kldklar kiiler

  aracl ile renci adna kayt yaptrlabilir.

  (2) niversiteye kesin kayt yaptrmaya hak kazanan renci adaylar, YK ve niversite Ynetim

  Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre ilan edilen sreler iinde, SYM ve niversite tarafndan belirlenip

  duyurulan belgeler ile kayt brosuna bizzat bavururlar.

  (3) (Deiik:RG-5/11/2011-28106) renci adaylarndan, kayt iin istenen belgelerin asl veya

  niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn

  beyanna dayanlarak ilem yaplr. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayt yaplmaz. Belirlenen tarihler

  arasnda kesin kaydn yaptrmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez. zel yetenek snav sonucu renci

  alan blm ve programlara akademik takvimde belirtilen gn ve saatte kesin kaydn yaptrmayan aday

  renciler kayt haklarn kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alnr.

  (4) (Deiik:RG-5/11/2011-28106) Belgelerinde noksanlk veya tahrifat olanlarn kesin kaytlar yaplm

  olsa bile iptal edilir. Sz konusu rencilere, niversiteden mezun olduklar iin verilen diploma ve mezuniyet

  belgeleri iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem yaplr.

  (5) Yabanc uyruklu rencilerin niversiteye kaytlar, ilgili mevzuat hkmleri ile Senato tarafndan

  belirlenen esaslar erevesinde yaplr.

  (6) niversitenin birinci yarylna kayt yaptran rencilerin ilk yaryl ders kayt ilemleri dorudan

  yaplm saylr.

  Kayt yenileme MADDE 8 (1) (Deiik:RG-5/11/2011-28106) Kayt yenileme sresi yaryln balangcndan nceki

  haftadr. renciler her yaryl banda ve akademik takvimde belirtilen sreler iinde, ilgili mevzuatla

  belirlenen miktar ve esaslara gre katk pay veya renim cretini deyerek bilgisayar ortamnda

  danmanndan onay alarak derslere kaytlarn yaptrmak zorundadr. renci, kaydn kendisi yaptrmakla

  ykmldr ve tm kayt yenileme ileminden sorumludur. Yaryl balang tarihinden itibaren ilk hafta iinde

  danmannn onay ile renci alaca dersleri deitirebilir.

  (2) (Deiik:RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolaysyla kayt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili

  ynetim kurullarnca kabul edilen renciler, kayt yenileme ilemini yaryln ilk iki haftasnn sonuna kadar,

  uzaktan eitim programlarnda ise eitim-retimin balad tarihten itibaren bir aylk sre iinde yaptrabilir.

  Mazeretli kayt yaptran rencilerin, kayt yaptrdklar tarihe kadar geen sreleri devamszlktan saylr.

  Belirtilen sreden sonra teslim edilen kayt formlar danmanlarca ileme alnmaz ve rencilerin kaytlar

  yenilenmez.

  (3) (Deiik:RG-5/11/2011-28106) Her retim ylnda ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara

  gre katk pay veya renim cretini demeyen rencinin kayd yaplmaz veya yenilenmez. kinci retim

  rencileri, cretlerini her yl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar erevesinde derler. Bu esaslar erevesinde

  ikinci retim cretlerini demeyen rencilerin derse yazlma ilemi iptal edilir. Katk payn veya renim

  cretini deyip sresi ierisinde kayt yenileme formunu renci ilerine teslim etmeyen rencilerin kayt

  yenileme ilemi yaplm saylmaz.

  (4) Kayt yenilemesi yaplmayan renciler, ders alamaz, snavlara giremez ve rencilik haklarndan

  yararlanamazlar. Kaytlarn yenilemedikleri yaryl/yl renim sresinden saylr.

  (5) Kayt yenileme, yl ii (Mlga ibare:RG-6/3/2013-28579) () snavlarnda geerli mazeretler tabii

  afet, birinci veya ikinci derece akrabann lm, salk problemi ve trafik kazas olup; salk mazeretinin kabul

  iin bu durumun, salk kurulularndan alnacak salk raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

  (6) (Mlga:RG-5/11/2011-28106)

  renci katk pay ve renim cretleri MADDE 9 (Deiik:RG-5/11/2011-28106)

  (1) rencilerden; her bir dnem iin birinci retimde renci katk pay, ikinci retim ve uzaktan

  retimde ise renim creti alnr. Yabanc uyruklu rencilerden, birinci veya ikinci retim ayrm

  yaplmadan, her bir dnem iin renim creti alnr. renci katk pay ve renim cretleri, ilgili dnem

  balarnda denir.

  userHighlight

  userHighlight

 • (2) niversiteye bal birimlerde rencilerden alnacak katk pay/renim creti ilgili mevzuat

  hkmleriyle belirlenen esaslara gre alnr. 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesi gereince tespit edilen katk

  payn/renim cretlerini demeyenler ve mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edilmeyenler o dnem iin

  kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu durumdaki rencilerin salk hizmetleri niversite

  tarafndan karlanmaz, askerlikle ilgili ilemler askerlik ubesine bildirilir ve bu dnemler iin renci belgesi

  verilmez. Her ne sebeple olursa olsun alnan katk pay/renim creti iade edilmez. (3) Bu maddenin drdnc, beinci ve altnc fkralarnda belirtilen durumlarda her bir ders iin kredi

  bana denecek katk pay veya renim creti tutarlar, her bir dersin kredisinin ilgili dnemde alnmas

  gereken toplam ders kredisine oranlanmas sonucu bulunacak katsaynn ilgili dnem iin belirlenen renci

  katk pay veya renim creti ile arplarak, niversite Ynetim Kurulunca dnem balarnda hesaplanr. (4) Azami eitim-retim sreleri ierisinde bir derse nc defa kayt yaptrlmas halinde, ilgili dnem

  iin ngrlen katk pay ya da renim cretinin yan sra bu maddenin ikinci fkrasna gre hesaplanan kredi

  bana denecek katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin belirlenen kredi bana katk pay

  veya renim cretinin % 50, drdnc defa kayt yaptrlmas halinde %100, beinci veya daha fazla defa kayt

  yaptrlmas halinde ise % 300 fazlas ile hesaplanr. (5) Azami eitim-retim sreleri ierisinde renimin tamamlanamamas halinde, her bir ilave ders iin

  kredi bana denecek renci katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin bu maddenin ikinci

  fkrasna gre belirlenecek olan kredi bana katk pay veya renim cretinin %100, ikinci defa kayt

  yaptrlmas halinde %200, nc defa kayt yaptrlmas halinde 300, drdnc ve daha fazla defa kayt

  yaptrlmas halinde ise %400 olarak hesaplanr. (6) Azami eitim-retim sreleri ierisinde yandal veya ift anadal reniminin tamamlanamamas

  nedeniyle ilave ders alnmas halinde, her bir ders iin kredi bana denecek renci katk pay veya renim

  creti; dersin alnaca dnem iin bu maddenin ikinci fkrasna gre hesaplanan kredi bana katk pay veya

  renim cretinin %100, ikinci defa kayt yaptrlmas halinde %200, ve daha fazla defa kayt

  yaptrlmas halinde ise %300 olarak hesaplanr. (7) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl

  olan ve bu dersleri alan