linia gracia

Download LINIA GRACIA

Post on 21-Mar-2016

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diari Local

TRANSCRIPT

 • lniagrciaNNmm.. 1155 1133 ddee mmaarr ddee 22001122 AAnnyy IIIIII 1155..000000 eexxeemmppllaarrss wwwwww..lliinniiaaggrraacciiaa..ccaatt

  12 | EsportsEl 2-1 al camp del Lleida no permet cap ms errora lEuropa Femen

  | 09

  Els dissabtes hi haur talls detrnsit a Travessera de Grcia

  redacci: liniagracia@comunicacio21.com | anunciat: publicitat@comunicacio21.com | administraci: facturacio@comunicacio21.com

  08 | Comer

  08 | Concurs03 | Participaci ciutadana

  Els vens de Grcia poden dir la seva

  07 | Festes

  La iniciativa neix amb la finalitat de promoure i fomentar el petit comer de la zona

  barcelona

  Una web per comprarals establiments detota la vida des de casa

  La samarreta de Grciabusca dissenyadors

  11 | Tur del CargolLAMPA demana al Sndic una soluci a les goteresdel centre escolar

  44 tones de caramelsa la Festa de St. Medir

 • Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com| 02 13 mar2012llnniiaaggrrcciiaa..ccaatt

 • En Portada03 |13 mar2012 llnniiaaggrrcciiaa..ccaatt

  Els vens i venes de Grcia, aixcom els de la resta de districtesde la ciutat, podran comunicar alAjuntament quines creuen quesn les actuacions prioritriesque necessita la ciutat.Amb aquesta finalitat sha ac-

  ceptat el Document Base delPAM, el Programa dActuaciMunicipal, un document obertper tal dincloure-hi les necessi-tats ms urgents de la ciutat desdara i fins lany 2015.

  LNIES DE TREBALL CLARESTenint en compte lentorn can-viant en el que vivim, Barcelonavol adaptar-se i per fer-ho creuconvenient treballar sobre dosobjectius clars per tal de donarrespostes adequades. Aix creunecessari centrar-se tant en elprogrs econmic com en el be-nestar i la qualitat de vida delsbarcelonins. Aquestes dues prio-ritats pel que fa a lnies princi-pals de treball, han de permetregenerar confiana dels vens ambles institucions.Amb els objectius sobre la tau-

  la i el Document Base del PAMs moment per la proposta. Del8 de mar al 3 de maig tots elsconsells de participaci de la ciu-tat shauran de reunir per tal de-laborar un informe on shi inclo-guin les aportacions venals i lesaccions que creuen que shauriende dur a terme al llarg daquestsanys.

  INICIATIVESEl Document Base proposa algu-nes de les iniciatives que podrienincloures, finalment, en el Pro-grama dActuaci Municipal. Enaquest sentit, el Mapa Estratgic

  defineix set grups dobjectius di-vidits en tres blocs de treball:En primer lloc, pel que fa als

  beneficiaris daquest programa,shan distribut tres lnies pertreballar: Persones i famlies,buscant la seguretat i la qualitatde vida; Entitats, associacions,agents esportius, socials i cultu-rals, permetent la cooperaci icreaci de xarxa entre aquests ilAjuntament i en tercer lloc, elsAgents econmics i de creixe-ment, apostant per la generacidoportunitats per a tothom.Un segon bloc est dedicat a

  lestructura i en concret a lH-bitat urb, s busca un nou mo-del de ciutat saludable que inte-gri plenament medi ambient, ur-banisme, infraestructures i TIC(Tecnologies de la Informaci ila Comunicaci) aix com tambaconseguir barris productius enuna ciutat hiperconnectada en-tre si.En ltim lloc, lAjuntament-

  proposa treballar sobre els re-cursos, i sobre el Pressupost,pretn passar duna cultura de ladespesa a una del cost i la prio-ritzaci de resultats. Amb els Re-cursos humans vol una institu-ci competitiva i motivada quetreballi per una ciutat que apos-ta per la Innovaci i la collabo-raci.

  PRESSUPOSTTirar endavant les propostes ve-nals que sintegrin en el PAM, tun cost. Lescenari pressuposta-ri durant el perode 2012-2015s de 1.607 milions deuros queprovenen directament de lAjun-tament. A ms, a aquesta xifrashi ha dafegir la inversi de lesempreses del grup BarcelonaServeis Municipals (B:SM), ambuna suma resultant de 1.909 mi-lions deuros. Tenint en compte

  les xifres, els objectius financerssn, entre daltres, disposar dunestalvi brut del 15 per cent. Aixsignifica que de cada 100 eurosque sobtinguin, sen destinaran,com a mnin, 15 a lestalvi. Unamesura que permetr garantir lacapacitat dinversi aix comtamb estavilitzar el nivell den-deutament i de cara al futur, te-nir una crrega financera assu-mible. Un segon objectiu s as-solir el dficit zero a partir del2013, s a dir, equilibri entre in-gressos despeses (no financeres).I sobre els deutes, una tercerameta s mantenir una rtio dedeute sobre els ingressos per sotadel 60%. Aquests tres objectiussignifiquen poder tenir ms mar-ge de maniobra per poder pres-tar serveis. (+informaci a les pg. 11 i 14)

  Sobre un procs participatiu a tots els barris de Grcia

  Llum verda al Document Base del Programa dActuaci Municipal > La finalitat s un full de rutacoherent que permeti accelerar la sortida de la crisi i reforar latenci ciutadana

  Carla GarrigaGRCIA

  La regidora de Grcia Maite Fandos. Foto: Ajuntament

  COM PARTICIPAR EN EL PAM?PER CORREURetornant la butlleta (amb franqueig en dest)on podeu expressar les vostres prioritats. Po-deu trobar la butlleta a les Oficines dAtencial Ciutad, als autobusos i TRAM i als centrescvics, casals, mercats o biblioteques.

  PER TELFONTrucant al nmero gratut: 900 226 226

  ON-LINEAl web bcn.cat/pambcn o b a les xarxes socials@pambcn i facebook, web mbil i iPad

  Consells de Barri i rgans participatius delsdistrictes aix com a entitats collaboradores

 • | 04 13 mar2012llnniiaaggrrcciiaa..ccaatt Opini

  Xavi Madurell, 20 anysEstudiant

  A priori no hi estic massa da-cord perqu no vull que Barce-lona aculli un tipus de turismecom el de Las Vegas, no crec quela imatge de la ciutat sen bene-fici gaire.

  Sergi Hernndez, 39 anys Arquitecte

  Sha dimpulsar leconomia i laproducci local i una cosa tantartificial com aquesta aqu por-tar problemes vinculats a laprostituci, mfies de drogues,...que es quedin a Las Vegas!

  Andreu Prez, 77 anys Jubilat

  Penso que estaria b que mun-tssin lEurovegas perqu aixla joventut tindria un lloc on dis-frutar. Amb la meva edat ja noli treuria gaire partit a aques-tes coses.

  Manuel Riscos, 58 anysEnfermer

  A mi em sembla una iniciativamolt bona per fomentar locu-paci ja que actualement hi hamolta gent espanyola a laturque podria trobar feina fent decambrer o de crupier.

  Noelia Gonzlez, 19 anysEstudiant

  Em sembla molt malament per-qu estem retallant els serveispblics i a sobre donem ms be-nefici als propietaris i als capi-talistes. Tamb penso que crea-r molts problemes socials.

  Qu li semblaria tenir a prop lEurovegas?

  Editorial

  Ciutadans

  Cartes dels lectors

  Quan en una ciutatshi fa pinya

  ovint, la visi que tenen del dia a dia de la nostra ciutat s, a ullsdels crrecs poltics, esbiaixada. Ni ms real ni menys, simplements diferent.Ara lAjuntament de Barcelona ha impulsat el Document Base

  que servir, en uns quants mesos, per definir el Programa dActuaciMunicipal i, per tant, traar les principals lnies de treball. Aquestpla sestudiar i redactar a partir de les propostes venals que rebiel consistori.Es dagrair que en moments complicats, on la grandesa

  econmica sha hagut de deixar de banda, i els poltics han de fermans i mnigues per sortir-sen, es contempli lopini dels ciu-tadans a lhora de prendre decisions que els afectin.En definitiva es una acci de gorvern, s; per dun govern per-

  sonal i proper, dun Ajuntament que vol retornar la confiana queha rebut dels barcelonins. Dun consistori que es preocupa pel qupreocupa.No sempre es t el valor de preguntar qu cal a una ciutat per por

  a les demandes. Per tan, com a barcelonins hem daprofitar locasiper dir qu volem i com ho volem; almenys perqu es tingui encompte. Si entre els poltics i els ciutadans fem pinya, tot ser mssenzill.

  S

  llnniiaaggrrcciiaa..ccaatt

  Lnia Grcia agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza delsseus continguts. s imprescindible que els escrits estiguin signats amb nomi cognoms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Grcia es reserva eldret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar per correuelectrnic a l'adrea liniagracia@comunicacio21.com

  Dipsit legal: B-33.380-2005

  LACUDIT

  Una mare dna a llum a duesnenes bessones i els hi posade nom Catalunya i Espa-nya...La noticia corre com la pl-

  vora a tot l'estat espanyol i ar-riba al Palau de la Sarsuela.Se n'assabenta i pensa: Aixno m'ho vull perdre! Dit i fet,programa una visita privadaa Barcelona i visita la Mater-nitat per conixer aquestabona dona i les seves filles.Un cop arribat a la Materni-tat entra a l'habitaci de lapartera ijust en aquell moment estalletant a una de les nenes.- Bon dia, diu el rei- Bon dia, exclama sorpresala mare.- Vost s la mare de Catalu-nya i Espanya, oi?, li demanael Rei.- S, li contesta la dona.- I aquesta quina s? pregun-ta el rei referint-se a la queesta xuclant del seu pit.- Aquesta s Espanya, contes-ta la mare.- Molt maca la nena... I Cata-lunya on s? li demana elmonarca.- Catalunya est dormint, xiu-xiueja la mare.En Juan Carlos li prega lla-

  vors:- I no podria despertar-la, sius plau? Aix veuria a les duesnenes despertes.I la mare li diu:

  - Perdoni Majestat... s que siCatalunya es desperta, Espa-nya deixar de mamar.

  Pepe lvarezGrcia

  Safata dentrada

  QUAN ES BARREGEN ELS SENTIMENTS

  Mestimo la meva feina i aix mest portant ara molts pro-blemes; quan vaig sortir de la reuni amb el Regidor dEdu-caci i Universitats Gerard Ardanuy, una famlia de lescolaem va preguntar qu em passava, semblava amonada. La res-posta no s gens fcil. Efectivament, estic amonada i trista, i preocupada i indig-

  nada, sento impotncia, sem barregen records dels anys quefa que treballo i de totes les experincies que he tingut; pen-so amb la meva lluita constant per fer entendre