linearne transformacije. predavanje 17.1.2006. str. 1 ... zeljkat/p14.pdf · pdf...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

232 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LINEARNE TRANSFORMACIJE. predavanje 17.1.2006. str. 1. FUNKCIJE, TRANSFORMACIJE SA nR U mR , OPERATORI NA nR Funkcija je pravilo koje svakom elementu skupa pridružuje jedan i samo jedan element skupa f A B . Ako elementu a pridružuje element , onda se piše f b ( ) baf = i kaže se da je slika elementa ili vrijednost od u . Skup se zove domena od , a skup

  b a f a A f B kodomena od . Podskup od f B koji se

  sastoji od vrijednosti od svih elemenata iz se zove područje vrijednosti od . f a A f Najčešći je slučaj kad su i A B skupovi realnih brojeva i tada se zove realna funkcija realne varijable. f Česte su i funkcije gdje je B skup realnih brojeva, a skup čine vektori iz A 2R , 3R ili općenito nR . formula primjer klasifikacija opis ( )xf ( ) 2xxf = realna funkcija realne

  varijable funkcija sa R u R

  ( )yxf , ( ) 22, yxyxf += realna funkcija dviju realnih varijabli

  funkcija sa 2R u R

  ( )zyxf ,, ( ) 222,, zyxzyxf ++= realna funkcija triju realnih varijabli

  funkcija sa 3R u R

  ( )nxxxf ,,, 21 K ( ) 2222121 ,,, nn xxxxxxf +++= LK realna funkcija realnih varijabli

  n funkcija sa nR u R

  Ako je domena funkcije skup f nR i kodomena skup mR (gdje i mogu biti jednaki brojevi), onda se zove preslikavanje ili transformacija sa

  m n f nR u mR i označava se T . Gornji

  primjeri su transformacije za koji je .

  mn RR →: 1=m

  Ako je , onda se transformacija zove operator na nm = nR . Prva od funkcija iz tablice je operator na R . Primjer 1 Jednadžbe yxx +=′ xyy 3=′

  22 yxz −=′ definiraju transformaciju T . Njena slika točke 32: RR → ( )yx, je ( ) ( )22,3,, yxxyyxyx −+=T . Npr. T . ■ ( ) ( 3,6,12,1 −−−=− ) LINEARNE TRANSFORMACIJE mn RRL →: Linearna transformacija je funkcija koja svakom mn RRL →: x iz nR pridružuje jedinstven ( )xL iz mR tako da vrijedi 1. za sve ( ) ( ) (yLxLyxL +=+ ) x i iz y nR , 2. za svaki ( ) (ucLcuL = ) x iz nR i svaki broj c . Ako je , onda se linearna transformacija zove linearni operator na nm = nR . Transformacija se zove nelinearna ako nije linearna transformacija. Transformacija je linearna ako i samo ako postoji jedinstvena matrica tipa mn RRL →: A nm× tako da je

  ( ) AxxL = za svaki x iz nR . dokaz: Ako je transformacija definirana s mn RRL →: ( ) AxxL = za svaki x iz nR , onda vrijedi ( ) ( ) ( ) ( )yLxLAyAxyxAyxL +=+=+=+ za sve x i iz y nR . i za svaki ( ) ( ) ( ) (ucLAuccuAcuL === ) x iz nR i svaki broj c što znači da je transformacija linearna. L

 • LINEARNE TRANSFORMACIJE. predavanje 17.1.2006. str. 2.

  I obratno. Neka je linearna transformacija. Bilo koji vektor iz L

     

     

  =

  nc

  c c

  x M 2

  1

  nR se može zapisati u

  standardnoj bazi na jedinstven način kao ne,,2 Kee ,1 nnecex cec +++= K2211 i vrijedi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )nnnn eLceLceLcecLecLecLxL +++=+++= KK 22112211 (1).

  ( )Neka je matrica tipa m kojoj je A n× −j stupac jeL . tj. ( ) ( ) ( )[ ]neLeLeLA L21= (2). Kako je umnožak jednak linearnoj kombinaciji vektora stupaca od s koeficijentima izAx A x , što je upravo desna strana od (1), onda se jednadžba (1) može zapisati ( ) AxxL = i to vrijedi za svaki x iz nR . ■ Matrica se zove standardna matrica linearne transformacije ; ( ) ( ) ( )[ neLeLeLA L21= ] L Ponekad se standardna matrica linearne transformacije označava s . L LA Linearna transformacija se naziva i matrična transformacija; '' je množenje matricom '' Stoga se koristi i oznaka .

  mn RRL →: AL

  L A

  U formuli se podrazumijeva da je ( ) AxxL = x iz nR vektor stupac. Geometrijski linearni operator transformira svaku točku (svaki vektor) iz nn RRL →: nR u neku novu točku (novi vektor) u nR ovisno tome da li se elementi iz nR interpretiraju kao točke (uređene −n torke) ili kao vektori. Npr. za u ravnini 2=n

  Primjer 2 Jednadžbama 43211 532 xxxxx −+−=′ 43212 24 xxxxx +−+=′

  3213 76 xxxx +−=′ je definirana linearna transformacija i može se zapisati matrično 34: RRL →

     

     

    

    

  − −

  −− =

    

    

  ′ ′ ′

  4

  3

  2

  1

  3

  2

  1

  0716 1124 5132

  x x x x

  x x x

  pa je standardna matrica za jednaka . L   

    

  − −

  −− =

  0716 1124 5132

  A

  Slika točke ( se može naći iz jednadžbi ili množenjem matricom . ) )

  4321 ,,, xxxx A Npr. za ( iz jednadžbi se nađe 2,3,0,1 − ( ) ( )27,1,152,3,0,1 −=−L

  ili matrično . ■   

    

   −=

     

     

  −   

    

  − −

  −− =

    

    

  ′ ′ ′

  27 1

  15

  2 3 0 1

  0716 1124 5132

  3

  2

  1

  x x x

 • LINEARNE TRANSFORMACIJE. predavanje 17.1.2006. str. 3.

  ]

  Primjer 3 Transformacija iz primjera 1 je nelinearna. Transformacija se ne može se zapisati u obliku T . Druga i treća jednadžba kojim je zadana nisu linearne. ■

  L ( ) Axx =

  Primjer 4 Ako je linearni operator definiran s , nađite njegovu

  standardnu matricu i provjerite da vrijedi

  33: RRL →

  ( ) ( )[ 32 eLeL   

    

  + − +

  =   

    

    

    

  zx zy yx

  z y x

  L 4

  ( )1eLA = ( ) AxxL = .

  RJEŠENJE: Matrica je reda 3 i njeni stupci su ,

  i tj. .

  A

  + − +

  1 1 0

  ( )   

    

   =

    

    

  + − +

  =   

    

    

    

   =

  0 0 1

  01 00 01

  0 0 1

  1 LeL

    

    

   −=

    

    

  + − +

  = 4 1

  0

  40 10 00

    

   =

  10 10 11

  A( )   

    

   =

    

    

   =

    

    

    

    

   =

  1 1 1

  0 0 1

  0 1 0

  2 LeL ( )   

    

    

    

   =

  1 0 0

  3 LeL   

   − 4 1

  0

  Kako je vrijedi   

    

  + − +

  =   

    

    

    

   −=

  zy zy yx

  z y x

  Ax 4410

  110 011

  ( ) AxxL = . ■

  -3 -2 -1 1 2 3

  -3

  -2

  -1

  1

  2

  3Primjer 5 Nacrtajte sliku kvadrata s vrhovima koja se dobije linearnom

  transformacijom gdje je je .

  ( ) ( ) ( ) ( 1,1,1,1,1,1,1,1 −−−−

  ( )xL =

  )

  Ax  

    

   =

  30 03

  A

  RJEŠENJE: Nađemo slike svih vrhova kvadrata

   

    

   − −

  = 

    

   − −

   

    

   =

    

   − −

  3 3

  1 1

  30 03

  1 1

  A ,

   

    

   −

  = 

    

   −

    

   =

    

   − 3

  3 1

  1 30 03

  1 1

  A ,

   

    

   =

    

    

    

   =

    

   3 3

  1 1

  30 03

  1 1

  A ,

   

    

  − =

    

  −  

    

   =

    

  − 3 3

  1 1

View more