liite 22: taivalvaaran-repovaaran olevien lika-aineiden pأ¤أ¤ty-minen maaperأ¤أ¤n ja...

Download LIITE 22: TAIVALVAARAN-REPOVAARAN olevien lika-aineiden pأ¤أ¤ty-minen maaperأ¤أ¤n ja edelleen pohjaveteen.-Erotusaitauksia

Post on 09-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LIITE 22: TAIVALVAARAN-REPOVAARAN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA – TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA

  Toimiala Toimenpiteen kohde

  Toimintakuvaus Riski Toimenpidesuositukset Aikataulu Suorittaja Valvoja

  Vedenotto Vedenottamoa ympäröivä aitaus

  Vedenottamoa ympä- röivällä aidalla on tarkoitus estää ihmisten asiaton kulku ja eläinten pääsy vedenottamoalu- eelle.

  Ihmisten ilkivalta, eläinten jätöksistä aiheutuva epähy- gienia.

  -Taivalvaaran ottamoa ympä- röivä aita tulee korjata

  Vuoden 2013 aikana

  Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos

  ELY-keskus

  Pohjaveden havaintoputket

  Pohjaveden pinnan korkeuden ja veden laadun seuranta.

  Lukitsemattomien putkien tukkeutuminen ilkivallan seurauksena. Putkien nume- roiden puuttuessa pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkai- lun vaikeutuminen, epäluotet- tavuuden lisääntyminen.

  -Pohjaveden havaintoputkien numerointi ja varustaminen lukollisella hatulla

  Vuoden 2013 aikana

  Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos

  ELY-keskus

  Vedenottamon suoja-alue

  Taivalvaaran vedenot- tamolle on Pohjois- Suomen vesioikeus vahvistanut suoja- alueen. Alueen läpi kulkee yksityistie, joka johtaa maa-ainesten ottoalueelle.

  Vedenottamon suoja-alueella tapahtuva turha liikenne ja onnettomuusriski aiheuttavat vaaran ottamolta saatavan pohjaveden laadulle.

  -Kaavatarkastelun yhteydessä asiaton liikenne pyritään oh- jaamaan Pohjois-Suomen vesi- oikeuden Taivalvaaran vedenot- tamolle määräämän suoja- alueen ulkopuolelle

  Mahdolli- simman pian

  Taivalkosken kunta ELY-keskus

  Pohjaveden tarkkailuohjel- ma

  Otettavan pohjaveden (raakaveden) määrän, laadun ja alueen pohja- veden pinnan korkeuk- sien tarkkailu.

  Pohjaveden laadun mahdollis- ta heikkenemistä ei huomata riittävän nopeasti, ellei raaka- veden laatua seurata säännöl- lisesti.

  -Taivalvaaran vedenottamon tarkkailutulokset tulee toimittaa ELY-keskukselle vuosittain hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti

  Jatkuva Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos

  ELY-keskus

 • LIITE 22: TAIVALVAARAN-REPOVAARAN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA – TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA

  Asutus Viemäriverkos- to

  Pohjavesialueella kun- nallinen viemäriverkos- to, jonka putket ovat muovia. Viemäriverkos- toon kuuluvista neljästä jätevedenpumppaamos- ta kaksi sijaitsee pohja- veden muodostumisalu- eella. Pumppaamoilla ei ole ylivuotosäiliötä. Lähimpien pumppaa- moiden etäisyydet ottamolle n. 500 m ja 1,5 km (virtaussuunta ei ottamolle päin), kauem- pana sijaitsevat n. 3,8 km (virtaussuunta otta- molle päin).

  Jätevettä voi päästä pohjave- teen mm. viemäriputkien vuotaessa tai rikkoutuessa seurauksena pohjaveden nitraattipitoisuuden kohoami- nen tai mikrobiologinen saastuminen.

  -Viemäriverkoston kuntoon tulee kiinnittää erityistä huo- miota -Viemäriverkoston toiminta- alueelle sijoittuvat viemäröi- mättömät kiinteistöt tulee liittää viemäriverkostoon -Jäteveden pumppaamoilla huomioitava ylivuototapaukset niin, ettei niistä aiheudu päästö- jä pohjaveteen eikä vesistöön

  Jatkuva

  Mahdolli- simman pian

  Jatkuva

  Taivalkosken kunta

  Kiinteistön omistaja

  Taivalkosken kunta

  ELY-keskus

  Kunnan ympäristönsuo- jeluviranomainen, Tai- valkosken kunta

  ELY-keskus

  Jätevesien käsittely

  Alueella muutamia kiinteistöjä, joilla kiin- teistökohtainen jäteve- sien käsittely.

  Jätevesien imeytyminen pohjaveteen.

  -Viemäröimättömät kiinteistöt tulee liittää viemäriverkostoon

  Mahdolli- simman pian

  Kiinteistön omistaja Kunnan ympäristönsuo- jeluviranomainen, Tai- valkosken kunta

  Öljysäiliöt Pohjavesialueen koillis- osassa lukuisia kiinteis- tökohtaisia maanalaisia lämmitysöljysäiliöitä. Lähimpien säiliöiden etäisyys ottamolta noin 1,1 – 1,4 km. Osalla säiliöistä pohjaveden virtaussuunta on otta- molle päin. Lisäksi alueen huoltoasemalla maanalaiset, 2-vaip- paiset säiliöt tilavuudel- taan 10 000 l (pö), 10 000 l ja 20 000 l (diesel) sekä 20 000 l, 20 000 l ja 50 000 l (bensiini) sekä 5 000 l

  Öljyä voi joutua pohjaveteen säiliöiden vuotojen, ylitäyttö- jen, putkistovaurioiden tai kuljetusauton onnettomuuden seurauksena. Varsinkin maan alle sijoitetut säiliöt ovat riski pohjaveden kannalta, koska niiden vuotoja ei välttämättä havaita riittävän aikaisessa vaiheessa.

  -Öljysäiliöitä koskevan ajan- tasaisen rekisterin ylläpito -Pohjavesialueella sijaitsevat tarkastamattomat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkastaa -Uudet pohjavesialueelle sijoi- tettavat polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee sijoittaa maan päälle sisätiloihin tai katettuun tilaan riittävän tila- vaan, säiliön tilavuutta vastaa- vaan suoja-altaaseen, ei maan alle -Käytöstä poistettu öljysäiliö tulisi nostaa ylös maasta pohja- vesialueella -Farmisäiliöt tulisi varustaa ylitäytön estävällä järjestelmäl-

  Jatkuva

  Vuoden 2013 aikana

  Jatkuva

  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Kiinteistön omistaja

  Kiinteistön omistaja

  Oulu-Koillismaan pelas- tuslaitos

 • LIITE 22: TAIVALVAARAN-REPOVAARAN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA – TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA

  (lämmitysöljy). Huoltoaseman etäisyys vedenottamolle noin 1,7 km. Pohjaveden virtaus- suunta ottamolle päin.

  lä, laponestolaitteella sekä riittävän tilavalla suoja-altaalla, tarvittaessa katoksella -Farmisäiliöiden kunto tulisi välillä tarkistaa ja säiliöiden sijainti tulisi olla pelastusviran- omaisten tiedossa

  Jätteiden luva- ton sijoitus

  Taivalvaaran vedenot- tamon ympäristöön ja valtatie 20:n varressa sijaitsevalle levähdys- alueelle on jätetty ros- kia.

  Alueen yleinen epäsiisteys. Toisten esimerkki voi houku- tella muitakin tuomaan alu- eelle jätteitä ja myös pohjave- den laatua vaarantavia aineita.

  -Roskien poisto vedenottamon ympäristöstä -Roskien poisto levähdysalueel- ta

  Mahdolli- simman pian vuoden 2013 aikana

  Maanomistaja

  ELY-keskus

  Kunnan ympäristönsuo- jeluviranomainen

  Vapaa-ajan alueet; mootto- rikelkkaura

  Pohjaveden muodostu- misalueella on kelkkai- lua varten moottori- kelkkaura.

  Moottorikelkkojen öljyvuoto- jen tai onnettomuuksien seurauksena öljyn ja polttoai- neen joutuminen maaperään ja pohjaveteen.

  -Moottorikelkkailua ei tule sallia vesioikeuden vedenotta- mon ympärille vahvistamalla suoja-alueella tai vedenottamon ohjeellisella lähisuojavyöhyk- keellä, moottorikelkkailu ohjat- tava merkityille moottorikelk- kaurille -Uudet kelkkaurat tulisi mah- dollisuuksien mukaan sijoittaa pohjaveden varsinaisen muo- dostumisalueen ulkopuolelle

  Jatkuva Reitin ylläpitäjä, Tai- valkosken kunta

  Taivalkosken kunta

 • LIITE 22: TAIVALVAARAN-REPOVAARAN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA – TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA

  Liikenne ja tienpito

  Tiestö Valtatie 20 kulkee Taivalvaaran- Repovaaran pohjavesi- alueen halki noin 8,8 km:n matkalla, josta pohjaveden muodostu- misalueella n. 8,1 km. Tienhoitoluokka 1 b, suolataan. KVL 1 722 ajon./vrk, raskaan lii- kenteen osuus 12,4 %. Etäisyys Taivalvaaran vedenottamolle n. 900 m, virtaussuunta otta- molle päin. Ei pohja- vesisuojauksia.

  Pohjavesialueen koillis- osassa n. 1,2 km:n matkalla seututie nro 800. Tienhoitoluokka II, ei suolata, hiekoitushie- kan seassa n. 2 % suo- laa. KVL 1 440 ajon./vrk, raskaan lii- kenteen osuus n. 4,2 %. Etäisyys Taivalvaaran vedenottamolle n. 1,7 km, virtaussuunta otta- molle päin. Ei pohja- vesisuojauksia.

  Pohjavesialueen koillis- osassa myös n. 0,3 km:n matkalla yhdystie nro 18829. Tienhoitoluokka TIb, ei suolata, hiekoi- tushiekan seassa n. 2 % suolaa. KVL 2 986 ajon./vrk, raskaan lii- kenteen osuus n. 1,4 %. Etäisyys Taivalvaaran vedenottamolle n. 1,7 km, virtaussuunta otta-

  Pohjaveden kloridipitoisuudet saattavat nousta suolan käy- tön myötä. Liikenneonnetto- muuksien seurauksena poltto- aineita ja pohjavedelle vaaral- lisia kemikaaleja saattaa päästä maaperään ja pohjave- teen.

  -Valtatie 20:n talvisuolauksessa tulisi harkita vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä natriumkloridin sijaan vedenottamon läheisyydessä

  Jatkuva ELY-keskus ELY-keskus

 • LIITE 22: TAIVALVAARAN-REPOVAARAN POHJAVESIALUEELLE SIJOITTUVAT MAHDOLLISET RISKIKOHTEET JA – TOIMINNOT SEKÄ TOIMENPIDEOHJELMA

  molle päin. Ei pohja- vesisuojauksia.

  Pohjavesialueella myös taajaman tiestöä ja metsäautoteitä.

  Pohjavesia- luekyltit

  Pohjavesialueen mer- kitseminen maastoon kylteillä.

  Tietämättömyyden vuoksi pohjaveden laatu voi vaaran- tua ihmisten toiminnan seu- rauksena.

  -Pohjavesialuekylttien lisäämi- nen pohjavesialueelle, kylttejä oltava riittävästi koko alueella

  Mahdolli- simman pian vuoden 2013 aikana

  Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos

  ELY-keskus

  Teollisuus ja yritystoiminta

  Pohjavesialueel- la sijaitsevat yritykset

  Pohjavesialueen koillis- osassa sijaitsee huolto- asema, laskettelukeskus ja betonivalimo sekä ajoneuvojen huolto- ja korjaustoimintaa har- joittava yritys.

  Yritystoiminnan johdosta ja siihen liittyvien aineiden huolimattoman varastoinnin ja käsittelyn, puutteellisten suojarakenteiden sekä tava- rankuljetuksen ja kemikaali- tai öljysäiliöiden vuotojen seurauksena

Recommended

View more >