līga sondore starptautisko projektu un komunikācijas nodaļas vadītāja

of 14/14
Projektu publicitātes Projektu publicitātes nodrošināšana – pasākumu nodrošināšana – pasākumu efektīva plānošana un efektīva plānošana un īstenošana, ievērojot ES īstenošana, ievērojot ES un LR normatīvos aktus un LR normatīvos aktus Līga Sondore Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļas vadītāja Valsts reģionālās attīstības aģentūra 67079030 [email protected]

Post on 18-Mar-2016

88 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projektu publicitātes nodrošināšana – pasākumu efektīva plānošana un īstenošana, ievērojot ES un LR normatīvos aktus. Līga Sondore Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļas vadītāja Valsts reģionālās attīstības aģentūra 67079030 [email protected] Publicitātes pasākumu izmaksas. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Projektu publicittes nodroinana paskumu efektva plnoana un stenoana, ievrojot ES un LR normatvos aktusLga SondoreStarptautisko projektu un komunikcijas nodaas vadtjaValsts reionls attstbas [email protected]

 • Publicittes paskumu izmaksasAttiecinmas neties izmaksas ar projekta darbbm tiei saistto obligto publicittes paskumu izmaksas

  Jatspoguo projekta iesniegum gan 4.sada Publicitte, gan 7.sada Projekta izmaksas un finansanas avoti (projekta finansanas pln un budeta kopsavilkum)

  Projekta stenoanas laik un pc projekta pabeiganas uzraudzbas paskumi - ietver publicittes paskumu izmaksu prbaudi, emot vr to atbilstbu projekt plnotajam un tieo saistbu ar projektu un vai ir ievrotas ES fondu vizuls identittes prasbas

 • Projekta iesniegum 4.sadaa4.1. punkts4.SADAA - PUBLICITTE4.1. Projekta informcijas un publicittes paskumu veidi (atzmt skaitu):

  Plksnes telpsPreses relzesInformana masu medijosLielformta informcijas stendiInformcijas plksnesInformcija mjas lap internetCiti (ldzu nordt)

 • Projekta iesniegum 4.sadaa 4.2.punkts4.2. Raksturot paskumus, kas tiks stenoti, lai izpildtu normatvo aktu un Eiropas Savienbas prasbas attiecb uz projekta publicitti un informcijas paskumiem (ne vairk k 2000 rakstu zmes)

 • ES normatvie aktiKomisijas regula Nr. 1828/2006 (noteikumi par to, k stenot Padomes regulu Nr.1083/2006): 8.pants Atbalsta samju atbildba attiecb uz informcijas un publicittes paskumiem sabiedrbai

  9.pants Darbbas informcijas un publicittes paskumu tehniskais raksturojums

 • 8.pants (2.punkts)Atbalsta samjs ir atbildgs par sabiedrbas informanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiemNe vlk k 6 mneus pc projekta pabeiganas atbalsta samjs uzstda stacionru informatvo plksni, kas ir labi redzama un ir pietiekami liela, ja: Projekta kopjs ES fonda un nacionl ldzfinansjuma izmaksas prsniedz 500 000 EUR (350 000 LVL)unProjekta ietvaros iegdtas iekrtas vai veikti infrastruktras uzlaboanas vai bvniecbas darbi

 • 8.pants (3.punkts)Projekta stenoanas laik atbalsta samjs uzstda informatvo stendu katr darbbas veikanas viet, kas ir labi redzama un ir pietiekami liela, ja: Projekta kopjs ES fonda un nacionl ldzfinansjuma izmaksas prsniedz 500 000 EUR (350 000 LVL)unProjekta ietvaros iegdtas iekrtas vai veikti infrastruktras uzlaboanas vai bvniecbas darbi

  Pc projekta beigm stendu nomaina ar stacionro informatvo plksni !!!

 • 9.pants - Tehniskais raksturojumsVisos informcijas un publicittes paskumos iekauj:ES emblmu ar atsauci uz Eiropas Savienbu

  Fonda logo un atsauci uz attiecgo fonduPII aktivitt EIROPAS REIONLS ATTSTBAS FONDS

 • Ieteikumi informcijas izvietoanai uz stendiem un plksnmRekomendcija izvietot paziojumu Ieguldjums tav nkotn (vairk rekomendjoa uz stendiem, kur vairk vietas)

  Informcijai par ES jaizem vismaz 25% no plksnes vai stenda laukuma

  Prj da projekta stenotjs, projekta nosaukums, finansjuma apjoms

  Burtiem, kas atspoguo ES finansilo ieguldjumu ir jbt vismaz tikpat lieliem k burtiem, kas izmantoti valsts finansjuma nordm

 • LR normatvie akti26.06.2007. MK noteikumi Nr.4416.pants nosaka, ka attiecgie logo jlieto, ja tiek izmantoti di publicittes ldzeki:Informatvs stendsInformatva plksnePlaktsDruktie materili (seminru materili, informcija presei u.c.)Mjas lapas Interneta sadaas, kur ir informcija par ES fondiemReklma un reprezentatvie materiliAudiovizulie materili

 • Kur var atrast logo?MK noteikumu Nr.441 pielikumos atrodami ES SF logo uzbves nosacjumi, izmri un krsu lietoanas nosacjumitrk un vienkrk logo atrast: ww.esfondi.lv augj izvln poga logopieejami visi ES SF logo vektoros, ko izmanto informatvajos materilos (tehniski atbilsto kvalitt) logo uzbve, izmrs, krsas

 • Paraugs (logo uz VRAA informatv materila)

 • 4.sadaas 4.1. punkta aizpildana4.SADAA - PUBLICITTE4.1. Projekta informcijas un publicittes paskumu veidi (atzmt skaitu):

  Plksnes telpsBs iespjams saemt no VRAA (Vado iestde vairs visiem viendas negatavos)Preses relzesVlams - neprasa finanu ieguldjumuInformana masu medijosVlams - reiona vai pilstas avzLielformta informcijas stendiObligti - atkarb no projekta finanu apjoma un projekta profila jnodroina paiemInformcijas plksnesObligti - atkarb no projekta finanu apjoma un projekta profila jnodroina paiemInformcija mjas lap internetObligti stenojams paskums + jbt attiecgajiem logo un atsaucm uz finansjuma avotuCiti (ldzu nordt)Informatvie materili, paziojumi, seminri, u.c., ievrojot ES vizuls identittes prasbas

 • Papildu informcijai

  VRAA izgatavos mazs informatvs plksnes ERAF projektiem

  VRAA izgatavos A2 izmra plaktus izvietoanai projektu stenoanas viets ESF projektiem (ar atsttu tuku vietu Jsu projekta informcijas izvietoanai)

  Vado iestde izdos publicittes vadlnijas ES fondu finansjuma samjiem . g. beigs vai 2009.gada skum

  **