leven met water

Download Leven met water

Post on 11-Jan-2017

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Leven met water49 waterprojecten in Nederland binnen LIFE-Milieu (1992-2006)

  in opdracht van

 • Leven met water49 waterprojecten in Nederland binnen LIFE-Milieu (1992-2006)

 • 2

  InleidingWater voor de toekomst

  Wat zijn nieuwe manieren om met water om te gaan,

  in de industrie en in huishoudens? Welke oplossingen

  hebben overheden bedacht om water een passende plek

  te geven in de leefomgeving? De 49 LIFE-projecten in

  deze brochure, Nederlandse initiatieven met water als

  onderwerp, geven inspirerende antwoorden.

  Nederland leeft met water. Ontwikkelingen als bevolkingsgroei,

  verstedelijking en stijging van de zeespiegel maken het tot een

  steeds grotere uitdaging om te zorgen dat water duurzaam wordt

  beheerd. Het vraagt vernuft om te zorgen dat water van de juiste

  kwaliteit, op elk moment, in de juiste hoeveelheid beschikbaar is.

  LIFE (LInstrument Financier pour lEnvironnement) is het Europese

  financieringsinstrument voor het milieu. De 49 projecten in deze

  brochure geven vernieuwende en duurzame oplossingen voor

  actuele milieuvraagstukken. Water speelt een hoofdrol: als hulpbron

  in industrile processen en huishoudens, of als onmisbaar element in

  onze landschappen.

  Het is een feest om te zien wat nu al mogelijk is. De projecten

  illustreren hoe samenwerking en innovatie in de watersector kunnen

  leiden tot schoon water en betere exportkansen. Ze sluiten daarmee

  direct aan bij Toekomstagenda Milieu van het ministerie van VROM

  en de sleutelgebiedenaanpak van het Innovatieplatform en het

  ministerie van EZ. De projecten onderstrepen bovendien het nut

  van krachtenbundeling door bedrijven en kennisinstellingen. Deze

  succesvolle werkwijze zien we terug in het nieuwe universitair

  onderzoeksinstituut Wetsus, dat zich richt op de ontwikkeling van

  nieuwe technologien op het gebied van duurzaam water.

  De beste vondsten in deze brochure verdienen navolging, net als de

  ondernemende houding van de initiatiefnemers. Het is belangrijk dat

  de kennis en ervaring die zijn opgedaan, worden gedeeld. En de start

  betekenen van nog meer slagvaardige samenwerkingsverbanden en

  succesvolle innovaties. Zodat we ook in de toekomst over voldoende

  water van goede kwaliteit kunnen beschikken en onze positie op de

  internationale markt verstevigen.

  Het LIFE-Milieuprogramma liep van 1992 tot 2006. In die periode is

  in totaal 750 miljoen euro vergeven aan 1400 projecten in 25 landen.

  Laat het einde van dit programma niet het einde van de innovatie

  betekenen. Deze brochure staat bol van de inspirerende ideen.

  Het is de start van een kansrijke toekomst met water als sleutel.

  d e d i r e c t e u r- g e n e ra a l M i l i e u b e h e e r va n h e t m i n i s t e r i e

  va n Vo l k s h u i s ve s t i n g, R u i m t e l i j ke O r d e n i n g e n M i l i e u

  I r. H a n s va n d e r V l i s t

 • InleidingWater voor de toekomst

  Leeswijzer

  De 49 projecten in deze brochure zijn geclusterd naar themas, die

  herkenbaar zijn aan een symbool. De symbolen worden verklaard in het

  schema op pagina 4. Op pagina 4, 5 en 6 vindt u een overzicht van de

  projecten met trefwoorden. Het overzicht verwijst naar beknopte

  omschrijvingen van elk project met onder meer een samenvatting en

  een weblink. Bewust is gekozen om ook de projecten op te nemen die

  (nog) niet zijn afgerond of uitgevoerd, om een breed beeld van alle

  initiatieven te geven.

  Meer informatie over het LIFE-programma vindt u op de volgende

  websites:

  http://www.senternovem.nl/life/ (SenterNovem)

  http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm (Europese Commissie)

  3

 • V E R K L A R I N G V A N D E T E K E N S

  4

  TITEL TREFWOORDEN THEMA PAGINA

  Effectieve en efficinte afvalwaterbehandeling leerlooierij door

  innovatieve biologische en fysische behandeling

  Stripmethode voor vliegtuigmotoronderdelen door Ultra High

  Pressure Waterjetstripping

  Schone technologie voor het kleuren van kunstmatige

  polymeren met superkritische kooldioxide

  Terugwinnen van zwavel uit het afvalwater van looierijen

  Total Paste Return-systeem voor het bedrukken van textiel

  Verwerking van papieren luiers en incontinentiematerialen

  Biologische afvalwaterzuivering bij de productie van printplaten

  Milieuvriendelijke fosfaatverwijdering in anaroob effluent door

  het struvietproces

  Demonstratieproject voor de fixatie van reactieve verfstoffen op

  katoen met behulp van Electron Beam Fixation

  Demonstratie van het gebruik van een milieuvriendelijke

  schoonmaakvloeistof op basis van de productiegrondstof

  Emissiereductie van ethyleenoxide bij de productie van

  zetmeelderivaten

  Membraanbioreactor rioolwaterzuiveringsinstallatie

  Varsseveld

  Hoge kwaliteit waterrecycling voor de foto-, film- en

  papierindustrie bij Fuji Film

  Reactor voor de awzi van de Bavaria-brouwerij

  Zuivelindustrie DOC Kaas met gesloten waterkringloop

  Demonstratie van Rotating Filter Technology in zeven

  industrile afvalstromen

  Demonstratie van een gesloten systeem voor het blancheren

  van aardappelen met heet water

  Wastewater & Effluent Treatment

  Salinitrify: een oplossing voor zout industrieel afvalwater

  Hergebruik van drinkwaterbezinksel, als vervanging voor ijzer-

  zouten in afvalwaterbehandeling en industrile toepassingen

  Afvalverwerking, leerindustrie

  Schone technologie, (technisch) onderhoud

  Oplosmiddel, schone technologie, coating

  Leerindustrie, industrieel afvalwater, verwijdering van

  verontreinigende stoffen

  Schone technologie, industrieel afval, textielindustrie,

  waterverontreiniging

  Afvalwaterbehandeling, ziekenhuisafval, hergebruik,

  gescheiden inzameling, technologieoverdracht

  Afvalwaterbehandeling, verf, industrieel afvalwater, end-of-

  pipe technologie

  Afvalwaterbehandeling, voedselproductie

  Schone technologie, emissiereductie, textielindustrie

  Oplosmiddel, arbeidsomstandigheden, materiaalhergebruik,

  luchtverontreiniging, alternatieve technologie

  Emissiereductie, voedselproductie, industrieel proces,

  gevaarlijke stof, alternatieve technologie

  Afvalwaterbehandeling

  Afvalwaterreductie, hergebruik, papierindustrie

  Afvalwaterbehandeling, verwijdering van verontreinigende

  stoffen, drankenindustrie

  Waterbesparing, voedselproductie

  Voedselindustrie, glasindustrie, filtratie, celstof,

  papierindustrie, afvalwaterbehandeling, afvalverwerking,

  industrieel afvalwater, stijfsel, bijproduct, industrieel afval,

  chemische industrie, fysische behandeling, textiel afvalwater

  Schone technologie, voedselproductie, duurzaam

  produceren

  Afvalwater

  Afvalwaterbehandeling, zout afvalwater

  Waterhergebruik, drinkwater, behandeling van bezinksel

  9

  10

  10

  11

  11

  12

  12

  15

  16

  16

  17

  17

  18

  18

  22

  22

  23

  23

  24

  24

  Afvalwater

  Drinkwater- en industriewatervoorziening

  Grondwater

  Maritiem

  Water en groen

  Waterbeheer

 • 5

  TITEL TREFWOORDEN THEMA PAGINA

  Zuivering van afvalwater met behulp van dead-end

  membraanfiltratie

  Clusterproject Maastricht: integraal watermanagement voor

  acht industrile bedrijven met centrale aanvoer en semi-

  collectieve afvalwaterverwerking

  Afvalwatermanagement redt natuurlijke ecosystemen

  Duurzame drinkwaterproductie van grondwater met lage

  kwaliteit door ontkleuring en ontharding

  Beslissingsondersteunend systeem voor het voorspellen van de

  grondwaterkwaliteit

  Hergebruik van overtollig water via een dubbel

  leidingensysteem

  Innovatieve drinkwaterzuiveringsmethode door oeverinfiltratie

  Duurzaam en gentegreerd water- en energiesysteem in

  industriegebied Hessenpoort

  Infiltratie Maaskant: drinkwater uit genfiltreerd

  oppervlaktewater als alternatief voor grondwater

  Gebruik van lokaal oppervlaktewater als huishoud- en

  industriewater

  Sanering van grondwatervervuiling door in situ injectie van

  melasses

  Implementatie van een smart pomp- en behandelsysteem door

  de natuurlijke grondwaterstroom te benvloeden

  Beslissingsondersteunend systeem voor milieuvriendelijke en

  kosteneffectieve onkruidbestrijding op verhard oppervlak

  Ecodock: recycling van single hull tankers en afgedankte

  schepen met gevaarlijk afval

  Actie om het schadelijke effect van tributyltin (TBT) te

  demonstreren bij onderzoekers en beleidsmakers

  Demonstratie van een onderwaterrobot voor het bergen van

  gevaarlijke stoffen uit scheepswrakken

  Zuiveringsfilter Leidsche Rijn: een natuurlijke manier om

  stedelijk water te zuiveren

  Ontwikkeling van een algemene methode voor monitoring van

  atmosferische depositie

  Ontwikkeling van een algemene methode voor

  kwaliteitsbepaling en aanpak van vervuilde waterbodems

  Biocontrol voor duurzame glastuinbouw

  Waterhergebruik, drinkwater, alternatieve technologie,

  waterbehandeling

  Integraal management, industrieel afvalwater,

  watermanagement

  Afvalwaterbehandeling, waterhergebruik, grondwater

  Waterkwaliteitverbetering, drinkwater, fysische behandeling,

  watermanagement, waterzuivering, water demineralisatie,

  grondwater

  Modellering, voorspelling, drinkwater, milieu-im