letno poroČilo o poslovanju v letu 2014 · 2017. 3. 23. · letno poročilo o poslovanju v letu...

30
V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ter določili Zakona o gospodarskih družbah je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 ZA DRUŽBO PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper Pristaniška 12, Koper PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper so kapitalska družba, ki ima poslovno leto enako koledarskemu in je zavezana k reviziji letnih računovodskih izkazov. Koper, 31.3.2015

Upload: others

Post on 20-Jan-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ter določili Zakona o gospodarskih družbah je

uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper sestavila

LETNO POROČILO O

POSLOVANJU V LETU 2014

ZA DRUŽBO

PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi

skladi, d.d., Koper

Pristaniška 12, Koper

PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper so kapitalska družba, ki ima poslovno leto enako koledarskemu in

je zavezana k reviziji letnih računovodskih izkazov.

Koper, 31.3.2015

Page 2: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 2

V S E B I N A

Stran

1 POSLOVNO POROČILO

1.1 Predstavitev družbe 3

1.2 Poročilo uprave družbe za upravljanje 3

2 RAČUNOVODSKO POROČILO 10

2.1 Izkaz poslovnega izida 10

2.2 Bilanca stanja 11

2.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa 12

2.4 Izkaz denarnih tokov 12

2.5 Izkaza gibanja kapitala 13

2.6 Izkaz bilančnega dobička 14

2.7 Računovodske usmeritve 14

2.8 Pojasnila k računovodskim izkazom 18

IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA 26

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

REVIZORJEVO MNENJE

Page 3: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 3

1 POSLOVNO POROČILO 1.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE Firma: PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.d., Koper Sedež: Pristaniška 12, 6000 Koper, Slovenija ID št., matična št.: SI53819357, 5822629 Pravna oblika: delniška družba Dejavnost: upravljanje finančnih skladov Šifra dejavnosti: 66.300 Osnovni kapital: 661.045,74 EUR, razdeljen na 158.413 kosovnih delnic Delničarji družbe za upravljanje in njihov delež v odstotkih na dan 31.12.2014:

Z. št. Delničar, naslov % lastništva

1 MODRA LINIJA HOLDING, d.d., Koper, Pristaniška 12, Koper 100,00

Družba je bila ustanovljena 10.11.1993, za nedoločen čas. V sodni register je bila vpisana 30.12.1993 na Registrskem sodišču v Kopru, srg. št. 1659/93, pod vložno št. 1/04619/00. Družba je v letu 2014 upravljala Krovni sklad PSP, ki združuje naslednje podsklade: PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov, PSP ŽIVA – delniški sklad, PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov in PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov. Predsednik uprave je Dušan Jereb, član uprave pa Lučo Benčić. Nadzorni svet so sestavljali: predsednik Žarko Ždralič (član uprave družbe Modra linija holding, d.d.) ter člana Leon Klemše (predsednik uprave družbe Modra linija holding, d.d.) in Marinela Jankovič (upokojenka Primorskih skladov). Družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper je v 100% lasti družbe Modre linije holding, d.d, ki se konsolidira. Skupinsko letno poročilo je mogoče pridobiti na sedežu družbe Modra linija holding, d.d., Pristaniška ulica 12, Koper.

1.2 POROČILO UPRAVE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

Uvod

Svetovno gospodarstvo počasi okreva, vendar se še vedno sooča z velikimi težavami. Vodilne evrske

države kažejo več poslovnega optimizma, vendar je gospodarska rast še vedno izredno šibka.

Evropske periferne države se še vedno spopadajo z veliko dolžniško krizo, povečan izvoz in izboljšana

konkurenčnost podjetij pa ne moreta nadomestiti skrčene domače potrošnje.

Svetovna ekonomija gre skozi novo tranzicijo. Označujeta jo počasno okrevanje razvitih držav in

upočasnitev rasti v državah v razvoju. Javni in zasebni dolg ostajata zelo visoka, fiskalna vzdržnost je

negotova, prav tako ostaja visoka stopnja brezposelnosti. Na gospodarsko rast negativno vplivajo tudi

rusko-ukrajinska kriza, sankcije, ki so bile uvedene proti Rusiji in različna vojna žarišča.

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke je v skladu z napovedmi ukinil program kvantitativnega

lajšanja, ameriškemu gospodarstvu pa ostaja kot stimulacija še nizka ključna obrestna mera. ECB je

znižala ključno obrestno mero na zgodovinsko najnižje nivoje, na depozite bank pri ECB je uvedla

negativne obrestne mere, ob koncu leta pa je začela še z odkupom vrednostnih papirjev s

premoženjskim kritjem in kritih obveznic. Ker takšni ukrepi niso prinesli pričakovane gospodarske

rasti, narašča pa strah pred deflacijo, je vedno bolj jasno, da lahko rast Evrope temelji le na strukturnih

reformah, fiskalni in monetarni politiki.

Page 4: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 4

Svetovna gospodarska rast se je iz 3,1% v letu 2013 znižala na približno 2,6%, po napovedih naj bi v

letu 2015 znašala 3,0% in v letu 2016 3,6%. Pri tem je bil bruto domači proizvod evrskega območja za

0,8% višji, v državah EU pa za 1,3% višji kot v letu 2013. Razlike v rasti gospodarske aktivnosti med

posameznimi državami članicami EU so se močno povečale, saj so nekatere obrobne države ustvarile

visoko rast BDP, medtem ko se nekatere države še vedno nahajajo v recesiji.

Zaradi poplave poceni denarja so zahtevane donosnosti obveznic razvitih evropskih držav izredno

nizke, kar pomeni, da se lahko države zadolžujejo po rekordno nizkih obrestnih merah. Obstajajo pa

tudi izjeme, saj se Grčija, kljub uvedenim strogim varčevalnim ukrepom, ne more izvleči iz hude

krize, tako da so donosi na grške obveznice ponovno zrasli nad 8 odstotkov.

Kljub negativnim napovedim so bili v Sloveniji v letu 2014 kazalniki gospodarske aktivnosti pozitivni.

BDP se je povečal za 2,4%, k čemur so najbolj prispevali izvozniki in infrastrukturne naložbe, medtem

ko se je poraba gospodinjstev prenehala zmanjševati. Tveganja v Sloveniji ostajajo velika zadolženost

podjetij, javnofinančni primanjkljaj in visoka brezposelnost, ki še vedno vztraja nad 10%. Evropska

komisija je Sloveniji priporočila ureditev javnih financ, izvedbo pokojninske reforme in reformo trga

dela, izboljšanje poslovnega okolja, zmanjšanje korupcije, prestrukturiranje podjetij in bank,

privatizacijo državnega premoženja in odpravo presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Dolg

slovenske države je dosegel že 80 odstotkov BDP, zaradi visoke zadolžitve pa strošek za plačilo

obresti, ki bremeni državni proračun, že presega milijardo evrov.

V letu 2014 so državne banke nadaljevale s prenosom slabih terjatev na DUTB. Državna

dokapitalizacija, s katero smo v letu 2013 sanirali največje slovenske banke, je bila po nekaterih

ocenah premajhna, saj imajo banke v svojih portfeljih še vedno 20% slabih posojil, ki pa so jih banke

v bilancah v neznanem obsegu že slabile.

Obseg bančnih posojil se pri nas še vedno krči, banke slovenskim podjetjem za posojila zaračunavajo

bistveno višje obrestne mere, kar našim podjetjem močno poslabšuje konkurenčnost. Zaradi ugodnih

razmer na mednarodnih trgih je upadla tudi zahtevana donosnost na slovenske obveznice, ki je ob

koncu leta padla na 2,1%.

Mednarodne in domače inštitucije napovedujejo Sloveniji svetlejšo prihodnost. Slovensko

gospodarstvo naj bi se po oceni Evropske komisije v letu 2015 povečalo za 1,7 odstotka, v letu 2016

pa naj bi zabeležilo 2,5 odstotno rast. Urad RS za makroekonomske analize in razvoj pričakuje v letu

2015 povečanje BDP za 2,0 odstotka in v letu 2016 za 1,7 odstotka.

Po dveh letih visokih donosov na delniških trgih se je rast v letu 2014 upočasnila. Globalni borzni

indeks MSCI World je v obravnavanem obdobju pridobil 3% vrednosti. Z izjemo nekaterih indeksov

so delniški tečaji večinoma pridobili na vrednosti na vseh večjih globalnih trgih. Največ sta pridobila

osrednja ameriška indeksa - tehnološki indeks Nasdaq, sledil pa mu je indeks S&P500. Pomembnejši

evropski delniški borzni indeksi so beležili nižje rasti kot ameriški, nekateri pa so leto zaključili

negativno. Borzni indeksi, ki sestavljajo benchmark naložb Krovnega sklada PSP so se, z izjemo

nekaterih v letu 2014, povečali: ameriški indeks S&P500 je pridobil 11,4%, angleški indeks FTSE 100

se je znižal za 2,4%, frankfurtski DAX pa je pridobil 2,6%. Spremembe nekaterih drugih borznih

indeksov so bile sledeče: znižali so se indeksi ATX prime za 13,5% in CAC za 0,5%, medtem ko so se

povečali AEX za 5,6%, OBX za 4,4%, MIB 30 za 0,2%, SMI za 9,5% in IBEX 35 za 3,7%. Slovenski

borzni indeks SBITOP je pridobil v letu 2014 19,6%. V primerjavi s preteklimi leti so v letu 2014

ameriške delnice beležile bistveno višje rasti kot delnice na razvitih evropskih trgih.

V letu 2014 so se realne obrestne mere (EURIBOR) zelo približale ničli. V začetku leta so dosegle

raven 0,19-0,56% in se med letom zniževale, konec leta pa zaključile na nivojih 0,03-0,34%. Obrestne

mere so na zgodovinsko najnižjih nivojih, tako da lahko pričakujemo, da bodo centralne banke

ohranjale nizke obrestne mere, dokler ne bo izrazitejšega gospodarskega okrevanja.

Page 5: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 5

Cena nafte se je v letu 2014 praktično prepolovila, kar je v težave potisnilo nekatere države, katerih

pretežni del gospodarstva sloni na proizvodnji in izvozu tega produkta. Iz začetne ravni 111 dolarjev

za 159-litrski sod se je podražila in junija dosegla ceno 115 dolarjev, ob zaključku leta pa je cena

strmoglavila na 57 dolarjev. V letu 2015 pričakujemo postopno stabiliziranje cene nafte.

Evro je v primerjavi z dolarjem v prvih treh mesecih zrasel iz 1,37 dolarja na 1,39 dolarja. V drugem

polletju je vrednost evra konstantno upadala in na koncu leta je znašal tečaj evra v primerjavi z

dolarjem 1,21, kar pomeni 12% padec vrednosti.

Cena zlata je v prvem kvartalu zrasla iz 1.202 na 1.383 dolarjev za unčo, v drugem polletju pa je

najnižjo vrednost dosegla v začetku novembra pri 1.142 dolarja. Konec leta zaključila pri 1.184 dolarja

za unčo, kar pomeni 1,4% padec v primerjavi z letom 2013. Svetovne cene surovin se so v letu 2014

ponovno znižale.

Ugodne razmere na kapitalskih trgih so povzročile povečanje vrednosti enot premoženja, vendar smo

zaradi šibkega gospodarskega okrevanja beležili presežek odlivov nad prilivi sredstev v posameznih

podskladih, tako da je čista vrednost sredstev krovnega sklada nižja v primerjavi s predhodnim letom.

Navedena dejstva so vplivala na doseganje načrtovanih vrednosti v krovnem skladu in na izboljšanje

poslovnega izida iz poslovanja v primerjavi z letom 2013.

Upravljanje krovnega sklada in podskladov

Rast svetovnih borznih indeksov v letu 2014 je vplivala tudi na rast vrednosti enot premoženja

podskladov krovnega sklada v primerjavi s koncem leta 2013. Rast vrednosti enote premoženja

podskladov je bila v primerjavi z benchmarkom naslednja:

Opis Benchmark Podsklad

PSP PIKA 9,80% 8,32%

PSP ŽIVA 17,91% 1,74%

PSP ML 17,82% 9,13%

PSP OPTIMA 17,35% 7,49%

Vsi skladi so dosegli pozitivne donose, zaostajanje za benchmarkom so v veliki meri povzročile

naložbe v sektor surovin in predelovalne industrije (predvsem ogromen padec cen nafte) ter nižja rast

evropskih delniških naložb v primerjavi z ameriškimi.

Za leto 2014 smo načrtovali, da se bo ČVS krovnega sklada do konca leta povečala na 50,4 mio EUR

in da bo povprečna čista vrednost sredstev v upravljanju DZU znašala 49,9 mio EUR. Povprečna ČVS

je bila dosežena v višini 49,98 mio EUR oziroma v višini 100% planirane. V primerjavi z letom 2013

se je povprečna ČVS povečala za 3,9%. Čeprav so cene vrednostnih papirjev na kapitalskih trgih

zrasle, je na zmanjšanje čiste vrednosti sredstev krovnega sklada vplivalo preseganje izplačil

investicijskih kuponov nad vplačili. ČVS krovnega sklada je v primerjavi s predhodnim letom nižja za

3,5% in je znašala 47,6 mio EUR. K padcu vrednosti čiste vrednosti sredstev krovnega sklada so

prispevala neto izplačila investicijskih kuponov v višini 11,1%, medtem ko se je vrednost enot

premoženja povečala za 7,6%.

Delež ČVS posameznega podsklada v krovnem skladu je bil naslednji:

Opis PSP PIKA PSP ŽIVA PSP ML PSP OPTIMA

Delež v ČVS 31.12.2014 4,11% 13,69% 76,26% 5,94%

Delež v povprečni ČVS 4,06% 14,16% 75,07% 6,71%

Delež v ČVS 31.12.2013 3,96% 14,29% 74,88% 6,87%

Med slovenskimi DZU se je delež Primorskih skladov v letu 2014 znižal iz 2,7% na 2,2%. Zmanjšanje

ČVS krovnega sklada v letu 2014 v višini 3,5% je posledica večjih izstopov nekaterih vlagateljev in

uvršča DZU na 7. mesto med slovenskimi DZU, za družbami za upravljanje v lasti bank oz.

zavarovalnic (povečanje ČVS v vseh vzajemnih skladih slovenskih DZU je znašalo 15,8%).

Page 6: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 6

V letu 2014 se je zanimanje vlagateljev za varčevanje v vzajemnih skladih izboljšalo, predvsem zaradi

dobrih donosov vzajemnih skladov in nizkih obrestnih mer za bančne depozite. Vplačila v krovni

sklad so znašala 2.811,4 tisoč EUR oziroma 5,6% povprečne čiste vrednosti sredstev (v letu 2013:

2.584,4 tisoč EUR oziroma 5,4%). Izplačila v višini 8.372,9 tisoč EUR oziroma 16,8% povprečne

čiste vrednosti sredstev (v letu 2013: 6.335,7 tisoč EUR oziroma 13,2%) so bila višja od vplačil zaradi

politike vlagateljev glede izkazovanja rezultatov poslovanja, nekaj večjih vlagateljev pa je izvršilo

prehod med podskladi krovnega sklada, nadaljujejo pa se izstopi malih certifikatskih vlagateljev. Tudi

v letu 2014 je bil čisti priliv sredstev močno negativen. Skladno z naložbenimi politikami podskladov se je v strukturi naložb ohranjal delež tujih vrednostnih

papirjev, ki je konec leta v PSP MODRA LINIJA dosegel 64,4% sredstev, v PSP ŽIVA 78,2%, v PSP

PIKA 25,1% in v PSP OPTIMA 95,7%.

PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov je ob koncu leta 2013 razpolagal s čistimi sredstvi v višini

1.954,8 tisoč EUR, ob koncu leta 2014 pa v višini 1.956,4 tisoč EUR. Vrednost ČVS se je v letu 2014

povečala za 0,1%, pri čemer se je vrednost enote premoženja povečala za 8,3%, število enot

premoženja pa zmanjšalo za 7,6%. Povprečna čista vrednost sredstev je bila 2.028,1 tisoč EUR in je

bila v primerjavi s povprečno čisto vrednostjo sredstev v letu 2013 nižja za 9,3%. Skladno z naložbeno

politiko je imel podsklad ob koncu leta 2014 v obveznicah naloženih 51,8%, v delnicah 21,9%, v

instrumentih denarnega trga 13,4%, v investicijskih skladih 7,2% ter v terjatvah in likvidnih sredstvih

5,8% sredstev.

PSP ŽIVA – delniški sklad je ob koncu leta 2013 razpolagal s čistimi sredstvi v višini 7.053,7 tisoč

EUR, ob koncu leta 2014 pa v višini 6.520,6 tisoč EUR. Vrednost ČVS se je v letu 2014 zmanjšala za

7,6%, pri čemer se je vrednost enote premoženja povečala za 1,7%, število enot premoženja pa

zmanjšalo za 9,1%. Povprečna čista vrednost sredstev je bila 7.078,4 tisoč EUR in je bila v primerjavi

s povprečno čisto vrednostjo sredstev v letu 2013 višja za 9,7%. Skladno z naložbeno politiko je imel

podsklad ob koncu leta 2014 v delnicah naloženih 82,8%, v obveznicah 1,1%, v investicijskih skladih

7,5% ter v terjatvah in likvidnih sredstvih 8,6% sredstev.

PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov je ob koncu leta 2013 razpolagal s čistimi

sredstvi v višini 36.954 tisoč EUR, ob koncu leta 2014 pa v višini 36.319,2 tisoč EUR. Vrednost ČVS

se je v letu 2014 zmanjšala za 1,7%, pri čemer se je vrednost enote premoženja povečala za 9,1%,

število enot premoženja pa zmanjšalo za 9,9%. Povprečna čista vrednost sredstev je bila 37.525,9 tisoč

EUR in je bila v primerjavi s povprečno čisto vrednostjo sredstev v letu 2013 višja za 1,7%. Skladno z

naložbeno politiko je imel podsklad ob koncu leta 2014 v delnicah naloženih 92,1%, v obveznicah

3,2%, v investicijskih skladih 2,5% ter v terjatvah in likvidnih sredstvih 2,1% sredstev.

PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov je ob koncu leta 2013 razpolagal s čistimi sredstvi v

višini 3.391,4 tisoč EUR, ob koncu leta 2014 pa v višini 2.829,8 tisoč EUR. Vrednost ČVS se je v letu

2014 zmanjšala za 16,6%, pri čemer se je vrednost enote premoženja povečala za 7,5%, število enot

premoženja pa zmanjšalo za 22,4%. Povprečna čista vrednost sredstev je bila 3.353,5 tisoč EUR in je

bila v primerjavi s povprečno čisto vrednostjo sredstev v letu 2013 višja za 33%. Skladno z naložbeno

politiko je imel podsklad ob koncu leta 2014 v delnicah skladov naloženih 89,8% in v obveznicah

skladov 5,9% sredstev. Terjatve in likvidna sredstva so predstavljala 4,3% sredstev podsklada.

Naložbe v UCITS sklade predstavljajo 76,2% vseh sredstev.

Poslovanje v letu 2014 in doseganje plana

Nadaljevanje pozitivnega trenda na kapitalskih trgih je vplivalo na poslovanje družbe Primorski

skladi, d.d., Koper tako, da je poslovno leto 2014 zaključila s pozitivnim rezultatom. Končni izid je

boljši od planiranega zaradi višjih prihodkov od prodaje in nižjih realiziranih poslovnih in finančnih

odhodkov v primerjavi s planiranimi. Poslovni prihodki so bili realizirani v višini 966,4 tisoč EUR, v

primerjavi z letom 2013 so bili višji za 0,5%, planirane za leto 2014 pa dosegli s 100,7%. Poslovni izid

iz poslovanja v višini 284,6 tisoč EUR je predstavljal 100% poslovnega izida iz poslovanja za leto

2013, plan pa je bil dosežen s 107,8%.

Page 7: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 7

Poslovni odhodki so v letu 2014 znašali 681,7 tisoč EUR in so bili v primerjavi z letom 2013 višji za

0,7%. Planirane poslovne odhodke so dosegli z 98%.

Finančni prihodki so bistveno višji od predhodnega leta in so bili realizirani v višini 69,0 tisoč EUR,

planirane so dosegli s 55,2%. Finančni odhodki so manjši od predhodnega leta in so bili realizirani v

višini 97,9 tisoč EUR, planirane so dosegli s 65,3%. Finančni odhodki so presegli finančne prihodke in

negativno vplivali na poslovni izid obračunskega obdobja. Pretežni del finančnih odhodkov je

posledica realizacije kapitalske izgube ob odsvojitvi bančnih delnic.

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je bil realiziran v višini 215,3 tisoč EUR in je bil v

primerjavi z letom 2013 bistveno višji, planiranega pa je dosegel s 107,1%.

Družba je v letu 2013 sklenila sodno poravnavo z družbo, katero je tožila. Tožena stranka je delno

poravnala obveznosti v predhodnem letu, v letu 2014 pa je dokončno poravnala vse obveznosti iz tega

naslova.

V letu 2014 je družba začela tržiti nov produkt – naložbene pakete, ki predstavljajo različno

kombinacijo podskladov in so namenjeni različnim ciljnim skupinam.

Tabela v nadaljevanju prikazuje primerjavo doseženega poslovnega rezultata v letu 2014 v primerjavi

s planiranim za leto 2014 in doseženim v letu 2013:

POSTAVKA Doseženo

2014

Plan

2014

Doseženo

2013

INDEKS

D/P

INDEKS

D 2014/D 2013

Poslovni prihodki 966.350 960.000 961.386 101 101

Stroški blaga, materiala in storitev 197.308 190.000 187.142 104 105

Stroški dela 451.555 468.000 451.318 96 100

Odpisi vrednosti (Amortizacija) 24.710 28.000 30.456 88 81

Drugi poslovni odhodki 8.172 10.000 8.240 82 99

Poslovni odhodki 681.745 696.000 677.156 98 101

Poslovni izid iz poslovanja 284.605 264.000 284.230 108 100

Finančni prihodki 68.961 125.000 21.216 55 325

Finančni odhodki 97.948 150.000 299.078 65 33

Drugi čisti prihodki (odhodki) -10 0 570 -2

Poslovni izid obr. obdobja 255.608 239.000 6.938 107 3.684

Davek iz dob. iz rednega delovanja 32.092 38.000 729 84 4.402

Odloženi davki -8.258 0 806 -1.025

Čisti poslovni izid obr. obdobja 215.258 201.000 7.015 107 3.069

Finančno stanje

Izboljšanje razmer na kapitalskih trgih je vplivalo ne le na samo poslovanje skladov in DZU, ampak

tudi neposredno na finančno stanje oziroma premoženje DZU, ki se je glede na predhodno leto

izboljšalo; zaradi negativnega poslovanja je družba s prodajo slovenskih bančnih delnic realizirala

kapitalsko izgubo. Dolgoročne finančne naložbe, ki predstavljajo pretežni del sredstev družbe, so se

povečale iz 7.242,4 tisoč EUR v letu 2013 na 7.695,9 tisoč EUR oziroma za 6,3% ob koncu leta 2014.

Kapital družbe, ki predstavlja večino obveznosti do virov sredstev, se je povečal in sicer za 7%, iz

7.098,6 tisoč EUR na začetku leta na 7.599,1 tisoč EUR na koncu leta. Bilančna vsota se je povečala

za 7,9%, iz 7.819,2 tisoč EUR na 8.439,2 tisoč EUR. V bilančni vsoti so se povečale odložene

obveznosti za davek, ki v bilančni vsoti predstavljajo 9%, dolgoročni in kratkoročnih finančnih

obveznosti družba ob koncu leta 2014 ni imela.

Kadri

Ob koncu leta 2014 je bilo v Primorskih skladih skupaj dvanajst redno zaposlenih, od tega dva za

polovični delovni čas. Kadrovska struktura je ustrezna, saj je poleg dvočlanske uprave še deset

zaposlenih, ki ustrezajo zakonskim pogojem za delo v družbi za upravljanje. V letu 2014 se je zgodila

Page 8: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 8

samo ena sprememba na delovnem mestu vodje upravljanja s tveganji. Upravo družbe zastopata

predsednik in član uprave. Od skupnega števila zaposlenih sta imela dva zaposlena srednjo izobrazbo,

tri zaposleni višješolsko izobrazbo, šest zaposlenih visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo in ena

zaposlena magistrsko izobrazbo.

Izpostavljenost tveganjem

Pri poslovanju družbe nastopajo predvsem naslednji splošni dejavniki tveganja:

Tržno tveganje pojmujemo kot tveganje izgube vrednosti zaradi spremembe cen finančnih

instrumentov, ki sestavljajo finančne naložbe. Omenjeno tveganje lahko izhaja iz dejavnikov,

povezanih z izdajateljem vrednostnega papirja, kakor tudi zaradi sprememb makroekonomskih

pogojev poslovanja v okolju, na katerem se izvaja naložbena politika.

Družba ima večji del finančnih naložb v vzajemnih skladih, ki jih upravlja, manjši del pa v delnicah, ki

kotirajo na ljubljanski borzi. Naložbe v skladih so razpršene, vrednosti enot premoženja so se v letu

2014 povečale. Glede na strukturo naložb družbe ocenjujemo, da predstavlja tržno tveganje za

delničarja zmerno tveganje.

Kreditno tveganje pojmujemo kot tveganje neizpolnitve obveznosti, da dolžnik (kreditojemalec) svojih

obveznosti ne poravna pravočasno in/ali v celoti. Družba kreditira štiri fizične osebe, ki so bile v letu

2014 v družbi tudi zaposlene oz. bivše zaposlene. Posojila so v zavarovana z enotami premoženja

podskladov v upravljanju družbe oz. premoženjem krovne družbe v skupini. Ocenjujemo, da je

kreditno tveganje za delničarje družbe nizko.

Likvidnostno tveganje je tveganje izgube vrednosti zaradi rokovne neusklajenosti med viri in

naložbami. Družba mesečno prejema manjša sredstva iz naslova vračil anuitet na podlagi danih posojil

in iz naslova najemnin ter prilive od podskladov iz naslova upravljavskih provizij. Družba je vseskozi

skrbela, da so denarna sredstva za plačilo upravljavskih provizij ob začetku meseca na podskladih bila

zagotovljena. Družba je redno poravnavala celotne obveznosti iz poslovanja, ni bila zadolžena, višek

denarnih sredstev pa je posojala nadrejeni družbi po zakonsko veljavnih obrestnih merah.

Na dan 31.12.2014 družba ni imela kratkoročnih finančne obveznosti, kratkoročna sredstva za

pokrivanje obveznosti pa so znašala 545.676,00 EUR. Upoštevaje strukturo in unovčljivost finančnih

naložb ocenjujemo, da je likvidnostno tveganje za družbo nizko.

Valutno tveganje pojmujemo kot tveganje izgube vrednosti zaradi spremembe deviznih tečajev za

naložbe in obveznosti, ki so vezane na tujo valuto. Ker so naložbe v enote premoženja podskladov v

okviru finančnih naložb družbe vezane tudi na tuje valute, je družba izpostavljena valutnemu tveganju.

Vendar pa ocenjujemo to tveganje kot neznatno tveganje, ker je pretežni del naložb podskladov v

delnice družb iz evro območja.

Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi okoliščin, kot

so npr. neustreznost ali nepravilnost izvajanja notranjih procesov, drugih nepravilnih ravnanj ljudi, ki

sodijo v notranjo poslovno sfero pravne osebe, neustreznega ali nepravilnega delovanja sistemov, ki

sodijo v notranjo poslovno sfero pravne osebe, zunanjih dogodkov ali dejanj, prekinitve poslovanja

zaradi naravnih in drugih katastrof (npr. požar, povodenj, terorizem, državni nemiri, zlom

računalniškega sistema, izguba prostorov, izguba zaposlenih), zlonamernih napadov na ljudi ali na

sredstva.

Družba uravnava operativno tveganje z internimi akti (pravilniki, politike, navodila), ki opredeljujejo

postopke dela, dolžnosti, pristojnosti in odgovornosti po posameznih organizacijskih enotah, zahteve

glede notranjih kontrol v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem. Interni akti se periodično

pregledujejo in po potrebi uskladijo oz. posodobijo.

Notranje kontrole (sprotne in stalne) se izvajajo na dnevnem, mesečnem, kvartalnem, polletnem in

letnem nivoju. Uprava in strokovne službe izvajajo redne sestanke z zaposlenimi, na katerih

Page 9: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 9

predstavijo bistvene novosti v poslovanju družbe. Družba zagotavlja nemoteno delovanje

informacijskega sistema, ustrezno varovanje podatkov, ustrezno kadrovsko strukturo in celotno

organizacijo poslovanja družbe.

Planska usmeritev za leto 2015

Predvsem zaradi monetarnih ukrepov so borzni indeksi dosegli zgodovinsko najvišje vrednosti,

ključne obrestne mere pa so na zelo nizkih ravneh. Negotove razmere se bodo nadaljevale tudi v letu

2015, tako da lahko pričakujemo tudi večje korekcije na kapitalskih trgih. Pri načrtovanju prihodkov

smo predpostavili, da se bo vrednost sredstev v našem upravljanju do konca leta 2015 znižala za 2%,

od začetnih 47,6 mio EUR na 46,6 mio EUR. Pri tem smo predpostavili, da bo podsklad PSP Modra

linija v letu 2015 dosegel 5% donos, ostali trije podskladi pa 4% donos. Povprečna čista vrednost

sredstev v upravljanju bo okrog 47,1 mio EUR.

Predpostavili smo tudi, da bodo v 2015 odlivi iz podskladov za 3,3 mio EUR večji od prilivov,

predvsem zaradi napovedanih večjih izstopov povezanih oseb.

Navedene predpostavke pomenijo, da bomo kljub nadaljevanju varčevanja pri stroških v letu 2015

dosegli malo slabši rezultat iz tekočega poslovanja kot v letu 2014.

Na osnovi predvidene povprečne višine sredstev v upravljanju in višine upravljavskih provizij

načrtujemo, da bodo v letu 2015 prihodki DZU iz naslova upravljavske provizije znašali okrog 890

tisoč EUR. Upravljavska provizija bo za PSP Modra linija znašala 2,0%, za PSP Živa 1,8 %, za PSP

Pika 1,3% in za PSP Optima 1,2% povprečne čiste vrednosti sredstev sklada. Druge poslovne

prihodke načrtujemo na ravni 20 tisoč EUR. Skupni poslovni prihodki DZU bodo tako v letu 2015

predvidoma znašali 910 tisoč EUR. V letu 2015 načrtujemo še realizacijo finančnih prihodkov v višini

10 tisoč EUR.

Poslovne odhodke načrtujemo v višini 696 tisoč EUR, tako da bo poslovni izid pred obdavčitvijo

znašal okrog 224 tisoč EUR in čisti poslovni izid 186 tisoč EUR.

Page 10: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 10

2 RAČUNOVODSKO POROČILO

2.1 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA V EUR

Postavke Pojasnilo 2014 2013

1. Čisti prihodki od prodaje 1 966.346 944.536

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje - 0 0

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve - 0 0

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) - 4 16.850

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2 197.308 187.142

a) Nabavna vred. prodanega blaga in materiala ter str. por. materiala 2 12.326 11.797

b) Stroški storitev 2 184.982 175.345

6. Stroški dela 2 451.555 451.318

a) Stroški plač 2 343.566 341.244

b) Stroški soc. zavarovanj (posebej izkazani stroški pokoj. zavarovanj) 2 71.604 72.989

c) Drugi stroški dela 2 36.385 37.085

7. Odpisi vrednosti 2 24.710 30.456

a) Amortizacija 2 24.710 30.456

b) Prevred. Posl. odh. pri neopr. sr. in opred. osnovnih sredstvih - 0 0

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih - 0 0

8. Drugi poslovni odhodki 2 8.172 8.240

9. Finančni prihodki iz deležev 3 48.297 13.062

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini - 0 0

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah - 0 0

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 3 21.058 6.151

č) Finančni prihodki iz drugih naložb 3 27.239 6.911

10. Finančni prihodki iz danih posojil 4 20.664 8.154

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 4 18.887 5.573

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 4 1.777 2.581

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev - 0 0

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini - 0 0

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih - 0 0

12. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb 5 41.268 48.575

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 6 56.680 250.503

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini - 0 489

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank - 0 0

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic - 0 0

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 6 56.680 250.014

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti - 0 0

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini - 0 0

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dob. in meničnih obveznosti - 0 0

c) Drugi finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti - 0 0

15. Drugi prihodki - 0 571

16. Drugi odhodki - 10 1

17. Davek iz dobička 8 32.092 729

18. Odloženi davki - -8.258 806

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 7 215.258 7.015

Page 11: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 11

2.2 BILANCA STANJA V EUR

Postavke Pojasnilo 31.12.2014 31.12.2013

SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA - 7.892.200 7.467.626

I. Neopredmetena sr. in dolg. aktivne čas. raz. 9 6.028 8.447

1. Neopredmetena sredstva 9 6.028 8.447

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - 0 0

II. Opredmetena osnovna sredstva 9 14.919 19.914

III. Naložbene nepremičnine 9 174.056 187.377

IV. Dolgoročne finančne naložbe 10 7.695.923 7.242.356

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 10 7.658.013 7.193.431

2. Dolgoročna posojila 10 37.910 48.925

V. Dolgoročne poslovne terjatve - 0 0

VI. Odložene terjatve za davek 11 1.274 9.532

B. KRATKOROČNA SREDSTVA - 545.677 350.038

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo - 0 0

II. Zaloge - 0 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 12 25.967 23.179

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil - 0 0

2. Kratkoročna posojila 12 25.967 23.179

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 13 77.668 107.785

V. Denarna sredstva 14 442.042 219.074

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 15 1.275 1.576

SKUPAJ SREDSTVA - 8.439.152 7.819.240

Č. Zabilančna sredstva 21 1.958.776 1.820.376

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KAPITAL 16 7.599.051 7.098.643

I. Vpoklicani kapital 16 661.046 661.046

1. Osnovni kapital 16 661.046 661.046

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) - 0 0

II. Kapitalske rezerve 16 719.105 719.105

1. Vplačani presežek kapitala 16 445.275 445.275

2. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala 16 273.830 273.830

III. Rezerve iz dobička 16 171.491 171.491

IV. Presežek iz prevrednotenja 16 3.701.170 3.257.607

V. Preneseni čisti poslovni izid 16 2.130.981 2.282.379

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 16 215.258 7.015

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE. PAS. ČAS. RAZMEJITVE - 0 0

1. Rezervacije - 0 0

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve - 0 0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 17 758.071 667.221

I. Dolgoročne finančne obveznosti - 0 0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti - 0 0

III. Odložene obveznosti za davek 17 758.071 667.221

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 18 80.444 51.790

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev - 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti - 0 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 18 80.444 51.790

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 19 1.586 1.586

SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV - 8.439.152 7.819.240

E. Zabilančne obveznosti 21 1.958.776 1.820.376

Pojasnila k računovodskim izkazom so del računovodskih izkazov in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

Page 12: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 12

2.3 IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA V EUR Postavke 31.12.2014 31.12.2013

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 215.258 7.015

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 0 0

Spremembe presežka iz prevrednotenja fin. sredstev, razpoložljivih za prodajo 443.563 383.468

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v tujini 0 0

Druge sestavine vseobsegajočega donosa 0 0

Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 658.821 390.483

2.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV V EUR Postavke 2014 2013

A DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a) Prejemki pri poslovanju 988.200 957.056

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev 978.203 951.254

Drugi prejemki pri poslovanju 9.997 5.802

b) Izdatki pri poslovanju 650.382 699.888

Izdatki za nakupe materiala in storitev 207.178 200.653

Izdatki za plače in deleže zaposlencev v dobičku 220.446 229.881

Izdatki za dajatve vseh vrst 168.861 222.419

Drugi izdatki pri poslovanju 53.897 46.935

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri poslovanju 337.818 257.168

B DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a) Prejemki pri naložbenju 154.083 198.949

Prejemki od dobljenih obresti in deležu v dob. drugih, ki se nanašajo na naložbenje 21.916 7.727

Prejemki od odtujitve opredmetenih sredstev 5 0

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb 132.162 191.222

b) Izdatki pri naložbenju 129.407 22.716

Izdatki za pridobitev opredmetenih sredstev 5.507 12.448

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb 123.900 10.268

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri naložbenju 24.676 176.233

C DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a) Prejemki pri financiranju 18.887 158.249

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 18.887 158.249

b) Izdatki pri financiranju 158.413 372.699

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 0 214.286

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 158.413 158.413

c) Prebitek prejemkov (izdatkov) pri financiranju -139.526 -214.450

Č KONČNO STANJE DEN. SRED. IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 442.042 219.074

DENARNI IZID V OBDOBJU 222.968 218.951

ZAČETNO STANJE DEN. SRED. IN NJIHOVIH USTREZNIKOV 219.074 123

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po neposredni metodi (različica I). Podatke pridobivamo iz poslovnih knjig podjetja.

Page 13: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 13

2.5 IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala v letu 2014 v EUR

Vpoklicani

kapital

(osnovni kapital)

Kapitalske

rezerve

Rezerve

dob

iz

ička

Presežek iz

prevrednotenja

Pren. čisti posl.

izid (pren. čisti

dob.)

Čisti posl.

izid posl. leta

(čisti dobiček)

SKUPAJ

KAPITAL

Zakonske Druge

Stanje 31.12.13 661.046 719.105 146.045 25.446 3.257.607 2.282.379 7.015 7.098.643

Stanje 01.01.14 661.046 719.105 146.045 25.446 3.257.607 2.282.379 7.015 7.098.643

SPREMEMBE

LASTNIŠKEGA

KAPITALA-transakcije

z lastniki 0 0 0 0 0 -158.413 0 -158.413

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 -158.413 0 -158.413

CELOTNI

VSEOBSEGAJOČI

DONOS POROČ.

OBDOBJA 0 0 0 0 443.563 0 215.258 658.821

Vnos čistega posl. izida

poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 215.258 215.258

Sprememba presežka iz

prevrednotenja fin. naložb 0 0 0 0 443.563 0 0 443.563

SPREMEMBE V

KAPITALU 0 0 0 0 0 7.015 -7.015 0

Razporeditev preostalega

čistega dobička primerjalnega por. obdobja

na dr. sestavine kapitala 0 0 0 0 0 7.015 -7.015 0

Stanje 31.12.14 661.046 719.105 146.045 25.446 3.701.170 2.130.981 215.258 7.599.051

BILANČNI DOBIČEK

2014 2.130.981 215.258 2.346.239

Izkaz gibanja kapitala v letu 2013 v EUR

Vpoklicani

kapital

(osnovni

kapital)

Kapitalske

rezerve

Rezerve

dob

iz

ička

Presežek iz

prevrednotenja

Pren. čisti posl.

izid (pren. čisti

dob.)

Čisti posl.

izid posl. leta

(čisti

dobiček)

SKUPAJ

KAPITAL

Zakonske Druge

Stanje 31.12.12 661.046 719.105 146.045 25.446 2.874.139 2.323.418 117.374 6.866.573

Stanje 01.01.13 661.046 719.105 146.045 25.446 2.874.139 2.323.418 117.374 6.866.573

SPREMEMBE

LASTNIŠKEGA

KAPITALA-transakcije

z lastniki 0 0 0 0 0 -158.413 0 -158.413

Izplačilo dividend 0 0 0 0 0 -158.413 0 -158.413

CELOTNI

VSEOBSEGAJOČI

DONOS POROČ.

OBDOBJA 0 0 0 0 383.468 0 7.015 390.483

Vnos čistega posl. izida poročevalskega obdobja 0 0 0 0 0 0 7.015 7.015

Sprememba presežka iz

prevrednotenja fin. naložb 0 0 0 0 383.468 0 0 383.468

SPREMEMBE V

KAPITALU 0 0 0 0 0 117.374 -117.374 0

Razporeditev preostalega

čistega dobička

primerjalnega por. obdobja na dr. sestavine kapitala 0

0 0 0 0 117.374 -117.374 0

Stanje 31.12.13 661.046 719.105 146.045 25.446 3.257.607 2.282.379 7.015 7.098.643

BILANČNI DOBIČEK

2013 0 0 0 0 0 2.282.379 7.015 2.289.394

Page 14: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 14

2.6 IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA V EUR

Postavka 2014 2013

Čisti poslovni izid poslovnega leta 215.258 7.015

+ preneseni čisti dobiček 2.130.981 2.282.379

+ zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0

Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave 0 0

Povečanje rezerv iz dobička po odločitvi uprave in nadzornega sveta 0 0

= bilančni dobiček, ki ga skupščina razporedi 2.346.239 2.289.394

- na delničarje 158.413 158.413

- v druge rezerve 0 0

- za prenos v naslednje leto 2.187.826 2.130.981

- za druge namene 0 0

Na podlagi ugotovljenega bilančnega dobička za leto 2014 bo uprava skupščini predlagala izplačilo

dividende v višini 1 EUR na delnico, v skupnem znesku 158.413,00 EUR. 2.7 RAČUNOVODSKE USMERITVE 1. Podlaga za izdelovanje Računovodski izkazi v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov 2006 (s spremembami in dopolnili, ki so pričeli veljati dne 01.01.2010), ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri izdelavi računovodskih izkazov družbe so upoštevana tudi določila posebnih zakonov, podzakonskih predpisov ter pojasnil in stališč, ki se nanašajo tako na vrednotenje, kot na izdelavo računovodskih izkazov in letnih poročil družb za upravljanje ter ostali zakoni: Zakon o gospodarskih družbah; Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2); Podzakonski predpisi, izdani s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev na podlagi Zakona o

investicijskih skladih in družbah za upravljanje, predvsem v delu, ki se nanašajo na računovodske izkaze družbe za upravljanje;

Stališča strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in Slovenski računovodski standardi. Kot primerjalni podatki so prikazani računovodski izkazi na dan 31.12.2013. Računovodski izkazi so sestavljeni v eurih. 2. Prihodki Čisti prihodki od prodaje Čiste prihodke od prodaje predstavlja obračunana provizija za upravljanje investicijskih skladov, plačljiva v denarju, vstopna ter izstopna provizija iz naslova nakupa in prodaje vrednosti enote premoženja podskladov, ki jih upravlja družba ter prihodki od najemnin. Drugi prihodki so prihodki od prodaje osnovnih sredstev in drugi prihodki. Finančni prihodki iz deležev so prihodki od dividend finančnih naložb v portfelju družbe ter realizirani kapitalski dobički pri prodaji naložb. Finančni prihodki iz danih posojil so prihodki iz posojil, danih drugim.

Page 15: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 15

3. Odhodki Stroški blaga, materiala in storitev obsegajo vse stroške nabavnih vrednosti porabljenega blaga in materiala, stroške storitev, vzdrževanja, najemnine, povračila stroškov v zvezi z delom, stroške plačilnega prometa in provizij, zavarovalne premije, stroške intelektualnih in osebnih storitev, sejmov, reklame, reprezentance, sejnine in nakazila preko študentskega servisa. Stroški dela obsegajo stroške bruto plač in nadomestil, prispevke in davke ter druge stroške v zvezi z zaposlenimi – npr. regresi, odpravnine, prehrana, prevoz na delo. Odpisi vrednosti predstavljajo amortizacijo neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin. Stroški amortizacije se priznavajo na podlagi doslednega razporejanja amortizirljivih zneskov opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in naložbenih nepremičnin po posameznih obračunskih obdobjih, v katerih izhajajo iz njih gospodarske koristi. Metoda amortiziranja, ki jo družba uporablja, je enakomerno časovno amortiziranje.

Amortizacijske stopnje:

- gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami: 3% (nabave pred 01.01.2007: 5%),

- dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin: 6%,

- opremo, vozila in mehanizacijo: 20%,

- dele opreme: 33,3%,

- računalniško, strojno in programsko opremo: 50%, - druga vlaganja: 10%. Drugi poslovni odhodki so različne donacije, sponzorstva, štipendije ter ostali poslovni odhodki. Finančne odhodke iz finančnih obveznosti sestavljajo odhodki za financiranje (predvsem obresti). 4. Obdavčitev Davek od dohodka pravnih oseb se v skladu s slovensko zakonodajo obračunava od obdavčljivega dohodka družbe. Obveznost za davek bremeni obdobje, v katerem je davčna obveznost nastala. Obračunan je po stopnji 17% od davčne osnove. Družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper je davčni zavezanec za davek na dodano vrednost. V skladu s 4. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost so finančne storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost. 5. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Neopredmeteno sredstvo je sredstvo, ki ga ima družba za opravljanje storitev oziroma pisarniške potrebe, fizično pa ne obstaja. Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavni vrednosti. Metoda amortiziranja, ki jo družba uporablja, je enakomerno časovno amortiziranje. Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti družbe, ki se uporablja pri opravljanju storitev ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. Nabavna vrednost posameznega opredmetenega osnovnega sredstva zajema nakupno ceno in vse stroške, ki se lahko neposredno pripišejo usposobitvi sredstva za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki omogočajo večje bodoče koristi glede na prej ocenjene in stroški, ki omogočajo podaljšanje dobe uporabnosti sredstva, povečujejo nabavno vrednost. Popravek vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev se obračunava posamično. Osnova za obračun amortizacije je polna nabavna vrednost. 6. Naložbene nepremičnine Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in povečala vrednost dolgoročne naložbe. Ob pridobitvi naložbene nepremičnine se le to ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njena nakupna cena in stroški, ki jih je mogoče pripisati nakupu. Podjetje za naložbene nepremičnine uporablja model nabavne vrednosti. 7. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe vključujejo naložbe v vrednostne papirje.

Page 16: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 16

Dolgoročne finančne naložbe so razporejene v skupino naložb namenjenih prodaji. Vrednotijo se po modelu poštene vrednosti skozi bilanco stanja. Tržni vrednostni papirji so prikazani po pošteni vrednosti, ki je izračunana s sklicevanjem na enotni tečaj na borzi vrednostnih papirjev na dan bilance stanja. Netržni vrednostni papirji so prikazani po nabavni vrednosti. Na bilančni presečni dan družba vrednostne papirje izmeri po pošteni vrednosti. To je praviloma cena

finančne naložbe na delujočem trgu. Dobiček ali izguba iz spremembe poštene vrednosti se pripozna v

postavki kapitala na presežku iz prevrednotenja, zato je ta lahko tudi negativen. V primeru, da znaša

poštena vrednost finančne naložbe, ki kotira na delujočem trgu vrednostnih papirjev, 60% v zadnjih

poslovnih knjigah zavedene vrednosti, družba tako znižanje evidentira kot trajno oslabitev naložbe in

prikaže kot prevrednotovalni finančni odhodek. Naložbe v finančne instrumente netržne vrednostne papirje, kjer poštene vrednosti ne moremo

ugotoviti na delujočem trgu vrednostnih papirjev, se zaradi oslabitve prevrednotijo v primeru, da

njihova dokazana poštena vrednost odstopa od knjigovodske vrednosti za več kot 20% in v kolikor je

družba naložbo pridobila tri (3) leta oz. več pred bilančnim presečnim dnem.

V primeru, da obstajajo še drugi objektivni in nepristranski dokazi, da podjetje ne bo moglo

nadomestiti nabavne vrednosti finančne naložbe ali pa, da bo to lahko storilo, se upoštevajo le-ti,

vendar le s priloženo verodostojno dokumentacijo.

8. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe predstavljajo kratkoročno dana posojila. Izkazujejo se po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti. 9. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Družba individualno presoja vrednost terjatev in v primeru nezmožnosti plačila oblikuje popravek vrednosti terjatev. Obresti so obračunane v skladu s pogodbo od dneva zapadlosti kratkoročne terjatve in predstavljajo prihodek od financiranja. 10. Denarna sredstva Denarna sredstva so denarna sredstva v blagajni ter depoziti na odpoklic. 11. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške oziroma kratkoročno odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste. 12. Kapital Celotni kapital družbe sestavljajo vpoklicani kapital (osnovni kapital), kapitalske rezerve (vplačani presežek kapitala, predhodni splošni prevrednotovalni popravek kapitala), rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja, preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta. 13. Dolgoročne in kratkoročne obveznosti Dolgoročne obveznosti so finančne in poslovne obveznosti ter odložene obveznosti za davek. Kratkoročne poslovne obveznosti zajemajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do podjetij v skupini in do drugih. Kratkoročne obveznosti so v bilanci stanja izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Družba pred sestavitvijo letnih računovodskih izkazov presodi pošteno vrednost kratkoročnih dolgov na podlagi pogodb.

Page 17: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 17

14. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so največ 12 mesecev vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. 15. Poslovanje s tujimi valutami Sredstva in obveznosti, ki so nominirana v tujih valutah so bila preračunana v domačo valuto na dan bilance stanja. Vse pozitivne in negativne tečajne razlike so prikazane v izkazu poslovnega izida za tekoče leto. 16. Povezane osebe V računovodskih izkazih se prikazujejo postavke s povezanimi osebami v okviru posameznih postavk, v kolikor so le-te manjšega obsega. V primeru večjega obsega poslovanja s povezanimi osebami se vse transakcije z njimi predstavijo v okviru skupnega pojasnila. Družba ločeno razkriva postavke s povezanimi osebami v skupini. Družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper, je v skupini FP, d.o.o., v položaju podrejene, to je odvisne družbe. Na dan 31.12.2014 družba PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper, izkazuje do družbe Modra linija holding, d.d., terjatev iz naslova kratkoročnega posojila, v višini 35.817 EUR. 17. Področni odseki Področni odsek je prepoznaven sestavni del podjetja, ki se ukvarja s posameznim proizvodom oziroma posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih proizvodov oziroma storitev; tveganja in donosi, ki se nanašajo nanj, se razlikujejo od tistih v drugih področnih odsekih. Družba nima področnih odsekov.

Page 18: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 18

2.8 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 1. Čisti prihodki od prodaje Čisti prihodki od prodaje v EUR

Postavka 31.12.2014 31.12.2013

Provizija za upravljanje v denarju 944.941 913.692

Vstopna in izstopna provizija 1.124 10.482

Najemnine 19.041 19.052

Drugo 1.240 1.310

SKUPAJ 966.346 944.536

Provizijo za upravljanje v denarju predstavlja provizija za upravljanje podskladov PSP PIKA, v višini 26.373 EUR, PSP ŽIVA, v višini 127.458 EUR, PSP MODRA LINIJA, v višini 750.830 EUR in PSP OPTIMA, v višini 40.280 EUR. Vstopna in izstopna provizija, v višini 1.124 EUR, predstavlja prihodke iz naslova provizije od vplačila posameznega investicijskega kupona podskladov PSP PIKA, v višini 12 EUR, PSP ŽIVA, v višini 60 EUR, PSP MODRA LINIJA, v višini 21 EUR in PSP OPTIMA, v višini 25 EUR, ter prihodke iz naslova provizije od izplačila posameznega investicijskega kupona podskladov PSP PIKA, v višini 179 EUR, PSP ŽIVA, v višini 384 EUR in PSP MODRA LINIJA, v višini 443 EUR. Prihodki od najemnine so prihodki o oddajanja poslovnih prostorov v najem. 2. Stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela, odpisi vrednosti in drugi poslovni odhodki

Stroški blaga, materiala, storitev in dela, odpisi vrednosti ter drugi poslovni odhodki v EUR

Postavka 31.12.2014 31.12.2013

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 197.308 187.142

STROŠKI MATERIALA 12.326 11.797

Stroški energije 5.785 6.014

Stroški materiala 6.541 5.783

STROŠKI STORITEV 184.982 175.345

Stroški drugih storitev 68.435 73.046

Stroški storitev v skupini 41.485 42.693

Stroški vzdrževanja 34.595 30.835

Povračila stroškov v zvezi z delom 2.703 3.610

Stroški plačilnega prometa in provizij 1.209 846

Zavarovalne premije 2.671 2.700

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 6.389 5.498

Stroški sejmov, reklame, reprezentance,.. 23.689 13.029

Sejnine, študentski servis 3.806 3.088

STROŠKI DELA 451.555 451.318

Bruto plače 343.566 341.244

Prispevek za socialno varnost 53.067 54.488

Dodatno pokojninsko zavarovanje 18.537 18.501

Drugi stroški dela 36.385 37.085

ODPISI VREDNOSTI 24.710 30.456

Amort. in prev. posl. odh. pri opre. os. sredstvih 8.970 14.760

Amort. in prev. posl. odh. pri neo. dolg. sredstvih 2.419 2.375

Amort. in prev. posl. odh. pri naložbenih nepremičninah 13.321 13.321

Prevred. posl. odh. pri neopr. sr. in opred. osnovnih sredstvih 0 0

DRUGI POSLOVNI ODHODKI 8.172 8.240

S K U P A J 681.745 677.156

Page 19: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 19

Odpisi vrednosti, v višini 24.710 EUR, se nanašajo na amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, v višini 11.389 EUR, in sicer opreme in nadomestnih delov, v višini 8.303 EUR, amortizacijo neopredmetenih osnovnih sredstev, v višini 2.419 EUR, amortizacijo zgradb, v višini 667 EUR ter amortizacijo naložbenih nepremičnin, v višini 13.321 EUR. Drugi poslovni odhodki, v višini 8.172 EUR, so donacije, v višini 2.600 EUR, štipendije, v višini 5.000 EUR in drugo. 3. Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz deležev, v višini 48.297 EUR, so prihodki od dividend delnic Telekoma, d.d., v višini 1.600 EUR, Petrola, d.d., v višini 1.717 EUR, KDD, d.d., v višini 2.600 EUR, Krke, d.d., v višini 693 EUR, Aerodroma, d.d., v višini 9.178 EUR in Zavarovalnice Triglav, d.d., v višini 5.270 EUR, ter realizirani kapitalski dobički od prodaje točk vzajemnega sklada PSP Živa, v višini 18.605 EUR, točk vzajemnega sklada PSP Pika, v višini 8.225 EUR in Zavarovalnice Triglav, d.d., v višini 409 EUR. 4. Finančni prihodki iz danih posojil Finančni prihodki iz danih posojil, v višini 20.664 EUR, so prihodki od obresti za dano posojilo družbi v skupini FP, d.o.o., v višini 18.887 EUR, ter finančni prihodki od obresti za dano posojilo zaposleni in bivši zaposleni, v višini 1.777 EUR. 5. Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb Finančni odhodki iz oslabitev finančnih naložb v višini 41.268 EUR so iz naslova oslabitve delnic Gorenjske banke na knjigovodsko vrednost. 6. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so realizirane kapitalske izgube od prodaje delnic Gorenjske banke, d.d., v višini 45.385 EUR, Aerodroma, d.d., v višini 8.996 EUR in Zavarovalnice Triglav, d.d., v višini 2.299 EUR 7. Čisti poslovni izid Čisti dobiček na delnico v letu 2014 znaša 1,36 EUR (v letu 2013 = 0,04 EUR). Družba je v obdobju od 1.1. do 31.12.2014 ustvarila 215.258 EUR čistega poslovnega dobička. Če bi družba prevrednotila kapital s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin, ki za leto 2014 znaša 0,20%, bi bil rezultat družbe nižji za 16.257 EUR in bi znašal 199.001 EUR. 8. Davek iz dobička Za leto 2014 je bila uporabljena 17% davčna stopnja od osnove 188.779 EUR, tako znaša davek od dobička 32.092 EUR.

Page 20: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 20

9. Neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR

Opis

SKUPAJ

neopredm.

dolgoročna

Zgradbe

Oprema

in

drobni

SKUPAJ

opredmetena

osnovna

SKUPAJ

sredstva inventar sredstva

Nabavna vrednost: stanje 1.1.2014 62.373 13.328 164.526 177.854 240.227

Povečanje 0 0 3.975 3.975 3.975

Zmanjšanje 0 0 12.084 12.084 12.084

Prenos 0 0 0 0 0

stanje 31.12.2014 62.373 13.328 156.417 169.745 232.118

Popravek vrednosti: stanje 1.1.2014 53.926 6.664 151.276 157.940 211.866

Amortizacija 2.419 667 8.303 8.970 11.389

Zmanjšanje 0 0 12.084 12.084 12.084

Prenos 0 0 0 0 0

stanje 31.12.2014 56.345 7.331 147.495 154.826 211.171

Sedanja vrednost: stanje 1.1.2014 8.447 6.664 13.250 19.914 28.361

stanje 31.12.2014 6.028 5.997 8.922 14.919 20.947

Naložbene nepremičnine v EUR

Opis

Naložbene

nepremičnine

Nabavna vrednost: stanje 1.1.2014 297.934

Povečanje 0

Zmanjšanje 0

Prenos 0

stanje 31.12.2014 297.934

Popravek vrednosti: stanje 1.1.2014 110.557

Amortizacija 13.321

Zmanjšanje 0

Prenos 0

stanje 31.12.2014 123.878

Sedanja vrednost: stanje 1.1.2014 187.377

stanje 31.12.2014 174.056

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo računalniški programi, ki jih družba potrebuje za vodenje računovodstva zase ter za štiri podsklade, ki jih družba upravlja. Družba daje poslovne prostore v najem, zato se izkazujejo v skupini naložbene nepremičnine. Družba ima na dan 31.12.2014 zastavljene poslovne prostore na Pristaniški 12, Koper, v zavarovanje posojila, ki ga je pri Banki Koper, d.d., najela družba Modra linija holding, d.d.. Knjigovodska vrednost zastavljenih naložbenih nepremičnin je na dan 31.12.2014 znašala 174.057 EUR. Naložbene nepremičnine, ki so bile prenesene iz osnovnih sredstev v skupino naložbenih nepremičnin po SRS 2006 v višini 219.136 EUR, se amortizirajo po amortizacijski stopnji 5%. Naložbene nepremičnine nabavljene v letu 2009, v višini 78.797 EUR pa se amortizirajo po amortizacijski stopnji 3%. Amortizacija je prikazana kot strošek amortizacije med odpisi vrednosti. Prihodki od oddajanja naložbenih nepremičnin v najem so v letu 2014 znašali 19.041 EUR.

Page 21: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 21

10. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe

Vrsta naložbe Količina Vrednost v EUR

na dan 31.12.2014

Delež med

sredstvi (v %)

Intereuropa, d.d. 631 747 0,01

Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana 2 7.185 0,09

Krka, d.d. 330 19.668 0,23

Petrol, d.d. 170 48.280 0,57

Telekom Slovenije, d.d. 160 23.200 0,27

PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 2.846.158,95 4.862.378 57,62

PSP OPTIMA - mešani sklad, sklad skladov 291.858,71 1.454.536 17,24

PSP PIKA – mešani sklad razvitih trgov 23.146,43 560.153 6,64

PSP ŽIVA – delniški sklad 40.464,93 681.866 8,08

SKUPAJ * 7.658.013 90,74

Dolgoročne finančne naložbe, ki so razporejene v skupino razpoložljive za prodajo so vrednotene po pošteni vrednosti na dan 31.12.2014. Poštena vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki so razpoložljive za prodajo, je enaka njihovi objavljeni ponujeni nakupni ceni na dan bilance stanja. Poštena vrednost dolgoročnih finančnih naložb se je povečala za prevrednotenje na pošteno vrednost od 3.257.607 EUR, z dne 1.1.2014, na 3.701.170 EUR, kar je vplivalo na povečanje prevrednotovalnega popravka kapitala v višini 443.563 EUR. Družba ima na dan 31.12.2014 zastavljeno 1.000.000 enot premoženja podsklada PSP MODRA LINIJA v zavarovanje posojila, ki ga je pri Banki Koper, d.d., najela družba Modra linija holding, d.d.. Dolgoročna posojila, višini 37.910 EUR, so dana dolgoročna posojila zaposleni in bivšima zaposlenima. Gibanje dolgoročnih finančnih naložb v EUR

Delnice inv. skladov Druge delnice in deleži Skupaj

Nabavna vrednost:

Stanje 1.1.2014 3.092.600 233.260 3.325.860

· Povečanje 221.501 123.901 345.402

· Zmanjšanje 194.671 220.553 415.224

Stanje 31.12.2014 3.119.430 136.608 3.256.038

Presežek iz prevrednotenja:

Stanje 1.1.2014 3.920.406 -52.835 3.867.571

· Povečanje 533.600 15.309 548.909

· Zmanjšanje 14.505 0 14.505

Stanje 31.12.2014 4.439.501 -37.526 4.401.975

Poštena vrednost:

Stanje 1.1.2014 7.013.006 180.425 7.193.431

Stanje 31.12.2014 7.558.931 99.082 7.658.013

11. Odložene terjatve za davek Odložen davek, v višini 1.274 EUR, se nanaša na davčno nepriznane oslabitve naložb. 12. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe v višini 25.967 EUR predstavljajo kratkoročni del dolgoročnih posojil zaposlenim.

Page 22: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 22

13. Kratkoročne poslovne terjatve Kratkoročne poslovne terjatve

Postavka 31.12.2014 v EUR Delež med sredstvi (v %)

Terjatve do kupcev za storitve 77.593 0,92

Terjatve do drugih 75 0,00

SKUPAJ 77.668 0,92

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev za storitve predstavljajo terjatve iz naslova provizije za upravljanje podskladov za mesec december 2014, in sicer PSP PIKA, v višini 2.256 EUR, PSP ŽIVA, v višini 9.604 EUR, PSP MODRA LINIJA, v višini 60.323 EUR in PSP OPTIMA, v višini 2.984 EUR, ter terjatve do najemnikov, v višini 2.426 EUR. Terjatve do drugih so pretežno terjatve za obresti za dano posojilo zaposleni, v višini 73 EUR. 14. Denarna sredstva Denarna sredstva

Postavka 31.12.2014 v EUR Delež med sredstvi (v %)

Denarna sredstva v blagajni 39 0,00

Sredstva na računu odprtem pri Banki Koper, d.d. 6.186 0,07

Depozit na odpoklic 435.817 5,16

SKUPAJ 442.042 5,24

15. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve Kratkoročne aktivne časovne razmejitve, v višini 1.275 EUR, predstavljajo kratkoročno odloženi stroški zavarovanja, v višini 978 EUR in drugi kratkoročno odloženi stroški, v višini 297 EUR (strokovna publikacija za leto 2015). 16. Kapital Osnovni kapital družbe znaša 661.046 EUR in je razdeljen na 158.413 kosovnih delnic. Kapitalske rezerve znašajo 719.105 EUR in zajemajo vplačan presežek kapitala, v višini 445.275 EUR, in splošni prevrednotovalni popravek kapitala, v višini 273.830 EUR. Rezerve iz dobička znašajo 171.491 EUR, preneseni čisti poslovni izid 2.130.981 EUR, čisti poslovni izid poslovnega leta 215.258 EUR in presežek iz prevrednotenja 3.701.170 EUR. Na 24. skupščini družbe, dne 3.7.2014, je bil sprejet sklep o uporabi bilančnega dobička družbe v znesku 2.289.393,83 EUR na dan 31.12.2013, in sicer: 1. 158.413,00 EUR se nameni za izplačilo dividend; 2. 2.130.980,83 EUR ostane nerazporejeno. 17. Dolgoročne obveznosti Dolgoročne obveznosti, v višini 758.071 EUR, so odložene obveznosti za davek od dobička od presežka iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih naložb. Za izračun davčne obveznosti je bila uporabljena davčna stopnja v višini 17%. 18. Kratkoročne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev, v višini 11.783 EUR predstavljajo obveznosti iz tekočega poslovanja. Kratkoročne poslovne obveznosti do podjetij v skupini, v višini 9 EUR, so obveznosti do dobavitelja PFCI, d.o.o..

Page 23: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 23

Kratkoročne poslovne obveznosti do drugih, v višini 68.661 EUR, vključujejo: - obveznost za bruto plače za mesec december 2014, v višini 26.556 EUR, - druge obveznosti do zaposlenih, v višini 6.081 EUR, - obveznost za plačilo prispevkov in davkov na plače za mesec december 2014, v višini 4.518 EUR, - obveznost za plačilo akontacije davka od dobička pravnih oseb, v višini 1.853 EUR - poračun davka od dobička za leto 2014, v višini 29.572 EUR in - ostale kratkoročne obveznosti, v višini 81 EUR. 19. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve Kratkoročne pasivne časovne razmejitve, v višini 1.586 EUR, so vnaprej vračunani stroški revizijske družbe Realinea, d.o.o., Grosuplje. Celotni znesek, porabljen za revizorje, je v letu 2014 znašal 3.172 EUR, in sicer za opravljeno revizijo s strani družbe Realinea, d.o.o.. 20. Dogodki po datumu bilance stanja Po datumu bilance se niso pojavili dogodki, ki bi lahko vplivali na računovodske izkaze. 21. Zabilančna sredstva in obveznosti V zabilančni evidenci družba izkazuje vrednostne papirje in poslovne prostore, zastavljene za najete kredite drugih družb v skupini. Zabilančna evidenca, v višini 1.958.776 EUR, je v letu 2014 sestavljena iz: zastavljene enote premoženja podsklada PSP MODRA LINIJA, v višini 1.708.400 EUR in zastavljeni poslovni prostori (na Pristaniški 12, v Kopru), v višini 250.376 EUR. Zastavljeni vrednostni papirji in poslovni prostori

Zastavni

Upnik

Vrednost posojila

na dan 31.12.14

v EUR

Zastavljeni

vr. pap./posl.

prostori

Zastavni

dolžnik

Količina zast.

vred. pap./m2

Vrednost zastave

na dan 31.12.13

v EUR

Zastavljeno za

Banka Koper d.d. 5.597.624 - enote prem. PSP

MODRA LINIJA;

- poslovni prostor

Pristaniška 12,

Koper

Primorski

skladi;

Primorski

skladi;

1.000.000

313

1.708.400

250.376

Modra linija

holding, d.d.

Modra linija

holding, d.d.

22. Ostala pojasnila a) podatki o skupinah oseb Družba za upravljanje Uprava in nadzorni svet družbe: pojasnilo v točki 1 Poslovno poročilo-Predstavitev družbe; Individualno pogodbo o zaposlitvi imata v družbi sklenjeno predsednik uprave, Dušan Jereb, z dne 01.05.2010 in član uprave, Lučo Benčić, z dne 31.7.2012. b) prejemki in zaslužki skupin oseb Skupni znesek vseh prejemkov, ki so jih za opravljanje funkcij oziroma nalog prejele v poslovnem letu 2013 zgoraj omenjene skupine oseb: - Člana uprave družbe za upravljanje sta za leto 2014 prejela za 121.656 EUR bruto plač. Skupaj s povračili stroškov, bonitetami in regresom znašajo bruto prejemki 135.721 EUR. Predsednik uprave je bil upravičen tudi do uporabe službenega avtomobila v privatne namene; - Člani nadzornega sveta družbe za upravljanje so v letu 2014 prejeli za 3.480 EUR prejemkov (bruto zaslužek); - Družba poleg uprave nima zaposlenih na podlagi individualnih pogodb.

Page 24: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 24

Prejemki članov uprave in nadzornega sveta za leto 2014 v EUR

Bruto

plače

Regres

Bonitete

Povračila

stroškov

Dodatno

pokojn.

zavarov.

Sejnine

Skupaj

Bruto

Skupaj

Neto

Uprava

Dušan Jereb 64.464 1.074 1.604 1.485 2.779 0 71.406 38.627

Lučo Benčić 57.192 1.074 0 3.270 2.779 0 64.315 38.955

SKUPAJ 121.656 2.148 1.604 4.755 5.558 0 135.721 77.582

Nadzorni svet

Marinela Jankovič 1.055 1.055 767

Žarko Ždralič 1.370 1.370 997

Leon Klemše 1.055 1.055 767

SKUPAJ 3.480 3.480 2.531

c) poslovne terjatve do skupin oseb in dana posojila Družba za upravljanje nima poslovnih terjatev do članov uprave, nadzornega sveta in notranjih lastnikov ter zaposlenih po individualnih pogodbah. Družba za upravljanje ima terjatev za dana dolgoročna posojila do bivše članice uprave in članice nadzornega sveta družbe za upravljanje. d) posli s povezanimi osebami Seznam pravnih poslov med odvisno in obvladujočo družbo ter z njo povezanimi družbami:

1. dana in prejeta posojila na osnovi posojilne pogodbe (Modra linija holding, d.d., Koper); 2. dajanje nepremičnin v lasti Modre linije holding d.d. v najem družbi Primorski skladi, d.d., na

podlagi Pogodbe o najemu poslovnih prostorov. Vsi posli s povezanimi osebami so bili sklenjeni pod običajnimi tržnimi pogoji.

Page 25: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 25

Page 26: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 26

Page 27: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 27

Page 28: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 28

Page 29: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 29

Page 30: LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2014 · 2017. 3. 23. · Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper Primorski skladi, d.d., Koper Stran

Letno poročilo o poslovanju v letu 2014 za družbo PRIMORSKI SKLADI, d.d., Koper

Primorski skladi, d.d., Koper Stran 30