leszno, dnia 10.03.2004 r. zbigniew skóra kierunku obrotów 40 3.8.2. pod łączenie do szafy...

of 49/49
TYPU : PS Instrukcja obsługi żu i monta Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TYPU : PS

Instrukcja obsugiui monta

Leszczyska Fabryka Pomp Sp. z o.o.64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15

- - 2

DEKLARACJA ZGODNOCI

NR 009/2004

Producent: Leszczyska Fabryka Pomp Sp. z o. o.

Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15

Wyrb: Pompy zatapialne typu DM, DP, IF, HD

Opisane powyej wyroby s zgodne z nastpujcymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z pniejszymi zmianami, ktre dotycz:

1. maszyn nr 98/37/WE (zastosowana norma PN EN 292 1, PN EN 292 2),

2. kompatybilnoci elektromagnetycznej nr 89/336/EWG (zastosowana norma PN EN 55 014 1, PN EN 55 014 2),

3. wyposaenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektrych granicach napicia nr 73/23/EWG (zastosowana norma PN EN 60 204 1, PN EN 60 335 1).

Leszczyska Fabryka Pomp Sp. z o. o. owiadcza, e niniejsza deklaracja

zostaa wydana na jej wyczn odpowiedzialno. Leszno, dnia 10.03.2004 r. Zbigniew Skra Dyrektor Inynierii Wodnej

- - 3

DEKLARACJA ZGODNOCI

NR 033/2004

Producent: Leszczyska Fabryka Pomp Sp. z o. o.

Adres: 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 15 Wyrb: Przepompownie ciekw typu PS

Opisane powyej wyroby s zgodne z nastpujcymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z pniejszymi zmianami, ktre dotycz:

1. maszyn nr 98/37/WE (zastosowana norma PN EN 292 1, PN EN 292 2),

2. kompatybilnoci elektromagnetycznej nr 89/336/EWG (zastosowana norma PN EN 55 014 1, PN EN 55 014 2),

3. wyposaenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektrych granicach napicia nr 73/23/EWG (zastosowana norma PN EN 60 204 1, PN EN 60 335 1, PN EN 60 439 1, PN EN 60 529).

Leszczyska Fabryka Pomp Sp. z o. o. owiadcza, e niniejsza deklaracja

zostaa wydana na jej wyczn odpowiedzialno. Leszno, dnia 05.05.2004 r. Zbigniew Skra Dyrektor Inynierii Wodnej

- - 4

SPIS TRECI

strona

1. Informacje dotyczce bezpieczestwa 7 1.1. Wymagania oglne 7 1.2. Uwagi i ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa 7 1.3. Wymagania zwizane z obsug i eksploatacj przepompowni 7 1.4. Kwalifikacje personelu 8

2. Opis techniczny 9 2.1. Przeznaczenie 9 2.2. Zasada dziaania 9

2.2.1 Przepompownia jednopompowa 9 2.2.2 Przepompownia dwupompowa 10

2.3. Budowa 11 2.4. Identyfikacja urzdzenia 12

2.4.1. Klucz oznacze 12 2.4.2. Przykad oznaczenia 12

2.5. Opis pomp 13 2.6. Zbiorniki 13 2.7. Szafa sterujca 14

2.7.1. Szafa sterujca przepompowni jednopompow SSP1 14 2.7.2. Szafa sterujca przepompowni dwupompow SPE2 15 2.7.3. Dane techniczne szafy sterowniczej dwupompowej SPE2 16 2.7.4. Zmiana parametrw w regulatorze EASY 17

2.8. Wewntrzny ukad hydrauliczny 17 2.9. Pozostae elementy 18 2.10. Wyposaenie dodatkowe - opcja 18

2.10.1 Pomost technologiczny 18 2.10.2 Szafa sterujca z moduem GSM 18

2.10.2.1. Obsuga telefonu przemysowego GM47 19 2.10.2.2. Kolejno czynnoci podczas uruchamiania moduu GSM 20 2.10.2.2. Wprowadzanie nastaw 20

2.10.3.Szafa sterujca z sond hydrostatyczn (SPEh) 20 2.10.3.1. Sposb wprowadzania parametrw 21

2.10.4. Szafa sterujca z alarmem dwikowo-wietlnym (SPEa) 22 2.11. Zakres dostawy, transport i kontrola dostawy 22

2.11.1. Zakres dostawy 22 2.11.2. Transport 22 2.11.3. Kontrola dostawy 23

3. Instrukcja montaowa 23 3.1. Wymagania oglne 23

3.1.1. Informacje podstawowe 23 3.1.2. Odwodnienie wykopu 24 3.1.3. Zabezpieczenie cian wykopu 24 3.1.4. Posadowienie zbiornika przy wysokim poziomie zwierciada

wd gruntowych 24 3.1.5. Obsypka zbiornika 24

3.2. Monta zbiornika z polietylenu 25 3.2.1. Przygotowanie podoa 25 3.2.2. Wykop i posadowienie zbiornika 25

- - 5

3.3. Monta zbiornika z betonu 27

3.3.1. Przygotowanie podoa 27 3.3.2. Wykop i posadowienie zbiornika 28

3.4. Monta zbiornika z polimerobetonu 29 3.4.1. Przygotowanie podoa 29 3.4.2. Wykop i posadowienie zbiornika 30

3.5. Monta zbiornika z betonu spronego 31 3.5.1. Przygotowanie podoa 31 3.5.2. Wykop i posadowienie zbiornika 31

3.6. Wykonanie zwieczenia zbiornika 32 3.6.1. Zwieczenie przepompowni umiejscowionej w terenie zielonym 32 3.6.2. Zwieczenie przepompowni umiejscowionej w cigu

komunikacyjnym 32 3.7. Monta wewntrznego ukadu hydraulicznego 33

3.7.1. Przygotowanie elementw 33 3.7.2. Monta wewntrznego ukadu hydraulicznego

przepompowni ze zbiornikiem z polietylenu 33 3.7.3. Monta wewntrznego ukadu hydraulicznego o rednicy

DN50 przepompowni ze zbiornikiem z betonu 37 3.7.4. Monta wewntrznego ukadu hydraulicznego o rednicy

DN80-DN150 przepompowni ze zbiornikiem z betonu 38 3.7.5. Monta wewntrznego ukadu hydraulicznego o rednicy

DN80-DN150 przepompowni ze zbiornikiem z polimerobetonu 39 3.7.6. Monta wewntrznego ukadu hydraulicznego o rednicy

DN80-DN150 przepompowni ze zbiornikiem z bet. spronego 40 3.8. Podczenie instalacji elektrycznej 40

3.8.1. Sprawdzenie kierunku obrotw 40 3.8.2. Podczenie do szafy zasilajcej typu SSP 1 40 3.8.3. Podczenie do szafy zasilajcej typu SSP 2 41

4. Uruchomienie przepompowni 42 4.1. Wymagania oglne 42 4.2. Uruchomienie 43

5. Eksploatacja przepompowni 44 5.1. Wymagania oglne 44 5.2. Kontrola i regulacja pomp z mechanizmem rozdrabniajcym 45

5.2.1. Ocena stanu technicznego noa i tarczy tncej 45 5.2.2. Wymiana noa i tarczy tncej 45 5.2.3. Regulacja noa i tarczy tncej 45

6. Awarie 47 7. Utylizacja pomp i ukadu hydraulicznego przepompowni 48 8. Zastrzeenia 48 9. Schematy szaf zasilajcych typu SSP1 oraz SPE2 48 10. Karta gwarancyjna przepompowni ciekw 49

10.1. Przedmiot gwarancji 49 10.2. Warunki gwarancji 49 10.3. Wyczenia z gwarancji 49 10.4. Sprzeda przepompowni 49

- - 6

Szanowni Pastwo!

Leszczyska Fabryka Pomp Sp. z o. o. dzikuje Pastwu za zakup przepompowni ciekw typu PS. Mamy nadziej, e speni ona Pastwa oczekiwania i jej eksploatacja sprawi duo zadowolenia.

Ze wzgldu na cigy rozwj produktu oraz udoskonalenia, LFP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu a take zmian w Instrukcji bez pisemnego zawiadomienia.

Niniejsza Instrukcja stanowi wasno intelektualn LFP Sp. z o.o. i nie moe by przedmiotem prezentacji publicznych, kopiowania czciowego lub cakowitego wszelkimi dostpnymi metodami, marketingu czy sprzeday dla osb trzecich oraz przedsibiorstw, bez pisemnej zgody LFP Sp. z o. o. pod rygorem naruszenia praw autorskich.

- - 7

1. INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA 1.1 WYMAGANIA OGLNE

W Instrukcji obsugi zawarto istotne informacje dotyczce bezpiecznego instalowania i uytkowania wyrobu. Przed podjciem czynnoci zwizanych z zainstalowaniem, uruchomieniem i uytkowaniem naley dokadnie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi. Instrukcj naley zachowa do przyszego uytku w miejscu dostpnym przez obsug.

1.2 UWAGI I OSTRZEENIA DOTYCZCE BEZPIECZESTWA

Instrukcja obsugi zaopatrzona jest w uwagi i ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa.

Znak umieszczono obok zalece zawartych w instrukcji, ktrych nieprzestrzeganie moe wpywa na bezpieczestwo.

Znak umieszczono obok zalece zawartych w instrukcji, ktre naley wzi pod uwag ze wzgldu na bezpieczn prac urzdzenia.

1.3 WYMAGANIA ZWIZANE Z OBSUG i EKSPLOATACJ PRZEPOMPOWNI

W celu zapewnienia bezpieczestwa podczas obsugi i eksploatacji, naley wic stosowa nastpujce rodki ostronoci:

stosowa urzdzenie zgodnie z przeznaczeniem, wykluczy zagroenie powodowane prdem elektrycznym, wykonywa prace przy urzdzeniu po wyczeniu napicia zasilania, stosowa przy wymianie i naprawie urzdzenia wycznie oryginalne czci zamienne.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia zwalnia Producenta z odpowiedzialnoci za jakiekolwiek skutki mogce powsta z zastosowania innych czci,

przed rozpoczciem pracy wywietrzy zbiornik, w czasie wietrzenia oraz prowadzenia robt przy otwartym wazie naley waciwie

zabezpieczy otwr przed przypadkowym wpadniciem osb lub narzdzi do zbiornika przepompowni,

podczas obsugi stosowa rodki ochrony osobistej w postaci rkawic gumowych i odziey ochronnej,

prace przy zbiorniku przepompowni musz by wykonywane przez co najmniej dwie osoby, ponownie zamontowa lub zaczy wszelkie urzdzenia ochronne i zabezpieczajce po

zakoczeniu prac.

Nie wolno wkada rk do krca wlotowego i wylotowego pracujcej pompy! Pompy DM posiadaj mechanizm rozdrabniajcy, ktry moe spowodowa utrat palcw doni.

UWAGA

- - 8

Nie wolno uywa przewodw zasilajcych do przenoszenia pomp. Do tego celu naley stosowa waciwy uchwyt lub zaczep hakowy.

Nie wolno uruchamia przepompowni w sytuacji, gdy w zbiorniku nie ma wody. Grozi to uszkodzeniem pomp i utrat gwarancji.

Dopuszcza si krtkotrwae (do 5 sekund) uruchomienie pompy na wolnym powietrzu w celu sprawdzenia kierunku obrotw, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dalszej czci niniejszej Instrukcji obsugi.

1.4 KWALIFIKACJE PERSONELU

Prace zwizane z montaem, podczeniem do sieci elektrycznej, obsug, konserwacj i przegldem; powinien wykonywa wykwalifikowany personel posiadajcy odpowiednie uprawnienia.

UWAGA

- - 9

2. OPIS TECHNICZNY. 2.1 PRZEZNACZENIE.

Przepompownie ciekw typu PS przeznaczone s do przepompowywania ciekw bytowo gospodarczych i przemysowych w systemach kanalizacji grawitacyjno cinieniowej i cinieniowej oraz do przepompowywania wd deszczowych i drenaowych.

W systemach kanalizacyjnych przepompownie ciekw typu PS mog by stosowane jako przepompownie porednie strefowe i centralne.

Do przepompowywania ciekw bytowo gospodarczych i przemysowych przeznaczone s przepompownie z pompami typu DM (DRENA MIX), HD (HYDRA) i IF (INFRA). Do przepompowywania wd deszczowych i drenaowych przeznaczone s przepompownie z pompami typu DP (DRENA PRO) i IF (INFRA).

Przepompownie typu PS mog by lokalizowane w cigach komunikacyjnych.

2.2 ZASADA DZIAANIA.

Sterowanie przepompowni ciekw odbywa si przy wykorzystaniu sygnaw pochodzcych z wycznikw pywakowych umieszczonych w zbiorniku. Moliwe jest sterowanie przepompowni ciekw za pomoc sondy hydrostatycznej.

2.2.1 PRZEPOMPOWNIA JEDNOPOMPOWA.

Sterowanie prac przepompowni jednopompowej odbywa si za pomoc zespou dwch wycznikw pywakowych umieszczonych wewntrz zbiornika przepompowni. Wyczniki s zamocowane do acucha ogniwowego wykonanego ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej i wyposaonego w obcinik, ktry zapewnia stabiln prac ukadu sterujcego poprzez trwae naprenie acucha.

Zasad pracy przepompowni jednopompowej przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Zasada pracy przepompowni jednopompowej. W trybie pracy automatycznej (A), pompa zostanie zaczona w przypadku przekroczenia

przez cieki w zbiorniku poziomu S2 i bdzie pracowa dopki poziom nie obniy si poniej poziomu S1.

W trybie pracy rcznej (R), pompa zostanie zaczona pod warunkiem, e cieki w zbiorniku przekraczaj poziom S1. Po spadku poziomu ciekw poniej S1 nastpi wyczenie pompy. Istnieje moliwo odpompowania ciekw do dna zbiornika. W tym celu naley nacisn i przytrzyma przycisk zaczajcy t funkcj, umieszczony na tablicy szafy sterowniczej.

P1 wycznik pywakowy zastosowany jako zabezpieczenie przed suchobiegiem P2 wycznik pywakowy zaczajcy pomp hm wysoko martwa hr wysoko retencyjna S1 poziom wyczenia pompy S2 poziom zaczenia pompy

- - 10

Podczas odpompowywania ciekw do dna zbiornika nieaktywne jest zabezpieczenie chronice pomp przed suchobiegiem. Naley wwczas obserwowa pomp i nasuchiwa odgosw rozpoczcia podsysania przez pomp powietrza. Po wystpieniu podsysania bezwzgldnie zatrzyma pomp zdejmujc palec z przycisku! Kontynuowanie pompowania moe spowodowa uszkodzenie silnika i uszczelnienia mechanicznego pompy!

2.2.2 PRZEPOMPOWNIA DWUPOMPOWA.

Sterowanie prac przepompowni dwupompowej odbywa si za pomoc zespou trzech wycznikw pywakowych umieszczonych wewntrz zbiornika przepompowni. Wyczniki s zamocowane do acucha ogniwowego wykonanego ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej i wyposaonego w obcinik, ktry zapewnia stabiln prac ukadu sterujcego poprzez trwae naprenie acucha.

Zasad pracy przepompowni dwupompowej przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Zasada pracy przepompowni dwupompowej. W trybie pracy automatycznej (A), pompy pracuj naprzemiennie. Praca naprzemienna

polega na zaczaniu pompy, ktra w poprzednim cyklu nie pracowaa, lub ktra zostaa zaczona w poprzednim cyklu jako druga. Tego rodzaju rozwizanie sterowania umoliwia rwnomierne zuycie pomp.

W przypadku gdy poziom ciekw w zbiorniku przekroczy poziom S2, nastpi zaczenie pierwszej pompy. Bdzie ona pracowa dopki poziom ciekw nie opadnie poniej poziomu S1.

W sytuacji gdy pomimo pracujcej pompy nie nastpi odpompowanie medium do poziomu S1 w czasie zdeklarowanym przez uytkownika wwczas nastpi doczenie drugiej pompy.

W przypadku gdy ilo ciekw przekroczy poziom S3, nastpi bezwzgldne zaczenie drugiej pompy. Obie pompy bd pracowa do momentu, a poziom ciekw obniy si poniej poziomu S1.

Sterownik urzdzenia uniemoliwia rozruch dwch pomp jednoczenie.

W trybie pracy rcznej (R), pompa / pompy zostan zaczone pod warunkiem, e cieki w zbiorniku przekraczaj poziom S1. Po spadku poziomu ciekw poniej S1 nastpi wyczenie pompy / pomp. Istnieje moliwo odpompowania ciekw do dna zbiornika. W tym celu naley nacisn i przytrzyma jeden z dwch przyciskw START zaczajcych t funkcj, umieszczonych na tablicy szafy sterowniczej.

UWAGA

UWAGA

P1 wycznik pywakowy zastosowany jako zabezpieczenie przed suchobiegiem P2, P3 wyczniki pywakowe zaczajce pompy hm wysoko martwa hr wysoko retencyjna S1 poziom wyczenia pomp S2 poziom zaczenia pierwszej pompy S3 poziom zaczenia drugiej pompy

Dno zbiornika

Poziom S1wyczenia pomp

Poziom S2zaczenia jednejpompy

Poziom S3zaczenia drugiejpompy

- - 11

Podczas odpompowywania ciekw do dna zbiornika nieaktywne jest zabezpieczenie chronice pomp przed suchobiegiem. Naley wwczas obserwowa pomp i nasuchiwa odgosw rozpoczcia podsysania przez pomp powietrza. Po wystpieniu podsysania bezwzgldnie zatrzyma pomp zdejmujc palec z przycisku! Kontynuowanie pompowania moe spowodowa uszkodzenie silnika i uszczelnienia mechanicznego pompy!

2.3 BUDOWA.

Przepompownie ciekw typu PS s kompletnymi, w peni zautomatyzowanymi urzdzeniami skadajcymi si z czterech podstawowych zespow:

jednej lub dwch pomp zatapialnych typu DM, IF, HD lub DP, zbiornika z polietylenu PE, betonu BT, polimerobetonu PB lub betonu spronego BS, szafy sterujcej, elementw wewntrznych. W skad elementw wewntrznych wchodzi wewntrzny ukad hydrauliczny, elementy

pozostae i wyposaenie dodatkowe. Przykadow budow przepompowni dwupompowej typu PS przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Budowa przepompowni ciekw ze zbiornikiem z polimerobetonu Rys. 3. Budowa przepompowni ciekw ze zbiornikiem z polimerobetonu PB o rednicy 1200 mm zlokalizowanej poza cigiem komunikacyjnym.

1 zbiornik 2 kana doprowadzajcy cieki 3 pompa zatapialna 4 stopa sprzgajca z kolanem 5 rurocig toczny 6 zawr zwrotny z kul gumow 7 zawr odcinajcy lub zasuwa 8 kolektor toczny 9 przewd toczny 10 przycze do pukania instalacji 11 prowadnice rurowe 12 mocowanie grne prowadnic 13 waz zbiornika 14 acuchy pomp 15 acuch z obcinikiem 16 wyczniki pywakowe 17 wentylacja 18 szafa sterujca

UWAGA

- - 12

2.4 IDENTYFIKACJA URZDZENIA. 2.4.1 KLUCZ OZNACZE. PS - 2 DM 100 T 40 / 50 PE 1000 3,5 Przepompownia ciekw typu PS Liczba pomp: 1 jedna pompa; 2 dwie pompy Typ pompy: DM, IF, HD, DP rednica krca tocznego pompy [mm] rednica przewodu tocznego [mm] Materia zbiornika: PE, BT, PB, BS rednica wewntrzna zbiornika przepompowni [mm] Wysoko zewntrzna zbiornika przepompowni [m] 2.4.2 PRZYKAD OZNACZENIA.

Przepompownia ciekw typu PS z 2 (dwoma) pompami typu DM 100 T o rednicy nominalnej krca tocznego pompy 40 mm i rednicy przewodu tocznego 50 mm, ze zbiornikiem wykonanym z polietylenu PE o rednicy wewntrznej 1000 mm i wysokoci zewntrznej 3,5 m.

PS-2 DM 100 T 40/50 PE 1000 3,5

Oznaczenie przepompowni ciekw typu PS, informuje jednoznacznie o wszystkich charakterystycznych danych urzdzenia. Naley si na nie

bezwzgldnie powoywa w przypadkach wymagajcych wyjanie.

UWAGA

- - 13

2.5 OPIS POMP.

Przepompownie ciekw typu PS s wykonywane jako jednopompowe lub dwupompowe. W ukadzie dwupompowym jedna pompa stanowi czynn rezerw ukadu.

W zalenoci od rodzaju przepompowywanych ciekw oraz wymaganej wydajnoci i wysokoci podnoszenia, stosowane s nastpujce pompy:

pompy z rozdrabniaczem typu DM (DRENA MIX), pompy z wirnikiem o swobodnym przepywie typu IF (INFRA), pompy z wirnikiem otwartym jednokanaowym typu HD (HYDRA), pompy z wirnikiem otwartym typu DP (DRENA PRO). Pompy wystpuj w wykonaniu jedno i trjfazowym. Maksymalna liczna zacze jest

uzaleniona od mocy pompy i wynosi: do 5 kW 20 za/h, 5 11 kW 15 za/h, pow. 11 kW 10 za/h.

Pompy typu DM wyposaone s w specjalny ukad tncy zwany rozdrabniaczem, ktry rozdrabnia zanieczyszczenia na mniejsze czci, umoliwiajc im swobodny przepyw bez obawy o zatykanie si pompy i rurocigu tocznego. Zastosowanie pompy z rozdrabniaczem pozwala na przepompowywanie ciekw z zawartoci czci wknistych. Dziki rozdrobnieniu ciekw mona stosowa przewody toczne o mniejszych rednicach.

Pompy typu IF wyposaone s w specjalny wirnik VORTEX, ktry umoliwia swobodny przepyw ciekw. Zastosowanie pompy z wirnikiem VORTEX, pozwala na przepompowywanie ciekw z zawartoci czci wknistych i cia staych o maksymalnej wielkoci 102 mm oraz piasku.

Pompy typu HD wyposaone s w jednokanaowy wirnik otwarty zaopatrzony w mechanizm zapobiegajcy blokowaniu si wirnika. Zastosowane rozwizanie pozwala na przepompowywanie ciekw z zawartoci czci staych i wknistych.

Pompy typu DP wyposaone s w wirnik otwarty, co pozwala na przepompowywanie ciekw z zawartoci cia staych o maksymalnej wielkoci 80 mm wolnych od czci wknistych oraz piasku. 2.6 ZBIORNIKI.

Przepompownie ciekw typu PS s standardowo wykonywane w oparciu o cztery typy zbiornikw z:

polietylenu PE, betonu BT, polimerobetonu PB, betonu spronego BS. W zalenoci od wymaganej wydajnoci i zastosowanej pompy mona dobra typ zbiornika

w zakresie rednic od 1000 do 2500 mm i wysokoci od 3 do 7 m. W kadym zbiorniku mona wyrni trzy podstawowe elementy: dno, cz walcow i

zwieczenie w postaci pokrywy lub stoka. W zwieczeniu montowany jest waz lub pokrywa, ktre umoliwiaj dostp do podnoszenia i opuszczania pomp oraz do elementw wewntrznego ukadu hydraulicznego. Rodzaj pokrywy lub wazu zaley od miejsca zlokalizowania przepompowni ciekw: w cigu komunikacyjnym lub poza cigiem.

- - 14

2.7 SZAFA STERUJCA.

Przepompownie ciekw typu PS s standardowo wyposaone w szaf sterujc. Do sterowania prac przepompowni jednopompowych przeznaczona jest szafa typu SSP1, natomiast przepompowni dwupompowych szafa typu SPE2.

Szafa sterujca posiada stopie ochrony IP64 wedug PN 92/E-08106. Wyposaona jest w podwjne drzwi, z czego zewntrzne posiadaj zamek patentowy a wewntrzne otwierane s kluczem pirowym.

Obudowa szafy wykonana jest z tworzywa sztucznego a cok wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Szafa wyposaona jest w daszek ochronny. Takie zabezpieczenie zwiksza trwao i wytrzymao szafy sterujcej na warunki atmosferyczne.

Budow szaf sterujcych przedstawia rysunek 4.

Szafa sterujca typu SSP1 Szafa sterujca SPE2

1 obudowa 2 cok 3 fundament prefabrykowany

Rys. 4. Budowa szaf sterujcych. 2.7.1. SZAFA STERUJCA PRZEPOMPOWNI JEDNOPOMPOW SSP1.

Standardowe wyposaenie szafy sterujcej obejmuje: zabezpieczenie silnika elektrycznego pompy (nadprdowe, termiczne i zwarciowe), zabezpieczenia przed zanikiem i asymetri faz, grzaka z termostatem, mechaniczny licznik czasu pracy pompy, kontrolki sygnalizujce, przecznik trybu pracy, ukad rozruchu gwiazda / trjkt (dla mocy od 5,5 kW), dwa wyczniki pywakowe standardowo o dugoci 10 m, Standardowo szafa wykonywana jest jako wolnostojca na otwartym terenie. Moliwe jest

wykonanie szafy do montau w ogrzewanym budynku. Wwczas szafa przystosowana jest do montau na cianie i nie posiada grzaki, cokou i daszka.

Jako opcja moliwe jest wyposaenie szafy zasilajcej w wycznik rnicowo prdowy jako zabezpieczenie przeciwporaeniowe.

- - 15

Wyposaenie opcjonalne szafy sterujcej obejmuje: alarm zewntrzny dwikowy i wietlny umieszczony na szafie sterujcej, wycznik pywakowy do sterowania alarmem, wyjcia przekanikowe informujce o awarii przepompowni, wycznik rnicowo prdowy, licznik energii elektrycznej (nie do rozlicze z energetyk), gniazdo do przyczenia agregatu prdotwrczego, ukad agodnego rozruchu (softstart). Wygld panelu sterowniczego znajdujcego si na wewntrznych drzwiach szafy SSP1

przedstawia rysunek 5. 1 wycznik gwny 2 przycisk do odpompowania ciekw

do dna zbiornika 2. przecznik trybu pracy 4 kontrolki 5 licznik czasu pracy pompy Rys. 5. Wygld panelu sterowniczego szafy sterujcej SSP1.

2.7.2. SZAFA STERUJCA PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOW SPE2.

Standardowe wyposaenie szafy sterujcej obejmuje: przekanik programowalny EASY, zabezpieczenia silnikw elektrycznych pomp (nadprdowe, termiczne i zwarciowe), zabezpieczenia przed zanikiem i asymetri faz, grzaka z termostatem, mechaniczne liczniki czasu pracy kadej z pomp, kontrolki sygnalizujce, przecznik trybu pracy, ukad rozruchu gwiazda / trjkt (dla mocy od 5,5 kW), trzy wyczniki pywakowe standardowo o dugoci 10 m, wyjcia przekanikowe informujce o awarii przepompowni, Standardowo szafa wykonywana jest jako wolnostojca na otwartym terenie. Moliwe jest

wykonanie szafy do montau w ogrzewanym budynku. Wwczas szafa przystosowana jest do montau na cianie i nie posiada grzaki, cokou i daszka.

Wyposaenie opcjonalne szafy sterujcej obejmuje: modu nadajnika GSM wraz z akumulatorem buforujcym i ukadem adowania do

przesyania informacji o stanach alarmowych w postaci SMS, alarm zewntrzny dwikowy i wietlny umieszczony na szafie sterowniczej, wycznik rnicowo prdowy, licznik energii elektrycznej (nie do rozlicze z energetyk), zewntrzne owietlenie szafy sterujcej wraz z wycznikiem zmierzchowym, sonda hydrostatyczna z dwoma wycznikami pywakowymi, gniazdo do przyczenia agregatu prdotwrczego, ukad agodnego rozruchu (softstart)

- - 16

Wygld panelu sterowniczego znajdujcego si na wewntrznych drzwiach szafy SPE2

przedstawia rysunek 6.

Rys. 6. Wygld panelu sterowniczego szafy sterujcej SPE2.

Dla przepompowni zlokalizowanej poza cigiem komunikacyjnym, szafa sterujca montowana jest do fundamentu w odlegoci 1 m od zbiornika. Dla przepompowni zlokalizowanej w cigu komunikacyjnym, szafa sterujca montowana jest do fundamentu w odlegoci zalenej od dugoci przewodw silnikw i wycznikw pywakowych. Odlego ta jest kadorazowo okrelana przez Klienta w zamwieniu. Standardowa dugo przewodw wynosi 10 m.

2.7.3. DANE TECHNICZNE SZAFY STEROWNICZEJ DWUPOMPOWEJ SPE 2.

Szafa sterownicza

Zasilanie energetyczne: przewd 5-cio yowy odpowiedni do zainstalowanej mocy

Przekanik programowalny EASY 619-DC-RC

Napicia zasilania sterownika: 24V DC +20% - 15% Moc strat sterownika: typowo 3,5W Wyjcia sterownicze: sze wyj przekanikowych dopuszczalna

obcialno 230V AC, 8A cos =0,8...1 Wejcia sterownicze: 12 wej dwustanowych (w tym 2 wejcia

mogce suy jako wejcia analogowe) Temperatura otoczenia : -25...550C (wywietlacz LCD dobrze czytelny w

temperaturze 00C +550C)

1- wycznik gwny, 2- liczniki czasu pracy pomp,3- diody sygnalizujce prac

lub awari pomp, 4- przyciski do zaczania/

wyczania pomp w trybie pracy rcznej,

5- przecznik wyboru trybu pracy,

6- przekanik EASY, 7- diody sygnalizujce poziom

wody w zbiorniku (od wycznikw pywakowych).

UWAGA

UWAGA

UWAGA

- - 17

Wygld przekanika programowalnego przedstawia rysunek 7.

Rys. 7. Wygld przekanika programowanego EASY.

Regulator temperatury

Napicie zasilania: 223V AC Pobr mocy:

- - 18

2.9 POZOSTAE ELEMENTY.

Przepompownie ciekw typu PS s ponadto standardowo wyposaone w: acuchy do podnoszenia i opuszczania pomp, acuch z obcinikiem z przymocowanymi wycznikami pywakowymi, prowadnice pomp z mocowaniem, instalacj nawiewno wywiewn. acuchy i prowadnice wykonane s ze stali ocynkowanej, instalacja nawiewno

wywiewna z PCV. Moliwe jest wykonanie acuchw i prowadnic ze stali nierdzewnej. Zbiorniki z polietylenu PE i betonu spronego BS s standardowo wyposaone w

drabink. Zbiorniki z betonu BT i polimerobetonu PB s standardowo wyposaone w stopnie zazowe. 2.10 WYPOSAENIE DODATKOWE OPCJA. 2.10.1. POMOST TECHNOLOGICZNY.

Przepompownie ciekw typu PS mog by wyposaone w pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej oraz uraw do podnoszenia i opuszczania pomp.

Pomost technologiczny dostpny jest dla przepompowni dwupompowych o rednicy zbiornika powyej 1200 mm i wysokoci powyej 4,0 m.

2.10.2. SZAFA STERUJCA Z MODUEM GSM.

Modu GSM wykorzystany jest w szafie sterujcej do przekazywania informacji o awariach.

Informacje s przekazywane za pomoc komunikatw SMS-w. Modu GSM posiada wywietlacz LCD sucy do odczytu biecym stanie pracy moduu

oraz do zaprogramowania danych potrzebnych w czasie normalnej pracy. Na wywietlaczu LCD w pierwszej linijce (podczas normalnej pracy) podawany jest: stan

telefonu GM 47, poziom sygnau odbieranego przez anten oraz stan wej i wyj moduu. Symbol anteny miga podczas komunikowania si telefonu GM47 ze stacj bazow GSM. W drugiej linijce podawane s informacje o biecym stanie moduu. Widok moduu przedstawia rysunek 8.

Rys. 8. Widok moduu GSM.

- - 19

Opis funkcji przyciskw moduu GSM zawiera tabela 1.

Tabela 1. Opis funkcji przyciskw moduu GSM.

Stan wej i wyj wywietlany na przemian (2s/2s) w grnej linii ekranu LCD w postaci symboli przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Stan wyj moduu GSM. 2.10.2.1. OBSUGA TELEFONU PRZEMYSOWEGO GM47.

Telefon przemysowy, podobnie jak kady inny telefon komrkowy, potrzebuje do pracy karty aktywacyjnej SIM. Uytkownik moduu GSM i telefonu GM 47 musi we wasnym zakresie zapewni tak kart.

Kart SIM umieszcza si w specjalnym gniedzie umieszczonym na dole elektroniki. Kod PIN o ile jest konieczny wprowadza si do pamici moduu funkcj serwisow z podmenu Opcje GM47. Zmiana kodu PIN ewentualnie wprowadzenie kodu PUK, moliwe jest dopiero po przeoeniu karty SIM do zwykego telefonu komrkowego. Sposb montau karty SIM przedstawia rysunek 9.

Rys. 9. Monta karty SIM.

- - 20

2.10.2.2. KOLEJNO CZYNNOCI PODCZAS URUCHAMIANIA MODUU GSM.

Zacz zasilanie moduu bez woonej karty SIM do telefonu GM47 modu wywietli komunikat: Ustaw kod PIN.

Wpisa kod PIN Wyczy zasilanie. Woy kart SIM do gniazdo (patrz rysunek). Wczy zasilanie. Przed przystpieniem do konfiguracji moduu GSM naley umieci w telefonie przemysowym GSM kart aktywacyjn SIM.

2.10.2.3. WPROWADZANIE NASTAW.

Aby wprowadzi parametry niezbdne do wysyania komunikatw w formie SMS-w naley w pierwszym kroku wej do trybu serwisowego. W tym celu naley wcisn jednoczenie przycisk NEXT i CHANGE (przez czas okoo 1 s) a nastpnie poprzez naciskanie przycisku NEXT znale opcje GM-47 oraz wej do tej opcji poprzez wcinicie przycisku OK. Nastpnie przyciskajc NEXT znale opcj Kod PIN. Naley wej w t funkcj poprzez wcinicie przycisku OK. Nastpnie wprowadzi kod PIN karty SIM (jeeli jest on wymagany). W celu wprowadzania kodu PIN, korzysta naley z przyciskw CHANGE (do zmiany cyfry ) oraz NEXT ( do przejcia do kolejnej cyfry ) po wprowadzeniu odpowiedniego PINU akceptujemy go wciskajc OK.

Nastpnie uywajc przyciskw NEXT i ESC szukamy funkcj Nr Centrum SMS (znajduje si ona w opcji GM-47), wchodzimy i zmieniamy parametry tej funkcji w sposb analogiczny jak w funkcji opisanej powyej.

W funkcji Nr Centrum SMS naley poda nr centrum SMS zgodny z kart SIM zainstalowanej w telefonie GM-47 operatora, a mianowicie:

operator ERA nr centrum SMS 48602951111 operator PLUS nr centrum SMS 48601000310 operacja IDEA nr centrum SMS 48501200777 Po wprowadzeniu odpowiedniego nr operatora sieci komrkowej naley wprowadzi nr

telefonw na ktre maj by przesyane informacje o stanach alarmowych z przepompowni ciekw.

W tym celu uywajc przyciskw ESC (cofnicie o jeden ekran) i NEXT szukamy opcji Powiadamianie i wchodzimy do tej opcji poprzez wcinicie przycisku OK a nastpnie szukamy funkcji Nr tel. do pow.1.....4. Nastpnie wprowadzamy odpowiednie nr telefonw na ktre maja by przesane informacj o awariach.

W ostatnim kroku naley wyj z opcji serwisowych. W tym celu kilkakrotnie wciskamy ESC a uzyskamy komunikat wyjcie z opcji serwisowych, akceptujemy poprzez nacinicie przycisku OK.

Szczegowe informacje dotyczce moduu GM-4 zawarte s w instrukcji tego moduu.

2.10.3. SZAFA STERUJCA Z SOND HYDROSTATYCZN (SPEh).

Szafa sterujca opcjonalnie umoliwia wspprac z sond hydrostatyczn umieszczon wewntrz zbiorniku.

W celu zwikszenia niezawodnoci pracy urzdzenia oprcz sondy w zbiorniku naley umieci dwa wyczniki pywakowe. Dolny wycznik pywakowy zabezpiecza dodatkowo pompy przed suchobiegiem. Natomiast drugi wycznik pywakowy suy do sygnalizacji stanu przelewowego i awaryjnego uruchomienia pomp.

- - 21

Sonda hydrostatyczna w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by

umieszczona w rurze PCV. Listw zaciskow szafy sterujcej SPEh przedstawia rysunek 10.

Rys. 10. Listwa zaciskowa szafy sterujcej SPEh

Pompy zaczane s w zalenoci od poziomu ciekw w zbiorniku. Na regulatorze EASY naley zdeklarowa poziomy A1, A2, A3. Poziom A1 wykorzystany jest do wyczania pomp (zabezpieczenie przed suchobiegiem), przekroczenie zdeklarowanego poziomu A2 spowoduje zaczenie jednej z pomp. W przypadku przekroczenia poziomu A3 nastpi zaczenie drugiej pompy. Naley zwrci uwag aby A1

- - 22

2.10.4. SZAFA STERUJCA Z ALARMEM DWIKOWO-WIETLNYM (SPEa). Szafa sterujca wyposaona w alarm wietlno dwikowy. Alarm ten uaktywniany jest w przypadku:

awarii pomp (zadziaanie zabezpieczenie silnika pompy), osignicia poziomu przelewowego ciekw w zbiorniku. W wyej wymienionych przypadkach zostanie uruchomiony alarm wietlny i dwikowy.

Jeeli w czasie trwania alarmu nastpi ustpienie przyczyny awarii alarm automatycznie zostanie wyczony.

W przypadku gdy przyczyna wywoanego alarmu nie ustpi wwczas po czasie 90s nastpi wyczenie alarmu dwikowego natomiast sygnalizator wietny bdzie nadal uruchomiony. Ponowne zaczenie alarmu dwikowego nastpi po upyniciu 12 godzin pod warunkiem ze w midzyczasie nie ustpi przyczyna wywoanego alarmu. 2.11 ZAKRES DOSTAWY, TRANSPORT I KONTROLA DOSTAWY. 2.11.1 ZAKRES DOSTAWY.

Przepompownie ciekw typu PS s dostarczane jako kompletne urzdzenia skadajce si z czterech podstawowych zespow:

jednej lub dwch pomp zatapialnych typu DM, IF, HD i DP, zbiornika z polietylenu PE, betonu BT, polimerobetonu PB lub betonu spronego BS, szafy sterujcej, elementw wewntrznych. Dodatkowo w zakres dostawy wchodzi instrukcja obsugi i montau wraz z kart

gwarancyjn. Moliwe s dwa sposoby dostawy przepompowni ciekw typu PS: dostawa kompletnej przepompowni, wczeniejsza dostawa zbiornika z elementami wewntrznymi i pniejsza dostawa

pomp i szafy sterujcej.

Przepompownie wykonane w oparciu o zbiornik z PB i BS maj fabrycznie zmontowany wewntrzny ukad hydrauliczny. Przepompownie ze zbiornikami z PE i BT s montowane na placu budowy. Pokrywa zbiornika z BS dostarczana jest osobno! Pompa i szafa sterujca dostarczane s zawsze osobno.

2.11.2 TRANSPORT.

Przepompownie ciekw typu PS transportuje si dowolnym rodkiem lokomocji. W zalenoci od rodzaju obudowy przepompowni transport odbywa si nastpujco: w pozycji poziomej (zbiorniki z PB i BS), w pozycji pionowej w elementach (zbiorniki z PE i BT). Elementy wyposaenia, ktre nie s fabrycznie montowane w zbiorniku przepompowni,

umieszczone s na ponumerowanych paletach lub w skrzyniach (kartonach), zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie za i rozadunku.

Naley bezwzgldnie sprawdzi w dokumentach dostarczonych z produktem mas cakowit przepompowni przed montaem w miejscu przeznaczenia.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

- - 23

2.11.3 KONTROLA DOSTAWY.

Po otrzymaniu przepompowni naley sprawdzi kompletacj dostawy oraz upewni si, e nie wystpuj adne uszkodzenia transportowe. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia bezzwocznie naley skontaktowa si z LFP.

Kompletacj elementw sprawdzi z zaczonym rysunkiem a elementy przepompowni zgodnie z list kompletacji.

Naley bezwzgldnie sprawdzi, czy dane zawarte na tabliczce znamionowej umieszczonej w szafce sterowniczej s zgodne z zamwieniem.

Po wyjciu z opakowania i przed wykonaniem pocze elektrycznych lub instalacj pomp, za pomoc klucza nasadowego obrci waem pompy, aby upewni si czy wirnik swobodnie obraca si. 3. INSTRUKCJA MONTAOWA. 3.1 WYMAGANIA OGLNE.

Kady zbiornik przepompowni w wietle obowizujcego prawa stanowi budowl podziemn, w zwizku z czym cay proces posadowienia i montau musi przebiega zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Miejsce lokalizacji przepompowni winno by zgodne z projektem i pozwoleniem na budow oraz podlega obsudze geodezyjnej zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoci geodezyjnych obowizujcych w budownictwie.

Prawidowe posadowienie przepompowni powinno by poprzedzone badaniami podoa lub odbywa si na podstawie zarchiwizowanych wynikw badania warstw gruntu poniej poziomu posadowienia zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkw posadawiania obiektw budowlanych.

Sposb posadowienia powinien by okrelony przez uprawnionego projektanta na podstawie powyszych bada geotechnicznych.

Przedstawione poniej procedury dotyczce przygotowania podoa dla zbiornikw z PE, BT, PB i BS, naley traktowa jako zalecane przez producenta przepompowni. Ze wzgldu na rnorodno warunkw geotechnicznych naley je kadorazowo weryfikowa na placu budowy.

3.1.1 INFORMACJE PODSTAWOWE.

Przepompownie typu PS przeznaczone s standardowo do lokalizacji poza cigiem

komunikacyjnym. Mog by rwnie zlokalizowane w cigu komunikacyjnym o klasie obcienia od A15 do B400.

Maksymalny poziom wd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika moe wynosi 1 m poniej poziomu terenu.

Standardowa dugo przewodw zasilajcych pompy i dugo przewodw wycznikw pywakowych wynosi 10 m. Jeeli dugo przewodw jest niewystarczajca, naley zamwi wykonanie z duszymi przewodami. LFP dopuszcza przeduanie przewodw przez uytkownika, pod warunkiem dokonania tego poza zbiornikiem przepompowni.

Naley zwrci uwag na pooenie rurocigu(w) kanalizacji grawitacyjnej, do ktrej podczana jest instalowana przepompownia. Aby uzyska poprawny przepyw ciekw do przepompowni rur(y) doprowadzajc(e) cieki naley uoy ze spadkiem min 3 % w kierunku przepompowni.

UWAGA

UWAGA

- - 24

3.1.2 ODWODNIENIE WYKOPU.

Odwodnienie wykopu w zalenoci od wielkoci napywu winno by wykonywane pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zagbienia na dnie wykopu lub igofiltrami zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywa si a do momentu wykonania obsypki ponad poziom zwierciada wd gruntowych.

Sposb odwodnienia powinien by opisany w projekcie w zalenoci od warunkw lokalnych.

3.1.3 ZABEZPIECZENIE CIAN WYKOPU.

Zabezpieczenie cian wykopu w zalenoci od gbokoci i rodzaju gruntu powinno by wykonane jako skarpowane do kta klina odamu lub szalowane szczelne albo aurowe.

O typie zabezpieczenia decyduje projektant w projekcie w zalenoci od warunkw lokalnych.

3.1.4 POSADOWIENIE ZBIORNIKA PRZY WYSOKIM POZIOMIE ZWIERCIADA WD GRUNTOWYCH.

Posadowienie zbiornika przepompowni przy wysokim poziomie zwierciada wd gruntowych

winno uwzgldnia wyporno czynn zbiornika okrelon na podstawie ciaru obudowy oraz jej objtoci wyporowej. W przypadku gdy posadawiana jest przepompownia z penym wyposaeniem, mona do oblicze uwzgldni ciar pomp i pozostaego wyposaenia. Jako objto wyporow naley przyj zewntrzn kubatur zbiornika do poziomu zwierciada wd gruntowych w najniekorzystniejszym okresie roku (powodzie, roztopy). W celu przeciwdziaania wyporowi naley wybra jedn z niej przedstawionych metod:

dociy pokryw zbiornika konstrukcj budowlan w postaci pyty betonowej, murka przeciwzalewowego lub wiaty nad zbiornikiem,

wykorzysta grunt lub obsypk; w tym celu naley wok podstawy zbiornika tu nad zewntrzn krawdzi dna wyla w wykopie betonow kryz gruboci minimum 20 cm i szerokoci piercienia minimum 30 cm; kryz zazbroi zbrojeniem obwodowym ze stali o rednicy minimalnej prtw 10 mm w iloci nie mniejszej ni dwa prty, zalenej w zalenoci od wielkoci zbiornika.

Wielko kryzy dobra w ten sposb, aby ciar betonu i klina gruntu opartego na nim rwnowayy wypr zbiornika.

3.1.5 OBSYPKA ZBIORNIKA.

Do obsypki zbiornika przepompowni naley stosowa piaski pozbawione duych kamieni, ktre mogyby uszkodzi zbiornik. Alternatywnie mona stosowa grunty rodzime nadajce si do zagszczenia. Obsypka powinna by ukadana rwnomiernie dookoa zbiornika warstwami o gruboci od 25 do 30 cm z zagszczeniem do stopnia ID=0,93 0,94.

Obsypk wykonan wedug powyszych zalece mona uwzgldnia jako zabezpieczenie przeciw wyporowi.

UWAGA

UWAGA

UWAGA

UWAGA

- - 25

3.2 MONTA ZBIORNIKA Z POLIETYLENU. 3.2.1 PRZYGOTOWANIE PODOA.

Przy wykonywaniu wykopu naley uwzgldni konieczno wykonania podsypki i obsypki zbiornika, wedug poniszych zalece:

na podsypk i obsypk naley stosowa piasek lub piasek ze wirem o granulacji max. do 32 mm; piasek nie moe zawiera kamieni i innych zanieczyszcze staych i ostrych, ktre mog spowodowa uszkodzenie zbiornika,

zagszczona posypka nie moe by za sucha ani za mokra; w przypadku wystpowania wody w wykopie naley wykop odwodni, poniewa nie uzyska si wymaganego stopnia zagszczenia obsypki,

w przypadku zbyt suchej obsypki naley obsypk polewa wod w celu uzyskania waciwego stopnia zagszczenia obsypki,

stopie waciwego zagszczenia wynosi ID=0,93 0,94, minimalna wysoko zagszczonej podsypki wynosi 10 15 cm, minimalna szeroko obsypki wynosi 30 cm z kadej strony zbiornika, zagszczenia obsypki naley dokonywa warstwami co 30 cm.

Zaleca si wykonanie podsypki i pierwszej warstwy obsypki z suchego cementu lub chudego betonu.

3.2.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA.

Widok zbiornika przepompowni ciekw z polietylenu PE przedstawia rysunek 11.

Rys. 11. Wygld zbiornika przepompowni ciekw z polietylenu PE .

UWAGA

- - 26

Wysoko zbiornika H 2,8 m 3,0 m 3.5 m 4.0 m 4.5 m 5.0 m

Stoek 1 1 1 1 1 1

Piercie Dystansowy 0.75m 2 1 3 1 3 1

Piercie dystansowy1.0 m 0 1 0 2 1 3

Dno zbiornika 1 1 1 1 1 1

Tabela 4. Zestawienie elementw skadowych zbiornika z polietylenu PE.

Kolejno czynnoci: wypeni podsypk dno wykopu na wysoko wiksz ni 10 -15 cm i zagci, umieci kinet doln zbiornika na zagszczonej podsypce oraz wypoziomowa, obsypa kinet doln zbiornika obsypk i rwnomiernie zagci mechanicznie ubijark

pytow, zwracajc uwag na to, aby miejsca zagbie zbiornika wypeni piaskiem; zagszczenia naley dokonywa warstwami co 30 cm,

na krawd kinety naoy uszczelk, uszczelk posmarowa rodkiem polizgowym np. past BHP, zamontowa kolejny piercie obudowy wciskajc go na uszczelk tak, aby poczenie

kielichowe zostao waciwie wykonane; w tym celu mona uy np. yki koparki opartej o belk drewnian umieszczon na grnej krawdzi nadstawianego elementu,

zwrci przy montau uwag na prawidowe umiejscowienie otworw pod krce dopywowy i zasilajcy umieszczonych na kolejnych piercieniach oraz na pooenie drabinki wewntrz zbiornika; w tym celu naley dokadnie zapozna si z dostarczon przez producenta przepompowni dokumentacj montaow zbiornika i postpowa cile wedug zawartych tam wskazwek,

rwnoczenie z osadzaniem kolejnych piercieni zagszcza piasek wok zbiornika; zagszczanie przerwa na poziomie krcw zbiornika,

uoy rurocig doprowadzajcy cieki ze spadkiem min 3%, umieszczajc bosy koniec rury PCV we wkadce in situ znajdujcej si w otworze wykonanym w cianie zbiornika,

przeprowadzi monta pionw tocznych i kolektora wedug punktu 3.7.2, przeprowadzajc rur toczn przez uszczelk gumow umieszczon w cianie zbiornika; wykonanie tej czynnoci umoliwi dokonanie podczenia przewodu tocznego,

podczy za pomoc zczki zaciskowej lub konierza obrotowego przewd toczny z rurocigiem odprowadzajcym cieki z przepompowni,

kontynuowa zagszczanie obsypki do osignicia poziomu dolnego przewodu wentylacji, zmontowa dolny przewd wentylacyjny i umieci bosy koniec rury PCV we wkadce in

situ znajdujcej si w otworze wykonanym w cianie zbiornika, zabezpieczy dolny przewd wentylacyjny poprzez obsypanie piaskiem i zagszczenie;

nastpnie zamontowa kominek nawiewny wentylacji, we wkadce in situ znajdujcej si w otworze wykonanym w cianie zbiornika umieci

rur 110 PCV penic funkcj grnego przewodu wentylacyjnego oraz zabezpieczajc przewody elektryczne;

w kielichu rury 110 PCV umieci trjnik, na ktry nastpnie zamontowa kominek wywiewny wentylacji,

w kielichu trjnika bdcego przedueniem rury osonowej umieci bosy koniec rury 110 PCV i doprowadzi j do miejsca, w ktrym zamocowana bdzie szafka zasilajca,

- - 27

zamontowa drugi trjnik penicy funkcj osony przewodw zasilajcych i

sterowniczych, wybra piasek pod trjnikiem na gboko okoo 15 cm i wypoziomowa, umieci w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwajc go na trjnik tak, aby o

otworu z umieszczon w nim rur osonow pokrywaa si z osi grnego kielicha trjnika; fundament wstpnie wypoziomowa, w prostoktnym otworze, znajdujcym si w fundamencie pomidzy rur osonow

zamocowan na stae a kielichem trjnika, zmierzy odlego pomidzy kocem rury osonowej a kielichem trjnika,

po zmierzeniu odlegoci doci odcinek rury 110 PCV na wymagan dugo i wsun pomidzy koniec rury osonowej a kielich trjnika,

otwr w trjniku bdcy przedueniem rury osonowej biegncej poziomo, po przeprowadzeniu przewodw zasilajcych przepompowni wedug punktu 3.7.2, zabezpieczy za pomoc pianki montaowej,

wypoziomowa ostatecznie fundament i zagci piasek wok przewodw wentylacyjnych,

na ostatnim piercieniu zamontowa stoek zwieczajcy zbiornik zwracaj uwag na prawidowe uoenie drabinki zazowej,

kontynuowa zagszczenie obsypki do osignicia poziomu terenu.

Bardzo wanym elementem trwaoci studni z PE jest stosowanie odpowiedniej obsypki i waciwe jej zagszczanie zgodnie z niniejsz instrukcj.

3.3 MONTA ZBIORNIKA Z BETONU. 3.3.1 PRZYGOTOWANIE PODOA .

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntw suchych lub po obnieniu zwierciada wd gruntowych poniej poziomu posadowienia o minimum 40 cm od dna wykopu, naley postpowa wedug poniszych zalece traktujc je jako alternatywne:

wykona podsypk o gruboci 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagszczon do stopnia zagszczenia ID=0,9,

uoy na dnie wykopu warstw piasku stabilizowanego cementem o gruboci 15 cm lub beton o konsystencji wilgotnej zagszczony powierzchniowo,

uoy na dnie wykopu warstw chudego betonu o gruboci 15 cm i po jego zwizaniu, uoy na niej warstw eliminujc naprenia krawdziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o gruboci 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o gruboci 5 cm,

wykona elbetow pyt fundamentow o gruboci 15 cm, na ktr uoy warstw eliminujc naprenia krawdziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o gruboci 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o gruboci 5 cm,

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntw nawodnionych naley postpowa wedug poniszych zalece traktujc je jako alternatywne:

uoy warstw wiru lub grysu o gruboci 25 50 cm, wykona elbetow pyt fundamentow o gruboci 15 cm, na ktr uoy warstw

eliminujc naprenia krawdziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku.

- - 28

3.3.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA.

Kolejno czynnoci: przygotowa podoe jedn z metod proponowanych w punkcie 3.3.1., umieci wykonane w postaci elementu prefabrykowanego dno zbiornika na uprzednio

przygotowanym podou oraz wypoziomowa, obsypa podstaw zbiornika obsypk i rwnomiernie zagci mechanicznie ubijark

pytow, zagszczenia naley dokonywa warstwami co 30 cm, oczyci wrb wykonany na grnej krawdzi elementu z pozostaoci betonu i

ewentualnych zanieczyszcze, we wrbie umieci uszczelk z gumy surowej ukadajc j tak, aby jej koce zacite

pod ktem 45o, zachodziy na siebie na odlego min. 10 cm, unie za pomoc dwigu kolejny element zbiornika (krg) i oczyci wypust w dolnej

krawdzi krgu z zanieczyszcze, zamontowa krg umieszczajc go na dnie zbiornika tak, aby uzyska efekt

wypywania gumy ze zcza, za pomoc kleju do robt hydraulicznych doszczelni dodatkowo zcze od zewntrz,

pokrywajc miejsce poczenia odpowiedni iloci kleju, zwrci przy montau uwag na prawidowe umiejscowienie otworw pod krce

dopywowy i zasilajcy umieszczonych na kolejnych krgach oraz na pooenie stopni zazowych wewntrz zbiornika; w tym celu naley dokadnie zapozna si z dostarczon przez producenta przepompowni dokumentacj montaow zbiornika i postpowa cile wedug zawartych tam wskazwek,

rwnoczenie z osadzaniem kolejnych krgw i doszczelnianiem za pomoc kleju zagszcza piasek wok zbiornika; zagszczanie przerwa na poziomie krcw zbiornika,

uoy rurocig doprowadzajcy cieki ze spadkiem min 3%, umieszczajc bosy koniec rury PCV w uszczelce gumowej znajdujcej si w otworze wykonanym w cianie zbiornika,

przeprowadzi monta pionw tocznych i kolektora wedug punktu 3.7.2 przeprowadzajc rur toczn przez otwr umieszczon w cianie zbiornika; wykonanie tej czynnoci umoliwi dokonanie podczenia przewodu tocznego,

przestrze pomidzy rur toczn i cian zbiornika uszczelni klejem, podczy za pomoc zczki zaciskowej lub konierza obrotowego przewd toczny z

rurocigiem odprowadzajcym cieki z przepompowni, kontynuowa zagszczanie obsypki do osignicia poziomu dolnego przewodu

wentylacji (dotyczy tylko zbiornikw o rednicy 1000 mm i PS lokalizowanych w cigach komunikacyjnych),

dla zbiornikw o rednicy 1000 mm przeprowadzi monta wentylacji i fundamentu szafy sterowniczej analogicznie jak w punkcie 3.2.2. niniejszej instrukcji,

dla zbiornikw o rednicy powyej 1000 mm przeprowadzi tylko monta rury osonowej przewodw sterujcych i zasilajcych oraz fundamentu jak poniej:

w uszczelce gumowej znajdujcej si w otworze wykonanym w cianie zbiornika umieci rur 110 PCV zabezpieczajc przewody elektryczne;

zamontowa trjnik penicy funkcj osony przewodw zasilajcych i sterowniczych, wybra piasek pod trjnikiem na gboko okoo 15 cm i wypoziomowa, umieci w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwajc go na trjnik tak, aby o

otworu z umieszczon w nim rur osonow pokrywaa si z osi grnego kielicha trjnika;

fundament wstpnie wypoziomowa,

- - 29

w prostoktnym otworze, znajdujcym si w fundamencie pomidzy rur osonow zamocowan na stae a kielichem trjnika, zmierzy odlego pomidzy kocem rury osonowej a kielichem trjnika,

po zmierzeniu odlegoci doci odcinek rury 110 PCV na wymagan dugo i wsun pomidzy koniec rury osonowej a kielich trjnika,

otwr w trjniku bdcy przedueniem rury osonowej biegncej poziomo, po przeprowadzeniu przewodw zasilajcych przepompowni wedug punktu 3.7.2, zabezpieczy za pomoc pianki montaowej,

wypoziomowa ostatecznie fundament i zagci piasek wok rury osonowej i fundamentu,

na ostatnim krgu umieci pokryw zwieczajc zbiornik zwracaj uwag na prawidowe uoenie elementu zgodne z dokumentacj montaow,

kontynuowa zagszczenie obsypki do osignicia poziomu terenu.

Bardzo wanym elementem szczelnoci studni z BT jest prawidowo wykonane uszczelnienie midzy krgami i doszczelnienie miejsc styku krgw klejem.

Celem dodatkowego zabezpieczenia miejsc poczenia krgw mona je doszczelni od wewntrz studni klejem do robt hydraulicznych.

3.4 MONTA ZBIORNIKA Z POLIMEROBETONU. 3.4.1 PRZYGOTOWANIE PODOA.

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntw suchych lub po obnieniu zwierciada wd gruntowych poniej poziomu posadowienia o minimum 40 cm od dna wykopu, naley postpowa wedug poniszych zalece traktujc je jako alternatywne:

wykona podsypk o gruboci 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagszczon do stopnia zagszczenia ID=0,9,

uoy na dnie wykopu warstw piasku stabilizowanego cementem o gruboci 15 cm lub beton o konsystencji wilgotnej zagszczony powierzchniowo,

uoy na dnie wykopu warstw chudego betonu o gruboci 15 cm i po jego zwizaniu, uoy na niej warstw eliminujc naprenia krawdziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o gruboci 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o gruboci 5 cm,

wykona elbetow pyt fundamentow o gruboci 15 cm, na ktr uoy warstw eliminujc naprenia krawdziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o gruboci 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o gruboci 5 cm,

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntw nawodnionych naley postpowa wedug poniszych zalece traktujc je jako alternatywne:

uoy warstw wiru lub grysu o gruboci 25 50 cm, wykona elbetow pyt fundamentow o gruboci 15 cm, na ktr uoy warstw

eliminujc naprenia krawdziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku.

UWAGA

- - 30

3.4.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA.

Kolejno czynnoci: przygotowa podoe jedn z metod proponowanych w punkcie 3.4.1., prefabrykowany zbiornik z zamontowanym fabrycznie wewntrznym ukadem

hydraulicznym ustawi pionowo i zabezpieczy przed przypadkowym przewrceniem, uchwyci zbiornik wycznie za uchwyty umieszczone na powierzchni cylindrycznej

obudowy i umieci w wykopie orientujc krcami: tocznym i doprowadzajcym cieki na waciw pozycj,

wypoziomowa zbiornik w wykopie, obsypa zbiornik piaskiem, zagszczajc obsypk warstwami co 30 cm do poziomu

krcw, uoy rurocig doprowadzajcy cieki ze spadkiem min 3%, umieszczajc bosy koniec

rury PCV w otworze z uszczelk gumow wykonanym w cianie zbiornika, podczy za pomoc zczki zaciskowej lub konierza obrotowego przewd toczny z

rurocigiem odprowadzajcym cieki z przepompowni, kontynuowa zagszczanie obsypki do osignicia poziomu dolnego przewodu

wentylacji (dotyczy tylko zbiornikw o rednicy 1000 mm i PS lokalizowanych w cigach komunikacyjnych),

dla zbiornikw o rednicy 1000 mm przeprowadzi monta wentylacji i fundamentu szafy sterowniczej analogicznie jak w punkcie 3.3.2. niniejszej instrukcji,

dla zbiornikw o rednicy powyej 1000 mm przeprowadzi tylko monta rury osonowej przewodw sterujcych i zasilajcych oraz fundamentu jak poniej:

w uszczelce gumowej znajdujcej si w otworze wykonanym w cianie zbiornika umieci rur 110 PCV zabezpieczajc przewody elektryczne;

zamontowa trjnik penicy funkcj osony przewodw zasilajcych i sterowniczych, wybra piasek pod trjnikiem na gboko okoo 15 cm i wypoziomowa, umieci w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwajc go na trjnik tak, aby o

otworu z umieszczon w nim rur osonow pokrywaa si z osi grnego kielicha trjnika;

fundament wstpnie wypoziomowa, w prostoktnym otworze, znajdujcym si w fundamencie pomidzy rur osonow

zamocowan na stae a kielichem trjnika, zmierzy odlego pomidzy kocem rury osonowej a kielichem trjnika,

po zmierzeniu odlegoci doci odcinek rury 110 PCV na wymagan dugo i wsun pomidzy koniec rury osonowej a kielich trjnika,

otwr w trjniku bdcy przedueniem rury osonowej biegncej poziomo, po przeprowadzeniu przewodw zasilajcych przepompowni wedug punktu 3.7.2, zabezpieczy za pomoc pianki montaowej,

wypoziomowa ostatecznie fundament i zagci piasek wok rury osonowej i fundamentu,

kontynuowa zagszczenie obsypki do osignicia poziomu terenu.

Pod adnym pozorem nie wolno unosi zbiornika z polimerobetonu za ucha umieszczone na pokrywie. Pokrywa jest przyklejona! Zerwanie poczenia klejowego pomidzy pokryw a zbiornikiem moe by przyczyn wypadku!

- - 31

3.5 MONTA ZBIORNIKA Z BETONU SPRONEGO. 3.5.1 PRZYGOTOWANIE PODOA.

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntw suchych lub po obnieniu zwierciada wd gruntowych poniej poziomu posadowienia o minimum 40 cm od dna wykopu, naley postpowa wedug poniszych zalece traktujc je jako alternatywne:

wykona podsypk o gruboci 25 cm z kruszywa kwalifikowanego zagszczon do stopnia zagszczenia ID=0,9,

uoy na dnie wykopu warstw piasku stabilizowanego cementem o gruboci 15 cm lub beton o konsystencji wilgotnej zagszczony powierzchniowo,

uoy na dnie wykopu warstw chudego betonu o gruboci 15 cm i po jego zwizaniu, uoy na niej warstw eliminujc naprenia krawdziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o gruboci 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o gruboci 5 cm,

wykona elbetow pyt fundamentow o gruboci 15 cm, na ktr uoy warstw eliminujc naprenia krawdziowe w postaci podlewki z zaprawy cementowej o gruboci 3 cm lub piasku stabilizowanego cementem o gruboci 5 cm,

Przy wykonywaniu wykopu dla gruntw nawodnionych naley postpowa wedug poniszych zalece traktujc je jako alternatywne:

uoy warstw wiru lub grysu o gruboci 25 50 cm, wykona elbetow pyt fundamentow o gruboci 15 cm, na ktr uoy warstw

eliminujc naprenia krawdziowe w postaci np. 2 x papa na lepiku.

3.5.2 WYKOP I POSADOWIENIE ZBIORNIKA.

Kolejno czynnoci: przygotowa podoe jedn z metod proponowanych w punkcie 3.4.1., prefabrykowany zbiornik z zamontowanym fabrycznie wewntrznym ukadem

hydraulicznym ustawi pionowo i zabezpieczy przed przypadkowym przewrceniem, uchwyci zbiornik wycznie za uchwyty umieszczone na powierzchni cylindrycznej

obudowy i umieci w wykopie orientujc krcami: tocznym i doprowadzajcym cieki na waciw pozycj,

wypoziomowa zbiornik w wykopie, obsypa zbiornik piaskiem, zagszczajc obsypk warstwami co 30 cm do poziomu

krcw, uoy rurocig doprowadzajcy cieki ze spadkiem min 3%, umieszczajc bosy koniec

rury PCV w otworze z uszczelk gumow wykonanym w cianie zbiornika, podczy za pomoc zczki zaciskowej lub konierza obrotowego przewd toczny z

rurocigiem odprowadzajcym cieki z przepompowni, kontynuowa zagszczanie obsypki do osignicia poziomu dolnego przewodu

wentylacji (dotyczy tylko zbiornikw o rednicy 1000 mm i PS lokalizowanych w cigach komunikacyjnych),

dla zbiornikw o rednicy 1000 mm przeprowadzi monta wentylacji i fundamentu szafy sterowniczej analogicznie jak w punkcie 3.4.2. niniejszej instrukcji,

dla zbiornikw o rednicy powyej 1000 mm przeprowadzi tylko monta rury osonowej przewodw sterujcych i zasilajcych oraz fundamentu jak poniej:

w uszczelce gumowej znajdujcej si w otworze wykonanym w cianie zbiornika umieci rur 110 PCV zabezpieczajc przewody elektryczne;

zamontowa trjnik penicy funkcj osony przewodw zasilajcych i sterowniczych, wybra piasek pod trjnikiem na gboko okoo 15 cm i wypoziomowa,

- - 32

umieci w wykopie fundament szafy sterowniczej, nasuwajc go na trjnik tak, aby o otworu z umieszczon w nim rur osonow pokrywaa si z osi grnego kielicha trjnika;

fundament wstpnie wypoziomowa, w prostoktnym otworze, znajdujcym si w fundamencie pomidzy rur osonow

zamocowan na stae a kielichem trjnika, zmierzy odlego pomidzy kocem rury osonowej a kielichem trjnika,

po zmierzeniu odlegoci doci odcinek rury 110 PCV na wymagan dugo i wsun pomidzy koniec rury osonowej a kielich trjnika,

otwr w trjniku bdcy przedueniem rury osonowej biegncej poziomo, po przeprowadzeniu przewodw zasilajcych przepompowni wedug punktu 3.7.2, zabezpieczy za pomoc pianki montaowej,

wypoziomowa ostatecznie fundament i zagci piasek wok rury osonowej i fundamentu,

na grnej krawdzi zbiornika umieci pokryw, zwracajc uwag na prawidowe uoenie elementu zgodne z dokumentacj montaow,

kontynuowa zagszczenie obsypki do osignicia poziomu terenu.

Ze wzgldu na szczeglnie du mas zbiornikw z betonu spronego monta naley przeprowadza ze szczegln ostronoci!

3.6 WYKONANIE ZWIECZENIA ZBIORNIKA. 3.6.1 ZWIECZENIE PRZEPOMPOWNI UMIEJSCOWIONEJ W TERENIE ZIELONYM.

Zwieczenie przepompowni wyposaonej w zbiornik z BT, PB i BS umiejscowionej w terenie zielonym stanowi standardowo waz stalowy o wielkoci zalenej od rednicy zbiornika:

typ A (600 x 750 mm) do zbiornikw o rednicy 1200 mm, typ B (700 x 950 mm) do zbiornikw o rednicy 1500 mm, typ C (930 x 1500 mm) do zbiornikw o rednicy 2000 mm, typ D (600 x 600 mm) do zbiornikw o rednicy 1000 mm (wykonanie alternatywne do

wazu eliwnego klasy A15). Waz stalowy mocowany jest do pokrywy zbiornika za pomoc czterech rub M12x40

wykonanych ze stali nierdzewnej. Zwieczenie przepompowni wyposaonej w zbiornik z PE umiejscowionej w terenie

zielonym stanowi standardowo pokrywa eliwna klasy A15. W skad zwieczenia przepompowni wyposaonych w zbiornik z BT, PB i BS o rednicy

powyej 1000 mm wchodzi wentylacja z PCV umieszczona na pokrywie zbiornika.

3.6.2 ZWIECZENIE PRZEPOMPOWNI UMIEJSCOWIONEJ W CIGU KOMUNIKACYJNYM.

Zwieczenie przepompowni ze zbiornikiem z BT, PB i BS umiejscowionej w cigu

komunikacyjnym stanowi standardowo waz eliwny kanaowy klasy A15 D400 spoczywajcy na pokrywie zbiornika. Waz zamocowany jest do pokrywy poprzez obetonowanie wieca wazu.

Zwieczenie przepompowni wyposaonej w zbiornik z PE umiejscowionej w terenie zielonym stanowi standardowo pokrywa eliwna klasy A15 D400 umieszczona na piercieniu odciajcym. Waz zamocowany jest do pokrywy poprzez obetonowanie wieca wazu.

- - 33

3.7 MONTA WEWNTRZNEGO UKADU HYDRAULICZNEGO. 3.7.1 PRZYGOTOWANIE ELEMENTW.

W zalenoci od rodzaju zastosowanej obudowy przepompowni, przygotowanie elementw przebiega wedug poniszych wskazwek.

Dla zbiornikw z PE i BT, w ktrych instalacja jest montowana na placu budowy naley:

sprawdzi elementy zgodnie z zaczon do przepompowni list kompletacji, sprawdzi, czy gwinty 2 nacite na elementach instalacji DN50 (rurach tocznych DN50

i kolanach kolektora DN50) nie posiadaj uszkodze, sprawdzi, czy konierze na elementach instalacji (rurach tocznych i elementach

kolektora o rednicy DN80 DN150) nie posiadaj uszkodze, sprawdzi, czy gwinty wykonane w stopach sprzgajcych SS50 (2) i zaworach

zwrotnych z kul gumow ZZG50 (2) nie posiadaj uszkodze, sprawdzi, czy konierze w stopach sprzgajcych SS80 SS150 i zaworach zwrotnych

z kul gumow ZZG80 ZZG150 nie posiadaj uszkodze, zwracajc uwag przede wszystkim na stan i pooenie uszczelek gumowych,

przygotowa imado montaowe dla instalacji DN50. Dla zbiornikw z PB i BS, w ktrych instalacja jest zmontowana fabrycznie przez

producenta naley: sprawdzi czy podczas transportu przepompowni zmontowane piony toczne i kolektor

nie ulegy przemieszczeniu; zabezpieczenie transportowe w postaci drewnianych podprek rozpartych klinami powinno by stabilne i nie wykazywa tendencji do przemieszczania si,

po sprawdzeniu pooenia instalacji usun zabezpieczenie transportowe.

3.7.2 MONTA WEWNTRZNEGO UKADU HYDRAULICZNEGO PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z POLIETYLENU.

Zmontowa piony toczne: lewy i prawy. W tym celu naley: skrci ze sob zawr zwrotny z kul gumow (25), zczk 2 N8 (11), zawr kulowy

nierdzewny 2 (8) ustawiajc je wzajemnie zgodnie z rysunkiem 11, wkrci rur toczn (17) w stop sprzgajc (2), wkrci zesp (rura toczna stopa sprzgajca) w zawr zwrotny z kul gumow (25). Powysze czynnoci odnosz si rwnie do pionu tocznego prawego. na uprzednio przygotowane ruby lub kotwy zamocowa piony toczne prawy i lewy; nie

dokrca rub ostatecznie. zmontowa rur przepustow (7) z konierzem (23); zmontowany zesp umieci

kocem rury w uszczelce znajdujcej si w cianie zbiornika, pomidzy kolana pionw tocznych (9) wsun kolektor (10), uszczelki (22); cao

skrci za pomoc 4 rub M16x180 (14), zesp rury przepustowej (7) skrci z kolektorem za pomoc rub (3) i uszczelki (24), nakrci na kolektor (10) nasad straack (12) wraz z pokryw (13), dokrci ostatecznie ruby mocujce stopy sprzgajce do dna zbiornika, osadzi prowadnice (6) w przewidzianych do tego celu gniazdach stopy sprzgajcej, na zakoczeniach prowadnic umieci wspornik grny (2), zamocowa wspornik prowadnic pompy do ciany zbiornika, przyci acuch (5) na trzy odcinki rwnej dugoci,

- - 34

umieci pompy (1) w zbiorniku opuszczajc je po prowadnicach (6) za pomoc acuchw (5) zwrci uwag na prawidowe szczelne osadzenie pomp na zamku stopy sprzgajcej i prawidowe uoenie uszczelki,

na kocu acucha umieci obcinik (18) z fabrycznie wkrcon rub z uchem (21), do acucha z obcinikiem zamocowa za pomoc opasek zaciskowych wyczniki

pywakowe (4) wedug rysunku 12, wyprowadzi na zewntrz przepompowni przewody pywakw oraz przewody zasilajce

pomp umieszczajc je w rurze osonowej 110 PCV, zamocowa szafk sterownicz (19), podczy pompy i sterowanie (wyczniki pywakowe) do zaciskw szafy, podczy szaf sterujc (19) do zasilania, zabezpieczy zbiornik przez zwieczenie go pokryw lub wazem wedug punktu 3.6.

W przypadku demontau w/w czynnoci naley wykona w kolejnoci odwrotnej.

Zawr kulowy pozostawi w pozycji otwarte (dwignia powinna si znajdowa w pozycji wzdu osi zaworu!).

UWAGA

UWAGA

- - 35

Rys. 12. Widok elementw instalacji tocznej DN50 przepompowni dwupompowej .

Rys. 12. Widok elementw instalacji tocznej DN50 przepompowni dwupompowej.

INSTRUKCJA OBSUGI

Przepompownia ciekw

- - 36

Widok zmontowanej instalacji tocznej DN50 przepompowni dwupompowej przedstawia rysunek 13.

Rys. 13. Widok zmontowanej instalacji tocznej DN50 przepompowni dwupompowej.

- - 37

Widok zmontowanego zespou wycznikw pywakowych z okrelonymi odlegociami pomidzy wycznikami pozwalajcymi przeprowadzi prbny rozruch przepompowni dwupompowej przedstawia rysunek 14.

Rys. 14. Widok zmontowanego zespou wycznikw pywakowych przepompowni dwupompowej.

3.7.3 MONTA WEWNTRZNEGO UKADU HYDRAULICZNEGO O REDNICY DN50

PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z BETONU.

Ze wzgldu na podobiestwo konstrukcyjne przepompowni ciekw z obudow z PE do konstrukcji przepompowni zbudowanej w oparciu o zbiornik z BT, naley podczas montau instalacji o rednicy DN50 postpowa analogicznie jak w punkcie 3.7.1. Monta wspornika prowadnic przeprowadzi wg punktu 3.7.6.

- - 38

3.7.4 MONTA WEWNTRZNEGO UKADU HYDRAULICZNEGO O REDNICY DN80 DN150 PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z BETONU.

Zmontowa piony toczne: lewy i prawy. W tym celu naley: sprawdzi, czy ruby mocujce stopy sprzgajce (4) do dna zbiornika s dokrcone; w

razie potrzeby dokrci, do umieszczonej na dnie zbiornika stopy sprzgajcej (4), zamocowa za pomoc

poczenia konierzowego pion toczny (5), na przyldze konierza pionu tocznego umieci uszczelk wykonan z gumy NBR lub z

pyty uszczelniajcej (GAMBIT AF-OIL), zamontowa na rurze tocznej zawr zwrotny z kul gumow ZZG (6), umieszczajc go

zgodnie z kierunkiem przepywu oznaczonym na obudowie, na przyldze konierza zaworu ZZG (6) umieci uszczelk wykonan z gumy NBR lub z

pyty uszczelniajcej (GAMBIT AF-OIL), zamontowa zasuw z gumowanym klinem (7), orientujc pokrto zgodnie z rysunkiem

nr 13. Powysze czynnoci odnosz si rwnie do pionu tocznego prawego. zmontowa rur przepustow z konierzem (9); zmontowany zesp umieci kocem

rury w otworze znajdujcej si w cianie zbiornika, na przylgach konierzy zasuw umieci uszczelki wykonane z gumy NBR lub z pyty

uszczelniajcej (GAMBIT AF-OIL), zamontowa kolektor toczny (8), pomidzy przylgami kolektora i konierza rury przepustowej umieci uszczelk

wykonan z gumy NBR lub z pyty uszczelniajcej (GAMBIT AF-OIL), poczy kolektor toczny z konierzem zamocowanym na rurze przepustowej, nakrci na kolektor nasad straack wraz z pokryw (10), osadzi prowadnice (11) w przewidzianych do tego celu gniazdach stopy sprzgajcej, na zakoczeniach prowadnic umieci wspornik grny (12), do pokrywy przepompowni zamocowa element wsporczy pozwalajcy na

zamocowanie i regulacj wspornika grnego prowadnic, zamocowa wspornik prowadnic pompy do ciany zbiornika, przyci acuch (14) na trzy odcinki rwnej dugoci, umieci pompy w zbiorniku opuszczajc je po prowadnicach za pomoc acuchw

zwrci uwag na prawidowe szczelne osadzenie pomp na zamku stopy sprzgajcej i prawidowe uoenie uszczelki,

na kocu acucha umieci obcinik (15) z fabrycznie wkrcon rub z uchem, do acucha z obcinikiem zamocowa za pomoc opasek zaciskowych wyczniki

pywakowe (16) wedug rysunku nr 14, wyprowadzi na zewntrz przepompowni przewody pywakw oraz przewody zasilajce

pomp umieszczajc je w rurze osonowej 110 PCV, zamocowa szaf sterujc (18) na fundamencie, podczy pompy i sterowanie (wyczniki pywakowe) do zaciskw szafy, podczy szaf sterownicz do zasilania, zamontowa wentylacj z PCV (17) w przeznaczonych do tego celu otworach w

pokrywie przepompowni, zabezpieczy zbiornik przez zwieczenie go pokryw (13) lub wazem wedug punktu

3.6.

- - 39

Zmontowan instalacj toczn DN80 przepompowni dwupompowej przedstawia rysunek nr 15.

Rys. 15. Widok zmontowanej instalacji tocznej DN80 przepompowni dwupompowej.

3.7.5 MONTA WEWNTRZNEGO UKADU HYDRAULICZNEGO O REDNICY DN80 DN150 PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z POLIMEROBETONU.

Przepompownia ciekw typu PS wyposaona w zbiornik z PB wyposaona jest w

zmontowany fabrycznie ukad hydrauliczny. Jedyn czynnoci jakiej naley dokona jest umieszczenie w zbiorniku pomp oraz przeprowadzenie przewodw sterujco-zasilajcych przez przepust kablowy.

- - 40

3.7.6 MONTA WEWNTRZNEGO UKADU HYDRAULICZNEGO O REDNICY DN80 DN150 PRZEPOMPOWNI ZE ZBIORNIKIEM Z BETONU SPRONEGO.

Przepompownia ciekw typu PS wyposaona w zbiornik z BS wyposaona jest w

zmontowany fabrycznie ukad hydrauliczny. Z uwagi na konieczno montowania na placu budowy pokrywy zbiornika naley w niej opisany sposb dokona montau prowadnic i wentylacji. W tym celu naley:

osadzi prowadnice (11) w przewidzianych do tego celu gniazdach stopy sprzgajcej, na zakoczeniach prowadnic umieci wspornik grny (12), do pokrywy przepompowni zamocowa element wsporczy pozwalajcy na

zamocowanie i regulacj wspornika grnego prowadnic, zamocowa wspornik prowadnic pompy do wewntrznej strony pokrywy zbiornika, zamontowa wentylacj z PCV (17) w przeznaczonych do tego celu otworach w

pokrywie przepompowni, zabezpieczy zbiornik przez zwieczenie go pokryw (13) lub wazem wedug punktu

3.6. 3.8 PODCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 3.8.1 SPRAWDZENIE KIERUNKU OBROTW.

Poniszy punkt dotyczy tylko pomp zasilanych napiciem 3 x 380 415 V. Sprawdzenia kierunku obrotw naley dokona wzrokowo patrzc na wlot pompy. Niewaciwy kierunek obrotw powoduje spadek cinienia i wydajnoci. W celu sprawdzenia prawidowoci obrotw naley postpi wedug poniszych wskazwek:

wyj pomp ze zbiornika i pooy poziomo tak, aby mc obserwowa wlot pompy i obracajcy si wirnik,

podczy przewd zasilajcy pompy do zaciskw szafy zasilajcej, zapewni odlego min. 1 m od ludzi i przedmiotw, przeczy tryb pracy szafy sterujcej na tryb rczny (R), wczy zasilanie szafy przecznikiem znajdujcym si na wewntrznych drzwiach

szafy nacisn przycisk START zaczajcy pomp w trybie rcznym pompa zaczy si, obserwowa przez kilka sekund obracajcy si wirnik ruch przeciwny do wskazwek

zegara jest prawidowy, w przeciwnym razie naley skorygowa podczenie zasilania poprzez zamian dwch faz,

wyczy pomp naciskajc przycisk STOP, oznaczy sekwencj przewodw i odczy zasilanie przed ostateczn instalacj pompy

w zbiorniku. czynnoci powtrzy dla pompy drugiej.

Sprawdzenia kierunku obrotw nie przeprowadza si dla pomp z silnikami zasilanymi napiciem 1 x 220 230V.

3.8.2 PODCZENIE DO SZAFY STERUJCEJ TYPU SSP 1.

Po sprawdzeniu kierunku obrotw i zamontowaniu instalacji hydraulicznej, naley ostatecznie podczy przewody sterujco-zasilajce do szafy zasilajcej typu SSP 1.

W tym celu naley: przewody przeprowadzi przez rur ochronn z PCV i umieci ich koce w szafie

sterujcej, zaprasowa kocwki przewodw zapraskami typu Ki, podczenia naley dokona przeprowadzajc przewody z zaprasowanymi kocwkami

pod listw i podczajc odpowiednio:

UWAGA

- - 41

przewd zasilajcy pomp do zaciskw wycznika pompy, oznaczonych dla 1 x 220 230 V - L, N i zacisku ochronnego PE, dla 3 x 400 415 V L1,L2,L3 i zacisku ochronnego PE,

przewody wycznikw pywakowych do zaciskw 1,1 i 2,2 umieszczonych na listwie zaciskowej; schematy pocze szafy typu SSP 1 zawiera zacznik nr 1 i 2 punktu 9 niniejszej instrukcji; widok listwy zaciskowej montowanej w szafie SSP 1 przedstawia rysunek 16 i rysunek 17.

Rys. 16. Widok listwy zaciskowej przepompowni ciekw o mocy zainstalowanej pompy do 5,5 kW.

Rys. 17. Widok listwy zaciskowej przepompowni ciekw o mocy zainstalowanej pompy od 5,5 kW.

pozostawi w przepompowni odcinek kadego przewodu o dugoci pozwalajcej na

swobodne manewrowanie pomp i wycznikami pywakowymi podczas czynnoci obsugowych i przegldw (okoo 1 m),

3.8.3 PODCZENIE DO SZAFY STERUJCEJ TYPU SPE 2.

Po sprawdzeniu kierunku obrotw i zamontowaniu instalacji hydraulicznej, naley ostatecznie podczy przewody sterujco-zasilajce do szafy zasilajcej typu SPE 2.

W tym celu naley: przewody przeprowadzi przez rur ochronn z PCV i umieci ich koce w szafie

sterujcej, zaprasowa kocwki przewodw zapraskami typu KI, podczenia naley dokona przeprowadzajc przewody z zaprasowanymi kocwkami

pod listw i podczajc odpowiednio: przewd zasilajcy pomp do zaciskw wycznika pompy, oznaczonych dla 1 x 220

230 V - L, N i zacisku ochronnego, dla 3 x 400 415 V U, W, V i zacisku ochronnego,

przewody wycznikw pywakowych do zaciskw 1,1; 2,2; 3,3; umieszczonych na listwie zaciskowej;

Na zaciskach 4,4; 5,5; 6,6 s wyprowadzone sygnay bezpotencjaowe informujce odpowiednio o awarii pompy 1, awarii pompy 2, poziomie przelewowym (podniesieniu wycznika pywakowego trzeciego P3)

schematy pocze szafy typu SPE 2 zawiera zacznik nr 1 i 2 punktu 9 niniejszej instrukcji; widoki listew zaciskowych montowanych w szafach SPE 2 przedstawiaj rysunki 18 i 19.

Rys. 18. Widok listwy zaciskowej przepompowni ciekw o mocy zainstalowanych pomp do 5,5 kW.

- - 42

Rys. 19. Widok listwy zaciskowej przepompowni ciekw o mocy zainstalowanych pomp do 5,5 kW. pozostawi w przepompowni odcinek kadego przewodu o dugoci pozwalajcej na

swobodne manewrowanie pompami i wycznikami pywakowymi podczas czynnoci obsugowych i przegldw (okoo 1 m).

Wszystkie powysze prace elektryczne powinna wykona osoba posiadajca wymagane uprawnienia do wykonywania tego typu prac, zgodnie z obowizujcymi przepisami. Niezastosowanie si do tego zalecenia wie si z utrat gwarancji na wyrb oraz moliwoci poraenia prdem elektrycznym.

4. URUCHOMIENIE PRZEPOMPOWNI. 4.1 WYMAGANIA OGLNE.

Przepompownie typu PS uruchamia si z zachowaniem poniszych wymaga: bezwzgldnie naley zala zbiornik przepompowni wod w iloci pozwalajcej

sprawdzi poprawno dziaania wycznika pywakowego sygnalizujcego poziom alarmowy,

zabezpieczy wystarczajc ilo wody, aby przeprowadzi regulacj pooenia wycznikw pywakowych; w razie potrzeby uzupeni zbiornik do wymaganego poziomu,

sprawdzi drono rurocigu odprowadzajcego cieki oraz upewni si, czy nie ma na nim zamknitych zaworw, ktre uniemoliwiyby przeprowadzenie uruchomienia,

zabezpieczy teren wok przepompowni tak, aby osoby postronne (dzieci!) nie znajdoway si w pobliu,

upewni si, czy zasilanie przepompowni jest prawidowe co do wartoci napicia i natenia prdu zgodnych z danymi na tabliczce znamionowej pomp(y); w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczestwo uszkodzenia urzdzenia i tym samym utrata uprawnie gwarancyjnych,

przy pierwszym uruchomieniu wymagana jest obecno osoby uprawnionej do wykonywania prac elektrycznych, posiadajcej niezbdny zestaw narzdzi pozwalajcy sprawdzi poprawno pracy urzdzenia.

Nie dopuszcza si dokonywania prbnego rozruchu na sucho, lub z minimaln iloci wody w zbiorniku. Pompa(y) powinna(y) by bezwzgldnie zanurzona(e) w cieczy!

Uruchomienie odbywa si przy otwartej pokrywie! Zabrania si przebywania osobom postronnym w pobliu przepompowni, podczas pracy z otwart pokryw przy rozruchu prbnym.

- - 43

4.2 URUCHOMIENIE.

Przy uruchomieniu przepompowni dwupompowej typu PS naley postpowa jak poniej: zapewni wszystkie wymagania zawarte w punkcie 4.1, otworzy pokryw przepompowni, otworzy szaf sterujc, przecznik trybu pracy przeczy w tryb automatyczny, otworzy zasuwy lub zawory kulowe odcinajce, uruchomi urzdzenie wycznikiem, umieszczonym na szafie zasilajcej poprawnie

podczony alarmowy wycznik pywakowy S4 uruchomi sygna dwikowy i wietlny zabudowany na szafie zasilajcej; poprawnie podczone pywaki S3 i S2 uruchomi pompy. przy braku sygnau naley skorygowa podczenie pywaka lub napeni zbiornik wod do wyszego poziomu,

skasowa wskazanie alarmu poprzez nacinicie przycisku KAS, obserwowa prac pomp; poprawnie pracujce pompy powinny wydawa jednostajny

rwnomierny szum, bez drga i szarpni, za pomoc cgw zmierzy warto prdu przepywajcego w obwodzie zasilajcym

kad z pomp; warto powinna by zgodna z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej pompy; pompa posiada dwie tabliczki znamionowe, z ktrych jedna umieszczona jest na pompie, druga w szafie zasilajcej,

obserwowa szybko ubywania wody w zbiorniku; jeli ubytek jest powolny oznacza to nieprawidowe podczenie zasilania pomp (przeciwne obroty), lub przytkanie (niedrono) rurocigu tocznego, jeli podczenie pomp jest prawidowe, istnieje podejrzenie o niedrono rurocigu tocznego,

do prbnego pompowania przy niedronym rurocigu tocznym, naley uy nasady straackiej zabudowanej na kolektorze; w tym celu naley do niej podczy w straacki o rednicy 50 mm i odprowadzi ciecz do kanalizacji burzowej lub rowu,

sprawdzi drono rurocigu tocznego; po stwierdzeniu niedronoci przepuka rurocig wod doprowadzon z sieci wodocigowej za pomoc wa straackiego 50 mm podczonego do nasady straackiej na kolektorze,

zdemontowa w straacki i zaoy pokryw nasady, uruchomi przepompownie powtrnie napenion wod do poziomu S2 zaczenia

pierwszej pompy, obserwowa prac pompowni, odpompowywa wod do poziomu, w ktrym wycznik pywakowy S1 wyczy

urzdzenie, powtrzy cykl: napenienie odpompowanie; jeli praca urzdzenia jest prawidowa a

algorytm pracy naprzemiennej uruchomi dla poziomu S2 pomp, ktra nie pracowaa w poprzednim cyklu; zakoczy rozruch,

zabezpieczy przepompowni przez zamknicie pokrywy.

- - 44

5. EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI. 5.1 WYMAGANIA OGLNE.

Przepompownie typu PS s urzdzeniami, ktre podczas normalnej eksploatacji nie

wymagaj czynnoci obsugowych. LFP zaleca corocznie dokonywa przegldu przepompowni w celu eliminacji potencjalnych

nieprawidowoci w jej pracy. W tym celu naley: wyczy zasilanie wycznikiem gwnym, umieszczonym na szafie zasilajcej, otworzy zbiornik poprzez zdjcie pokryw lub otwarcie wazu, odczeka 15 minut, a naturalny ruch powietrza usunie z przepompowni wystpujce

tam toksyczne gazy (w razie koniecznoci uy wentylator), silnym strumieniem wody z sieci wodocigowej opuka z osadw kolektor i rur toczn

za zaworami oraz stopnie zazowe (drabink) i pomost technologiczny, zamkn zasuwy odcinajce lub zawory odcinajce znajdujce si na pionach

tocznych, odkrci pokrywy zabezpieczajce wyczystki zaworw zwrotnych z kul gumow wyj kul i wyczyci gniazdo oraz kana kadego z zaworw; kula nie powinna na

caej swej powierzchni nosi wyranych ladw wsppracy z gniazdem, zamontowa pokrywy zaworw zwrotnego, dokona ogldzin rur tocznych; w przypadku instalacji ze stali ocynkowanej zwrci

uwag na stan powoki ochronnej; skorodowane elementy wymieni na nowe, wyj ze zbiornika acuch z zamocowanym zespoem pywakw sterujcych, opuka dokadnie pywaki wod z sieci wodocigowej oraz usun osady i fekalia, obejrze pywaki, czy nie maj pkni obudowy powodujcych powstanie

nieszczelnoci; oraz czy przewody w miejscu zginania nie maj pkni i przetar, za pomoc acuchw unie pompy zatapialne i opuka wod z sieci wodocigowej, obejrze dokadnie kad pomp zatapialn; powoka lakiernicza powinna by caa bez

wikszych widocznych ubytkw; dopuszcza si niewielkie uszkodzenia w okolicy krca sscego i rozdrabniacza, spowodowane podsysaniem przez pomp zanieczyszcze cierajcych,

osuszy pomp; po osuszeniu pokry ubytki farb ochronn; dopuszcza si uycie farby miniowej lub rwnowanej,

w przypadku gdy eksploatowana przepompownia wyposaona jest w pomp typu DM (DRENA MIX) posiadajc rozdrabniacz, naley skontrolowa jego stopie zuycia wedug wskazwek zawartych w punkcie 5.2,

na zakoczenie czynnoci przegldowych, zamontowa pompy i wyczniki pywakowe, otworzy zasuwy lub zawory kulowe odcinajce, przeprowadzi prb ruchow przepompowni postpujc wedug punktu 4.2.

Zabrania si powtrnego uruchamiania przepompowni po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodze elementw sterujcych. Grozi to poraeniem prdem oraz uszkodzeniem pompy i sterowania! W przypadku wystpowania uszkodze kuli gumowej zaworu zwrotnego, nie naprawia elementu samodzielnie! Wymieni zawr zwrotny. W przypadku uszkodzenia kuli w zaworze zwrotnym zintegrowanym z zawiesiem wymieni kul na fabrycznie now.

- - 45

5.2 KONTROLA I REGULACJA POMPY Z MECHANIZMEM ROZDRABNIAJCYM. 5.2.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO NOA I TARCZY TNCEJ.

Pompy zatapialne typu DM (DRENA MIX) dla poprawnej i niezawodnej pracy wymagaj kontroli stopnia zuycia mechanizmu rozdrabniacza. W tym celu naley:

sprawdzi, czy zasilanie jest wyczone, wyjty z przepompowni pomp i pooy tak, aby pod pomp mona byo podoy

tektur albo desk, uchwyci za n rozdrabniacza i poprzez kilkukrotne obrcenie waem pompy oceni,

czy nie wystpuje ocieranie noa o tarcz rozdrabniacza, jeli wa pompy obraca si swobodnie, wizualnie oceni, czy krawdzie tnce noa i

otwory wlotowe tarczy rozdrabniacza nie s wytarte przez piasek; jeli tak, uszkodzone elementy wymieni postpujc wedug wytycznych zawartych w punkcie 5.2.2,

n, ktry nie nosi wyranych ladw zuycia wyregulowa, postpujc zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 5.2.3.

Zabrania si powtrnego umieszczania w przepompowni pompy ze zuytym lub niewyregulowanym mechanizmem rozdrabniacza!

5.2.2 WYMIANA NOA I TARCZY TNCEJ.

Aby wymieni podzesp naley postpowa wedug poniszych wskazwek: zablokowa wirnik pompy umieszczajc w jednym z otworw tarczy prt stalowy o

rednicy 5 mm, obrci n tncy tak, aby opar si o prt, kluczem nasadkowym 14 odkrci rub mocujc n tncy do wau pompy, cign n z wau; w tym celu uy dwch wkrtakw, ktre naley wsun pomidzy

n a tarcz rozdrabniacza, odkrci kluczem oczkowym 10 trzy ruby M6 mocujce tarcz rozdrabniacza do

pokrywy wlotowej pompy, oczyci gniazdo tarczy, nowe elementy zamontowa w odwrotnej kolejnoci, wyregulowa podzesp wedug punktu 5.1.2.

5.2.3 REGULACJA NOA I TARCZY TNCEJ.

Aby wyregulowa podzesp naley postpowa wedug poniszych wskazwek: za pomoc szczelinomierza sprawdzi odlego pomidzy noem a tarcz tnc;

odlego powinna si zawiera pomidzy 0,3 a 0,5 mm, gdy odlego jest inna ni powyej, poluzowa trzy ruby M6 mocujce pokryw

wlotow do korpusu pompy, wsun szczelinomierz o gruboci 0,3 mm pomidzy n a tarcz rozdrabniacza, za pomoc klucza imbusowego 4 pokrca trzy ruby regulacyjne umieszczone na

obwodzie pokrywy wlotowej pompy do momentu, a szczelina bdzie odpowiednia, po wyregulowaniu dokrci trzy ruby M6 mocujce pokryw do korpusu pompy, sprawdzi, czy wa pompy obraca si swobodnie i czy n nie ociera si o tarcz

rozdrabniacza, w razie koniecznoci regulacj powtrzy.

- - 46

Zesp rozdrabniacza przedstawia rysunek nr 20.

ruba regulacyjna (3 szt.)

Rys. 20. Zesp rozdrabniacza pompy typu DM.

- - 47

6. AWARIE.

Ponisza tabela opisuje moliwe awarie przepompowni ciekw typu PS oraz zalecenia, jak postpowa w przypadku ich wystpienia. AWARIA MOLIWE PRZYCZYNY ROZWIZANIE

Awaria pompy zapalona czerwona lampka sygnalizacyjna, alarm dwikowy i wietlny (wiato pulsujce)

Sprawdzi czy zabezpieczenia nadprdowe i termiczne s wyzwolone; jeeli tak naley je zaczy; jeeli pompa nie zadziaa naley oceni stan awaryjny:

- silnika poprzez pomiar rezystancji uzwoje i cigoci obwodu zasilania-wg danych zawartych w Instrukcji Obsugi pomp (wartoci niezgodne z podanymi w Instrukcji s niedopuszczalne i pod adnym pozorem nie wolno uruchamia pompy-skontaktowa si z serwisem LFP)

- uk. hydraulicznego pompy (moliwe zakleszczenie wirnika)-postpowa zgodnie z pkt. 5 niniejszej Instrukcji Obsugi

Brak fazy na zasilaniu zapalona lampka sygnalizacyjna, alarm dwikowy i wietlny (wiato pulsujce) oraz wyczona kontrolka na ZF-3

Sprawdzi poprawno napicia doprowadzonego; jeeli jest poprawne uleg uszkodzeniu ZF-3-wymiany powinien dokona wykwalifikowany elektryk

Zakleszczony wirnik czerwona lampka

Postpi zgodnie z pkt. 5 Instrukcji Obsugi

Pompa (-y) nie dziaa

Brak napicia zasilania (kontrolka na sterowniku wyczona)

Brak napicia zasilania lub zadziaanie wycznika rnicowo-prdowego; w przypadku poprawnej pracy zabezpieczenia przed zanikiem fazy ZF-3 (zapalona zielona kontrolka) uszkodzony zasilacz sterownika i/lub uszkodzony sterownik; Zadziaay bezpieczniki NH- jeeli tak, to naley je wczy; jeeli nie to zadziaa wycznik rnicowo-prdowy. W przypadku poprawnej pracy ZF-3 (wieci si zielona lampka) uszkodzony jest zasilacz sterownika lub sam sterownik-skontaktowa si z serwisem LFP

Zablokowany jest zawr zwrotny Oczyci zawr i sprawdzi jego prac-dokonuje tego uytkownik we wasnym zakresie pamitajc o zamkniciu zaworu odcinajcego

Zamknity zawr kulowy odcinajcy na pionie tocznym lub na wyjciu z przepompowni

Otworzy zawr

Pompa funkcjonuje poprawnie, ale ciecz nie jest toczona

Rurocig jest zapchany Udroni rurocig Wirnik, zawr lub rurocig jest zapchany Udroni zapchany element pompy lub instalacji

Zwikszona szczelina pomidzy pokryw a wirnikiem dot. pomp HYDRA

Wyregulowa szczelin

Zauwaalnie zmniejszony przepyw

Zy kierunek obrotw (silnik trjfazowy) Zamieni fazy

Przekroczenie poziomu przelewowego

Napyw ciekw jest wikszy ni wydajno obu pomp lub brak pracy pomp lub zapchanie przewodu tocznego

Skontrolowa napyw ciekw i drono ukadu tocznego przepompowni

Zawieszenie pywaka

Uszkodzony, obronity lub le umiejscowiony jest jeden z pywakw

Wymieni uszkodzony, oczyci pywak lub przewiesi we waciwe miejsce na acuchu

- - 48

7. UTYLIZACJA POMP I UKADU HYDRAULICZNEGO PRZEPOMPOWNI.

Zbiornik przepompowni nie podlega utylizacji. Ewentualna wymiana zbiornika moe nastpi

tylko w przypadku mechanicznych uszkodze, ktre bd przyczyn jego rozszczelnienia. W przypadku stwierdzenia ognisk korozji lub widocznych pkni na elementach instalacji

hydraulicznej podlegajcych naturalnemu zuyciu w wyniku eksploatacji przepompowni naley je wymontowa.

Zdemontowane elementy naley zomowa, zastpujc je fabrycznie nowymi. W przypadku, gdy nie jest uzasadniona ekonomiczna naprawa zuytych lub zniszczonych

pomp naley je zomowa. Dokona tego naley w sposb nastpujcy: oddzieli od siebie czci eliwne, z tworzyw sztucznych oraz gumowe, rozdysponowa do zakadw zajmujcych si przetwarzaniem i zagospodarowywaniem

odpadw przemysowych i zuytych urzdze.

8. ZASTRZEENIA.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek konsekwencje wynikajce z niewaciwej instalacji, uytkowania lub bdnych nastaw opcjonalnych parametrw pracy urzdzenia.

9. SCHEMATY POCZE SZAF STERUJCYCH TYPU SSP.

Schemat pocze szafy sterujcej SSP1 oraz SPE2 zawiera zacznik nr 1 i 2.

- - 49

10. KARTA GWARANCYJNA PRZEPOMPOWNI CIEKW. 10.1 PRZEDMIOT GWARANCJI. Typ przepompowni ........................................................................................................... Rok produkcji.................................................... Typ pomp:......................................................... Liczba pomp:............................................ Wysoko podnoszenia.................................... Wydajno................................................ Moc silnika: ............................................................................................................................... Typ szafy.......................................................... Nr fabryczny szafy: .................................. Typ zbiornika.................................................... Data produkcji: ................................................ Data uruchomienia:.......................................... Nr umowy kupna-sprzeday / Kupujcy: .................................................................................. 10.2 WARUNKI GWARANCJI.

Leszczyska Fabryka Pomp Sp. z o. o. udziela gwarancji na przepompowni ciekw typu PS na okres 24 miesicy od daty zakupu, lecz nie duej ni 30 miesicy od daty produkcji.

Uytkownik bdzie cile przestrzega zalece Producenta w zakresie montau i eksploatacji, zawartych w Instrukcji Obsugi przepompowni ciekw.

LFP gwarantuje zgodno wykonania przepompowni ciekw z dokumentacj konstrukcyjn, jako oraz pewno dziaania; przy zaoeniu, e wyrb zosta zamontowany i jest eksploatowany zgodnie z wyej wymienionymi zaleceniami i wskazwkami zawartymi w Instrukcji Obsugi.

W przypadku wystpienia nieprawidowoci w pracy przepompowni lub stwierdzenia usterek powstaych z winy Producenta; przy zachowaniu powyszych warunkw, LFP zobowizuje si do ich usunicia wedug zasad i w terminie okrelonym w Rozporzdzeniu Rady Ministrw z dn. 30.05.1995 (Dz.U. Nr 64, poz. 328). 10.3 WYCZENIA Z GWARANCJI.

Nie zachowanie powyszych warunkw zwalnia LFP z obowizku bezpatnej naprawy w okresie trwania gwarancji.

Wyczone z gwarancji s rwnie awarie spowodowane wadliwym montaem, podczeniem i eksploatacj a w szczeglnoci zawilgoceniem pocze elektrycznych.

W takich przypadkach nie uznaje si adnych roszcze. 10.4 SPRZEDA PRZEPOMPOWNI. ...................................... ............................................................. Data sprzeday Podpis i piecz Sprzedajcego