leopard .20%ø kullanma ve montaj kilavuzuurunvize.gazmer.com.tr/apps/searchproduct.nsf/0... · bu...

of 37/37
LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28

Post on 17-Feb-2018

244 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

  LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28

 • 2

  1.Blm Genel 41.1 GenelUyarlar 41.2 AmbalajveSevkiyatBilgileri 6

  2.Blm Tesisat Montaj iin Bilgiler ve Uyarlar 72.1 KombiMontajYeriSeimi 72.2 AtkgazBoruBalants 72.3 Havalandrma 112.4 DoalgazveyaLPGTesisat 11

  2.4.1Doalgazilekullanm 112.4.2LPGilekullanm 11

  2.5 ElektrikTesisat (ElektrikBalantlar,OdaTermostat,SensrBalantlar) 122.6 RadyatrveKullanmSuyuTesisat ileBalantlar 122.7 KombininMontaj 142.8 KombiTeknikVerileriveDetayGrnmleri 15

  2.8.1 TeknikVeriler 152.8.2 KombiDetayGrnmleri 16

  2.9 TesisatKontrolFormu 173.Blm Kullanc iin Bilgiler 19

  3.1 Gvenli,EkonomikveEnerjininVerimliKullanlmasiinUyarlar 193.2 TesisatnSuileDoldurulmas 193.3 CihaznGvenlikDonanm 213.4 KumandaPanosu 223.5 altrmaveAyarlar 22

  3.5.1 K(Istma)konumundaaltrma 223.5.2 Yazkonumundaaltrma 233.5.3 ecomodundaaltrma 243.5.4 comfortmodundaaltrma 243.5.5Cihaz altrma 25

  3.6 OdaTermostatnnKullanm 263.7 VerimliEnerjiKullanm HakkndaUyarlar: 263.8 Kullanc iinHataTanmlar vezmTablosu 26

  4.Blm Yetkili Servis iin Bilgiler 314.1 ElektrikTesisat 314.2 KombininDevreyeAlnmas 314.3 PeriyodikBakmveKontrol 31

  5.Blm letiim Bilgileri 326.Blm ndeks 337.Blm Garanti Belgesi Hata! Yer iareti tanmlanmam.33

  LEOPARD BA 24 / 28

  Cihaz s eri numaras sa yan panel zerindeki k apasite et iketinde belirtilmitir. Kumanda pa nosuna n p anel karldktan sonra ulalabilir. Cihaz nzn te mel fonksiyonlarn tan mak i in l tfen Kull anma Klavuzunun G iri Blmne bak nz. Kullanma Klavuzu, cihaznz gvenle altrabilmeniz iin gerek li tm bilgileri ierir.

 • 3

 • 4

  1.Blm Genel 1.1 Genel Uyarlar

  1. Bu cihaz; ocuklar, zihinsel veya fiziksel engelliler ya da tecrbe ve bilgi bakmndan yetersiz kimseler tarafndan uygun ekilde bilgilendirilmedii takdirde kullanlmamaldr. 2. Bu cihaz tm aksesuarlaryla birlik te yalnzca P rotherm Yetkili Satclar tar afndan m onte edilmeli ve Kullanma Klavuzu nda yer alan bilgilere gre kullanlmaldr. 3. Bu cihaz topraklanmaldr. 4. Bu cihazn balant dzenleri zerinde alrken, besleme devreleri kesilmelidir. 5. Is kayb hesab yaplmadan, kombi ve panel radyatr seimi yaplmas snma problemine yol a abilir. Bu n edenle, t esisat he sab TS 21 64 (Kalorifer Tesisat Pro jelendirme Ku rallar) standardna gre yaplmaldr. 6. Do algaz t esisat pr ojesi, montaj ve do algaz ba lantsn y apacak firma tarafndan Doalgaz Da tm irketlerinin ( GDA, E GO, vb.) iste kleri dorultusunda h azrlanm ve onaylatlm olmaldr. 7. Bu cihaz tasarland evre koullarna uygun ekilde monte edilmelidir. 8. Bu cihaz yalnzca Prot herm Yetkili Sat clarnca mo nte ed ilmeli ve tam ir bakm i leri Protherm Teknik Servisi tarafndan yaplmaldr. 9. Kombinin, LPG (t pgaz, sanayi tp, LPG t ank) ile k ullanm iin Say fa 10d aki artlarn yerine getirilmesi gerekir. Uygun artlar salanmazsa cihaz LPG ile kullanlamaz. 10. Bu cihazda herhangi bir ar za o lutuunda, mutlaka P rotherm Tek nik Servisine bildiriniz. Yetkin o lmayan kiilerce yaplacak mdahaleler cihaz ve aksesuarlarna zarar verebilir, ayrca c ihaz garanti kapsam dna karr. 11. Mon taj yapldktan sonra cihaz n il k altrmas Protherm t eknik s ervisi t arafndan yaplr. Ayn zamanda kullancya cihazn altrlmas, cihaz elemanlar ve aksesuarlar hakknda bilgi verilir. 12. Bu cihaz teslim alrken eksik para olmamasna dikkat ediniz. 13. Bu cihaz teslim aldnzda talep etmi olduunuz model ve tipin doruluunu kontrol ediniz. 14. Bu cihaznzla ilg ili herhangi b ir i lem y apmadan nce y apacanz i lemin do ru

  olduundan emin olmak iin bu Kullanma Klavuzununa bavurunuz. 15. Bu cihazn zerindeki etiket ve iaretlemelere zarar vermeyiniz ve bunlar skmeyiniz. 16. Bu cihazn iine mdahale veya elektrik balantlarn deitirme yalnzca Protherm Teknik Servisi tarafndan yaplmaktadr. 17. Bu c ihaz uzun s re k ullanlmayacaksa, ele ktrik priz inden ayrmanz ve ga z v anasn kapatmanz tavsiye edilir. Ancak, donma tehli kesi olan z amanlarda, bu Kullanma K lavuzunda y er alan donmaya kar koruma ile ilgili maddede belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 18. Bu cihazn ke ndisi y ada p aralarn hurd aya ay rma i lemi evre sal d ikkate alnarak yaplmaldr. 19. retici f irma bu Ku llanma Klavuzunda belirtilen ve a ada an lan d ier talimat lara uyulmamasndan kay naklanan hi bir hasarda sorumlu tutulamaz ve bu durumda gara nti artlar geerli olmaz

  Bu Kullanma Klavuzunda yer alan talimatlar Geerli standartlar ve kurallar Do ru montaj ve kullanma Garanti belgesinde ve bakm kitapnda yer alan zel artlar

  20. Kombi cihaz aadaki uluslara ras standartlara u ygun olarak retilmi ve t m kon trolleri

 • 5

  yaplmtr. EN 483, EN 437, EN 625, EN 5 0 165, EN 60 335-1:1997. 21. Bu c ihaz 3083 sayl direktif t aleplerinin karlanmas i in uygundur. Cihazlar, s v ve gaz yakt kullanan cihazlarn verim direktifinin Komisyonun 92/42/EWG sayl direktifi temel kurallarna uygundur. Bu cihazlarn aadaki konularda belgelenmi olduu gsterilmektedir.

  Av rupa birlii lkelerinin 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar direktifine uygunluu; Av rupa birlii lkelerinin 73/23/EEC di rektifine gre el ektrik donanmlarnn be lirli

  gerilim deerleri arasnda almaya uygunluu; Av rupa birlii lkeleri 89/33 6/EEC el ektromanyetik uy gunluk d irektiflerinin t emel

  kurallarna uygunluu belirlenmitir. 22. Bu cihaz yalnzca Pr otherm Yetkili Sat clar taraf ndan a adaki t almatlara gre m onte edilmelidir.

  G az emniyet talimatlar (Montaj ve kullanmda) Bina gvenlik talimatlar Yerel sular idaresi talimatlar naat standart talimatlar evre ve alma gvenlii talimatlar

  23. Te sisat firma tarafndan, tesisatn Tesisat Kontrol Formu na (Sayfa 16) uygunluu tespit edildikten so nra, cihazn d evreye a lnmas i in Protherm Teknik Ser visi a rlmaldr. D evreye alma y etkisi sadece Proth erm Te knik Ser visine a ittir. lk altrma i leminin ehli yetsiz ki iler tarafndan y aplmas du rumunda, c ihazda d aha s onra meydana gelebilecek a rzalar ga ranti kapsam dnda tutulacaktr. 24. Yu karda a nlan t alimatlar dnda ret ici firmann di er mont aj t alimatlar da m ontaj srasnda uygulanacaktr. 25. Baca vey a h ava a km bo rusu veya s u v e ga z d evreleri ile ilgili y aplacak a lmalardan nce cihazn elektirik girii mutlaka kesilmelidir ve herhangi bir ekilde almamas iin de ger ekli tedbirler alnmaldr. 26. Yan c ve patlayc mad delerin ( boya, solvent, tiner vb..) bulun duu o rtamlarda cihaz altrlmamaldr. 27. Kalorifer s istemindeki suyu bo altmak ge rektiinde suyun ok s cak olm amasna d ikkat ediniz. 28. Bu cihazdan su kaa olduunda veya donma olutuunda normal artlara getirilmesi iin Protherm T eknik S ervisine dan lmaldr. Cihaz no rmal k oullara d nene kadar altrlmamaldr. 29. Gaz kaa veya arzasndan pheleniyorsanz gaz giri vanasn kapatn ve c ihaz devre d brakarak gaz kuruluuna haber veriniz. 30. Po liklorbifenil iermez.

 • 6

  1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri

  1. Te sisat balant aksesuarlar (bkz. ekil 1.1)

  2. M ontaj ablonu (bkz. ekil 1.2) 3. A tkgaz boru donanm (bkz. ekil 1.3) 4. K ullanma klavuzu (bkz. ekil 1.4)

  ekil 1.2 ekil 1.3 ekil 1.4

  2 Adet 3/4 S boru 2 Adet 1/2 S boru 2 Adet ask vidas 2 Adet dbel 6 Adet 3/4 borular iin szdrmazlk contas 4 Adet 1/2 borular iin szdrmazlk contas

  ekil 1.1

 • 7

  2.Blm Tesisat Montaj iin Bilgiler ve Uyarlar Tesisat ve montaj ya plan cihazlar, sayfa 16 de y er al an Tesisat Kontrol Formu ndaki maddelere gre kontrol edilirler. Kontroller sonrasnda eksiklik tespit edilmesi halinde kombi, yetkili servis tarafndan devreye alnmaz.

  Bu nedenle,

  Devreye almadan nce, t esisat su ile doldurularak hidrolik test u ygulanmal ve tesisatta szdrmazlk mutlaka salanm olmaldr.

  Cihaz doalgaz ile kullanlmakta olup, gaz ama belgesi alnm olmaldr. Cihazn do algaz ile altrlabilmesi iin, TSE v e yerel ga z datm irketlerinin

  (GDA, EGO vb.) artnamelerine uygun doalgaz projesi yaptrlp onaylatlmaldr. Cihazn emniy eti ve verimi asndan aadaki neri ve uyarlara mutlaka uyulmaldr. Bu

  klavuzda belirtilen lerin dnda cihazn hibir parasna veya ayarna kesinlikle mdahale edilmemelidir.

  Tesisat ko ntrol lis tesinde bulun an maddelerin eksiksiz olara k uygulanm olm as gerekmektedir.

  2.1 Kombi Montaj Yeri Seimi Dikkat! Kombinin montaj yeri seiminde montaj mahali, zellikleri, havalandrma, atkgaz balant ve gaz hatt iin bu klavuzda yer alan artlar gz nne alnmal ve tm artlar salayan yere montaj yaplmaldr.

  2.2 Atkgaz Boru Balants Cihaz ile birlikte verile n zel atkgaz b oru donanm, mu tlaka do rudan d or tama ak

  Cihazn mon taj ya placa orta mda as it buhar bulunmamaldr.

  Pat layc madde bulunan yerlere kombi monte edilemez. Kombiler binalarn ge nel ku llanma a k m erdiven

  boluklar, korid or, aydnlk bo luu gib i yerlere monte edilemez.

  Ciha z; frn, ocak, radyat r, soba gib i stclarn yan na veya zerine monte edilmemelidir.

  Baca duvar zerine kombi montaj yaplamaz. Ciha z; ak b alkon, atmosfere ak artlarda ve donma

  tehlikesi buluna n y erlere monte edilmemelidir. Kesinlikle kapal bir mekana monte edilmelidir.

  Ciha z; hermetik olduundan dolap iine monte edilebilir. Ancak servis verebilmek iin c ihazn etraf nda en az 2 cm

  boluk braklmaldr. Ciha z; atee da yankl bir duvara monte edilmelidir. E er

  duvar y anabilir malzemeden y aplmsa, duv arla cihaz aras ve atkgaz boru donanmnn ge tii de lik blgesi yanmaz malzeme ile korunmaldr.

  Kombi; set veya tezgah zerine monte ediliyorsa, kombinin alt ile tezgah arasnda en az 30 cm mesafe braklmaldr.

  ekil 2.1

 • 8

  ve hava sirklasyonu olan yerlere balanmaldr. Ciha z hermetik olduundan normal bacaya balanamaz. Cihaz n atkgaz k asansr boluuna balanamaz. Cihazla birlikte 75 cm u zunluunda at kgaz b oru sistemi verilmektedir. Gerekirse ilave

  atkgaz boru aksesuarlar Yetkili Servislerden satn alnmaldr. Yabanc para kullanlmas emniyet a sndan tehlikelidir. Pro therm orjina l at kgaz borusu ve ak sesuarlar dnda farkl at k gaz borusu ve ak sesuarlar kullan lmas ha linde cihaz Teknik Servis tarafndan devreye alnmaz.

  At kgaz sis temine dirsek ve boru ilaveleri yaplmas gerekirse, toplam uzunluun uy gun olup olmad Edeer Uzunluk (bkz. Sayfa 8) hesaplanarak bulunmaldr.

  At kgaz sisteminin kna 40 cm den daha yakn mesafede alabilen pencere vb. bulunmamaldr.

  At kgaz borusuna yamur suyu vb. girmemesi iin da ve aaya doru % 1-%3 eimle monte edilmelidir.

  Kombilerin ve atkgaz s isteminin yerleimi ii n aadaki ekilde belir tilen llere dikkatle uyulmas gerekmektedir. (bkz ekil 2.2.)

  A- Baca klarnn yerletirilmesi ile ilgili asgari ller (cm cinsinden)

  B- Edeer Uzunluk Hesab Atkgaz bo ru balants u ygulamalarnda; uza tma borular, 90 ve 4 5 dnler i in kullanlan

  ekil 2.3

  A - Bir pencerenin altnda

  60

  B - Bir hava menfezinin altnda

  60

  C - Yamur kanalnn altnda

  30

  D - Balkon altnda

  30

  E - Bir pencerenin yannda

  40

  F - Bir hava menfezinin yannda

  60

  ekil 2.2

 • 9

  paralar e deer uzunluk olarak toplam boru boyu hesaplamalarna dahil edilmelidir. Toplam edeer uzunluk 5,6 metreyi gememelidir.

  rnek Uygulama 1 (Yatay Balant)

  Uygulama 1 iin rnek hesap:

  Boru Tipi Edeer Uzunluk (m)

  Standart Atk Gaz Boru Donanm 1,75

  Boru Uzatma Paras 1

  Simetrik 90 derece dirsek 1

  Toplam: 3,75 ekildeki gibi yaplan balantda toplam edeer uzunluk 5,6 m nin altnda olduu iin kullanm UYGUN dur.

  ekil 2.4

  Tablo 2.1

 • 10

  rnek Uygulamalar 2 (Dikey Balant)

  a) Standart atkgaz boru donanm Cihazla birlikte stand art olarak verile n atkgaz bo ru donanm 75 cm uzunlukta bir boru, dirsek ve szdrmazlk paralarndan olumaktadr. Cihazla birlikte ve kombi fiyatnn iinde verilir. Kod: 3003202753 (Beyaz) b) Baca uzatma paras Standart at kgaz boru donanmnn y etmedii du rumlarda, dz b oruyu uzatmak iin kullan lr. Ayr bed el denerek, Protherm Yetkili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3003200381 (500 mm Beyaz),

  3003200382 (1000 mm Beyaz) c) Simetrik 90 dirsek ki para dz boruyu 9 0 ayla birle tirmek iin kullanlr. Ayr bedel denerek Prot herm Yet kili Satclarndan te min edilmektedir. Kod: 3003200383 (Beyaz), d) Dikey k adaptr Dikey k (dirseksiz) uygulamalarda kullanlr. Ay r bedel denerek Protherm Yetkili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3002186614 (Beyaz) e) Simetrik 45dirsek ki para dz boruyu 45 a yla b irletirmek iin kullanlr. Ayr bedel denerek Protherm Yetkili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3003200384 (Beyaz)

  1: Orjinal Hermetik Baca 2: Baca Uzatma Borusu

  3: Simetrik 90 Derece Dirsek 4: Dik kma Adaptr

  ekil 2.5

  ekil 2.7

  ekil 2.8

  ekil 2.6

  ekil 2.9

  ekil 2.10

 • 11

  f) Dik Balant Kiti Dikey k uygulamalarnda kullanlr. Ayr bedel denerek Protherm Yetkilili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3003200393 (Beyaz)

  2.3 Havalandrma Hermetik k ombiler bulunduu or tamn h avasn k ullanmadndan m onte edildii mahald e hacim snrlamas ve havalandrma art aranmaz. Cihaz k apal bir dolap i ine monte e dilebilir. Bu durumda servis mdahalesine olanak tanmak ve cihazn so umasn sa lamak i in etrafnda asgari 2 cm bo luk b raklmal, dola bn al t ve stne havalandrma menfezi konulmal veya ak braklmaldr.

  2.4 Doalgaz veya LPG Tesisat

  2.4.1DoalgazilekullanmDoalgaz ile kullan m iin, TSE ve y erel gaz da tm irketlerinin ( GDA, E GO, v b.) artnamelerine uygun doalgaz projesi yaptrlp onaylatlmaldr.

  2.4.2LPGilekullanm

  Is ihtiyac 12000 kcal/h deerinin alt nda ise , 12 kg v eya 24 k g tp kullanlabilir. 8 000kcal/h nin altndaki s kayplar iin 2 adet, 8000 kcal/h nin stndeki s ka yplar i in 3 adet t p pararlel balanmaldr.

  12000 kc al/h de erinin zerindek i s iht iyacnda LPG tank kullanm tavsiye edilir.

  LPG kullanmnda mu tlaka 30 0 mmSS bas nl dedantr ku llannz. 500 mmSS ded antr kesinlikle ku llanlmamaldr. Propan kullanmnda 370 mmSS basnl dedantr kullanlmaldr.

  T pler, souk v e karlanmaya m sait ort amlar ile ocak, frn vb. cihazlarn yaknna konulmamaldr.

  Her t p iin geri k armasz t ip 1,6-2 ,0 kg kapasiteli ayr bir dedantr kullanlmaldr.

  Birden fazla tp ile kullan mda emniyet asndan LPG kollektr seti kullanlmaldr.

  Kollektr seti resimdeki gibi duv ara sabitlenmelidir.

  Tek tp k ullanmnda hort um uzunluu 1 25 c m den uzun olmamal dr. Ko llektr seti kullanmnda tp ile kollektrler aras mesafe en fazla 125 cm, kollektr ile c ihaz aras hortum uzunluu da 50 cm olmaldr.

  125 cm den uzun mesafeler iin bakr boru tesisat ekilmelidir. Ho rtum balant ular kelepe ile sklmal, tel, vb. kullanlmamaldr. LPG tank ve sa nayi tp ku llanm ile gaz te sisat ku rallar TSE standard ile belirlenmitir. Bu

  standartlara u yulmal ve tesis at uz man ek ipler t arafndan y aplmaldr. Bu artlarn salanmad kombiler Protherm Teknik Servisleri tarafndan devreye alnmaz.

  ekil 2.11

  KOMB

  KOLLEKTR DETAYI

  300mm C-2 kg/h DEDANTR

  12 kg lik LPG TP3X12 kg LPG

  BALANTI EMASI

  15 cm

  KOLLEKTR

  ekil 2.12

 • 12

  2.5 Elektrik Tesisat (Elektrik Balantlar, Oda Termostat, Sensr Balantlar)

  Kombinin besleme voltaj 22 0V o lmaldr. Bu nu salamak iin gere kiyorsa reglatr kullanlmaldr.

  Toprakl bir priz veya 3-10A deerinde bir W-otomat s igorta, cihazn mak simum 50 cm uzanda duvara mon te ed ilmelidir. Bunun i in yeni bir elektrik t esisat haz rlanmas gerekiyorsa; 3 x1,5 TTR tipi kablo kullanlmaldr. Bu ilem t esisat fir ma tarafndan yaplmaldr.

  Cihaz n topraklamas mutlaka yaplmaldr. Ciha z altnda priz, W- otomat sigorta olmayacaktr. Ciha za oda termostat ba lanmak istenirse, ko mbi ile belirtilen c ihazlar arasndaki kablo

  tesisat, elektrik tesisats tarafndan cihazn ilk altrlmas yaplmadan nce ekilmelidir. Besleme kablosunun zaman iin de herhangi bir sebeple zarar grmesi durumun da,

  tehlikeli bir duruma engel olmak iin Yetkili Satc Personeli ya da ayn derecede deneyimli bir elektrik tesisats tarafndan deitirilmelidir.

  O da termostat tesisat ka blosu, 20 metreye k adar 2x0,75 mm 2 kesitli; 20 metreden uzun mesafede 2x1 mm2 kesitli ve beyaz olmaldr.

  O da termostat; o turma odas, s alon veya hol n duv arna, yerde n 1.5 metre yksee, her trl s kayna ve hava akmndan uzaa monte edilmelidir (Radyatr-pencere ve kap az). Kombi elektrik tesisatnn o da termostat ile olan kablo u balants mu tlaka Protherm Teknik Servisi tarafndan yaplmaldr.

  Ciha za elektrik balantsn y apmaya v e devreye a lmaya sadece Pr otherm T e k n i k Servisi yetkilidir. Deneme amac yla dahi olsa cihaza e lektrik v erilmemelidir. lk a ltrma ileminin yet kili servis dndaki ki iler tara fndan y aplmas du rumunda meydana gelebilecek arzalar garanti kapsam dndadr.

  De vreye alma ilemi cretsizdir.

  2.6 Radyatr ve Kullanm Suyu Tesisat ile Balantlar Ra dyatr tesisat gerekte ihtiya duy ulan gc e gre TSE ve MMO teknik

  artnamelerine uygun olarak yaplm olmaldr. Kalorifer tesisat, p ompa karakteristik erilerine d ikkat edilerek, pompann kr itik hat

  basn kaybn, karlayaca ekilde tesis edilmelidir.

  ekil 2.13

 • 13

  Ra dyatr tesisat minimum 5 bar basnca uygun ekilde tesis edilmelidir. Kal orifer tesisatnn dn hattna pislik tutucu taklmaldr. Tes isatta mmkn olduunca dirsek ve eklerden kanlmaldr. Ra dyatrlerdeki havann alnabilmesi iin, her radyatr grubuna hava tahliye purjr

  konulmu olmaldr. Radyatr d evresinin mak simum t esisat hacmi 140 lt dir. Tes isat hacminin belirtilen deerin

  zerine kmas durumunda tesisata genleme tank ilavesi gerekir. Radyatrlerde termos tatik va na kullan lmas ngrlyor ise ra dyatrlerden bir t anesine

  normal v ana taklmaldr. Oda termostat kullan lan mahaldeki radyatrde t ermostatik van a olmamaldr.

  1,5 m den uzun radyatrlerde apraz balant yaplmaldr. Scak su v e k alorifer tesisat d uvar g eilerinde boru snnca ha reket edebilmesi i in

  sabitlenmeli ve duvar geilerinde klf kullanlmaldr. Kullan m suyu tesisat yk kaybn minimum seviyede tutacak ekilde gerekletirilmelidir. Bu

  nedenle dirsek saysn snrlandrmak ve yeterli debi salayacak apta musluklar kullanmak gerekmektedir. Kombi 0,8 bar minimal bir doldurma giri suyu (ebeke) basnc ile alabilir fakat bu durumda scak kullan m s uyu debisi d k o lacaktr. yi bir kullanm s uyu konforu elde etmek iin 1 barn stnde bir giri suyu (ebeke) basnc gerekmektedir. Bunu salamak iin gerekiyorsa hidrofor tesis edilmelidir.

  Te sisat bittiinde s u ile doldurularak hidrolik test uygulanmal, t esisatta kaak olmadndan emin olunmaldr.

  ekil 2.14

 • 14

  2.7 Kombinin Montaj Cihaz n montajna balamadan nce kalorifer tesisat bol su aktlarak yabanc maddelerden

  temizlenmelidir. Kombi kutusu iinde verilen montaj ablonu kullanlarak ask v idas ve aksesuar boru grubu

  konumlar a yarlanmaldr. Cihazn d uvardaki yeri belirlendikten sonra ask vida s ve dbeli duvara tespit edilmelidir.

  Ko mbi ask vidasnn demeden ykseklii 1,9 -2,1 metre arasnda olmaldr. Ko mbinin duvara montaj iin cihazla birlikte verilen a sk vid as v e dbellerin tamam

  kullanlmal ve montajn salaml kontrol edilmelidir. As k v i d a l a r n n d uvara montaj ta mamlandktan s onra cihazn ark asnda buluna n

  arka dikme sacnn s t tarafndaki delikleri ask vidalarna geiriniz. Te sisat balantlarnn ger ekletirilmesi i in ekil 1 .1. deki ik i tara f rak orlu bakr

  balant bo rular (4 adet) ve szdrmazlk c ontalar c ihaz ile birlikte verilmekte olu p tesisat dizili srasna uygun olarak tesisat balantlar tamamlanmaldr.

  Cihaz n gvenli balants asndan yukarda belirtilenin dnda herhangi bir yaptrc esasna dayanan bir balant yntemi uygulanmamaldr.

  Emniyet ventilinin bir tahliye hortumu ile su giderine balanmas gereklidir. Cihaz n su ebekesine balantsnda, cihaz ile birlikte verilen yeni aksesuar takmlar

  kullanlmal, daha nceki balantda kullanl eski takmlar kesinlikle kullanlmamaldr.

  ekil 2.15

 • 15

  2.8 Kombi Teknik Verileri ve Detay Grnmleri

  2.8.1 TeknikVeriler

  MODEL Birim Leopard BA 24 Leopard BA 28

  Kapasite zellikleri

  Isl Yk kcal/h (kW)

  9030-21758 (10,5 -25,3)

  11180-25026 (13-29,1)

  Isl G kcal/h (kW)

  7912-20210 (9,2-23,5)

  9718 -23220 (11,3-27)

  Verim % 92,2 92,5

  Istma Devresi zellikleri

  Tesisat Scaklk Ayar Aral C 38-85 3 8-85

  Genleme Tank Kapasitesi lt 7 7

  Maksimum Tesisat Kapasitesi (75C ortalama su scaklnda)

  lt 140 1 40

  Maksimum alma Basnc bar 3 3

  Kullanm Suyu Devresi zellikleri

  Scaklk Ayar Aral C 35-60 3 5-60

  Minimum Su Debisi lt/dk 2,5 2,5

  Spesifik Su Debisi (30C scaklk farknda) lt/dk 10 1 2,7

  Minumum Su Basnc bar 0,25 0 ,25

  Maksimum Su Basnc bar 8 8

  Elektriksel zellikler

  Elektrik Beslemesi 220-240 V / 50 Hz

  220-240 V / 50 Hz

  Elektriksel Koruma Snf IPX4D I PX4D

  Maksimum Elektriksel G W 98 98

  Atkgaz Devresi zellikleri

  Atkgaz k ap mm 60/100 6 0/100

  Boyut ve Arlk Ykseklik x En x Derinlik mm 700 x 410 x 280 700 x 410 x 280 Net Arlk kg 29,5 32 Brt Arlk kg 32,5 35

  Tablo 2.2

 • 16

  2.8.2 KombiDetayGrnm

  1. Fan 2. Hava Ak Anahtar (Pressostat) 3. Eanjr 4. Ar Isnma Emniyet Termostat 5. Yanma Odas 6. Genleme Tank 7. yonizasyon Elektrodu 8. Brlr 9. Ateleme Elektrodu 10. Pompa 11. Tesisat Gidi Suyu Scaklk Sensr 12. Gaz Valfi 13. Dk Basn Sensr 14. Su Ak Sensr 15. Kullanm Suyu Giri Filtresi 16. Doldurma Vanas 17. Emniyet Ventili 18. Su Boaltma Musluu (Pompa altnda) 19. Fan Davlumbaz 20. Kullanm Suyu Scaklk Sensr 21. Limit Termostat (Tesisat Devresi) 22. Otomatik Purjr 23. Tesisat Dn Suyu Scaklk Sensr 24. Kollektr 25. Ateleme Trafosu 26 Limit Termostat (Kullanm Suyu)

  A Radyatr gidi 3/4 B Scak su k 1/2 C Gaz girii 3/4 D Souk su girii 1/2 E Radyatr dn 3/4

 • 17

  2.9 Tesisat Kontrol Formu Kombinin Yetkili Servis t arafndan dev reye al nabilmesi i in Tesisat kontrol formunda b ulunan maddelerde ek siklik olmamaldr. Eks iklik olmas duru munda, giderilene kadar cihaz devreye alnmayacaktr. Tesisat Kontrol Listesi P0101 Gaz ama belgesi mevcut mu? (Cihaz kod deiikliklerinde gaz kuruluundan onayl) P0102 Gaz kaak testi yapld m? P0103 Tpler iin yksek scakla, gnee ve soua maruz kalmayacak uygun bir yer seildi mi? P0104 En az iki adet tp ve dedantr 2 kg/h 30 milibarlk (300 mss) 2 adet 1,6 kg/h kapasiteli dedantr Balant hortumlar montaj klavuzunda belirtilen llerde ve TSE belge li mi? (Sanayi tipi dedantr kullanlmamal) P0201 Cihazn evre boluklarna dikkat edilmi mi? (Her iki yandan 2'er cm, stten 20 cm, alttan 30 cm, nden 60 cm. ekildeki gibi) P0202 Ak mekanlarda (ak balkon ..) kabin konulmu mu? (her iki yandan 2er cm,stten 20 cm, alttan 30 cm) nden kapak tek para aldnda 60 cm. alma alan olmaldr. P0301 Kalorifer dn hattna boru apna uygun pislik tutucu ve filtre kullanlm m? (Va na tam geili olmal) P0302 Tesisatn herhangi bir yerinde kolayca kullanlabilecek bir boaltma vanas konulmu mu? Kolektrl sistemlerde boaltma musluu kolektr zerine veya cihaz altna konulmaldr. P0303 Termostatik v ana kullanlmsa od a termostad ta klan od aya termostatik vana taklamaz kuralna uyulmu mu? P0304 Kalorifer tesisat 1,5 bar su baslm m? Tesisatta su sznts var m? Tesisata su basarken cihaz ekranndan basn takip edilmelidir. Bu ilem sonrasnda cihaz elektrii kesilmeli ve besleme kablosu cihaz ierisine mterinin mdahale edilmeyecei ekilde braklmaldr. P0305 Yerden stma tesisatlarnda beki termostat (55C) kullanlm m? P0306 Radyatrlerin giri ve klarnda vana mevcut mu? P0307 emsiye tipi tesisatlarda tesisatn en st noktasnda otomatik hava purjr mevcut mu? P0308 Radyatrlerde hava alma purjr mevcut mu? P0309 Radyatrlerin havas alnm m? P0401 Souk su giri hattna pislik tutucu vana balanm m? (mini kresel kullanlabilir) P0402 Scak su tesisatnda ofben varsa souk su giriine, termosifon varsa hem souk su giriine hem de scak su kna vana takld m? Mmkn olmayan yerlerde kr tapa ile iptal edilecek. P0501 Bacal cihazlarda d atmosfere direk balantl temiz hava menfezi monte edildi mi? P0502 Baca balant borusuna, cihaz kndan itibaren 39 cm. hzlandrma ykseklii verildi mi? P0503 Yatay ksm max 120 cm. ve %10 yukar eimli olacak P0504 Mevcut baca ykseklii en az 4m. ykseklikte mi? Baca balant boru apna uygun mu (130

 • 18

  mm). Bacada tek dirsek kuralna uyuldu mu? P0601 Hava akm borusu da doru %1-3 eimli olarak aslm m? P0602 Hava akm borusunun doru monte edildi ve szdrmaz bir ekilde baland m? P0603 Hermetik baca uzunluklar uygun mu? Tm dirsekler dahil toplam maksimum 5,6 m. baca

  boyu kullanlabilir. ( 90 dirsek 1m., 45 dirsek 0,5 m. boru direnci oluturmaktadr.) P0604 Hermetik baca k noktalar uygun mu? P0605 Hermetik baca balantlarnda orjinal PROTHERM paralar kullanlm m? P0606 Uzatma paralar kullanldnda baca, tavan kelepeleri ile her 1m.de bir sabitlenmi mi?

  P0701 Oda termostat iin en az 2x0,75mm2 TTR kablo ekildi mi?

  P0702 Cihaza W otomata balanacaksa 3-10 A. W otomat kullanlm m? P0703 Cihazn elk balants cihaz altnda 45 derecelik asnn dnda m?

  Not: Kaak akm rlesi olan kapakl priz veya kapakl W otomat kutusu kullanmlarnda bu kural dikkate alnmayacaktr.

  P0801 Cihaz alt balantsnda orjinal montaj seti kullanlm m ? P0802 Cihaz altnda 4 adet kresel tam geili vana kullanlm m?

  Kuru zeminlerde (hal,parke vb.) emniyet ventilinin gidere balanmas tavsiye edilir Ak mekanda kalan borularn donmaya kar s izolasyonlarnn yaplmas tavsiye edilir. Radyatrlerin dn vanas reglaj ayarl olmas tavsiye edilir.

 • 19

  3.Blm Kullanc iin Bilgiler 3.1 Gvenli, Ekonomik ve Enerjinin Verimli Kullanlmas iin Uyarlar

  nemli! Ortamda ga z kaa hiss ederseniz, ncelikle gaz vanasn veya tp deda ntrn kapatnz. E lektrik dmelerini a p k apatmaynz. K vlcm karabilecek hib ir ilem y apmaynz. Ortam havalandrnz. Gaz irketini veya Teknik Servisi araynz. Kombinizi ekonomik olarak kullanmak iin;

  Cihaznz o da termostat ile birlikte kullannz. Od a termostat, o dann istedi iniz scakla ge lmesini v e bu ko nforda ka lmasn salar. Ger eksiz g az tketimini eng eller ve yakt tasarrufu salar.

  Gece saatlerinde radyatr devresi su scaklnn drlmesi yakt sarfiyatn azaltr. Radyatrlerin zerinin mermer vb. ile kapatlmas yakt sarfiyatn arttrr. Binanzn iz olasyon du rumu ga z tketiminizi etkileyen en nemli uns urdur. Mantolama

  yaplm, d uvarlar iz olasyonlu, ift caml mekanlarda s kayb d k olduundan ya kt sarfiyat da dktr.

  Is ka ybn azaltmak iin ge ce perde ve panjurlarnz ka pal, g ndz gneten yararlanmak iin ak tutunuz.

  Radyatrlerin nne mobilya yerletirilmesi hava sirklasyonunu engelleyeceinden yakt tketimini olumsuz etkiler.

  Uzun s re kullanlmayacak oda lardaki radyatrlerin vanalarnn k slmas ve bu odalarn kaplarnn kapal tutulmas yakt tketimini olumlu etkiler.

  Termostatik vana kulla nlmas, od alarn is tenen s caklkta k almasn ve yakt t asarrufu yaplmasn salar.

  Istlan mek anda s cakln artmas halinde pencereleri amak yerine ra dyatr vanas kslmaldr.

  3.2 Tesisatn Su ile Doldurulmas

  Cihazn ele ktrik balantlarn a nz. Ka lorifer tesisatnda bulunan tm vanalar, so uk su giri vanasn ve otomatik purjr anz. (bkz. ekil 3.1)

  ekil 3.1

 • 20

  Kombinin altndaki siyah doldurma musluunu saat ynnn tersine evirerek, Ledli gstergedeki basn de eri 1. 5 bar oluncaya kadar a k tu tunuz. Doldurma ilemi tama mlandktan son ra doldurma musluunu saat ynnde evirerek kapatmay unutmaynz. (bkz. ekil 3.2)

  Herbir radyatrn havasn, radyatr zerindek i purjrden (bkz . ekil 3.3) alnz. Su normal akmaya balaynca purjr kapatnz.

  Basn gs tergesinin 1.5 ba r olduundan emi n olunuz. Eer gs terge 0.8 barn alt nda ise doldurma ilemini tekrar yapnz. Eer basn deeri 2 bar atysa tesisat boaltma musluunu geveterek (bkz. ekil 3 .4), basn deeri 1.5 bar oluncaya kadar tesisat suyunu boaltnz. Bu ilemi yapmazsanz fazla su cihaz alrken emniyet ventilinden otomatik olarak tahliye olacaktr.

  Not: Kombi al ma durumundayken parametre mens hari dier durumlarda reset tuuna 5 saniye s resince basldnda LEDler ba sn de erini g sterir. Ana men ye tekra r dne bilmek iin ayn tua 1 kez baslmaldr veya herhangi bir tua baslmakszn 30 saniye beklenmelidir.

  ekil 3.4

  ekil 3.3

  ekil 3.2

 • 21

  3.3 Cihazn Gvenlik Donanm

  Pompa skmasn nleme: Kombinizin a lmad durumlarda elek trik bes lemesi varsa, pompa 24 saatte bir 15 saniye sresince otomatik olarak alarak s kmay enge ller. Herhangi bir nedenle bu sre iinde pompa almsa bu sre sfrlanr. Bu koruma durumunda ekranda antiblokaj ifade eden herhangi bir LED yanmayacaktr.

  Donma korumas: Tesisat suyu k scakl 5C nin altna dtnde, kombinin elektrik ve gaz beslemesi mevcut ise, kombi kalorifer konumunda otomatik o larak devreye girer v e tesisat suyu k scakl 15C ye ykselinceye kadar almaya devam eder. Eer bi rka gn evde olmayacaksanz kullanm s uyu scaklk ayar dmesini OFF pozis yonuna getirerek cihaz s tand-by (bekle me) k onumuna g etiriniz. Bu srada gaz ve elek trik beslemesini a k b raknz. Radyatrlerin vanalarn kesinlikle kapatmaynz. Kombinizin elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda, kombiniz durur. Elektrik geldiinde, kombi otomatik olarak almaya balar. Bu koruma fonksiyonu devredeyken ekranda donma korumasn ifade eden herhangi bir LED yanmayacaktr. Not: Donma emni yeti sad ece kombiyi korur. Tesis at k orumaz. Te sisatn don ma riski olan yerlerde antifriz kullanlmaldr.

  Isnma emniyet tertibat: Cihazn i inden geen s u scaklnn belirle nen emniy et deerinin zerine kmas nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek iin cihaz hata durumuna geiren emniyet tertibatdr. Cihazda k ullanlan sl e mniyet tertibatnn is tenmedii halde devreyi kesmesi ve bu nedenle cihazn b alang durumuna g elmesi nedeniyle; c ihaz bir zamanlayc gi bi d bi r anahtarlama dzeni zerinden beslenmemeli veya yardmc prog ram vastasyla d zenli olarak devresi kapatlan ve alan bir devreye balanmamaldr.

  Alak Besleme Gerilimi Korumas: Cihaz b esleme gerilimi izin verilen gerilim (165 V) altna dt durumda devreye girer ve cihazn almasna engel olur. Bu noktada ekranda aadaki gibi 500 ms aralkla LEDler yanp snecektir. Resetlenmesi gerekmeyen bir hatadr.

  Fazla alma Korumas: Cihaz 24 saat sresince srekli alm ise 15 saniye kadar durdurulur. 15 saniye sonunda hangi konumda s talebi devam ediyorsa o konumda almasna devam eder.

  ekil 3.5

 • 22

  3.4 Kumanda Panosu

  Tanmlar 1. Tesisat Suyu Scaklk Ayar ve Konum (Yaz/K) Seim Dmesi 2. Kullanm Suyu Scaklk Ayar ve ON/OFF Dmesi 3. Eco/Comfort seimi ve RESET Dmesi 4. Ledli Gsterge (Scaklk, parametrelerin gsterimi, hata kodlar) 5. Yaz Konumu 6. K Konumu 7. Stand-by (Bekleme) konumu 8. ON konumu

  3.5 altrma ve Ayarlar Fabrika ayar ECO ve KI konumudur.

  3.5.1 K(Istma)konumundaaltrma

  Cihaza elektrik, su ve gaz akn salamak i in sigorta ve vanalarn ak olduundan emin olun.

  Kombiyi k konu muna getirmek iin tesisat suyu scaklk ay ar dmesi saat ynnde dndrlerek tesisat sembolnn olduu blgeye getirilir.

  1 1

  ekil 3.7

  ekil 3.6

 • 23

  Ledli gstergelerde okunan basn deeri 1 ile 2 bar arasnda olmaldr. (bkz. Blm 3.2) Kombi k k onumunda iken kullanm s uyu stmas n celikli olarak tesisat stmas da

  yapabilmektedir. Tesisat s uyu ve kullanm suy u scaklk ay ar dmelerinde min ile ba layan blg e

  minimum scaklk blgesi olup saat ynnde dndrldnde max ile ifade edilen maksimum scaklk blgesine kadar su scakl arttrlabilmektedir.

  Tesisat s uyu scaklk ay ar ya plrken ay ar dmesindeki min ile ifade edilen scaklk deerinin karl radyatr tesisat sisteminde 38C, yerden stmal sistemde ise 30C dir. max ile ifade edile n scaklk de erinin k arl is e radyatr tesisat sisteminde 85C , yerden stmal sistemde ise 50C dir (Tablo 3.1).

  Kullanm suyu scaklk ayar dmesinde min ile ifade edilen deerin karl 35C, max ile ifade edilen deerinin karl ise 60C dir (Tablo 3.1).

  Eer cihazda oda termostat takl ise bu nitelerin ayarlarn yapnz. (bkz. Blm 3.6) Tesisat su yunda scaklk ay ar ya pld srada m evcut scaklk a ral Ledli gsterge

  araclyla takip edilebilir.

  Radyatrl stma sistemi Yerden stmal sistem

  min (C) max (C) min (C) max (C)

  Kalorifer suyu

  38 85 30 50

  Kullanm suyu

  35 60 35 60 Tablo 3.1

  3.5.2 Yazkonumundaaltrma

  Cihaza elektrik, su ve gaz akn salamak iin sigorta ve vanalarn ak olduudan emin olun.

  Cihaznz yaz konumuna getirmek iin tesisat suyu scaklk ayar dmesi saat ynnn tersine dndrlerek yaz konumu sembol olan blegeye getirilir. Balang konumu da yaz konumuna dahildir (bkz. ekil 3.9).

  ekil 3.8

  ekil 3.9

 • 24

  Yaz k onumunda kombi tesisat stmas yap maz sadece kullanm suy u stmas yapabilir. Dol aysyla sa dece kullanm su yu musluu a ldnda ko mbiniz d evreye girecektir.

  Kullanm suy u scakl kullan m suyu a yar d mesinden min ve max deerler

  arasnda istenilen scaklk aralna ayarlanabilir. (bkz. ekil 3.10.)

  ekil 3.10 Kullanm s uyu scaklk ay ar dmesinde min ile if ade edilen deerin k arl

  35C, max ile if ade edilen deerinin karl ise 60C dir. (Tablo 3.1). Kullanm su yunda scaklk ay ar ya pld srada mevc ut scaklk aral Ledli gsterge

  araclyla takip edilebilir.

  3.5.3 ecomodundaaltrma

  Fabrika ayar eco ve KI konumudur. Cihaz e co modu nda iken kullancnn ay arlad scaklk de erine u latnda d urur.

  Sonra mekann s kaybna gre tekrar devreye girer. Cihazn eco modunda almas srasnda eco ledi srekli yanar.(bkz ekil 3.11.)

  ekil 3.11

  eco modundan comfort moduna geebilmek iin 3 nolu eco / comfort tuuna (bkz. ekil 3.6) 1 kere baslr.

  eco modunun kullanm suyu konforuna etkisi yoktur.

  3.5.4 comfortmodundaaltrma

  comfort mod unu te sisatta modlasyonlu alma y aparak kalorifer suyu scakl ayarlanan d eerin z erine ktnda alevin b oyunu a laltp y kselterek otomatik scaklk ay ar yapar.

  Cihaz e co mo dunda iken comfort moduna gemek iin 3 no lu eco / comfort tuuna (bkz. ekil 3.6) 1 kere baslr. Cihaz comfort modunda iken eco ledi yanmaz.

 • 25

  comfort modunun kullanm suyu konforuna etkisi yoktur.

  3.5.5Cihaz altrma 2 no lu dmeyi (bkz. ekil 3.6) min - max arasna getiriniz. Bu durumda cihaz bekleme

  (stand-by) durumundan alma durumuna geer. Bu durumda cihazda elektrik mevcuttur. Cihazn yaz veya k konumu seimleri yaplr. S caklk ayar blm 3.5.1 veya 3.5.2 de

  belirtildii gibi yaplmaldr. Cihaz de vreye girdiinde yaz v eya k k onumuna bal olmak z ere t alep edilen s

  ihtiyacnn tipine bal olarak o scaklk deeri Ledli gstergeden grlmektedir. Cihaz k konumunda alacaksa eco veya comfort modu seimi yaplr. Cihazn re setlenmesini ge rektiren bir du rum ile karlaldnda a yn z amanda

  eco/comfort mod deitirme tuu olarak da kullanlan reset tuuna 1 kez baslmaldr. alan bir cihaz bekleme (standby) / OFF konumuna getirmek iin 2 n o lu dme (bkz.

  ekil3.6) off blgesine getirilir.

 • 26

  3.6 Oda Termostatnn Kullanm Cihazla birlikte sadece Prothermin cihaz iin uygun olan oda termostat kullanlmaldr. TS 2 164 No lu Kalorifer Tesisat Projelendirme Kurallarna gre salon/oturma odas kon for scakl 22C, yatak odas konfor scakl 20C dir. Ekonomik kullanm iin oda termostatnn bu deerlere ayarlanmas tavsiye edilir. Oda termostad kullan lmas durumunda, tesisat suyu k scakl 65 C olarak ayarlanmas tavsiye edilir.

  3.7 Verimli Enerji Kullanm Hakknda Uyarlar:

  1) Meka nn hesaplanan s kaybna uygun olmayan kapasitede bir cihaz seildiinde, cihazn devre ye sk girip kmas neden iyle verimsiz yanma olumakta, bunun sonucunda da yakt sarfiyat artmaktadr.

  2) Yak t tasarrufu iin o da t ermostat ya da panel radyatrlerde termostatik vana kullanlmaldr. Oda termostat veya termostatik vana kullanm ile cihaz istenilen scaklk deerine ayarlanarak konforlu snma salanrken, yakt tasarrufu da yaplm olur.

  3) Oda termostatnn monte edilecei yer o k nemlidir. Is ka yb ve ya k azanmnn iddetli olduu blg elere (gne g ren, mutfakta sya maruz k alacak b lgeler, kap gir ileri ve pencere kenarlarna) monte edilmemelidir.

  4) stenilen scaklk konforunun salanabildii hallerde cihazn eco konumunda altrlmas tavsiye edilir.

  5) Binalardaki s yal tm, y akt tasa rrufunda nemli rol oyna maktadr. Dolay syla at ve cephe izolasy onu iyi yaplm (mantolama yntemi) ve ift c am kullan lan m ekanlarn stlmas iin daha az enerjiye ihtiya olacandan yakt tasarrufu da yaplm olur.

  3.8 Kullanc iin Hata Tanmlar ve zm Tablosu Gerektii h allerde cihazn kumanda panosunda yer ala n gs tergede hatay beli rten ledle r yanp sner. Bu uyarclar sayesinde cihaznzn sorununu anlayabilir ve zme ulaabilirsiniz.

  Ar snma hatas: Tesisat s uyu scaklnn 98 C zerine kmas ve ya eanjr

  blgesindeki s cakln 130C ze rine kmas duru munda cihaz almay durd urur ve gsterge zerindeki 6. Led yanp sn er (bkz ekil 3 .12.). C ihazn tek rar d evreye girebilmesi iin 3 No lu tua (bk z. ekil 3.6) 1 kere b aslmaldr. Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.12

 • 27

  Kullanm suyu NTC sensr hatas: Kullanm suyu se nsrnde hata v arsa gsterge zerindeki 4. Led yanp sner (bkz ekil 3.13). Kullanm su yu; tesisat gididn NTC sensrleri tar afndan k ontrol edildiinden, cihaz anc ak tesisat suyunun belirli s caklk deerleri arasnda alabilir. Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.13

  Tesisat devresi gidi NTC sensr hatas: Tesisat suyu sensrnde ya da k ablo balantlarnda hata varsa gstergede 3. Led yanp sner(bkz ekil 3.14.). Cihaz kendini emniyete al r. Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.14

  yonizasyon hatas: Kombinize gire n gazn kesilmesi durumunda cihaz ke ndini emniyete al r, gstergede 7. Led y anp s ner(bkz ekil 3. 15.). Bu durumda r eset dmesine (3 No lu tua) (bkz. ekil 3.6) bir kez basnz. Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.15

  Hava ak anahtar (Pressostat) hatas: Kombinize yerletirilmi olan hava ak anahtar (pressostat) sayesinde atkgaz k v eya taze hava giriinde herh angi bir problem (ge ri tepme, t kanma, vb.) olmas duru munda cihaznz k endini emniy ete al nr v e gsterge zerindeki 5.Led yanp sner (bkz ekil 3 .16.) Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.16

 • 28

  Tesisat devresi su basnc hatas: Kombi, s u basnc 0,8 v e 2,5 b ar d eerleri arasnda almaktadr. Bunun dndaki herh angi bir basn de erinde ar za verir ve gstergede 8. Led yanp sner (bkz ekil 3.17.). Bu durumda, gstergede bas n deeri 1,5 bar d eerine get irilmelidir(bkz ekil 3.4.). Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.17 Sirklasyon hatas: Tesisat g idi ile tesisat dn s uyu arasndaki s caklk f ark 40C

  olduunda, g stergede 7. v e 8. L edler yanp snmeye balar (bk z ekil 3.18.) . Bu durumda tesis at vanalarnn a k oldu undan ve radyatr vanalarnn k apal olmadndan emin olunuz. S orunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.18

  Dk Voltaj hatas: ebeke gerilimi 165 V un alt na d tnde gstergedeki 6. ve

  8. Ledler yanp s nmeye balar (bkz ekil 3.5.). Resetlenmesi gereken bir hata deildir. ebeke gerilimi 165 Vun zerine ktnda hata kendiliinden ort adan kalkar. Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  Gaz valfi geri besleme hatas: Kablo hatas yada her hangibir nedenle ana kartn gaz geri

  besleme siy anli alamad durumda me ydana g elir ve g stergede 5. v e 8. L edler y anp sner (bkz ekil 3.19.) Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.19

 • 29

  MTER BAVURU / ARAMA NEDEN

  AIK TANIM OLASI

  NEDEN KULLANICININ

  YAPMASI GEREKENLER

  CH

  AZ

  A

  LIM

  IYO

  R

  1

  SGORTA ATIYOR

  KOMBNN YANINDAK SGORTA ATIYOR. 220 V ELEMANLARINDA KISA DEVRE YETKL SERVS AIRIN

  KOMBNN F EKLYKEN / V OTOMAT 0 KONUMUNDAYKEN SGORTA ATIYOR.

  KULLANIM ALANINDAK DER CHAZLARDAN KAYNAKLANAN PROBLEM

  EHLYETL BR ELEKTRK AIRIN

  2

  KOMB ALIMIYOR

  HERHANG BR ARIZA UYARISI VERMYOR .

  CHAZA ELEKTRK GELMYOR (Elektrik besleme kesik veya v-otomat sigorta kapal)

  GENEL ELEKTRK SGORTASINI KONTROL EDN, KOMB YANINDAK SGORTAYI '1' KONUMUNA GETRN SORUN GDERLMEZSE EHLYETL BR ELEKTRK AIRIN.

  ELEKTRONK KART SGORTASI ATMI YETKL SERVS AIRIN

  KABLO VE BALANTILARINDA SORUN VAR

  GSTERGEDE SICAKLIK VEYA BASIN DEER OKUNUYOR.HERHANG BR ARIZA KAZI YOK.

  ALIMA KONUM SEM YAPILMAMI ALIMA KONUM SEM YAPILMALIDIR, SORUN DEVAM EDYORSA YETKL SERVS AIRIN

  CHAZ BR DAHA DEVREYE GRENE KADAR BEKLEMEDE (ODA TERMOSTATI VEYA SICAKLIK AYAR DMES AYARI LE LGLDR)

  ODA TERMOSTATI VE SICAKLIK AYAR DMELER UYGUN POZSYONA GETRLMEL, SORUN DEVAM EDYORSA YETKL SERVS AIRIN

  3

  ALIIYOR,ALEV ALMIYOR,YANMIYOR

  GSTERGEDE SICAKLIK DEER OKUNUYOR. POMPA VE/VEYA FAN ALIIYOR. HEM KI, HEM DE YAZ KONUMUNDA BRLR YANMIYOR.

  ATELEME TRAFOSU ARIZALI YETKL SERVS AIRIN

  AIRI IINMA TERMOSTATI ARIZALI GAZ KESK OLABLR HATTA GAZ OLUP OLMADIINDAN EMN

  OLUN, VARSA RESET TUUNA BASINIZ.

  4

  SNYOR GSTERGEDE SICAKLIK DEER OKUNUYOR. CHAZ YANIYOR VE BR SRE SONRA SNYOR. BR DAHA DEVREYE GRMYOR.

  POMPA ALIMA KONUMU BRLR LE BERABER SELM YETKL SERVS AIRIN

  KULLANILIYORSA, ODA TERMOSTATI ARIZALI VEYA DK HASSASYETE SAHP YETKL SERVS AIRIN

  CHAZ SET SICAKLII DK AYARLANMI OLABLR.

  SICAKLII ARTTIRIN

  5

  CHAZ SIK SIK DEVREYE GRP IKIYOR

  DEVREDEN IKI VE YENDEN DEVREYE GR ARASINDAK SRE KISA OLUYOR.

  RADYATRLERN OUNUN VANALARI KAPALI

  VANALARI AIN,SORUN GDERLMEZSE YETKL SERVS AIRIN

  CHAZIN KAPASTESTES HTYACIN OK ZERNDE AYARLANMI

  YETKL SERVS AIRIN TESSAT FLTRELER TIKANMI

  SE

  SL

  A

  LI

  IYO

  R

  6

  DEVREYE GRERKEN DDETL SES IKIYOR

  DEVREYE GRERKEN GRLTL YANMA MEYDANA GELYOR.

  ELEKTROTLAR ARASINDAK ARK MESAFES 4 mm'DEN FAZLA YETKL SERVS AIRIN ATELEME KAPASTES YKSEK AYARLANMI ELEKTROT BRLR KANAT POZSYONU HATALI

  YETKL SERVS AIRIN

  DEVREYE GRERKEN METAL SES (TAK) MEYDANA GELYOR.

  GENLEME TANKI BALANTISINDA GEVEME YETKL SERVS AIRIN

  FAN DYAFRAMI HATALI YERDE

  7

  DEVREDEYKEN SESL ALIIYOR

  KOMB ALIMASI ESNASINDA SESL YANMA MEYDANA GELYOR. BACA BALANTISINDA PROBLEM VAR

  YETKL SERVS AIRIN

  KOMBNN ALIMASI SIRASINDA SREKL SES OLUYOR.

  SSTEMDE/TESSATTA HAVA VEYA APAK VAR

  RADYATRLERN HAVASINI ALIN SORUN DEVAM EDERSE YETKL SERVS AIRIN

  SRKLASYON POMPASI HIZ KADEMES AYARLANMAMI

  YETKL SERVS AIRIN FANDA SORUN VAR

  TESSAT FLTRELER DOLMU YETKL SERVS AIRIN

  S

  ICA

  K S

  U T

  EMNN

  DE

  SOR

  UN

  KULLANIM SUYU H ISINMIYOR

  KOMB ALIIYOR, KULLANIM SUYU H ISINMIYOR.

  KULLANIM SUYU SICAKLIK AYARI MNMUMDA

  KULLANIM SUYU SICAKLIK AYARINI MAKSMUMA DORU STEDNZ KONUMA GETRN

  KI KONUMUNDA SU AKI SENSR ARIZALI / TRBN SIKIMASI VAR

  YETKL SERVS AIRIN

  EANJR TIKANMASI MEVCUT YETKL SERVS AIRIN

  KOMB ALIMIYOR, KULLANIM SUYU HISINMIYOR.

  YAZ KONUMUNDA SU AKI SENSR ARIZALI / TRBN SIKIMI YETKL SERVS AIRIN

  KOMB KULLANIM SUYU AZ ISINIYOR

  CHAZ ALIIYOR, SICAK SU AYAR DMES STENEN DEERE AYARLANMI, ANCAK BEKLENTY KARILAMIYOR.

  DI HAVA OK SOUK,GR SUYU SICAKLII OK DK,SU AKI MKTARI FAZLA

  SICAK SU TKETMNZ SIRASINDA BATARYANIZI KISM AIK KONUMDA TUTUN

  EANJRDE KRELENME MEVCUT YETKL SERVS AIRIN

  10

  KULLANIM SUYU AIRI ISINIYOR

  CHAZ ALIIYOR, SICAK SU AYAR DMES STENEN DEERE AYARLANMI, ANCAK SU SICAKLII BEKLENENN ZERNDE.

  KULLANIM SUYU SICAKLIK SENSR ARIZALI (KRE OLUUMU) YETKL SERVS AIRIN

  SU AKI HIZI (DEBS) OK DK KULLANIM SUYU SICAKLIK AYAR DMESN MNMUM KONUMA ALINIZ

  11

  KULLANIM SUYU / SICAK SU AZ AKIYOR SOUK SU DAHA FAZLA AKIYOR.

  VANALAR TAM AIK DEL VANALARI TAM AIK KONUMA GETRN EBEKE GR FLTRES TIKANMI

  YETKL SERVS AIRIN SU AKI TRBN / SOUK SU GR FLTRES TIKANMI

  EANJR TIKANMI

  12

  SICAK SU KENDLNDEN SOUYOR SOUK SU KARITIRILMADII HALDE SU KENDLNDEN SOUYOR.

  MNMUM GAZ AYARI YKSEK YETKL SERVS AIRINEBEKEDE AIRI BASIN DALGALANMASI TESSATINIZI AIRINELEKTRONK KART ARIZALI YETKL SERVS AIRINBATARYA CONTALARI DEFORME OLMU YETKL SERVS AIRIN

  SICAK SU TEMN ESNASINDA CHAZ SNMYOR, SU SOUYOR.

  KULLANIM SUYU SICAKLIK SENSR ARIZALI YETKL SERVS AIRIN

 • 30

  MTER BAVURU / ARAMA NEDEN

  AIK TANIM

  OLASI NEDEN

  KULLANICININ YAPMASI GEREKENLER

  RA

  DYA

  TR

  ISIN

  MA

  SIN

  DA

  SO

  RU

  N

  13

  RADYATRLER ISINMIYOR

  YEL LAMBA YANIYOR, SICAK KULLANIM SUYU ISINIYOR, RADYATRLER ISINMIYOR.

  ALIMA KONUMU 'KI' SEL DEL

  ALIMA KONUMUNU KI KONUMU OLARAK SEN

  ODA TERMOSTATI ARIZALI , BALANTILARINDA HATA VEYA DK HASSASYETE SAHP

  YETKL SERVS AIRIN

  TESSAT FLTRES TIKANMI

  YETKL SERVS AIRIN

  RADYATRLERN VE/VEYA KOMBNN ALT BALANTI VANALARI KAPALI

  VANALARI AIN 14

  RADYATRLERN BAZILARI ISINMIYOR / BAZI RADYATRLERN ALT KISMI ISINMIYOR

  RADYATR ST GR BORULARI DAHA SICAK.

  SRKLASYON POMPASI HIZ KADEMES YANLI AYARLANMI

  YETKL SERVS AIRIN

  TESSATTA PROBLEM VAR (AP DARALMASI,TIKANIKLIK )

  RADYATR VANALARINDAN REGLAJ YAPINIZ /TESSATINIZA SORUNU ZMES N BAVURUNUZ.

  SSTEMDE HAVA VAR RADYATRLERN HAVASINI ALIN

  RADYATR ALT GR BORULARI DAHA SICAK. HATALI TESSAT BALANTISI/ BALANTILAR TERS TESSATINIZI AIRIN ISINMAYAN RADYATRLER 1.5 METREDEN UZUN. RADYATR GR IKI BORULARINA APRAZ BALANTI

  YAPILMAMI TESSATINIZA APRAZ BALANTI YAPTIRIN

  15

  RADYATRLER ISINIYOR, EV ISINMIYOR KOMB BELL ARALIKLARLA DEVREDEN IKIP

  TEKRAR ALIIYOR. RADYATR KAPASTES DK TESS EDLM

  TESSATI PROJELENDREN ARAYIN

  16

  SICAKLIK OK HIZLI ARTIYOR,RADYATRLER ISINMIYOR

  KOMB ALTINDAK VE RADYATRLERDEK VANALARIN TM AIK KONUMDA.

  SRKLASYON POMPASI SIKIMI / ARIZALI YETKL SERVS AIRIN

  TESSAT FLTRES TIKANMI YETKL SERVS AIRIN

  YAK

  IT T

  K

  ETMN

  DE

  SOR

  UN

  17

  FAZLA YAKIT SARFEDYOR

  BTN RADYATRLER ISINIYOR, ODA TERMOSTATI KULLANILIYOR.

  CHAZ KAPASTES DK SELM TESSATI PROJELENDREN LE GRN

  ZOLASYON PROBLEM MEVCUT

  CHAZ EKONOMK KULLANIM ARTLARINDA ALITIRILMIYOR

  EKONOMK KULLANIM ZAHI N SERVSE DANIIN

  ODA TERMOSTATI KULLANILDII HALDE SU SICAKLII DK SELM

  KALORFER DEVRES SICAKLIK AYARINI EKONOMK (E) KONUMA GETRN

  MAKSMUM GAZ BASINCI AYARLI DEL YETKL SERVS AIRIN

  BACA UZUNLUUNA GRE FAN DYAFRAMI TAKILI OLMADII N YANMA VERM DK

  MU

  HTE

  LF

  SU V

  E B

  ASI

  N

  SO

  RU

  NU

  18

  ALTTAN SU AKITIYOR / DAMLIYOR

  ALT KONSOLDAK SU BALANTI NOKTALARINDAN VEYA AKSESUAR BALANTILARINDAN SU AKITMIYOR, (TESSAT VE KULLANIM SUYU) TESSAT SU BASINCI 1.5 BAR SEVSYESNDE

  EMNYET VENTL ARIZALI, 3 BAR YERNE DAHA DK BASINTA DEVREYE GRYOR

  YETKL SERVS AIRIN

  RAKORLU BALANTILAR ARASINDAK CONTALAR AINMI/BOZULMU

  YETKL SERVS AIRIN

  19

  BAR DYOR / BASIN AZALIYOR / SU EKSLTYOR

  TESSAT 1.5 BAR SEVYESNE DOLDURULMASINI TAKBEN ZAMAN NDE CHAZDA BASIN DMES MEYDANA GELYOR.

  KOMBDE YA DA KALORFER TESSATINDA SU KAAI VAR.

  YETKL SERVS AIRIN

  20

  SICAK SU MUSLUUNU AINCA BAR / BASIN YKSELYOR

  BAR VEYA BASIN YKSELYOR ANCAK BOALTMA MUSLUUNDAN SU AKITMIYOR.

  ISINAN SUYUN GENLEMES LE KISM BASIN ARTII OLABLR

  YETKL SERVS BLG N ARAYIN

  21 BASIN DALGALANMASI OLUYOR

  BOALTMA MUSLUUNDAN SU AKITMIYOR.

  GENLEME TANKI HAVASI AZALMI/ GENLEME TANKI MEMBRANI DELK

  YETKL SERVS AIRIN

  RADYATRLERN HAVASINI ALIN SSTEMDE HAVA VAR

  22

  TESSATA SU DOLMUYOR

  SU DOLDURMA MUSLUU AIK, SU KESK DEL.

  DOLDURMA MUSLUU ARIZALI SULARIN KESK VANALARIN KAPALI OLMADIINDAN EMNSENZ YETKL SERVS AIRIN DK BASIN SENSR ARIZALI

  GA

  Z K

  OK

  USU

  23

  KOKU YAPIYOR/GAZ KOKUSU VAR

  CHAZ ALIIRKEN KOKU OLUUYOR.

  HERMETK KOMBLERDE MEKAN NE ATIKGAZ SIZDIRIYOR

  TESSATINIZI AIRIN, PROBLEM ZLMEZ SE YETKL SERVSNZE DANIIN

  CHAZ ALIMAZKEN KOKU OLUUYOR. KOMB GAZ BALANTILARINDA YA DA TESSATTA GAZ KAAI.

  CHAZIN ALTINDAK GAZ VANASINI KAPATIN, MEKANHAVALANDIRIN,YETKL SERVS AIRIN

  BA

  CA

  24 BACADAN SU DAMLIYOR

  KOMB ALIIRKEN BACADAN SU DAMLIYOR.

  ATIKGAZ BORU BALANTI EM TERS YNDE VERLM

  TESSATINIZI AIRIN

  Tablo 3.2

 • 31

  4.Blm Yetkili Servis iin Bilgiler Tesisat ve montaj yaplan cihazlar ekte yer alan ( bkz. Sa yfa 16) Tesisat Kontrol Formundaki maddelere gre kontrol edilirler. Kontrollerden sonra eksiklik tespit edildii takdirde kombi servis tarafndan devreye alnmaz. Tesisat ve montaj yaplmadan nce aadaki hususlara dikkat edilmelidir:

  Devreye a lmadan nce, tesisat su ile doldurularak hidrolik test uygulanmas ve

  tesisattaki szdrmazln mutlaka salanmas gerekmektedir. Cihaz doalgaz ile alacaksa gaz ama belgesinin alnm olmas gerekmektedir. Cihazn emniyeti ve verimi asndan aadaki neri ve uyarlarmza mutlaka uyunuz.

  Bu klavuzda belirtilenlerin dnda cihazn hibir parasna veya ayarna kesinlikle dokunmaynz.

  4.1 Elektrik Tesisat

  Kombinin m ontajn v e tesisatn yapan bayi ve ya tesisatlar t arafndan h ibir ekilde kombiye elektrik verilmemeli ve elektrik balants yaplmamaldr. Kombinin alt hizasndan 50 cm yaknna kadar bir elektrik tesisat getirilip braklmaldr.

  Cihazn kab losundan, elektrik tesisatna kadar tm balants CRETSZ LK AL ITIRMA esnasnda SADECE PROTHERM TEKNK SERVSLER tarafndan yaplacaktr. Kombiye fabrikamz tarafndan balanan elektrik kablosu zel bir kablo

  olduundan, deitirmek istendii takdirde, Yetkili Servisimizden temini yaplabilir. Oda termostatnn kablolar yalnz Protherm Teknik Servisleri tarafndan balanmaktadr.

  4.2 Kombinin Devreye Alnmas

  Dikkat! Cihazn dev reye alnmas ilemi sadece P rotherm Yetkili Servisi taraf ndan yaplmaldr. Protherm Yetkili Servisi kullancya, cihazn nasl altrlaca konusunda detayl bilgi verecektir. Protherm Yetkili Servisi dnda cihaza yaplacak mdahaleler sonucu ortaya kabilecek hasarlardan Vaillant firmas sorumlu deildir.

  4.3 Periyodik Bakm ve Kontrol

  Gerek cihazn performans ve gerekse gvenlii asndan Protherm Yetkili Servisi ne ylda bir kez cretli bakm yaptrmanz tavsiye ederiz.

  Mamuln btn paralar dahil olmak zere tamam, firmamzn garanti kapsamndadr. Garanti sresi cihazn devreye alnmasyla balar ve K YILDIR. Mamln garanti sresi ierisinde gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarndan dolay arzalanmas sonucu bakm ve onarm iilik masraf ve yedek para bedeli alnmakszn bedelsiz olarak yaplacaktr. Cihaz yanl montajndan veya kullanma klavuzuna uymama sonucu meydana gelen arzalar iin firmamz mesuliyeti kabul etmez.

  DKKAT! Kullanma klavuzundaki talimatlara uyulmad takdirde,cihazlarmzda hava koullarndan ve zellikle DONMADAN OLUABLECEK HASARLAR garanti kapsamnda deildir.

  Fabrika Garantisi

 • 32

  5.Blm letiim Bilgileri Deerli Mterimiz,

  Sizlere iyi rnler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de nemine inanyoruz. Bu nedenle rnlerimizle ilgili her trl hizmet ihtiyacnzda;

  ncelikle Mteri letiim Merkezimizin 444 89 89 numaral cretsiz telefonunu arayarak,

  Protherm Yetkili Servislerimize bavurarak,

  www.protherm.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek, bilgi alabileceinizi ve irketimize ulaabileceinizi bilgilerinize sunarz.

  Uyulmas Gereken neri ve Bilgiler: 1. rnnz aldnzda Garanti Belgesini Yetkili Satcnza onaylattrnz. 2. rnnz montaj ve kullanma klavuzu esaslarna gre kullannz. 3. Servise ihtiyacnz olduunda Yetkili Servis Listesinde belirtilen size en yakn

  PROTHERM YETKL SERVS ne bavurunuz. 4. Hizmet iin gelen teknisyene Protherm tarafndan verilmi kimlik kartn sorunuz. 5. Alnan hizmet sonrasnda s ervis teknisyeninden aldnz HZMET B ELGES ni saklaynz.

  Alacanz Hizmet Belgesi, daha sonra c ihaznzda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar salayacaktr.

  6. Sanayi Bakanlnca belirlenen, rn kullanm mr 15 yldr.

  3003202770-00

 • 6.Blm ndeks

  A Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 Arza zmleri 25-26-27-28-29 Ask Vidalar ve Dbelleri 5-13 Ar Isnma Emniyet Termostat 15 Atkgaz Boru Balants 7-8-9

  B Baca klarnn Yerletirilmesi 9

  C Cihazn Kapatlmas 21 ComfortT konumunda altrma 24 altrma ve Ayarlar 22

  D Devreye Alma 30 Doalgaz ile Kullanm 10 Donma Korumas 20

  E ECO konumunda altrma 24 Ekonomik Kullanm Uyarlar 18 Elektrik Tesisat 11 Emniyet Ventili 13-17-19 Edeer Uzunluk Hesab 8

  G Garanti Belgesi 33-34 Gaz Ama Belgesi 6-16-30 Genel Uyarlar 3 Gstergelerin Tanm 21 Gvenli Kullanm Uyarlar 18 Gvenlik Donanmlar 20

  H Hava ak Anahtar Emniyeti 26 Havalandrma 10 Hata Tanmlar 25 -26-27

  letiim Bilgileri 31

  K Kombi Montaj 13 Kullanm Suyu Tesisat ve Balantlar 11- 12 Kumanda Panosu 21 M Montaj ablonu 5-1 3 Montaj Yeri Seimi 6 O Oda Termostat 25-30 Otomatik Purjr 15 P Periyodik Bakm ve Kontroller 30 Pompa 1 1-15 Program Saati 11-18 R Radyatr Tesisat 11- 12 T Teknik Bilgiler 14 Tesisatn Su ile Doldurulmas 18 Tesisat Kontrol formu 16

  33

 • GA

  RA

  NT

  AR

  TLA

  RI

  1-) G

  aran

  ti s

  resi

  ,mal

  n te

  slim

  tarih

  inde

  n iti

  bare

  n bal

  ar v

  e 2

  yld

  r.2-

  ) Mal

  n b

  tn

  par

  ala

  rda

  hil o

  lmak

  ze

  re ta

  mam

  Firm

  amz

  n g

  aran

  ti ka

  psam

  nda

  dr.

  3-) M

  aln

  gar

  anti

  sre

  si i

  eris

  inde

  arz

  alan

  mas

  dur

  umun

  da, t

  amird

  e ge

  en

  sre

  gar

  anti

  sre

  sine

  ekl

  enir.

  Mal

  n

  tam

  ir s

  resi

  en

  fazl

  a 30

  ig

  nd

  r. B

  u s

  re ,

  mal

  a ilik

  in a

  rzan

  n s

  ervi

  s is

  tasy

  onun

  a, s

  ervi

  s is

  tasy

  onun

  un

  olm

  amas

  dur

  umun

  da, m

  aln

  sat

  cs

  , ba

  yii,

  acen

  tas

  , tem

  silc

  ilii

  , ith

  alat

  s

  veya

  imal

  at

  s-

  retic

  isin

  den

  biris

  ine

  bild

  irim

  tarih

  inde

  n iti

  bare

  n bal

  ar. M

  aln

  arz

  asn

  n 1

  5 g

  n i

  eris

  inde

  gid

  erile

  mem

  esi h

  alin

  de im

  alat

  -

  ret

  ici v

  eya

  ithal

  at

  mal

  n ta

  miri

  tam

  amla

  nnc

  aya

  kada

  r, be

  nzer

  ze

  llikle

  re s

  ahip

  ba

  ka b

  ir m

  alt

  ket

  icin

  in

  kulla

  nm

  na

  tahs

  is e

  tmek

  zor

  unda

  dr.

  4-) M

  aln

  gar

  anti

  sre

  si i

  eris

  inde

  ger

  ek m

  alze

  me

  ve i

  ilik

  , ger

  ekse

  mon

  taj h

  atal

  arn

  dan

  dola

  yar

  zal

  anm

  as

  halin

  de, i

  ilik m

  asra

  f, d

  ei

  tirile

  n pa

  ra

  bede

  li ya

  da

  bak

  a he

  rhan

  gi b

  ir ad

  alt

  nda

  hib

  ir c

  ret t

  alep

  et

  mek

  sizi

  n ta

  miri

  yap

  laca

  ktr.

  5-) T

  ket

  icin

  in o

  narm

  hak

  kn

  kulla

  nmas

  na

  ram

  en m

  aln

  ;-T

  ket

  iciy

  e te

  slim

  edi

  ldi

  i tar

  ihte

  n iti

  bare

  n, b

  elirl

  enen

  gar

  anti

  sre

  si i

  inde

  kal

  mak

  kay

  dyl

  a, b

  ir y

  l ie

  risin

  de;

  ayn

  arz

  ann

  ikid

  en fa

  zla

  tekr

  arla

  nmas

  vey

  a fa

  rkl

  arz

  alar

  n d

  rtte

  n fa

  zla

  mey

  dana

  gel

  mes

  i vey

  a be

  lirle

  nen

  gara

  nti s

  res

  i ie

  risin

  de fa

  rkl

  arz

  alar

  n to

  plam

  nn

  alt

  dan

  fazl

  a ol

  mas

  uns

  urla

  rnn

  yan

  sra

  , bu

  arz

  alar

  n

  mal

  dan

  yara

  rlana

  mam

  ays

  rek

  li k

  lmas

  ,-T

  amiri

  iin

  ger

  eken

  aza

  mi s

  res

  inin

  a

  lmas

  ,-F

  irman

  n s

  ervi

  s is

  tasy

  onun

  un, s

  ervi

  s is

  tasy

  onun

  un m

  evcu

  t olm

  amas

  hal

  inde

  sra

  yla

  satc

  s,

  bayi

  i, ac

  ente

  si te

  msi

  lcili

  i ith

  alat

  s

  veya

  imal

  at

  -re

  ticis

  inde

  n bi

  risin

  in d

  zen

  leye

  cei

  rapo

  rla a

  rzan

  n ta

  miri

  ni

  mm

  kn

  bulu

  nmad

  n

  n b

  elirl

  enm

  esi,

  duru

  mla

  rnda

  tke

  tici m

  aln

  cr

  etsi

  z deit

  irilm

  esin

  i, be

  del i

  ades

  i vey

  a ay

  p o

  rand

  a be

  del i

  ndiri

  mi t

  alep

  ede

  bilir

  .6-

  ) Mal

  n k

  ulla

  nma

  kla

  vuzu

  nda

  yer a

  lan

  husu

  slar

  a ay

  kr

  kulla

  nlm

  asn

  dan

  kayn

  akla

  nan

  arz

  alar

  gar

  anti

  kaps

  amd

  n

  dad

  r.7-

  ) Gar

  anti

  Belg

  esi i

  le il

  gili

  olar

  ak

  kab

  ilece

  k so

  runl

  ar i

  in S

  anay

  i ve

  Tica

  ret B

  akan

  lT

  ket

  icin

  in v

  e R

  ekab

  etin

  Kor

  unm

  asG

  enel

  Md

  rl

  ne

  bav

  urab

  ilir.

  Bu

  tip c

  ihaz

  larn

  , San

  ayi B

  akan

  ln

  ca te

  spit

  edile

  n ku

  llan

  m

  mr

  15 y

  ldr.

  Bu

  belg

  e, S

  anay

  i ve

  Tica

  ret B

  akan

  ln

  n ..

  ......

  ......

  no

  luve

  .....

  ......

  ......

  izin

  tarih

  li be

  lges

  ine

  gre

  dz

  enle

  nmi

  tir.

  Gen

  el M

  dr

 • NO nvan Hizmet Yeri Adresi Tel / Fax

  1 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti BAHELEVLER MAH. BOSNA BULVARI NO: 146 ENGELKY / STANBULTel: (0216) 4442888Fax: (0216) 5950023

  2 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti ESENBOA YOLU 13.KM YILDRIMKENT CEMLBEY SK. NO: 10 PURSAKLAR / ANKARATel: (0312) 4442888Fax: (0312) 3284061

  HONUDYE MAH KIZILCIKLI MAHMUT PEHLVAN CAD NO: T l (0222) 4442888

  SERVS STASYONLARI LSTES

  3 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti HONUDYE MAH. KIZILCIKLI MAHMUT PEHLVAN CAD. NO: 43/B / ESKEHRTel: (0222) 4442888Fax: (0222) 2218515

  4 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti KKRTL MAH. OULU CAD. NO: 11 AKASYA APT. SIRAMEELER / BURSATel: (0224) 4442888Fax: (0224) 2342730

  5 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti MERAA MAH. ANKARA CAD. NO: 83 / ZMT Tel: (0262) 4442888Fax: (0262) 3235596

  6 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti SVAS CAD. KARDELEN APT. NO: 218/1 / KAYSER Tel: (0352) 4442888Fax: (0352) 2245204

  7 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti AKAY CAD. NO: 143 GAZEMR / ZMR Tel: (0232) 4442888F (0232) 2523981 Fax: (0232) 25239818 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti TABAKHANE MAH. 40.SK. 3/A / ADAPAZARI Tel: (0264) 4442888

  9 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti YENDOAN MAH. FATH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 111 / KTAHYA Tel: (0274) 4442888

  10 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti YALI MAH. BALAR CAD. NO: 73/B KARTAL / STANBUL Tel: (0216) 4442888Fax: (0216) 595002311 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti BAHELEVLER MAH. HAMD PAA SK. NO: 4/A / SAMSUN Tel: (0362) 444288812 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti AKDERMEN MAH. DSPANSER SK. NO: 29 / SVAS Tel: (0346) 4442888

  13 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti ATATRK BULVARI RAN KONSOLOSLUU ARKASI TOPAL APT 23/A YENEHR / ERZURUM Tel: (0442) 444288813 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti TOPAL APT. 23/A YENEHR / ERZURUM Tel: (0442) 4442888

  14 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti KALE MAH. ATA CAD. GELMEZOLU APT. NO: 165/A / ORUM Tel: (0364) 4442888

  15 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti SARI KORKMAZ MAH. HSAN LKOLU SK. NO: 143 KDZ. EREL / ZONGULDAK Tel: (0372) 4442888

  16 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti VARLIK MAH. 100.YIL BULVARI 193.SK. NO: 17- 12 MERKEZ / ANTALYA Tel: (0242) 4442888

  17 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti GNEYKENT MAH. 221. CAD DEYVAN APT. NO: 21 / GAZANTEP Tel: (0342) 4442888

  PAAKK MAH PAAKK CAD MUTLU APT 7/1 /18 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti PAAKK MAH. PAAKK CAD. MUTLU APT. 7/1 / MALATYA Tel: (0422) 4442888

  19 Vaillant Is san. ve Tic.Ltd.ti HATP MAH. SEDEFC SK. MESTANLI APT. NO: 3 ORLU / TEKRDA Tel: (0282) 4442888

  20 Yet-ser Istma ve Soutma Sis. San. ve Tic. Ltd. ti.HRRYET MAH. MENDERES CAD.KUYU SK NO:7 GNEL/ STANBUL

  Tel: (0216) 6511131Fax: (0216) 5950023

  21 Ferit zer Uzun KARAKA MAH. OYMAK BEY SK. NO: 12OLGU KONUT YAPI KOOP / KIRKLARELTel: (0288) 2141332Fax: (0288) 2141332

  36

 • VAILLANT ISI SANAY VE TCARET LTD. T. adna, TRK DEMR DKM FABRKALRI A.. Tarafndan retilmektedir.

  VAILLANT ISI SANAY VE TCARET LTD. T.

  Mteri Hizmetleri : 444 89 89 e-posta: [email protected] www.protherm.com.trBahelievler Mah. Bosna Bulvar No: 146 engelky - skdar / stanbul Tel: (0216) 558 80 00 Fax: (0216) 462 26 22 Ankara Blge MdrlEsenboa Yolu 13. km Cemilbey Sok. No: 10 Yldrmkent - Pursaklar / Ankara Tel: (0312) 594 70 00 Bursa Blge MdrlKkrtl Mah. Oulu cad. Akasya Apt. No:11 Srameeler / Bursa Tel: (0224) 234 27 27 Eskiehir Blge MdrlKzlckl Mahmut Pehlivan Cad. No:51/A Eskiehir Tel: (0222) 221 77 09 zmir Blge MdrlAkay Cad. No:143 Gaziemir / zmir Tel: (0232) 252 18 81 zmit Blge Mdrlmeraa Mah. Ankara Cad. No:83 zmit / Kocaeli Tel: (0262) 323 55 93Kayseri Blge MdrlSivas cad. Kardelen Apt. No:218/1 Kayseri Tel: (0352) 224 52 03