leonardo da vinci - leonardo da vinci programؤ± uzm.bugay turhan leonardo da vinci programؤ±...

Download Leonardo da Vinci - Leonardo da Vinci Programؤ± Uzm.Bugay TURHAN Leonardo da Vinci Programؤ± Nedir?

If you can't read please download the document

Post on 21-Jun-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2/26/2008

  1

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  Hacettepe Üniversitesi

  Avrupa Birliği Ofisi

  Leonardo da Vinci

  Programı

  Uzm.Bugay TURHAN

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  Leonardo da Vinci Programı Nedir?

   Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki

  eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve

  geliĢtirmek için yürütülen sektörel bir eğitim programıdır.

   Ana Amacı, ülkelerarası iĢbirliğinin kullanılarak

  mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında

   kalitenin geliĢtirilmesini,

   yeniliklerin teĢvik edilmesini ve

   Avrupa Boyutunun yükseltilmesini teĢvik etmektir.

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  2

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  Programın Hedefleri

  1. KiĢilerin bilgi ve becerilerinin artırılması,

  2. YaĢam boyu eğitim / mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artırılması, ülkelerarası teknolojik ve kurumsal değiĢiklikleri bütünleĢtirilmesi,

  3 . Mesleki eğitim kurumları ile iĢletmeler arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi,

  4. Ġstihdam imkanlarının artırılması,

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  5. Sürekli mesleki eğitim ve ömür boyu öğrenme isteğinin güçlendirilmesi, yarının mesleklerine hazırlanma ve teknolojik değiĢimlere uyumun teĢvik edilmesi,

  6. Mesleki eğitim alanında dil yeterliliklerinin geliĢtirilmesi ve ortak bir terminolojinin oluĢturulması,

  7. Özellikle gençler için temel mesleki eğitimin desteklenmesi ve teĢvik edilmesi,

  8. Mali, sosyal veya fiziksel nedenlerle eğitimden yararlanamamıĢ kiĢiler için temel mesleki eğitime veya ileri düzeydeki eğitimlere eriĢimin kolaylaĢtırılması,

  Programın Hedefleri

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  3

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  Programa Kimler Başvurabilir?

   Her seviyedeki mesleki eğitim kurum, merkez ve

  birimleri, üniversiteler,

   Araştırma merkezleri ve enstitüler,

   Yerel yönetimler,

   İşletmeler (özellikle KOBİ’ler)

   Odalar, borsalar,

   Sendikalar, vakıflar, dernekler...vb.

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  KATILIMCI ÜLKELER 31 ÜLKE

  • AB’YE ÜYE 27 ÜLKE

  • AVRUPA EKONOMİK ALANI’NA ÜYE ÜLKELER

  İZLANDA, LİHTENŞTAYN VE NORVEÇ

  • TÜRKİYE

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  4

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  2007 – 2013 Dönemi

  Ülke Merkezli Projeler AB Komisyonu Merkezli

  Projeler

  Yenilik Transferi Projeleri Yenilik Projeleri

  Hareketlilik

  • İlk ve Orta Öğretimde yer alan

  Eğiticiler ve Öğrenciler

  • İşçiler, Çalışanlar,Yeni

  Mezunlar

  • MEÖ uzmanları

  Konulu Faaliyetler

  Ortaklık Projeleri (2008 den

  itibaren)

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  Sektörel Program Kapsamındaki Proje Türleri

  YENĠLĠK ve AĞ GELĠġTĠRME

  DESTEK FAALĠYETLERĠHAREKETLĠLĠK YENĠLĠK TRANSFERĠ

  ÜLKE MERKEZLİ KOMİSYON MERKEZLİ

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  5

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  Hareketlilik

   Temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan

  öğrenciler (IVT)

   İşsizler de dahil olmak üzere işgücü dünyasındaki

  kişiler (PLM)

   Mesleki eğitimden sorumlu kişilerin (VETPRO)

  katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyareti olarak

  adlandırılabilecek hareketlilik faaliyetleridir.

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  ÇOK ORTAKLI PROJELER

   Yenilik Transferi

   Yenilik ve Ağ GeliĢtirme

  Sektörel Program Kapsamındaki Proje Türleri

   Yenilik geliştirme ve iyi uygulama odaklı eğitim

  sistemlerini amaçlar

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  6

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

   Somut proje sonuçları ve ürünleri

  hedeflenmelidir,

   En az 1 yıllık en çok 2 yıllık projeler yapılabilir,

   Biri AB üyesi olmak üzere minimum 2 farklı

  Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,

   Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin %

  75i kadardır,

   Proje başına yıllık en fazla 250.000 euro hibe

  yapılır.

  YENĠLĠK GELĠġTĠRME

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

   En az 1 yıllık en çok 3 yıllık projeler yapılabilir,

   Biri AB üyesi olmak üzere en az 2 farklı Avrupa

  ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,

   Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin %

  75’i kadardır,

   Proje başına yıllık en fazla 150.000 euro hibe

  yapılır.

  AĞ GELĠġTĠRME

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  7

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

   En çok 1 yıllık projeler yapılabilir,

   Biri AB üyesi olmak üzere en az 2 farklı Avrupa

  ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır,

   Maksimum Topluluk katkısı proje giderlerinin %

  75’i kadardır,

   Proje başına yıllık en fazla 150.000 euro hibe

  yapılır.

  DESTEK FAALĠYETLERĠ

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  ÖRNEK PROJELER

  KAVRAKOĞLU DANIŞMANLIK EĞİTİM LTD ŞTİ. “Balkanlar ve Küçük Asya E-Girişimci Gelişim Projesi”

  İş hayatına kadınların katılımını arttırma amacını taşıyan bu proje doğrultusunda %75'ini kadınların oluşturduğu bir yönetici ve yönetici adayı havuzunun eğitimiyle ilgili bir müfredat oluşturulacaktır. Proje sonunda, dezavantajlı grup olarak öngörülen kadın yöneticilere yönelik bir e-öğrenme modeli geliştirilmiş olacaktır.

   TÜRKİYE (2)  YUNANİSTAN NORVEÇ (2) ROMANYA (2)

  HİBE: 277.566 €

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  8

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  ÖRNEK PROJELER

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  “Raylı sistem ve teknolojileri”

  Bu proje orta öğretim düzeyinde raylı sistem teknolojileri için bir müfredat geliştirmeyi amaçlayan bir projedir.

   TÜRKİYE (2)  İSPANYA  SLOVAKYA  FRANSA

  HİBE: 341.944 €

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  Yenilik Transferi Projeleri

  HA CE

  TT EP

  E SA

  GL IK

  B IL

  IM LE

  RI E

  NS TI

  TU SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  9

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  NEDİR?

   Avrupa Ortaklığı

   İyi uygulamaların ülkelerarasında

  yaygınlaştırılması

   Yerel, Bölgesel, Ulusal veya AB

  bakış açısıyla ihtiyaç analizi

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  NASIL YAPILIR?

  1. Yenilikçi öğrenim metodları tasarlanır

  2. Kullanıcılara adapte edilir

  3. Yeni alanlara transfer edilir

  4. Mevcut eğitim sistem ve uygulamalarına

  entegre edilir.H AC

  ET TE

  PE S

  AG LI

  K BI

  LI M

  LE RI

  E NS

  TI TU

  SU

  OG RE

  NC I T

  EM SI

  LC IL

  ER K

  ON SE

  YI

 • 2/26/2008

  10

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  KİMLERLE YAPILIR?

   MEÖ’de yer alan tüm kurumlar

   KOBİ’ler ve benzeri “küçük kurumların”

  katılımının teşviki

  www.abofisi.hacettepe.edu.tr

  ÖNEMLİ DETAYLAR

   Biri AB üyesi olmak şartıyla, en az 3

  ülkeden 3 ortak kuruluĢ

   Proje Süresi maks. 2 yıl

   150.000 €/ yıl

   Proje Ortakları % 25’lik katkı

  sağlamalıdır (Personel gideri ve Genel

  Giderlerden)

  HA CE

  TT EP

  E SA