lean-menetelm£â€‍ suomalaisessa terveydenhuollossa ... 1 . sosiaali- ja...

Download LEAN-MENETELM£â€‍ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA ... 1 . Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma

Post on 08-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma Tampereen yliopisto

  Tampereen teknillinen yliopisto

  LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA

  - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa

  Markku Mäkijärvi Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA 5/2010

  Ohjaaja:

  FT Harri Laihonen

  Tampereen teknillinen yliopisto

  harri.laihonen@tut.fi

  p. 050 468 0974

  mailto:harri.laihonen@tut.fi�

 • 2

  Tiivistelmä

  Tekijä: Mäkijärvi, Markku

  Tutkielman nimi: Lean-menetelmä suomalaisessa terveydenhuollossa – kokemuk-

  sia ja haasteita HUS:ssa

  MBA -tutkielma: 101 sivua, 33 liitesivua

  Aika: Syyskuu 2013

  Avainsanat: Terveydenhuolto, kehittäminen, Lean

  Suomalainen terveydenhuolto on haasteiden edessä. Väestön ikääntyminen, heik-

  kenevä huoltosuhde, terveydenhuollon ammattilaisten pula, talouden uhkakuvat ja

  potilaiden lisääntyvät vaatimukset pakottavat muutokseen. Toiminnan kehittämistar-

  ve on valtava. Kestävän kehityksen tien löytäminen on julkisen terveydenhuollon jär-

  jestelmämme elinehto.

  Tässä tutkielmassa tarkastellaan jatkuvan kehittämisen, niin sanotun Lean-

  menetelmän soveltuvuutta suomalaiseen terveydenhuoltoon. Tutkielma koostuu

  Lean-menetelmän esittelystä, kirjallisuuskatsauksesta, Helsingin ja Uudenmaan sai-

  raanhoitopiirin (HUS) case esimerkeistä, henkilöstökyselystä ja johtajiston haastat-

  telusta. Menetelmän hyviä ja huonoja puolia arvioidaan. Lopuksi ehdotetaan tiekart-

  taa HUS:n Lean-hankkeelle ja pohditaan hankkeen mahdollisia riskejä.

  Tulokset HUS:n Lean-pilottihankkeista ovat olleet erinomaisia. Hankkeet ovat olleet

  onnistuneita ja tulokset konkreettisia. Raportoidut tulokset 15–35 % tuotannon lisä-

  yksistä käytännössä ilman merkittävää lisäresursointia ovat merkittäviä. Myös selviä

  kustannussäästöjä on raportoitu ja niiden yhteismäärä nousee yli 2 M€:n.

  Hankkeiden onnistumisen avaimina ovat olleet osaava Lean-valmentaja (yleensä

  omasta organisaatiosta), motivoituneet työntekijät ja sitoutunut johto. Lean-

  hankkeiden kehittämiskohteiden valinnassa on selvästi myös onnistuttu. Kyselyn pe-

  rusteella valtaosa Lean-hankkeissa tai koulutuksessa mukana olleista on halukas

  osallistumaan jatkossakin hankkeisiin ja koulutukseen. Lean-menetelmän katsotaan

 • 3

  soveltuvan hyvin laadunhallintaan, resurssien allokointiin, tuottavuuden lisäämiseen,

  tuotannon ohjaukseen ja potilasturvallisuuden parantamiseen.

  Käytettävissä olevien tutkimustulosten ja käytännön kokemusten perusteella Lean-

  menetelmä sopii erinomaisesti prosessiluonteisen toiminnan kehittämismenetel-

  mäksi HUS:ssa. Uuden toimintamallin soveltaminen muissa HUS:n yksiköissä toisi

  merkittävää skaalaetua koko organisaatiolle. Lopullisena tavoitteena tulee olla koko

  organisaatiokulttuurin transformaatio, joka vaatii vuosien järjestelmällisen työn ja

  määrätietoista johtamista. Uuden toimintamallin vaikutukset hoidon laadulle ja poti-

  lasturvallisuudelle tulee jatkossa arvioida kustannustehokkuuden lisäksi. Vertailu

  kansainvälisiin tuloksiin ja toimijoihin on varmasti jatkossa hyödyllistä.

 • 4

  Esipuhe

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on 24 kunnan muodostama kun-

  tayhtymä, joka vastaa Helsingin ja Uudenmaan alueen 1,5 miljoonan asukkaan eri-

  koissairaanhoidosta. HUS on jakautunut viiteen sairaanhoitoalueeseen: HYKS

  (Helsingin yliopistollinen keskussairaala), Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Länsi-

  Uusimaa. Työntekijöitä on yhteensä vajaa 22 000 ja vuosibudjetti noin 1,6 miljardia

  euroa. Vuonna 2012 potilaita oli noin 0,5 miljoonaa ja hoitojaksoja 1,5 miljoonaa.

  HUS perustettiin vuonna 2000 erillislailla yhdistämällä Helsingin kaupungin erikois-

  sairaanhoito, Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja HYKSin kuntainliitto. Vuonna 2005

  HYKSin Helsingin sairaaloihin liitettiin Jorvin ja Peijaksen sairaalat. Uusimman

  vuonna 2011 hyväksytyn strategian mukaisesti HUS pyrkii neljään päämäärään:

  1. Potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito 2. Korkeatasoinen tutkimus ja opetus

  3. Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa 4. Vaikuttava ja kilpailuky-

  kyinen toiminta.

  Strategisiin tavoitteisiin kuuluvat myös palveluiden laatu ja potilasturvallisuus. Laa-

  dunhallinnan parantamiseksi on käynnistetty lukuisia organisaatiotason kehittämis-

  hankkeita. Potilastyytyväisyyttä seurataan uusitulla jatkuvalla asiakaskyselyllä. Poti-

  lasturvallisuuden parantamiseksi luotiin uusi 10 kohdan ohjelma, jonka käytännön

  toteutus on käynnissä.

  Ongelmana on kuitenkin kehittämisen sirpaleisuus (random improvement) sekä pai-

  kallisesti että ajallisesti. Systeemitason vaikutukset tahtovat jäädä puuttumaan. Pro-

  jektien loputtua saavutettuja tuloksia ei ehkä kyetä ylläpitämään tai ne eivät leviä

  muihin yksiköihin. Osaprosessien kehittäminen johtaa helposti osaoptimointiin.

  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisen kehittämisideologian, Lean-

  menetelmän, soveltuvuutta terveydenhuollon ja sen tukitoimintojen kehittämiseen.

  Tarkoituksena on pilottiprojektien tulosten ja kokemusten perusteella luoda toimin-

  tamalli, jolla Lean-menetelmän käytäntöön vienti suomalaisessa terveydenhuollon

  kontekstissa kannattaa toteuttaa.

 • 5

  Tutkimuksen pohja-aineisto muodostuu HUS:ssa 2011– 2013 tehdyistä Lean-

  projekteista. Projektit toteutettiin seuraavilla tulosalueilla: HUSLAB, HUS-

  Kuvantaminen ja Medisiinisen tulosyksikön Jorvin sairaalan päivystys. Sähköinen

  Webropol kysely suoritettiin keväällä 2013 projekteihin osallistuneille henkilöille. Li-

  säksi tehtiin haastattelu sähköpostilla organisaation ylemmälle johdolle.

  Ilman tukea ja kannustusta ei tämäkään projekti olisi ollut mahdollinen. Kiitos johtaja

  Matti Pulkkiselle, jonka ennakkoluuloton asenne käynnisti tämän mielenkiintoisen ja

  opettavaisen projektin. Haluan myös kiittää kurssikavereitani, dosentti Kaisa Haa-

  taista, ylihoitaja Kirsi Leivosta ja professori Esko Vannista toveruudesta ja lukemat-

  tomista hauskoista savolaishuumorilla höystetyistä hetkistä välillä mutkikkaan ja

  raskaankin koulutiemme varrella. Kiitos myös toimitusjohtaja Aki Lindénille ymmär-

  tämyksestä tamperelaista terveydenhuollon johtajakoulutusta kohtaan.

  Elämässä on paljon sattumaa. Sitä oli myös tämän tutkielman aihe. Sattumaa

  edesauttoi DI Kyösti Heikkonen, jonka kanssa eräänä keväisenä päivänä vuonna

  2010 lapsuudesta tutulla karjalanmurteella käyty puhelinkeskustelu kylvi tiedonjanon

  siemenen Lean-menetelmää kohtaan. Asiaan perehtyminen Amerikkaa myöten johti

  lopulta tähän aihevalintaan ja tämän tutkielman tekemiseen. Kiitos Kyösti.

  Lämpimät kiitokset myös työtovereilleni dosentti Piia Aarnisalolle, ylihoitaja Liisa As-

  talalle, proviisori Kerstin Carlssonille, johtaja Marianne Gripenberg-Gahmbergille,

  projektisihteeri Katariina Hellille, kehittämispäällikkö Eija Isolahdelle, FT Kaija Joke-

  lalle, DI Tommi Jokiniemelle, johtaja Raimo Kekkoselle, DI Esko Korhoselle, johtaja

  Raija Malmströmille, dosentti Kimmo Mattilalle ja DI Jyrki Putkoselle avusta materi-

  aalin keräämisessä ja innostavista keskusteluista Lean-filosofiasta. Kanssanne on

  turvallista kulkea Lean-polkua eteenpäin. Ja tietenkin Kaarina Tiaiselle, joka kärsi-

  vällisesti huolehti logistiikasta ja tekstin lay-outista.

  Erityinen kiitos ohjaajalleni FT Harri Laihoselle käytännöllistä neuvoista tutkimuksen

  rajaamisessa sekä tutkielman ripeästä tarkastuksesta. Sydämellinen kiitos kaimalle-

  ni VTT Markku Lehdolle kannustuksesta aihevalinnassa: neuvosi oli oikea.

 • 6

  Ja lopuksi iso halaus Tainalle ja Mealle - ymmärryksestä ja rohkaisusta.

  Espoon Metsätiellä 19.9.2013

  Markku Mäkijärvi

 • 7

  Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................................................................................................... 9

  1.1. Tutkielman tausta ................................................................................................. 9 1.2. Tutkielman tavoitteet .......................................................................................... 10 1.3. Tutkielman doktriini ............................................................................................ 10 1.4. Tutkielman menetelmät ...................................................................................... 11 1.5. Tutkielman rajaukset .......................................................................................... 11

  2. Lean-menetelmä ......................................................................................................... 12 2.1. Leanin määritelmä .............................................................................................. 12 2.2. Lean-menetelmän historia .................................................................................. 13 2.3. Toyota P