leading men burgerlijk procesrecht toine de bie

Download Leading Men Burgerlijk Procesrecht Toine de Bie

Post on 26-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • MAG

  NA

  CHAR

  TA M

  AGAZ

  INE

  JAN

  UA

  RI 2

  016

  LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

  TOINE DE BIERAADSHEER

 • LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 3

 • 4 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

  L E A D I N G M E N B U R G E R L I J K P R O C E S R E C H T

  v.l.n.r. mr. A.V.T. de Bie, mr. G.J. Rijken en mr. drs. P.J.J. Vonk.

 • LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 5

  B U R G E R L I J K P R O C E S R E C H T

  v.l.n.r. mr. A.V.T. de Bie, mr. G.J. Rijken en mr. drs. P.J.J. Vonk.

 • 6 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

  E D I T O R S L E T T E R

  Tijdens de MAGNA CHARTA ROUNDTABLES met FIRST LADIES en LEADING MEN

  worden op een informele manier de heden ten dage belangrijke juridische

  vraagstukken besproken. Tijdens deze MAGNA CHARTA ROUNDTABLE

  Leading Men Burgerlijk Procesrecht komen de kernonderwerpen a) deugdelijke

  contracten houden je buiten de rechtszaal, b) bewijsrecht ook in familie-

  rechtzaken, en c) actieve rechters bezig met de waarheidsvinding, aan de

  orde. Deze onderwerpen blijken binnen het burgerlijk procesrecht zowel

  van alle tijden als actueel.

  In 2015 is AvdR gestart met de series FIRST LADIES en LEADING MEN. In deze series

  worden onder meer roundtable gesprekken georganiseerd waaraan telkens drie

  FIRST LADIES respectievelijk drie LEADING MEN deelnemen. De FIRST LADIES

  en LEADING MEN zijn uitgenodigd aan te schuiven aan de MAGNA CHARTA

  ROUNDTABLE op grond van hun specialisme op het terrein van het recht dat in

  de betreffende ROUNDTABLE wordt besproken. De MAGNA CHARTA ROUNDTABLE

  gesprekken worden gevoerd onder leiding van Wouter Kurpershoek aan de hand

  van drie stellingen. U kunt hierop tijdens de live uitzending reageren.

  De MAGNA CHARTA ROUNDTABLES zijn genspireerd op Engeland. Destijds in 1215

  ondertekende King John of England de Magna Charta (Latijn voor Grote Oorkonde)

  waarmee belangrijke waarden over vrijheid, recht en democratie werden

  vastgelegd. Legendarisch is voorts de round table waaraan de mythische King

  Arthur met zijn ridders vergaderde op voet van gelijkwaardigheid. Voor de FIRST

  LADIES dient Margaret Thatcher - the First Lady Prime Minister - als rolmodel.

  Veel kijkplezier,

  Etienne

 • LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 7

  TOINE DE BIE

  LEADING MEN # 6.3JANUARI 2016

 • 8 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

 • LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 9

  WHO IS TOINE DE BIE p. 10

  HIS SIX THINGS p. 12

  DE VOORBEREIDING p. 14

  DE STELLINGEN p. 16

  DE UITZENDING p. 17

  ARTIKEL 284 LID 1 RV: ONBEKEND MAAKT ONBEMIND? p. 18

  LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 9

  INDEX

 • 10 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

  Who is

  TOINE DE BIE

 • LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 11LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 11

  Toine de Bie (1964) was al vroeg in zijn leven gefas-cineerd door het recht. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en volgde van 1994 tot 2000 de raio-opleiding in Leeuwarden. Van 2001 tot 2010 was hij rechter in de Amsterdamse rechtbank. Thans is hij raadsheer in het gerechtshof aldaar. Hij specialiseert zich thans op het terrein van het personen en familierecht en het burgerlijk pro-cesrecht.

  Daarnaast doceert hij diverse cursussen op het gebied van procesrecht, familierecht en vermogens-recht, aan rechters en advocaten. Sinds 2009 is hij gastdocent aansprakelijkheidsrecht aan de UvA.

 • His

  SIX THINGS

  12 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

 • 1. Waarom de rechterlijke macht? Tijdens mijn studie Nederlands Recht aan de UvA werd ik vanaf het begin gefascineerd door de rol van de rechtspraak in de samenleving. Na afronding van mijn studie heb ik daarom deelgenomen aan de raio-se-lectie. Ik herinner het me nog goed: met zon 1000 man/vrouw voor de selectieprocedure samengedreven in de Utrechtse Veemarkthallen Dan zinkt de hoop je wel in de schoenen, maar uiteindelijk is het toch gelukt tot de 25 gelukkigen te geraken. Dat kon toen nog zonder enige juridische voorervaring. Helaas is die mogelijkheid, samen met de raio-opleiding, onlangs afgeschaft.

  2. Wat is voor jou de betekenis van de Magna Carta? De Magna Carta stamt uit 1215, maar is nog springlevend. Het is een van de eerste documenten waarin checks and balances zijn neergelegd. Het is vanuit rechtshistorisch perspectief zeer interessant te zien hoe de beginselen uit dit document door de eeuwen heen tot gelding zijn gekomen. Van de Universele Verklaring tot het EVRM: de Magna Carta galmt erin door.

  3. Welk artikel zou je willen aanpassen en waarom? Art. 815 leden 2 en 3 Rv inzake het verplichte ouderschapsplan bij echtscheiding. Voor de meeste scheiden-de ouders voegt die verplichting nauwelijks iets toe. Zij nemen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun kinderen toch wel. Indien echter een high conflict divorce (een vechtscheiding) dreigt, zet de verplich-ting om nog vr het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan te maken de zaak nodeloos op scherp. Goedbedoelde wetgeving, maar met een averechts effect.

  4. Welke uitspraak heeft bij jou het meeste los gemaakt en waarom? Dat was toen ik nog studeerde en actief was in de studentenvakbeweging: het vonnis van president Wijn-holt van de rechtbank Den Haag van 11 augustus 1988 inzake de Harmonisatiewet. Creatieve rechtspraak om een (zo vond ik toen) zeer onrechtvaardige wet te tackelen. Het heeft in belangrijke mate bijgedragen aan mijn beslissing om een rechtenstudie te gaan doen.

  5. Wat vind je van de Magna Charta Roundtables? Een buitengewoon inspirerende ervaring. Als rechter spreek je in raadkamer vaak met collegas, maar altijd over individuele zaken. Dat kunnen diepgaande en stevige debatten zijn. Maar het komt maar zelden voor dat je met een aantal andere collegas los van een zaak debatteert over het recht en de rechtspraktijk in bredere zin, zoals tijdens de Roudtable. Voor herhaling vatbaar!

  6. Trip of trap. Vergeet ook in verzoekschriftprocedures nooit, dat het bewijsrecht vaak integraal van toepassing is. Denk dus aan je bewijspositie en doe indien mogelijk een bewijsaanbod volgens de regels van de kunst. Vertrouw vooral niet op je model-rekest!

  LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 13

 • 14 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

  DE VOORBEREIDING

 • LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 15LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 15

 • 16 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

  D E S T E L L I N G E N

  Procederen kan, nog afgezien van de ellende en de stress, extreem duur

  zijn voor uw clint. Voeg daarbij het gegeven dat de meeste procedures

  worden veroorzaakt door ondeugdelijke contracten. Daarmee is de stelling

  geboren: goede advocaten besteden liever extreem veel tijd aan de

  contracten die zij opstellen voor hun clint, zodat die clint helemaal niet

  in de rechtszaal belandt, althans een voorsprong in een procedure heeft.

  Dus geen contracten en algemene voorwaarden meer die wemelen van

  de rechtens ontoelaatbare bedingen en geen onduidelijke teksten in

  het contract waarmee de rechter eigenmachtig aan de haal gaat.

  In verzoekschriftprocedures, meer in het bijzonder in familierechtelijke

  procedures, speelt het bewijsrecht ten onrechte een ondergeschikte rol.

  Veel advocaten laten hier kansen liggen!

  De waarborging van het beginsel van waarheidsvinding vraagt

  om een actieve rechter.

  De rechter is verantwoordelijk voor een deugdelijke vaststelling van

  de feiten en moet steeds nagaan of het belang van de waarheidsvinding

  in de procedure voldoende tot zijn recht komt.

 • LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 17LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT 17

  DE UITZENDING

 • 18 LEADING MEN BURGERLIJK PROCESRECHT

  Artikel 284 lid 1 Rv: onbekend maakt onbemind? Wie regelmatig de familierechtelijke praktijk beoefent weet, dat voor de afwikkeling van het vermogen van scheidende partijen de rechter op twee manieren kan worden aangezocht. De eerste manier is bij wijze van nevenverzoek in een echtscheidingsprocedure, zijnde een verzoekschriftprocedure. Is dat echter niet gebeurd, of gaat het bijvoorbeeld om ex-samenwoners, dan kan een dagvaardingsprocedure aanhangig worden gemaakt.

  Merkwaardig is, dat over het algemeen het echtscheidingsrekest of verweerschrift geen bewijsaanbod bevat. Dit in tegenstelling tot de dagvaarding of conclusie van antwoord, waarin men vrijwel altijd wel (zij het onder protest van gehoudenheid daartoe) een bewijsaanbod aantreft.

  Artikel 284 lid 1 Rv bepaalt dat in de verzoekschrift procedure de negende afdeling van de tweede titel van overeenkomstige toepassing is, tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet. Hier wordt verwezen naar de bepalingen van het bewijsrecht uit de dagvaardingsprocedure. Dat geldt niet alleen voor artt. 149 en 150 Rv, die de hoofdregels voor stelplicht- en bewijslastverdeling bevatten, maar ook voor alle daarna opgenomen bepalingen met betrekking tot het bewijsrecht. Met andere woorden: in de verzoekschriftprocedure is het bewijsrecht als uitgangspunt ten volle van toepassing.

  Vanwaar dan het ontbreken van een bewijsaanbod in zoveel verzoekschriften? Het antwoord is eenvoudig: omdat menig imprim of model voor het verzoekschrift geen bewijsaanbod bevat. Historisch is dat verklaarbaar. In het verre verleden, toen de verzoekschriftprocedure nog